Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права icon

Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права
НазваВадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права
Сторінка6/6
Дата конвертації04.12.2012
Розмір1.11 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6
^

Тестові завдання


 1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” передбачає такі види квот:

  1. Глобальні;

  2. Групові;

  3. Експортні (імпортні);

  4. Антидемпінгові;

  5. Компенсаційні;

  6. Спеціальні.
 1. Виручка від експорту товару в іноземній валюті підлягає зарахуванні на їх валютні рахунки не пізніше:

  1. 90 днів з дати митного оформлення товару;

  2. 180 днів з дати митного оформлення товару;

  3. 90 днів з моменту підписання контракту;

  4. 90 днів з моменту перетину товаром кордону.
 1. До товарів, що походять з тих країн, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, застосовуються:

  1. Повні ставки Митного тарифу країни;

  2. Преференційні ставки Митного тарифу країни;

  3. Пільгові ставки Єдиного Митного тарифу України.

2.6.2.

порядок підсумкового контрою знань

(підсумковий модульний контроль – у формі ПМК)


Принципи контролю знань студентів

Контроль знань є невід’ємною складовою навчального процесу і являє собою організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники результатів контролю знань студентів відображають ступінь опанування змісту навчальної програми, рівень засвоєння матеріалу, якість отриманих знань, а також є основою для прийняття рішення щодо переведення студента на наступний рік навчання, призначення стипендії, випуск з вузу та видачу диплому. За результатами контролю оцінюється робота як окремого студента, так і академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також робота викладацького складу.

Перевірка і оцінка знань студентів повинні відображати рівень засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів. За умови вірної організації контроль знань слугує навчальним, виховним, організаційним, методичним та іншим цілям.

Контроль знань будується на таких основних принципах:

 • систематичність та плановість проведення контролю (перевірка і оцінювання знань повинні проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту і методики);

 • недопущення розбіжностей між завданнями, що виносяться на контроль, та змістом програми дисципліни (всі завдання розробляються виключно в межах програмного матеріалу, хоча і не повинні дублювати назви програмних питань);

 • об’єктивність та прозорість контролю (диференціація оцінок здійснюється за об’єктивними заздалегідь визначеними критеріями, інформація про всі форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до студентів на початку вивчення дисципліни, оцінка знань студента повинна відповідати дійсній якості і кількості засвоєних знань, вмінь і навичок);

 • забезпечення умов для належної підготовки до контрольних заходів, що досягається шляхом чіткого їх розмежування за змістом і у часі;

 • забезпечення умов для всебічного розкриття індивідуальних здібностей кожного окремого студента, розвитку його творчого мислення (завдання для поточного та підсумкового контролю формулюються з урахуванням комплексного, творчого підходу).

^ Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння програмного матеріалу по частинах, умінь та навичок самостійно опрацьовувати літературу, здатності осмислити зміст теми, розділу чи окремого питання, здатності усно чи письмово представити матеріал на потрібному рівні.

Оцінювання знань студентів по даній дисципліні відбувається на основі результатів поточного контролю знань (ПМК).


^ ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

за результатами вивчення дисципліни


Для денної та вечірньої форм навчання
п/п

Об'єкти контролю

Кількість балів

Результат
^ Оцінка поточної роботи в семестрі, в т.ч.:

від 0 до 100 балів

в т.ч.:

Набрані бали зараховуються до підсумкової оцінки


1.

Виконання обов’язкових завдань

від 0 до 90 балів

1.1.

Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях

до 60 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

до 10 балів

1.3.

Виконання контрольних (модульних) завдань

до 20 балів

2.


Виконання вибіркових завдань


від 0 до 10 балів

Проходження підсумкового контролю знань по дисципліні і одержання підсумкової оцінки


За рішенням кафедри студентам, які брали участь у поза-навчальній науковій діяльності – в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватись додаткові бали за результатами поточного контролю.


Для заочної форми навчання:

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання виконання модульних завдань (один модульний контроль), результати якого включаються до підсумкової оцінки.


Поточний контроль знань студентів

Поточний контроль знань студента є обов’язковим видом контролю, що проводиться в КНЕУ протягом навчального семестру і покликаний:

 • допомагати студентові в організації його роботи;

 • привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу і підготовки до сприйняття наступних тем з програми дисципліни;

 • виявляти ступінь відповідальності студента та його ставлення до навчання, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;

 • стимулювати активність та інтерес студента до вивчення дисципліни;

 • виявляти обсяг, глибину і якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;

 • визначати недоліки і прогалини у знаннях та шляхи їх усунення;

 • виявляти рівень опанування навичками самостійної роботи.


Об’єктами поточного контролю знань студента є:

 1. систематичність та активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

 2. виконання студентом індивідуальних завдань для самостійної роботи;

 3. виконання модульних (контрольних) завдань.


Загалом оцінці підлягають:

 • систематичність роботи на семінарських (практичних) заняттях;

 • рівень знань, продемонстрований у відповідях на питання з тем, винесених для розгляду на семінарське заняття;

 • виступи на семінарських заняттях з доповіддю або презентацією;

 • активність при обговореннях та дискусіях на семінарських заняттях (включаючи доповнення до виступів, уточнення та виправлення озвучених відповідей інших студентів);

 • результати проведення експрес-опитування;

 • виконання індивідуальних завдань (підготовка рефератів, есе; заповнення таблиць із завданнями; підготовка навчальних чи наукових текстів тощо);

 • самостійне опрацювання тем (розділів, питань);

 • виконання модульних завдань.


Для студентів заочної форми навчання об’єктом поточного контролю є виключно виконання модульних завдань.


Критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю


^ Вид завдання

Кількість балів

Критерії оцінки відповіді


Теоретичні питання

10 балів


Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

- знання різних наукових концепцій та підходів щодо певної науково-теоретичної чи науково-практичної проблеми, пов’язаної з поставленим питанням;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

8 балів

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки:

- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання;

- містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками.

6 балів

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, а саме:

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь не містить взагалі, або має лише загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання.

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

- відповідь не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання, свідчить про недостатню обізнаність з основними науковими теоріями і концепціями, що стосуються відповідного питання;

- у роботі багато грубих орфографічних помилок.

0 балів


Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.


Практичні завдання

10 балів


Студент виявив вільну орієнтацію в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей, знання основних понять і категорій, спроможність давати правильні їх тлумачення, логічно і граматично правильно викладати думки. Студент правильно вирішив ситуацію на основі діючого законодавства, вірно обґрунтував рішення з посиланням на конкретні норми законодавчих актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору.

8 балів

Студент дав досить змістовне обґрунтування і розкрив переважну більшість аспектів практичного завдання, майже правильно, повно і аргументовано вирішив ситуацію на основі діючого законодавства, вірно обґрунтував рішення з посиланням на конкретні норми законодавчих актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору, але відповідь містить наступні недоліки:

- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту завдання;

- містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками

6 балів

Студент розв’язав практичне завдання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, а саме:

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь не містить взагалі, або має лише загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання.

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

- відповідь не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання, свідчить про недостатню обізнаність з основними науковими теоріями і концепціями, що стосуються відповідного питання;

- у роботі багато грубих орфографічних помилок.

0 балів


Студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни. Студент не вирішив ситуації, або вирішив її невірно, або неправильно обґрунтовує своє рішення, або неспроможний його аргументувати.


Тестові завдання

10 балів


Студент вирішив 90% тестових завдань абсолютно правильно і повно.

8 балів

Студент вирішив 75% тестових завдань абсолютно правильно і повно.

6 балів

Студент вирішив половину (50%) тестових завдань або вирішив не вірно, або відповідь на них є неповною.

0 балів

Студент не вирішив більше половини тестових завдань або вирішив не вірно, або відповідь на них є неповною.


2.6.3.

зразок ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

(не передбачається, внаслідок залікової форми контролю)


^ УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ ДАНИХ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ В 4-Х БАЛЬНУ ТА ШКАЛУ ECTS


Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:


^

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ


Оцінка за національною шкалою

Оцінка у формі заліку

(для вибіркових дисциплін)

^ Оцінка за шкалою ECTS

90-100

Відмінно

зараховано

А

80-89

Добре

зараховано

В

70-79

С

66-69

Задовільно

зараховано

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано — з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано —

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F
1 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами

1   2   3   4   5   6Схожі:

Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Протокол №1 від 31серпня 2009 р. В. о завідувача кафедри Міхневич Л. В
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Принцип поваги до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя в кримінальному процесі
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни...
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни "Інноваційний менеджмент"
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconІмені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Антикризове управління підприємством”
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconУдк 65. 01 Гребешкова О. М., к е. н, доцент кафедри стратегії підприємств кнеу ім. Вадима Гетьмана, Федорцова І. О., Аф «igk – Україна Аудит»
Гребешкова О. М., к е н, доцент кафедри стратегії підприємств кнеу ім. Вадима Гетьмана
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи