Розвиток освіти Уманщини ХVІІІ – ХІХ ст icon

Розвиток освіти Уманщини ХVІІІ – ХІХ ст
НазваРозвиток освіти Уманщини ХVІІІ – ХІХ ст
Дата конвертації17.04.2013
Розмір64.6 Kb.
ТипДокументи

Розвиток освіти Уманщини ХVІІІ – ХІХ ст.

Історична місія школи зумовлена особливостями суспільно-політичного, економічного, культурного і духовного життя народу у відповідні періоди.

Українська школа - найважливіший елемент держави у формуванні інтелектуального потенціалу нації – має свої давні витоки і традиції. Адже вона є невід'ємним атрибутом формування модерної української нації й за належним їй правом стоїть поряд із святими для кожного українця поняттями незалежності і державності.

Звернення до історії розвитку освіти і шкільництва дає можливість проаналізувати здобутки сучасності, досягнення освіти з викликами цивілізаційних зрушень. Школа впродовж своєї історичної ретроспективи стала живильним середовищем для формування національної ідеї та усвідомлення національної ідентичності. Академік В. Кремень зазначає: „Особливість втілення національної ідеї в освіті полягає в тому, що вона „оживляє" прагматизм сталого, догматизм знання та існування. Результатом такого впливу є ідеалізація окультурення світу людини, що робить духовним виробництво, яким займається освіта – виробництво людської душі" (Кремень В. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум. - к. 2007 - С 564).

Роблячи структуру та зміст основних періодів розвитку педагогічної науки та шкільництва сучасні науковці (Я. Бурлака, В. Кремень, О. Сухомлинська та інші) свої міркування ґрунтували на науково-методологічних підходах: культурологічному, культурно-антропологічному, цивілізаційному, які окреслюють не тільки історичну, а й соціально культурну основу педагогічних ідей. І та II періоди розвитку педагогічної думки в Україні охоплюють IX – середину XVII ст. ІІІ період: друга половина XVII – XVIII ст.(українське бароко). Педагогічна думка і школа козацької доби.

На кінець XVIII ст. освіта і шкільництво досягли високого рівня: існувала розгалужена мережа початкових шкіл, в яких викладався Закон Божий, письмо, лічба. На Правобережній Україні (у складі Польщі) діяли уніатські школи з шестирічним терміном навчання. На цей час припадає початок розвитку освіти на Уманщині.

В 1765 році в Умані відкрито уніатський монастир, а в 1766 році Силезій Потоцький (в чиєму володінні перебувала Уманщина) відкрив католицьке базиліанське училище. Викладання велось польською мовою. Училище було розраховане на 400 учнів, проте першого року в ньому навчалось тільки 150 учнів. Уманська базиліанська школа була досить добре організована. На виховання та навчання до неї приймали тільки католиків. Школа давала досить глибоку і різносторонню підготовку. Губернатор м. Умані Младанович не дозволяв навчатись українським дітям і навіть забороняв населенню співати українські пісні. У 1831 році базиліанський монастир та школа при ньому були ліквідовані.

В 1827 році в Умані функціонувало 2 пансіонати благородних дівиць, де навчалось 40 дівчаток, працювало 2 єврейські школи.

В 1820 році в м. Умані була зроблена перша в Росії спроба створення загальноосвітньої школи.

В 1859 році на Івангородському передмісті в приміщенні волосної управи було відкрито початкову школу на 20 дітей управлінням Києво-Подільського населення. Школа перші роки не мала ні програм, ні підручників. Згодом перейшла у церковне відомство.

В 1858 році на Уманщині були ліквідовані військові поселення.

В 1860 році Указом Олександра II м. Умань було передане Міністерству внутрішніх справ Росії.

« Государ Імператор в 19 день декабря 1860 года (Александр II) Височайше повелевать соизволил:

Приступить к передаче в ведение Министерства внутренних дел состоящего в Южном поселений г. Умани.

В Умани состоит:

1). Духовное и еврейское училище и Богодельня;

2) Городские присутственные места, как то Ратуша с Совестным судом;

3) Полицейское управление, квартирная комиссия и строительный комитет;

4) домов обивательських: 36 каменных, деревянных – 1511, поселянских деревянных – 127,общественных зданий: каменных - 19, деревянных - 16».

Жителів в місті на той час було 10114 чоловік, духовне та єврейське училище були передані Міністерству державного майна і одержали назву казенних.

На той час шкіл для дітей кріпосних селян взагалі не було, для дітей державних селян після ліквідації військових поселень школи були тільки в волосних центрах і мали назву «приходських». Для дворянських дітей в місті відкривались гімназії: жіноча гімназія, жіноча міністерська гімназія імені Княжни Євдокії Суздальської, чоловіча гімназія (в приміщенні, де зараз міститься аграрний коледж), 4- класне училище, в якому вчителював батько відомого українського письменника Миколи Бажана штабс-капітан П.А. Бажан. Директором реального училища був потомок Потоцьких де Вітт.

В Умані в 1859-1860 роках створено 17 однокласних і двокласних шкіл. Це заклало основу початкової освіти міста. 11 квітня 1861 року в м. Умані була відкрита «воскресная школа, помещение для которой отведено в доме смотрителя уманського уездного училища, протоирея Стаховского». (Лист попечителя Київського учбового округу до митрополита Київського і Галицького Арсенія. Центральний державний історичний Архів України.)

В 1812 році в місті працювало Духовне училище для дітей католицького духівництва. Це була перша школа – бурса. В 1853 році до неї було добудоване кам'яне приміщення (сучасна школа №6). Народні перекази свідчать, що саме в церкві при духовній школі Іван Гонта склав присягу на вірність графу Потоцькому.

Це ж у церкві,

Що при школі віками стояла,

Сотник Гонта з Залізняком

Присягу складали.

Присягою підтвердили

Свою вірність людям,

Українському козацтву,

Що за волю у безсмерті буде.

Слова народні.


Довідка. Максим Залізняк - ватажок гайдамацького руху в Умані проти гноблення українського народу польськими панами, Іван Гонта – польський вихованець українського походження, який став на сторону повстанців – гайдамаків і впустив їх до неприступної фортеці, якою була на той час Умань.


В 1869 році відкрито міське 2- класне училище для хлопчиків і дівчаток, двокласна міська гімназія, у 1833 році – чотирикласна, яка в 1896 році стала повною гімназією.

Для дітей робітників і селян існували церковно- приходські школи. Викладачами в них були церковні служителі – попи, дяки. Закон Божий вивчався як основний предмет.

В 1839 році „Журнал епархиального сонета" опублікував вимоги до викладання в церковно-приходських школах:

Статья 319. Помощником законоучителя в воспитательном деле должен быть учитель школы.

Статья 326. Главная задача школ - давать начальное образование и воспитание детям в духе православной церковности. Научить детей делать поклоны поясные и земные» (липенъ 1893 року.)

В 1883 році для привілейованих верств населення відкрито чоловічу гімназію з підготовчим класом, в 1866 році її перетворено на шестикласну прогімназію.

Дуже обмеженими залишались можливості для жіночої освіти. Для дворянства існувало декілька інститутів, шкіл в Росії, але основна маса жінок була позбавлена можливості отримати навіть початкову освіту. На Уманщині в 1880 -1900 роках рівень грамотності підвищився з 6% - у 1880 році до 21 % - у 1897 році. У 1894 році в Умані відкрилось приватне жіноче училище 1 розряду О .В. Левицької. В ньому навчалось 36 учениць. На Софіївській Слобідці і на Міщанці відкриті школи грамоти.

В 1897 році під час Всеросійського перепису населення в Умані було 28628 жителів з них 63,1 % неписьменних. В 1890 році в місті відкрито 3 церковно-приходські школи та 4 приватні єврейські школи (майже при кожній синагозі була початкова школа-хедер).

Нове приміщення для церковно-приходської школи збудовано на Лисій Горі у 1892 році, в 1897 році відкрита єдина громадська бібліотека. Порівнюючи з містом, в 1899 році на весь Уманський повіт було 7 початкових шкіл - училищ міністерства народної освіти, 171 церковна школа, в тому числі двокласних 4, однокласних 143, шкіл грамоти -24. Отже, Умань на той час була досить освіченим містом з високим відсотком грамотності.

В 1900 році в місті відкрилась державна жіноча гімназія імені княгині Євдокії Суздальської. Перша згадка про жіночу гімназію надрукована в газеті „ Киевское слово" 05. 10.1895 року – про необхідність в м. Умані побудувати гімназію. Подібні замітки ще тричі друкувались в газеті в 1897 році. 1 ось у 1900 році надруковано оголошення наступного змісту: „Уманська (Київської губернії міська управа цим оголошує, що за дозволом міністра народної освіти в м. Умані відкривається жіноча гімназія". Для її побудови, щоб зібрати необхідні кошти, за вказівкою міської Думи вирубали та продали весь Грецький ліс – 60 десятин. Побудоване приміщення для жіночої гімназії (тепер міська гімназія) розміщене майже поряд з чоловічою гімназією (тепер аграрний коледж).

Багатовікова історія народної освіти тісно пов'язана із загальною історією українського народу. Як відомо, освіта в Україні на кінець XVIII ст. досягла високого рівня. Але на той час тільки діти заможної верхівки навчались в уніатських школах (де викладання велось польською мовою і на навчання приймали тільки дітей католиків), а для дітей кріпосних селян шкіл взагалі не було.

У другій половині XIX ст.. розвиток освіти відбувався в умовах відміни кріпосного права, проведення різних реформ, зокрема і шкільних. Дошкільної освіти не існувало. Відкриття початкової школи дало змогу навчатися дітям державних селян. У початкових школах вивчали Закон Божий, вчили читати, писати, виконували пісні церковного змісту. З'являються т. з. земські школи, двохкласні школи з п'ятирічним навчанням, реальні комерційні та ремісничі училища.

Отже, в цей час освіта для більшості дітей із народу була лише мрією. Проте ті освітянські заклади, що існували, відігравали значну роль в здобутті певного кола знань, в умінні читати, писати, рахувати.Схожі:

Розвиток освіти Уманщини ХVІІІ – ХІХ ст iconУдк 51: 37(477) «18/19» Олександр Нікітчин розвиток математичної освіти в україні
У статті викладено розвиток математичної освіти в Україні (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.), проводиться аналіз діяльності вчених України...
Розвиток освіти Уманщини ХVІІІ – ХІХ ст iconУдк 378: 63 (430) Марія Колесник, Марина Бугасова формування та розвиток сільськогосподарської освіти в німеччині
У статті аналізується становлення сільськогосподарської освіти в Німеччині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., а також прослідковуються...
Розвиток освіти Уманщини ХVІІІ – ХІХ ст iconНавчальні заклади Уманщини (Уманський національний аграрний університет)
Найбільшими навчальними закладами Уманщини є Уманський національний аграрний університет та Уманський державний педагогічний університет...
Розвиток освіти Уманщини ХVІІІ – ХІХ ст iconНімецька філософія права на рубежі ХVІІІ – ХІХ ст
Ф. Енгельс у своїй праці “Людвиг Фейербах і кінець класичної німецької філософії” (1886). Найяскравішими представниками цієї філософії...
Розвиток освіти Уманщини ХVІІІ – ХІХ ст iconІсторія виникнення навчальних закладів Уманщини (Школи №6, №11, №14)
Уманський педагогічний університет імені Павла Тичини. У моїй роботі піде мова про деякі навчальні заклади Уманщини, зокрема про...
Розвиток освіти Уманщини ХVІІІ – ХІХ ст iconУдк 37(09) Валентина Кушнір ідеологія ставлення педагогів до проблеми поділу гімназійної освіти на класичну та реальну протягом другої половини ХІХ століття
У статті аналізуються погляди прогресивних педагогів ХІХ століття на проблему поділу середньої освіти на класичну та реальну в ході...
Розвиток освіти Уманщини ХVІІІ – ХІХ ст iconНаказ №221 Про підсумки проведення ХVІІІ відкритого районного туристського зльоту школярів Миргородщини
Програми ХІІ районної туристсько – краєзнавчої Спартакіади школярів Миргородщини, затвердженої наказом відділу освіти райдержадміністрації...
Розвиток освіти Уманщини ХVІІІ – ХІХ ст iconУкраїна міністерство освіти І науки, Молоді та спорту
Управління освіти І науки облдержадміністрації надсилає копію листа Українського державного центру позашкільної освіти від 13. 02....
Розвиток освіти Уманщини ХVІІІ – ХІХ ст iconФілософське осмислення системи освіти Кременчука в ХІХ ст
Г. Ф. Москалик, доцент, к філос н., начальник Управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради
Розвиток освіти Уманщини ХVІІІ – ХІХ ст iconУдк – 371. 134 : 91 Оксана Тімець ретроспектива становлення системи професійної підготовки майбутніх учителів географії (кінець ХІХ ст.)
У статті розглядається питання історії становлення системи професійної підготовки майбутніх учителів географії в кінці ХІХ століття....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи