Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні \" магістр\" та \"спеціаліст\" зі спеціальності \"Інформаційні технології проектування\" icon

Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні " магістр" та "спеціаліст" зі спеціальності "Інформаційні технології проектування"
Скачати 117.95 Kb.
НазваПрограма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні " магістр" та "спеціаліст" зі спеціальності "Інформаційні технології проектування"
Дата конвертації25.04.2013
Розмір117.95 Kb.
ТипПрограма

Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні

магістр” та “спеціаліст” зі спеціальності “Інформаційні технології проектування”

напряму підготовки “Комп’ютерні науки”

факультету електроніки


 1. Предмет ІКГ та його технічне забезпечення. Стандарти на шрифти, лінії, креслення розмірів та штрихувань на технічних кресленнях.

 2. Стандарти на графічні позначення дискретних електронних компонент, інтегральних цифрових компонент схемотехнічного рівня.

 3. Структура і функціональні можливості системи PCAD.

 4. Створення символів дискретних компонент засобами PCAD.

 5. Створення електронної схеми засобами PCAD

 6. АutoCAD, його інсталювання та налаштування.

 7. Команди АutoCAD та способи їх введення.

 8. Етапи розробки програмного забезпечення. Вимоги до процесу програмування. Стиль програмування.

 9. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів та форми їхнього представлення.

 10. Порівняльна характеристика можливостей процедурних мов програмування: Pascal і Сі.

 11. Поняття типів даних. Характеристика скалярних (простих) типів з погляду мов Pascal і Сі.

 12. Поняття оператора, операції, виразу. Пріоритет операцій.

 13. Оператори введення даних з клавіатури. Оператори виведення на текстовий і графічний екрани (мови Pascal і Сі).

 14. Оператори безумовних та умовних переходів (мови Pascal і Сі).

 15. Оператори циклів. Функції дострокового виходу з циклу (мови Pascal і Сі).

 16. Опис та виклик функцій у мовах Pascal, Сі. Процедури мови Pascal. Параметри - формальні та фактичні. Рекурсія.

 17. Вказівники та посилання.

 18. Масиви статичні та динамічні. Опис та використання масивів у мовах Pascal і Сі.

 19. Записи (Pascal), структури (Сі) та їхнє використання у процедурному програмуванні.

 20. Графічний режим роботи дисплею та його програмування в середовищах Borland Pascal та Borland C++.

 21. Модулі у мові Pascal, їхнє створення та використання.

 22. Файли у мовах Pascal і Сі.

 23. Основні принципи ООП: абстрагування, інкапсулювання, успадкування, поліморфізм.

 24. Класи, їхні поля та методи. Специфікатори доступу. Синтаксис опису класів у мовах Object Pascal та C++.

 25. Об’єкти. Створення та використання.

 26. Конструктори та деструктори.

 27. Методи: віртуальні, динамічні, статичні, абстрактні.

 28. Властивості.

 29. Події.

 30. Послідовність створення DLL в С++ Builder.

 31. Послідовність створення власних візуальних компонент в Delphi.

 32. Матриці та операції над ними. Визначники 2-ого та 3-ого порядку. Обернена матриця, умови існування оберненої матриці й алгоритм її обчислення.

 33. Системи лінійних неоднорідних рівнянь. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом оберненої матриці та методом Крамера.

 34. Вектори на площині та у просторі. Лінійні операції над векторами. Скалярний, векторний та мішаний добутки векторів, їхні властивості та застосування.

 35. Види рівняння прямої на площині. Кут між прямими. Умови паралельності та перпендикулярності прямих. Відстань від точки до прямої.

 36. Лінії другого порядку. Рівняння кола, еліпса, гіперболи, параболи.

 37. Види рівняння площини. Кут між площинами. Умови паралельності та перпендикулярності площин. Відстань від точки до площини.

 38. Пряма у просторі. Види рівняння прямої у просторі. Кут між прямими. Умови паралельності й перпендикулярності прямих.

 39. Числові послідовності та їхні границі. Границя функції в точці. Перша і друга важливі границі.

 40. Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання складеної, оберненої та параметрично заданої функції. Диференціал функції. Похідні та диференціали вищих порядків.

 41. Поняття функції багатьох змінних. Частинні похідні складеної та неявної функції. Повний диференціал функції. Похідна за напрямом. Градієнт.

 42. Поняття невизначеного інтеграла та його властивості. Таблиця інтегралів. Основні методи інтегрування: заміна змінної під інтегралом; інтегрування частинами; інтегрування дробово-раціональних функцій.

 43. Визначений інтеграл, його властивості. Застосування визначеного інтеграла до задач фізики та механіки.

 44. Невласні інтеграли першого та другого роду. Критерії збіжності невласних інтегралів.

 45. Поняття диференціального рівняння. Диференціальні рівнянь першого порядку з відокремлюваними змінними.

 46. Розв’язування лінійних диференціальних рівнянь вищих порядків із сталими коефіцієнтами. Метод варіації сталої та метод невизначених коефіцієнтів.

 47. Логіка висловлювань. Основні поняття. Логічні зв’язки. Логічні формули, їх синтаксис та семантика. Значення істинності. Таблиці істинності. Інтерпретації. Закони логіки висловлювань. Кон’юнктивна та диз’юнктивна нормальні форми. Зведення до кон’юнктивної та диз’юнктивної нормальних форм.

 48. Поняття множини, елемента множини, підмножини. Типи множин. Кортеж. Декартів добуток множин. Операції над множинами. Діаграми Венна. Бінарні рядки.

 49. Правило суми та добутку. Розміщення та сполучення з повтореннями та без повторень. Перестановки з повтореннями та без повторень. Біном Ньютона. Властивості біноміальних коефіцієнтів. Принцип Діріхле. Принцип включення-виключення.

 50. Поняття про граф. Орієнтований і неорієнтований граф, мультиграф, псевдограф. Вершини, ребра, дуги, петлі. Спеціальні класи простих графів.

 51. Способи задання графів. Матриця інцидентності, матриця суміжності, список пар, список суміжності для орієнтованих і неорієнтованих графів.

 52. Простий шлях та цикл. Орієнтований та неорієнтований шлях та цикл. Теорема існування простого шляху. Зв'язність. Сильно та слабо зв'язні графи. Точки з'єднання та мости. Теорема Кеніга. Алгоритм розпізнавання дводольності графа.

 53. Ізоморфізм. Теорема про ізоморфність простих графів. Цикл та шлях Ейлера у графі. Алгоритм Фльорі. Цикл та шлях Гамільтона у графі.

 54. Зваженість графів. Задача про найкоротший шлях. Алгоритми пошуку найкоротшого шляху. Алгоритм Дейкстри. Алгоритм Флойда. Порівняння ефективності алгоритмів пошуку найкоротшого шляху.

 55. Поняття про чергу та стек. Принципи L.I.F.О. та F.I.F.O. Алгоритм пошуку вглиб (DFS-метод) та алгоритм пошуку вшир (BFS-метод). Порівняння складності DFS та BFS методів.

 56. Елементи комбінаторики; Випадкові події та дії над ними; Класичне, геометричне та статистичне означення ймовірності;

 57. Теореми додавання та множення ймовірностей; Формула повної ймовірності. Формула Байєса.

 58. Послідовність незалежних випробувань. Формула Бернуллі. Випадкові величини та їх числові характеристики; Випадкові вектори; Закони розподілу випадкових величин;

 59. Числові характеристики статистичного розподілу вибірки.

 60. Елементи кінематики. Динаміка матеріальної точки і системи точок. Закони збереження у механіці. Механіка твердого тіла. Основи фізики рідин. Гармонічні коливання.

 61. Основи молекулярно-кінетичної теорії (МКТ). Ідеальний газ. Основи термодинаміки. Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса.

 62. Основи електростатики. Постійний електричний струм. Магнітне поле і його характеристики. Електромагнітна індукція. Змінний струм. Закон Ома у колі змінного струму. Електромагнітні коливання. Електромагнітні хвилі.Рівняння Максвелла для електромагнітного поля.

 63. Основи хвильової оптики. Теплове випромінювання.Будова атома за Резерфордом-Бором.Атомне ядро. Природна радіоактивність.

 64. Створення функціональної моделі в нотації IDEF0 (1). Задання параметрів моделі. Типи діаграм. Декомпозиція. Роботи. Стрілки, типи стрілок. Типи зв’язків між роботами. Злиття і розгалуження стрілок. Тунелювання.

 65. Створення функціональної моделі в нотації IDEF0 (2).Нумерація діаграм і робіт. Діаграми дерева вузлів і FEO. Злиття і розщеплення моделей. Кошторисний аналіз. Властивості, що задаються користувачем (UDP).

 66. Створення моделі в нотаціях DFD та IDEF3.Діаграми потоків даних. Роботи, стрілки, зовнішні посилання, сховища даних. Діаграми опису процесів, їхній часовий аспект. Роботи, зв’язки, перехрестя, об’єкти посилання.

 67. Створення логічної моделі даних в нотації IDEF1X (1).Підмножини моделі (Subject Area) і відображення, що зберігаються (Stored Display). Рівні логічної моделі. Сутності. Атрибути. Домени.

 68. Створення логічної моделі даних в нотації IDEF1X (2). Зв’язки між сутностями. Ідентифікуючі та неідентифікуючі зв’язки. Потужність зв’язку. Ім’я зв’язку та ім’я ролі. Правила цілісності за посиланням (Referential Integrity). Зв’язок багато-до-багатьох і його розв’язання у фізичній моделі.

 69. Створення логічної моделі даних в нотації IDEF1X (3).Ключі. Первинний ключ. Зовнішній ключ. Правила вибору ключових полів. Альтернативні ключі та інверсійні входи.

 70. Створення логічної моделі даних в нотації IDEF1X (4).Ієрархія наслідування. Повні та неповні категорії. Нормалізація даних. Нормальні форми. Денормалізація.

 71. Створення фізичної моделі даних в нотації IDEF1X (1).Таблиці, поля, представлення (view). Правила валідації і значення за замовчуванням. Індекси.

 72. Створення фізичної моделі даних в нотації IDEF1X (2).Тригери. Серверні процедури і функції. Сховища даних. Пряме і зворотне проектування.

 73. Методи розрахунку електричних і електронних кіл

 74. Багатополюсні елементи електричних кіл.

 75. Лінійні кола.

 76. Мікросхеми і електронні пристрої

 77. Електронні пристрої

 78. Інформаційні та арифметичні основи комп’ютерної схемотехніки.

 79. Елементи комп’ютерної схемотехніки.

 80. Послідовнісні вузли комп’ютерної схемотехніки.

 81. Логічні основи комп’ютерної схемотехніки.

 82. Структура пам’яті комп’ютерів.

 83. Регістри. Лічильники.

 84. Комбінаційні функціональні вузли комп’ютерної схемотехніки.

 85. Еволюція ЕВМ. Основні класи.

 86. Класифікація архітектур ВМ. Способи вдосконалення архітектур.

 87. Представлення інформації у ВМ.

 88. Конвеєрна обробка даних.

 89. Організація пам’яті .

 90. Основні блоки ЕВМ, їх призначення та взаємодія. Функціональні характеристики.

 91. Основи архітектури мікропроцесорів.

 92. Поняття операційної системи, її призначення та функції.

 93. Функціональні компоненти операційних систем.

 94. Базові поняття архітектури операційних систем.

 95. Реалізація архітектури операційних систем.

 96. Керування процесами і потоками в операційних системах.

 97. Планування процесів і потоків.

 98. Взаємодія потоків в операційних системах.

 99. Міжпроцесова взаємодія в операційних системах.

 100. Керування оперативною пам’яттю в операційних системах.

 101. Динамічний розподіл пам’яті в операційних системах.

 102. Логічна організація файлових систем.

 103. Фізична організація та характеристики файлових систем.

 104. Виконувані файли.

 105. Мережні засоби операційних систем.

 106. Показники якості програмного забезпечення

 107. Технологія .NET Framework. Її можливості, версії, складові частини.

 108. Реалізація ідей ООП в С#

 109. Windows Forms. Управління проектами. Редактори, дизайнери і вікна інструментів.

 110. Створення форми. Властивості форми. Методи форм. Події форм.

 111. Графічні можливості мови C#. Поняття проWPF.

 112. Загальні відомості про технологію клієнт-сервер. Послідовність створення БД в MS SQL Management Studio.

 113. Вибірка даних з допомогою SQL оператора SELECT. Групування та впорядковування даних вибірки, оператори ORDER BY та GROUP.

 114. СУБД Microsoft Access: введення даних до таблиць; створення схеми даних у базі.

 115. СУБД Microsoft Access: запити та їх застосування; створення запитів за допомогою конструктора; SQL режим запитів.

 116. Оператор SELECT: перевірка на відповідність шаблону, ключове слово LIKE; обрахунок кількості значень в стовпцях, функція COUNT.

 117. Оператор SELECT: обрахунок середнього, максимального та мінімального значень в стовпцях. Функції AVG, MAX, MIN.

 118. СУБД Microsoft Access: запити на поновлення, додавання, вилучення та вибірку даних.

 119. Мова запитів до баз даних SQL: створення баз даних; створення та видалення таблиць; оператори CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTEP TABLE.

 120. Загальна характеристика методів і засобів комп'ютерних ІТ. Типи і основні властивості інформації. Інформаційний процес і його автоматизація.

 121. Ітологія – наука про ІТ. Методи ітології. Взаємозв'язок сучасних ІТ і інформаційних систем.

 122. ІТ автоматизації проектування. CASE технології і засоби ІТ.

 123. Програмні, технічні і методичні засоби ІТ. Основні процедури обробки даних в ІТ.

 124. Автоматизовані ІТ і системи управління.

 125. Методи і засоби ІТ проектів. Структурне планування. Календарне і ресурсне планування. Часове керування проектів. Реалізація проектів. Основні принципи оцінки ІТ.

 126. Програмне забезпечення для управління і оптимізації проектів. Робота з побудови і аналізу проектів за допомогою прикладних програм.

 127. Середовища передавання даних в комп’ютерних мережах (КМ). Обмежені та необмежені середовища передавання даних (СПД). Основні характеристики СПД.

 128. З’єднувальні елементи та активне обладнання КМ. Методи та режими передавання даних в КМ.

 129. Логічна топології локальних КМ (ЛКМ) і методи доступу до СПД. Поняття архітектури мережі. Мережа архітектури Ethernet та її специфікації:

 130. Кабельні ЛКМ інших архітектур: IEEE 802.5/Token Ring, FDDI, CDDI. Локальні комп’ютерні радіомережі (RLAN).

 131. Структури та стратегії пошуку в просторі станів. Пошук на графі в ширину та в глибину. Структури «черга» та «стек». Процедура мінімакса на графах.

 132. Числення предикатів. Правила виведення в численні предикатів. Мова PROLOG.

 133. Машинне навчання. Кластеризація. Експертні системи. Сильні методи розв’язку задач. Ймовірнісні методи, теорема Байеса.

 134. Генетичні алгоритми. Еволюційне програмування. Кліткові автомати.

 135. Розпізнавання оптичних образів.

 136. Математичні схеми моделювання систем.

 137. Імовірнісне моделювання.

 138. Формалізація й алгоритмізація процесів функціонування систем.

 139. Імітаційне моделювання.

 140. Мови та програмні засоби моделювання.

 141. Інтерполяція. Кубічні сплайни. Інтерполяційні многочлени Лагранжа та Ньютона.

 142. Чисельне диференціювання. Методи побудови формул для чисельного диференціювання Точність формул для чисельного диференціювання. Методи покращення точності.

 143. Чисельне інтегрування. Квадратурні формули Ньютона-Котеса. Методи побудови квадратурних формул. Точність квадратурних формул.

 144. Чисельні методи розв'язку систем лінійних алгебричних рівнянь. Метод Гауса. Метод прогонки. LU-розклад. Ітераційні методи

 145. Методи розв’язку нелінійних рівнянь з одним невідомим. Методи розв’язку алгебричних рівнянь.

 146. Методи Рунге-Кутта та методи прогнозу і корекції розв’язку задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку. Точність, збіжність, стійкість методів.

 147. Різницеві методи розв’язку краєвої задачі для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку. Точність, збіжність, стійкість різницевих рівнянь.

 148. Криптологія та криптоаналіз.

 149. Класична криптографія.

 150. Симетричні криптосистеми.

 151. Асиметричні криптосистеми та алгоритми.

 152. Основи теорії чисел.

 153. Фізико-технічні методи захисту інформації.

 154. Сенсорні системи та системи відеоспостереження.

 155. Антивірусний захист інформації.

 156. Стеганографія.

 157. Цифрові блоки мікропроцесорних систем PSoC та їх характеристики

 158. Аналогові блоки мікропроцесорних систем PSoC та їх характеристики

 159. Переривання в мікропроцесорних системах PSoC

 160. Цифро-аналогові перетворювачі в мікропроцесорних системах PSoC

 161. Аналогово-цифрові перетворювачі в мікропроцесорних системах PSoC

 162. Інтерфейси в мікропроцесорних системах PSoC

 163. Випромінювачі світла у оптоелектроніці. Вимоги до випромінювачів та їхні параметри.

 164. Напівпровідникові лазери як джерела світла в ОЕ. Будова та умови роботи напівпровідникових лазерів.

 165. Приймачі оптичного випромінювання. Види фотоприймачів. Характеристики фотоприймачів.

 166. Багатоелементні фотоприймачі. Фоточутливі прилади із зарядовим зв’язком. Кремнікони. Сканістори..

 167. Фізичні основи передачі випромінювання в оптичних хвилеводах. Оптичні волокна. Одномодові та багатомодові волокна. Селфоки.

 168. Формування та збереження зображень. Схеми формування кольорових зображень Методи стиснення зображень.

 169. Аналізатори зображень. Види та характеристики аналізаторів зображень.

 170. Скануючі оптоелектронні системи. Види та параметри скануючих оптоелектронних систем.Схожі:

Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні \" магістр\" та \"спеціаліст\" зі спеціальності \"Інформаційні технології проектування\" iconПрограма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні " магістр" та "спеціаліст" зі спеціальності "Фізична і біомедична електроніка"
Закони динаміки матеріальної точки. Рівняння руху. Сили і взаємодії. Маса, як міра інертності. Рівняння моментів для обертового руху...
Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні \" магістр\" та \"спеціаліст\" зі спеціальності \"Інформаційні технології проектування\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра класичної філології програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»»/«Спеціаліст» зі спеціальності «Латинська,
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні \" магістр\" та \"спеціаліст\" зі спеціальності \"Інформаційні технології проектування\" iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Програма вступних випробувань з предмета «Інформаційні системи в економіці» для вступників на освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст»,...
Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні \" магістр\" та \"спеціаліст\" зі спеціальності \"Інформаційні технології проектування\" iconПротокол №19 програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр»
...
Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні \" магістр\" та \"спеціаліст\" зі спеціальності \"Інформаційні технології проектування\" iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Програма вступних випробувань з предмета «Моделювання економіки» для вступників на освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст», «магістр»...
Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні \" магістр\" та \"спеціаліст\" зі спеціальності \"Інформаційні технології проектування\" iconПрограма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні
Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні \" магістр\" та \"спеціаліст\" зі спеціальності \"Інформаційні технології проектування\" iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", "спеціаліст")
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення
Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні \" магістр\" та \"спеціаліст\" зі спеціальності \"Інформаційні технології проектування\" iconПротокол №19 програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр»
Траєкторія матеріальної точки (МТ). Способи задання руху мт. Швидкість мт: декартові проекції, радіальна та трансверсальна складові....
Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні \" магістр\" та \"спеціаліст\" зі спеціальності \"Інформаційні технології проектування\" iconПрограма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр»
...
Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційні рівні \" магістр\" та \"спеціаліст\" зі спеціальності \"Інформаційні технології проектування\" iconПрограма на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) зі спеціальності 7(8). 03050201 «Економічна кібернетика»
Я. М., Косяченко С. В., Паращук К. Ф., Пертен С.І, Середюк В. Б. Фахові вступні випробування. Програма. Освітньо-кваліфікаційний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи