«Затверджую» проректор з науково-педагогічної роботи М. О. Зубрицька « 200 р. Програма практик освітньо-кваліфікаційного рівня icon

«Затверджую» проректор з науково-педагогічної роботи М. О. Зубрицька « 200 р. Програма практик освітньо-кваліфікаційного рівня
Скачати 87.67 Kb.
Назва«Затверджую» проректор з науково-педагогічної роботи М. О. Зубрицька « 200 р. Програма практик освітньо-кваліфікаційного рівня
Дата конвертації31.05.2013
Розмір87.67 Kb.
ТипПрограма


Львівський національний університет імені Івана Франка

Історичний факультет


«Затверджую»


проректор з науково-педагогічної роботи


М.О.Зубрицька

«______"_______________________200 р.


ПРОГРАМА ПРАКТИК

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

«БАКАЛАВР» НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

6.020302 ІСТОРІЯ


Програма затверджена

Вченою радою історичного факультету

від «_18_» ____03______2009 р.

протокол № ___7___


Львів 2009


Щорічні навчальні та педагогічна практики студентів університету є важливою сполучною ланкою між теоретичною та практичною підготовкою фахівців. Згідно з навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.020302 – історія – передбачені наступні види навчальних практик:

2-й семестр – археологічно-краєзнавча, 3 кредити, тривалість – 3 тижні;

4-й семестр – історико-краєзнавча, 3 кредити, тривалість – 3 тижні;

6-й семестр – музейна та архівна, 3 кредити, тривалість – 3 тижні.

Проведення педагогічної практики заплановано на 7 семестр (6 кредитів) тривалістю 6 тижнів.


^ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИК

Науково-навчальною базою археологічно-краєзнавчої практики студентів є насамперед кафедра археології та історії стародавнього світу та Інститут археології ЛНУ ім. І.Франка, а також Інститут археології НАН України в Києві, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України у Львові. Практика проходить переважно на пам’ятках західноукраїнського регіону, які вивчаються викладачами кафедри археології та історії стародавнього світу та науковцями вищезгаданих інститутів НАН України. Технічною базою археологічних практик ЛНУ ім. І.Франка можуть слугувати міста та села поблизу великих археологічних пам’яток. Бази є мобільними, складаються з наметів, пересувних будиночків, спорядження для ночівлі і харчування. Група студентів, яка проходить археологічну практику під час польового дослідження пам’ятки нараховує не більше 15 осіб. Головна мета практики – закріплення та поглиблення здобутих теоретичних знань, надання основних знань, навики та умінь у науковому вивченні пам’яток різних категорій під час практичної діяльності в польових умовах. Завданнями практики є оволодіння знаннями та навиками ведення елементарних польових археологічних досліджень, методикою дослідження: геоморфологічних та топографічних особливостей розміщення, стратиграфії відкладів, планіграфії культурного шару та об’єктів, аналіз процесів деструкції об’єктів, аналіз ритуалів та обрядів під час захоронення небіжчиків тощо. Студенти повинні набути практичних навиків: методики знаходження, обстеження, вимірів та орієнтації об’єктів, фіксації і документації археологічних пам’яток.

Історико-краєзнавча практика відбувається на базі кафедри історичного краєзнавства ЛНУ, краєзнавчого сектору “Паломник” товариства Св. Володимира (студенти, які успішно завершили навчання на спеціальних курсах мають змогу отримати посвідчення екскурсовода міста Львова), в музеях м. Львова: історичному, народної архітектури та побуту, структурних підрозділах ЛНУ імені Івана Франка (археологічному музеї, музеї історії університету). Головна мета практики – закріплення та поглиблення здобутих теоретичних знань, оволодіння методикою краєзнавчих досліджень, вміння застосовувати методику краєзнавчих досліджень для вивчення історії окремих регіонів, історичних пам’яток, родоводів. Під час проходження практики студенти повинні: навчитися класифікувати краєзнавчі дослідження за основними напрямками (історичне краєзнавство, географічне, літературне, бібліотечне та ін.), на практиці ознайомитися з основними організаційними формами краєзнавства (наукове, громадське, шкільне) та з внутрішньою структурою та системою організацій краєзнавчих товариств, оволодіти первинними навиками професійної екскурсійної роботи.

В рамках цієї практики студенти спеціалізації «етнологія» проходять міждисциплінарну польову етнографічну практику спільно з студентами філологічного факультету по селах Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та інших областей південно-західного етнографічного регіону.

^ Музейна та архівна практика студентів історичного факультету відіграє ключову роль в їх підготовці як майбутніх музейних та архівних працівників. Базами практики виступають музейні та архівні установи Львова: Національний музей; історичний музей; музей історії релігії; музей історії університету; Центральний державний історичний архів України у Львові; Державний архів Львівської області; архів Львівського національного університету імені Івана Франка; відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України; відділ рукописів та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. Безпосередньою метою практики є ознайомлення студентів з принципами функціонування архівної й музейної систем України, закріплення та поглиблення здобутих теоретичних знань під час вивчення архівознавчих, музеєзнавчих і джерелознавчих дисциплін, загальноісторичних курсів при роботі з музейними фондами та архівними документами. Перед студентами ставляться завдання: ознайомитися з організацією архівів і музеїв в Україні, напрямками та формами їх роботи щодо комплектування, обробки, систематизації, обліку, зберігання та використання архівних документів і музейних експонатів; оволодіти навичками раціонального пошуку, відбору, аналітичної і синтетичної критики архівних документів і музейних експонатів, методикою їх використання у науково-дослідній, навчально-виховній та науково-популяризаторській роботі за професійною спрямованістю; отримати практичний досвід самоорганізації, систематичного набуття й поповнення знань, вмінь і навичок роботи за обраним фахом.

^ Педагогічну практику студенти проходять у середніх школах та середніх спеціальних навчальних закладах м. Львова І-ІІ рівнів акредитації. Головною метою педагогічної практики є закріплення та поглиблення здобутих теоретичних знань, формування у студентів в оптимально наближених до роботи за фахом умовах системи необхідних педагогічних умінь й навичок, фахових здібностей, особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої професії. Під час проходження педагогічної практики студенти ознайомлюються з навчальним закладом, вивчають досвід роботи вчителів, опановують методику написання плану-конспекту навчального заняття, плану-сценарію виховного заходу, оволодівають алгоритмом підготовки до навчального заняття, опановують систему оцінювання діяльності учнів за критеріями, визначеними у концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), разом з класним керівником організовують дозвілля учнів, опановують методику ведення шкільної документації, вивчають особливості поведінки, діяльності учнів.


^ ЗМІСТ ПРАКТИК

Під час проведення усіх практик передбачаються лекційні заняття (теоретична підготовка до проходження практики) та практичні заняття (залежно від практики визначений і зміст занять).

Під час проходження практики керівники залучають студентів до виконання індивідуальних робіт в установах та на досліджуваних об’єктах. Індивідуальні завдання під час практики покликані виробити у студентів навички й уміння для самостійного розв’язання виробничих, наукових та організаційних цілей. Виконання одного або декількох індивідуальних завдань дозволить активізувати діяльність студентів, розширити їх світогляд, підвищити ініціативність і цілеспрямованість під час проходження практики. Індивідуальні завдання повинні враховувати специфіку конкретної бази практики. Характер і змістове наповнення індивідуальних завдань для кожного зі студентів керівник практики від факультету визначає перед початком практики, у погодженні з керівником від бази практики. При визначенні конкретних завдань враховуються індивідуальні наукові зацікавлення студентів. Це дозволить останнім у подальшому використати матеріали, знання й навички, отримані під час виконання завдань, використати їх при написанні курсових, квалвіфікаційних робіт, для підготовки доповіді на студентську конференцію.

Під час проходження педагогічної практики студенти повинні провести 2-3 залікові навчальні заняття, один виховний захід, відвідувати та аналізувати залікові навчальні заняття і виховні колег-однокурсників.


^ ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Керівники практики: контролюють відвідування занять студентами; рекомендують необхідну літературу та надають методичні рекомендації в її опрацюванні; допомагають обрати тему для індивідуального заняття, розробляють та контролюють його виконання; надають методичні рекомендації та контролюють процес написання підсумкової роботи, проведення залікових навчальних занять під час педагогічної практики; приймають звітну документацію від студентів та проводять контроль засвоєння матеріалу; виставляють оцінку за практику.

Оцінювання студентів передбачає диференційований залік. Оцінка виставляється за 100 бальною системою, шкалою ECTS та національною шкалою.

^ Критерії оцінювання навчальних практик за 100-бальною шкалою

Вид роботи

Кількість балів

Відвідування та участь в лекційних заняттях

10

Робота на семінарських заняттях

20

Виконання індивідуального завдання

25

Звітна документація

25

Захист практики

20


^ Критерії оцінювання педагогічної практики за 100-бальною шкалою

Вид роботи

Кількість балів

Проведення залікових занять

20

Проведення виховного заходу

10

Звітна документація

50

Захист практики

20


^ ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Для узагальнення зібраних під час практики матеріалів студенти здають звіт про проходження практики. У звіті у лаконічній форми подаються завдання і плани, які виконував студент під час практики. Описується процес дослідження, аналізується конкретне завдання, яке було поставлене перед студентом, і процес його виконання.

Підсумковими документами педагогічної практики є окрім звіту плани-конспекти залікових навчальних занять, план-сценарій виховного заходу, психолого-педагогічна характеристика учня, характеристика проходження студентом практики.

Звіти перевіряються і затверджуються керівниками практики.

^ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Після завершення практики і здачі визначених документів підводяться підсумки практики на факультетській конференції. Керівник практики інформує адміністрацію ЛНУ щодо фактичних термінів початку і закінчення практики, складу груп студентів, які пройшли практику, їх дисципліни, стану охорони праці і протипожежної охорони на базі практики і з інших питань організації та проведення практик. Студент, що не виконав програми практики і отримав незадовільну оцінку відраховується з навчального закладу.

Студенти також доповідають про підсумки проходження навчальних практик на студентських конференціях. Отримані матеріали студенти можуть використовувати при написанні курсових і кваліфікаційних робіт, при підготовці різних наукових проектів. Результати досліджень студент може особисто або спільно з викладачем опублікувати в наукових та науково-популярних виданнях.

Додаток

Таблиця перерахування оцінок

^ Оцінка за 100-бальною рейтинговою шкалою

Оцінка за практику

Код оцінки

Оцінка за шкалою ECTS

90–100

відмінно

5

А

81–89

дуже добре

4

B

71–80

добре

C

61–70

задовільно

3

D

51-60

достатньо

E

до 50

незадовільно

2Схожі:

«Затверджую» проректор з науково-педагогічної роботи М. О. Зубрицька « 200 р. Програма практик освітньо-кваліфікаційного рівня iconМ. О. Зубрицька 200 р. Програма навчальної музейної та архівної практики освітньо-кваліфікаційного рівня
України і входить до навчальних планів студентів історичного факультету. Термін проходження практики – липень, тривалість – 21 день...
«Затверджую» проректор з науково-педагогічної роботи М. О. Зубрицька « 200 р. Програма практик освітньо-кваліфікаційного рівня iconМ. О. Зубрицька 200 р. Програма навчальної історико-краєзнавчої практики освітньо-кваліфікаційного рівня
Практика відбувається на базі кафедри історичного краєзнавства лну, краєзнавчого сектору “Паломник” товариства Св. Володимира. Відповідальними...
«Затверджую» проректор з науково-педагогічної роботи М. О. Зубрицька « 200 р. Програма практик освітньо-кваліфікаційного рівня iconМ. О. Зубрицька 200 р. Програма навчальної археологічно-краєзнавчої практики освітньо-кваліфікаційного рівня
Львівського національного університету імені Івана Франка є обов’язковим елементом навчальної програми. Вона має важливе значення...
«Затверджую» проректор з науково-педагогічної роботи М. О. Зубрицька « 200 р. Програма практик освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 070101 «Транспортні технології» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

«Затверджую» проректор з науково-педагогічної роботи М. О. Зубрицька « 200 р. Програма практик освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 170203 «Пожежна безпека» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

«Затверджую» проректор з науково-педагогічної роботи М. О. Зубрицька « 200 р. Програма практик освітньо-кваліфікаційного рівня iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни археологічна наука у світі
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки
«Затверджую» проректор з науково-педагогічної роботи М. О. Зубрицька « 200 р. Програма практик освітньо-кваліфікаційного рівня iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни біблійна та християнська археологія
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки
«Затверджую» проректор з науково-педагогічної роботи М. О. Зубрицька « 200 р. Програма практик освітньо-кваліфікаційного рівня iconРозкладзанят “Затверджую для студентів 1-го курсу фармацевтичного факультету Перший проректор з науково-педагогічної роботи на 1 семестр 2012/2013навчального року Львівського національного канікули 31.
Перший проректор з науково-педагогічної роботи на 1 семестр 2012/2013навчального року
«Затверджую» проректор з науково-педагогічної роботи М. О. Зубрицька « 200 р. Програма практик освітньо-кваліфікаційного рівня iconРозкладзанят ь “Затверджую для чужоземних студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету Перший проректор з науково-педагогічної роботи на 7 семестр 2012/2013 навчального року Львівського національного медичного університету, професор М.
Перший проректор з науково-педагогічної роботи на 7 семестр 2012/2013 навчального року
«Затверджую» проректор з науково-педагогічної роботи М. О. Зубрицька « 200 р. Програма практик освітньо-кваліфікаційного рівня iconРозкладзанят ь “Затверджую для чужоземних студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету Перший проректор з науково-педагогічної роботи на 3 семестр 2012/2013 навчального року Львівського національного початок занять по І тижню
Перший проректор з науково-педагогічної роботи на 3 семестр 2012/2013 навчального року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи