Програма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету icon

Програма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету
Скачати 340.55 Kb.
НазваПрограма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету
Дата конвертації01.06.2013
Розмір340.55 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


Шведа Ю. Р.


АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ”


Програма та плани семінарських занять

для студентів Філософського факультету


ЛЬВІВ – 2010

ПЕРЕДМОВА

Курс “Аналіз соціальних систем” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів ІІ курсу спеціальності “політологія” Філософського факультету. Курс розрахований на 40 годин і вивчається у першому семестрі навчального року.

Метою курсу є вивчення базових характеристик соціальних систем, досвіду вітчизняної та зарубіжної соціальної політики, формування навичок аналізу соціальної сфери суспільства.

Структура курсу. Курс складається з двох змістових модулів. У Модулі 1 розглядається суть, структура, загальні основи соціальної системи та методи її аналізу; у Модулі 2 – окремі сфери соціального життя та методи їх аналізу.

Методичні рекомендації. Курс складається з восьми тем, які вивчаються на заняттях, складених у відповідності до Тематичної структури курсу. У Програмі курсу розглядаються головні проблеми, у Планах семінарських занять – головні положення кожної теми. Спеціально розроблені Матеріали з курсу “Аналіз соціальних систем”, які знаходяться у бібліотеці факультету, полегшать процес підготовки до занять.

Поточний контроль знань здійснюється за п’ятибальною системою на кожному семінарському занятті, де “5” – відмінно, “4” – добре, “3” – задовільно, “2-1” – доповнення, коментарі, участь у дискусії. Контроль знань за результатами вивчення окремого змістового модулю оцінюється в 30 балів.

Форма підсумкового контролю знань – Рейтинг успішності з курсу визначається як сума балів, отриманих на семінарських заняттях та за результатами контролю знань по модулях.


100-91 – А – “відмінно”, - 5,

81-90 – B – “дуже добре”- 4,

71-80 – C – “добре” – 4,

61-70 – D – “задовільно” – 3,

51-60 – E – “посередньо” – 3,

25-50 – FX – “незадовільно” – 2,

0- 24 – F – “незадовільно” (з повторним проходженням курсу) – 2.


Курс розробив та читає кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Шведа Юрій Романович, каб. 206 (головного корпусу університету).

Зміст Тематична структура курсу, Програма курсу, Плани семінарських занять,


Тематична структура курсу:
^ Tеми занять:

Годин:Л

С

1.

^ Вступна лекція. Суть, структура та завдання курсу. Огляд літератури з курсу. Соціальна сфера життя суспільства як об’єкт наукового аналізу. Методологія науки про соціальну політику.

2МОДУЛЬ 12.

Тема 1. Демократія та соціальна політика. Моделі соціальної політики. Глобальна соціальна політика.

2

2

3.

Тема 2. Аналіз соціальної структури та її впливу

на соціальні процеси.

2

2

4.

Тема 3. Показники соціального становища і людського розвитку. Суспільні рухи.

2

2

5.

Тема 4. Соціальні зміни і модернізація.

Політика щодо соціального прогресу.

2

2

6.

^ ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1.
2
МОДУЛЬ 27.

Тема 5. Демографія. Аналіз гендерної структури суспільства.

Сім’я та шлюб як соціальні інститути.

2

2

8.

Тема 6. Аналіз вікової структури суспільства.

Соціалізація особистості.

2

2

9.

Тема 7. Культура та освіта як об’єкти аналізу соціальної політики.

Соціальна урбаністика.

2

2
Тема 8. Аналіз ефективності соціальної діяльності.

2

2

10.

^ ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2.
2

11.

Підсумкове заняття.
2

Всього:
18

22Програма курсу:
^ Тема заняття / Oсновні положення:

Годин:

1.

Вступна лекція. Суть, структура та завдання курсу. Огляд літератури з курсу. Соціальна сфера життя суспільства як об’єкт наукового аналізу. Методологія науки про соціальну політику

2
Соціальна сфера життя суспільства. Сутність та особливості соціальних відносин. Мета, завдання та функції соціальної політики. Активна та пасивна соціальна політика. Об’єкти та суб’єкти соціальної політики. Пріоритети, напрями та функції соціальної політики. Людина як головний об’єкт соціальної політики. Соціальні цінності. Соціальна справедливість та соціальна рівність. Теорія справедливості. Інструменти та складові соціальної політики. Соціальна політика як наука. Соціальні закони. Соціальна політика в глобальному вимірі. Формування нової моделі соціальної політики в Україні.МОДУЛЬ 1
2.

Тема 1. Демократія та соціальна політика. Моделі соціальної політики. Глобальна соціальна політика.

4
Демократія та соціальний розвиток. Взаємозалежність економічного, політичного і соціального розвитку. Ідеали соціальної політики. Моделі соціальної політики. Історичні аспекти розвитку та сучасний стан світової соціальної політики. Глобалізація та соціальна політика. Загальні тенденції соціальної політики європейських країн. Міжнародні правові акти, що регулюють соціальну політику. Міжнародні соціальні організації. Соціальна політика в сучасному світі та Україна.
3.

Тема 2. Аналіз соціальної структури та її впливу

на соціальні процеси.

4
Поняття та основні компоненти соціальної структури. Взаємозв’язок соціальної структури та соціальних процесів. Майнові групи та соціальна політика. Соціальне розшарування. Соціальні статуси та ролі, соціальні групи та організації. Бюрократія як особлива соціальна група. Соціальні інститути. Страти. Теорії соціальної стратифікації. Середній клас і його соціальна роль. Особливості соціальної структури перехідних суспільств. Соціальна структура українського суспільства та тенденції її подальшого розвитку.
4.

Тема 3. Показники соціального становища і людського розвитку. Суспільні рухи.

4
Сутність та зміст концепції людського розвитку. Основні складові людського розвитку. Умови формування людського розвитку. Вимірювання людського розвитку. Індекс людського розвитку. Основні напрями і перспективи людського розвитку на сучасному етапі. Стан людського розвитку в Україні. Суспільні рухи та їх різновиди. Теорії суспільних рухів. Сучасні соціальні рухи.
5.

Тема 4. Соціальні зміни і модернізація.

Політика щодо соціального прогресу.

4
Причини та чинники, рівні та характер соціальних змін. Теорії соціальних змін. Модернізація і розвиток. Ідея прогресу та її критики. Рушійні сили прогресу (поступу). Типи розвитку суспільства. Теорії модернізації. Політика щодо соціального прогресу в країнах Європейського Союзу. Соціальні зміни в світі та Україні. Необхідність та шляхи модернізації України.
6.

^ ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1.

2
МОДУЛЬ 2
7.

Тема 5. Демографія. Аналіз гендерної структури суспільства.

Сім’я та шлюб як соціальні інститути.

4
Демографія і демографічна політика. Аналіз демографічної ситуації. Гендерні проблеми та гендерна політика. Аналіз сім’ї та шлюбу як соціальних інститутів. Охорона материнства, дитинства та громадського здоров’я.
8.

Тема 6. Аналіз вікової структури суспільства.

Соціалізація особистості.

4
Вік і суспільство. Вікові групи та категорії. Вікова соціологія. Геронтологія та ювенологія. Вікова дискримінація (ейджизм). Конфлікт поколінь. Вікова структура населення України. Молодь як специфічна соціальна група. Теорії молоді та молодості. Молодіжні проблеми і молодіжний бунт. Молодіжна свідомість та її рівні. Девіантна і делінквентна поведінка. Соціальний контроль. Соціалізація особистості. Молоде покоління сучасної України. Державна молодіжна політика. Люди похилого віку та їх соціальний захист.
9.

Тема 7. Культура та освіта як об’єкти аналізу соціальної політики.

Соціальна урбаністика.

4
Культура як соціальний феномен. Методологічні засади аналізу культури. Функції, форми та компоненти культури. Єдність і різноманітність культур. Культура як чинник формування нового суспільства. “Культурна революція” та “зіткнення культур”. Глобалізація культури. Наука як елемент духовної культури та рушійна сила розвитку суспільства. Освіта та її соціальні функції. Інтелектуальний потенціал суспільства. Специфіка соціокультурної ситуації в світі та Україні. Аномія. Урбанізація та її соціальні наслідки. Теорії розвитку міст та міського способу життя. Феномен напівміської культури. Глобалізація та урбанізація. Урбанізм в Україні.
10.

Тема 8. Аналіз ефективності соціальної діяльності.

4
Основи та особливості аналітико-прогностичної діяльності. Аналіз ефективності соціальної діяльності. Соціальне обслуговування та соціальний ефект. Соціальна діагностика, соціальне проектування, соціальне моделювання, соціальне прогнозування. Соціономіка, соціальна статистика, соціальна інформація. Громадська думка як показник ефективності соціальної діяльності. Соціологічні методи вивчення громадської думки.
11.

^ ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2.

2

12.Підсумкове заняття.

2

Всього:
40^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Демократія та соціальна політика.

Моделі соціальної політики. Глобальна соціальна політика.


План:


 1. Демократія і соціальний розвиток. Взаємозалежність економічного, політичного і соціального розвитку. Моделі соціальної політики.

 2. Світова соціальна політика: історія та сучасність.

 3. Міжнародні правові акти, які регулюють соціальну політику.


Доповіді та повідомлення:


 1. Демократія та справедливість. Ідеали соціальної політики.

 2. Загальні тенденції соціальної політики європейських країн.


Основні поняття: моделі соціальної політики, модель Бісмарка, модель Беверіджа, соціал-демократична, консервативна (континентальна, корпоративна) модель соціальної політики, ліберальна модель соціальної політики, католицька модель соціальної політики, держава загального добробуту, європейські моделі соціальної політики (континентальна німецька, південно європейська, британська, скандинавська), різновиди нерівності (“домашня”, громадянська, ринкова, виробнича), принципи досягнення соціальної справедливості (принцип свободи, принцип розрізнення), Європейський кодекс соціального забезпечення, Європейська соціальна хартія.


Література:


Навчально-методична:


Бебик В. М. Політологія: наука і навчальна дисципліна: Підручник.- К., 2009, Розділ 15. Глобалізація сучасного світу, с. 363-397.

Бебик В. М., Шергін С. О., Дегтерьова Л. О. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика. Навчальний посібник- К., 2006.

Бучин М., Гетьманчук М., Карий І. та ін. Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни.- Львів, 2008.

Вайцзекер фон Е. У. Демократія і глобалізація // Deutschland, 2002, № 4, с. 6-9.

Гайек Ф. А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії. Т. І-ІІІ. / Пер. з англ.- К., 2000.

Гаєк Ф. А. Принципи ліберального соціального порядку // Лібералізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий.- К., 2002, с. 19-33.

Ганслі Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки.- К., 1995, Сучасні проблеми та вдосконалення, с. 116-134.

Гончарова С. Ю., Отенко І. П. Соціальна політика.- Харків, 2003, Соціальна політика як функція державного управління, с. 5-21.

Дай Т. Р. Демократия для элиты.- М., 1984.

Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы / М., 2002.

Іванова О. І. Соціальна політика: теоретичні аспекти. Курс лекцій.- К., 2003.

Нозік Р. Розподільча справедливість // Лібералізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий.- К., 2002, с. 869-893.

Основи демократії / За заг. ред. А. Колодій.- К., 2002, Соціальні обов’язки держави у процесі демократизації, с. 543-551.

Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б. Кухти. Ч. 3: Політична свідомість і культура.- Львів, 1998, Принципи та тенденції світової соціальної політики, с. 470-474.

Патнам Р. Гра наодинці: зменшення суспільного капіталу Америки // Глобальне відродження демократії / За ред. Л. Даймонда і М. Ф. Платтнера.- Львів, 2004, с. 357-373.

Патнам Р. Творення демократії. Традиції громадської активності в сучасній Італії.- К., 2001, Соціальний капітал та успіх роботи інституцій, с. 199-227.

Роуен Г. С. Підводні течії “третьої хвилі” // Глобальне відродження демократії / За рел. Л. Даймонда і М. Ф. Платтнера.- Львів, 2004, с.374-387

Скуратівський В. А., Шевченко М. Ф. Соціальні системи та соціологічні методи дослідження: Навч. Посібник.- К., 1998.

Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Основи соціальної політики: Навч. Посібник.- К., 2002.

Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика: Навчальний посібник для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності “Державне управління” .- К, 1997.

Хантінгтон С. Третя хвиля демократії // Глобальне відродження демократії / За ред. Л. Даймонда і М. Ф. Платтнера.- Львів, 2004, с. 43-69.

Цілі розвитку тисячоліття / Сайт інформаційно-просвітницької кампанії “Україна2015. Цілі розвитку тисячоліття” http:// www.ukraine2015.org.ua/about

Шевчук П. Соціальна політика.- Львів, 2003, Історичні аспекти розвитку та сучасний стан світової соціальної політики, с. 268-272, Моделі соціальної політики, с. 279-286, Загальні тенденції соціальної політики європейських держав, с. 287-292.

Шевчук П. Соціальна політика та соціальна безпека людини.- Львів, 2003, Принципи та тенденції у світовій соціальній політиці , с. 144-167.

Шляхтун П. П. Політологія. Теорія та історія політичної науки.- К., 2002, Соціальні засади політики, с. 198-220.

Четверікова Л., Привалов Ю. Сучасна парадигма метасоціального інституту: історико-теоретичні виміри соціальної держави.- Львів, 2007.


Нормативно-правова:


Європейська соціальна хартія. http: // tbsc.tomsk.ru/Support/intl/eurocharter.htm.

“Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”. Послання Президента України до Верховної Ради України. 2002 рік // Урядовий кур’єр, 2002, 4 червня.


Тема 2. Аналіз соціальної структури та її впливу на соціальні процеси.


План:


 1. Поняття та основні елементи соціальної структури.

 2. Соціальна стратифікація. Теорії соціальної стратифікації.

 3. Особливості соціальної стратифікації України.


Доповіді та повідомлення:


1. Середній клас - основа стабільного соціального розвитку.

2. Руйнування суспільства. Соціальний контроль.


Основні поняття: соціальна структура, соціальні процеси, аномія, соціальний статус, соціальна роль, рольовий набір, соціальні групи (малі, великі, первинні, вторинні, референтні), соціальні організації (бюрократичні, добровільні, тоталітарні), соціальні інститути, інституалізація, соціальні групи (претендентські, абітурієнтські), соціальна диференціація, історичні типи організації соціальної нерівності (рабство, касти, стани і класи), страти, соціальна стратифікація, теорії соціальної стратифікації, середній клас, соціальна мобільність (вертикальна, горизонтальна, індивідуальна), соціальний капітал, маргінальність, руйнування суспільства, аномія, соціальний контроль.


Література:


Навчально-методична:


Гончарова С. Ю., Отенко І. П. Соціальна політика.- Харків, 2003, Сучасні теорії соціально-класової структури суспільства, с. 5-8.

Катаєв С. Л. Сучасне українське суспільство: Навч. Посіб.- К., 2006.

Коваліско Н. В. Основи соціальної стратифікації: Навч. Посіб.- Львів, 2007.

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура // Соц. Исслед., 1992, № 2-3.

Основи демократії / За заг. ред. А. Колодій.- К., 2002, Поняття та основні компоненти соціальної структури, с. 555-566.

Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б. Кухти. Ч. 2: Політичні процеси, системи та інститути.- Львів, 1997, Соціально-політ. структура суспільства, с. 191-205.

Сорокин П. Социологические теории современности.- М., 1992.

Патнам Р. Гра наодинці: зменшення суспільного капіталу Америки // Глобальне відродження демократії / За ред. Л. Даймонда і М. Ф. Платтнера.- Львів, 2004, с. 357-373.

Патнэм Р. Процветающая комьюнити, социальный капитал и общественная жизнь // МЭиМО, 1995, № 4.

Патнам Р. Творення демократії. Традиції громадської активності в сучасній Італії.- К., 2001, Соціальний капітал та успіх роботи інституцій, с. 199-227.

Політологія посткомунізму. Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / Кер. авт. колективу В. Полохало.- К., 1995, Політична соціологія посткомунізму, с. 175-239.

Смит А. Исследования о природе и причинах багатства народов.- М., 1962.

Танчин І. Соціологія.- Львів, 2005, Соціальна структура, с. 131-159.

Шляхтун П. А. Социально-классовая структура современного буржуазного общества: Проблемы методологии исследования.- К., 1986.


Тема 3. Показники соціального становища і людського розвитку.

Суспільні рухи.


План:


 1. Показники соціального становища та соціального розвитку.

 2. Людський розвиток: суть та зміст. Способи вимірювання.

 3. Суспільні рухи.


Доповіді та повідомлення:


^ 1. Основні напрями і перспективи людського розвитку: світ і Україна.

2. Сучасні соціальні рухи.


Основні поняття: людський розвиток, якість життя, рівень життя, соціальне становище, соціальні стандарти, соціальна справедливість, соціальна рівність, соціальна стабільність, соціальний капітал, індекс людського розвитку, очікуване довголіття, досягнутий рівень освіти, життєвий рівень, сталий розвиток, суспільні рухи (альтернативні, рухи спасіння, реформістські, регресивні, революційні), “життєвий цикл” суспільного руху, сучасні соціальні рухи.


Література:


Навчально-методична:


Бердяев Н. Ф. Философия неравенства.- М., 1990.

Бучин М., Гетьманчук М., Карий І. та ін. Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни.- Львів, 2008.

Власюк О. С., Пирожков С. І. Індекс людського розвитку.- К.: ПРООН, 1995.

Ганслі Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки.- К., 1995, Вимірювання досягнень соціальної політики, с. 99-116.

Гончарова С. Ю., Отенко І. П. Соціальна політика.- Харків, 2003, Стратегія розвитку людських ресурсів, с. 20-21.

Дарендорф Р. Життєві шанси, класовий конфлікт, соціальна зміна // Політологічні читання, 1992, № 3, с. 186-194.

Дзлиев М. И. Информационно-анализирующая система оценки социально-политической стабильности в регионе.- М., 1992.

Жеребкина И. Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм.- М., 2000.

Катаєв С. Л. Сучасне українське суспільство: Навч. Посіб.- К., 2006.

Соціальна політика та економічна безпека / Під заг. ред. Є. І. Крихтіна.- Донецьк, 2004, Розвиток людських ресурсів як соціальний пріоритет стратегії економічних перетворень в Україні, с.65-82.

Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика.- К., 1997.

Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Основи соціальної політики.- К, 2002.

Cоциальная политика / Под общ ред. Н. А. Волгина.- М., 2002.

Социальная политика. Энциклопедия / Под. ред. Н. А. Волгина, Т. С. Сулимовой.- М., 2006.

Танчин І. Соціологія. Навч. Посіб.- Львів,2005, Девіація і соціальний контроль, с. 93-108, Суспільні рухи, с. 193-205.

Хантінгтон С. Третя хвиля демократії // Глобальне відродження демократії / За ред. Л. Даймонда і М. Ф. Платтнера.- Львів, 2004, с. 43-69.

Шевчук П. Соціальна політика.- Львів, 2003, Людський розвиток, с. 85-105.


Тема 4. Соціальні зміни і модернізація.

Політика щодо соціального прогресу.


План:


 1. Соціальні зміни: суть та причини виникнення.

 2. Модернізація і розвиток.

 3. Політика щодо соціального прогресу в ЄС.


Доповіді та повідомлення:


 1. Теорії соціальних змін.

 2. Соціальні зміни та необхідність модернізації в Україні.


Основні поняття: соціальні зміни, чинники соціальних змін, інновації, дифузія, моделі соціальних змін (еволюційна, циклічна, функціоналістська, конфліктологічна), еволюція, революція, реформи, прогрес (поступ), типи розвитку суспільства, соціальна нерухомість (стагнація), модернізація, “первинна” і “вторинна” (“навздогінна”) модернізація, “вестернізація”, прорив, теорії модернізації (конвергенції, узалежнення, глобального суспільства, “зіткнення цивілізацій”), спільна соціальна політика, соціальне гуртування, соціальна інтеграція, соціальна відкинутість, соціальна нестабільність, сталий розвиток.


Література:


Навчально-методична:


Бебик В. М., Шергін С. О., Дегтерьова Л. О. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика. Навчальний посібник- К., 2006.

Белл Д. Постиндустриальное общество // Америка, 1977, № 9.

Гантінгтон С. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку.- Львів, 2006.

Гелбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество.- М, 1969.

Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии.- М., 2000.

Дарендорф Р. Життєві шанси, класовий конфлікт, соціальна зміна // Політологічні читання, 1992, № 3, с. 186-194.

Заславская Т. И. Современное российское общество: Социальный механизм трансформации: Учеб. Пособ.- М., 2004.

Катаєв С. Л. Сучасне українське суспільство: Навч. Посіб.- К., 2006.

Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу.- К., 2005, Політики щодо соціального прогресу, с. 188-210.

Павловський М. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ (економіка, політологія, соціологія).- К., 2001, Типи розвитку суспільства, с. 32-44.

Ростоу Д. А. Переход к демократии: попытка динамической модели // Полис, 1996, № 5.

Сорокин П. Человек. Прогресс. Общество.- М., 1992.

Соціологія і психологія: Навч. посіб. / За ред. Ю. Ф. Пачковського.- К., 2009, Розділ 6. Соціальні зміни і конфлікт, с. 285-335.

Танчин І. Соціологія.- Львів, 2005, Соціальні зміни і модернізація, с. 171-187.

Тоффлер Э. Шок будущего.- М., 2001.

Тоффлер Е. Третя хвиля.- К., 2000.

Франко І. Що таке поступ // Зібрання творів у 50-ти томах.- Т. 45.

Хантингтон С. Будущее демократического процесса: от экспансии к консолидации // Мировая экономика и международные отношения, 1995, № 6, с. 87-94.

Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах.- М., 2004, Революция и политический порядок,с. 269-343, Реформа и поитическое изменение, с. 343-391.

Черниш Н. Й. Соціологія.- К., 2009, Джерела та характер суспільного розвитку, с.141-147.

Цілі розвитку тисячоліття / Сайт інформаційно-просвітницької кампанії “Україна2015. Цілі розвитку тисячоліття” http:// www.ukraine2015.org.ua/about

Шевчук П. Соціальна політика.- Львів, 2003, Загальні тенденції соціальної політики європейських країн, с. 287-290.

Штомпка П. Социология социальных изменений.- М., 1996.

Эндрейн Ч. Ф. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования: Учебн. Пособие. - М., 2000, Политическое развитие и социальный прогресс, с. 238-278.


Тема 5. Демографія. Аналіз гендерної структури суспільства.

Сім’я та шлюб як соціальні інститути.


План:


 1. Демографія та демографічна політика.

 2. Сім’я та шлюб як соціальні інститути.

 3. Охорона материнства та дитинства. Охорона здоров’я.


Доповіді та повідомлення:


 1. Гендерні проблеми і людський розвиток.

 2. Сім’я та шлюб в Україні. Заходи по зміцненню сім’ї.


Основні поняття: демографія, відтворення населення, генетична структура населення, народжуваність, народжуваність населення, народонаселення, сумарний коефіцієнт народжуваності, природний приріст населення, позашлюбні діти, смертність, смертність населення, дитяча смертність, аборти, демографічна політика, демографічна ситуація, демографічне навантаження, демографічні коефіцієнти, демографічні фактори та проблеми глобалізації, демографічний прогноз, демографічна політика, гендерні проблеми, гендерна рівність, емансипація жінок, фемінізм, сексизм, гендерна політика, шлюб, типи партнерів у шлюбі (ендогамія і екзогамія, моногамія і полігамія), інцест, сім’я, сім’я як мала група і соціальний інститут, типи сімейної структури (нуклеарна, розширена (патрилокальна, матрілокальна), моделі влади у сім’ї (патріархат, матріархат, егалітаризм), функції сім’ї, умови життя сім’ї, типи підходів до проблем сім’ї (функціоналістський, марксистський, конфліктологічний), сексуальна експлуатація жінок, фемінізм, емансипація жінок, зміцнення існуючої соціальної нерівності, упослідження альтернативних стилів життя, розлучення, коефіцієнти шлюбності та розлучень, альтернативні форми сім’ї (неповна, моногамна, полігамна (шведська), серійна, комуни), альтернативні форми шлюбу (незареєстровані (громадянські), одностатеві шлюби), самотність, сімейна політика, здоров’я, медичне страхування, міжнародна класифікація захворювань.


Література:


Навчально-методична:


Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи.- М., МГУ, 1996.

Борисов В. А. Демография: Учебник для вузов.- М., 1999.

Катаєв С. Л. Сучасне українське суспільство: Навч. Посіб.- К., 2006.

Кваша А. Я. Что такое демография.- М., 1985.

Лукашевич М., Туленков М. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.- К., 1999.

Мацковский М. Социология семьи: проблемы, теории, методологии и методики.- М., 1989.

Мельник Т. М. Основи теорії гендеру. Навчальний посібник.- К., 2004.

Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу.- К., 2005, Рівне ставлення до чоловіків та жінок, с. 205-207, Охорона громадського здоров’я, с. 209-210.

Огаренко В. М., Малахова Ж. Д. Соціологія малих груп: Підручник.- К., 2007.

Піча В. М. Соціологія сім’ї.- Львів, 1995.

Плахов В. Д. Западная социология. Исторические этапы, основные школы и направления развития (ХIX – XX вв.).- СПб, 2000.

Прибиткова І. М. Основи демографії.- К., 1998.

Рыбаковский Л. Л. Методологические вопросы прогнозирования населения.- М., 1978.

Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Основи соціальної політики: Навч. Посібник.- К., 2002.

Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика: Навчальний посібник для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності “Державне управління” .- К, 1997.

Социология семьи: Учеб./ Под. Ред. А. Антонова.- М., 2007.

Стеценко С. Г. Демографічна статистика.- К., 2005.

Стеценко С. Г., Швець В. Г. Статистика населення: Підручник для вузів.- К., 1993.

Танчин І. Соціологія.- Львів, 2005, Соціологія сім’ї та шлюбу, с. 205-221, Вік і суспільство, с. 221-224.

Теоретичесике проблемы демографии.- М., 1970.

Фромм Э. Здоровое общество. Психоанализ и культура. Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма.- М., 1995.

Черниш Н. Й. Соціологія.- К., 2009, Соціологія сім’ї, с. 191-212.

Шевчук П. Соціальна політика.- Львів, 2003, Гендерні питання і людський розвиток, с. 92-93, Види соціальних допомог, с. 151-168.

Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика.- К., 2000, Політика держави у сфері охорони здоров’я, с. 101-124.


Нормативно-правова:


Закон України “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз” від 5.07.2001 р.

Закон України “Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 р.

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 1.07.2000 р.

Закон України “Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення” 12.12.1991 р.

Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб” від 6.04.2000 р.

Закон України “Про охорону дитинства” від 24.04.2001 р.

Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” від 15.11.2001 р.

Конвенція МОП “Про допомогу на випадок виробничого травматизму та професійних захворювань” від1964 р.

Конвенція МОП “Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці” від1999 р.

Конвенція про права дитинu http://rastu.com.ua/content/view13/259/

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1998 року.- К., 1997.

Концепція демографічного розвитку України на 2005-2015 рр. Проект.- К., 2004.

Концепція сімейної політики. htpp://www.demoscope.ru/weekly/2002/083/gazeta01.php.

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України “Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї” від 1.11.2000.

Основи законодавства України про охорону здоров’я

htpp: // www. dnop.kiev.ua/zakon/2801.html

Положення “Про порядок призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми” // Урядовий кур’єр, 2000, № 34.

Постанова Верховної Ради України “Про концепцію державної сімейної політики” від 17.09.1999 р.

Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям” від 21.08.2001 р.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про запровадження адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”. htpp://webua.net/socinform/dop_diti2002.html

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року” від 16.01.2003 р.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року” від 27.12.2006.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про прийомну сім’ю” від 26.04.2002 р.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типових положень про управління та відділи у справах сім’ї та молоді” від 25.11.1999 р.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового положення про молодіжний центр праці” від 24.01.2001 р.

Про реалізацію в Україні положень Конвенції ООН ”Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок” // Голос України, 1995, 16 вересня.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції безпечного материнства” від 29.03.2002 р.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р.

Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей”. htpp:// www.kuchma.gov.ua


Тема 6. Аналіз вікової структури суспільства.

Соціалізація особистості.


План:


^ 1. Вік і суспільство. Вікові групи та категорії.

2. Молодь як соціальна група. Теорії молоді та молодості.

3. Люди похилого віку і їх соціальний захист.


Доповіді та повідомлення:


1. Молодіжний бунт.

^ 2. Недержавні пенсійні фонди: зарубіжний досвід.


Основні поняття: вік, вікова структура, життєвий цикл людини (дитинство, підлітковий вік, юність, дорослий вік, похилий вік), вікова соціологія, соціологія молоді (ювенологія), соціологія старості (геронтологія), люди похилого віку, молодь, молодіжні проблеми, теорія поколінь, вікова дискримінація (ейджизм), конфлікт поколінь, етапи формування особистості, молодіжна свідомість, молодіжний рух, молодіжні організації, “молодіжний бунт”, девіантність, делінквентна поведінка, теорії девіантної поведінки (біологічні та психологічні, соціологічні), теорія контролю, теорія структурної напруги, теорія таврування, державна молодіжна політика, соціалізація особистості, соціальний контроль (формальний і неформальний), санкції (формальні позитивні, формальні негативні, неформальні позитивні, неформальні негативні, актуальні, перспективні, репресивні, превентивні), превентивність.


Література:


Навчально-методична:


Вебер М. Харизматическое господство // Социологические исследования, 1988, № 5.

Головатий М. Ф. Соціологія молоді: Курс лекцій.- К., 2006.

Гончарова С. Ю., Отенко І. П. Соціальна політика.- Харків, 2003, Форми захисту соціально вразливих верств населення, с. 103-118, Пенсійне страхування і недержавні пенсійні фонди, с. 149-168.

Здравомыслов А. Г. Социология конфликта.- М., 1995.

Иконникова С. Н. Социология о молодежи.- Л., 2002.

Камю А. Бунтующий человек.- М., 1990.

Катаєв С. Л. Сучасне українське суспільство: Навч. Посіб.- К., 2006.

Кон И. С. Социология личности.- М., 1997.

Лебон Г. Психология народов и масс.- СПб, 1995.

Мудрик А. В. Социология человека.- М., 2006.

Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу.- К., 2005, Політика щодо освіти, професійного навчання та молоді, с. 194-199.

Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое // Ницше Ф. По ту сторону добра и зла: Сочинения.- М.– Харьков, 1997.

Ольшанский Д. В., Пеньков В. Ф. Политический консалтинг: Учебн. Пособие.- СПб., 2005, Политическая культура и политический консалтинг, с. 59-84.

Основи демократії / За заг. ред. А. Колодій.- К., 2002, Молодь як специфічна група в соціальній структурі України. Люди похилого віку і їх соціальний захист, с. 562-565.

Соціологія і психологія: Навч. посіб. / За ред.. Ю. Ф. Пачковського.- К., 2009, Розділ 3. Особистість і суспільне життя, с. 110-182.

Социология молодежи: Учеб. / Под. Ред. В. Кузнецова.- М., 2007.

Танчин І. Соціологія.- Львів, 2005, Вік і суспільство. Соціологія молоді, с. 221-238, Девіація і соціальний контроль, с. 93-108.

Тард Г. Общественное мнение и толпа.- СПб, 1902.

Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я // Диалог, 1990, № 12.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности // Социологические исследования, 1992, № 7.

Харчев А. Г. Социология воспитания.- М., 1990.

Черниш Н. Й. Соціологія.- К., 2009, Соціологія молоді, с. 212-224.

Юнг К.Г. Психологические типы.- СПб, 1995.

Ягодка А. Г. Соціальна інфраструктура і політика.- К., 2000, Соціальне страхування громадян та їх пенсійне забезпечення, Соціальна допомога громадянам, с. 69-86.


Нормативно-правова:


Декларація “Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”. htpp://www.unkmo.org.ua/movement/act/declaracia.html.

Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993 р.

Закон України “Про пенсійне забезпечення” // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 3.

Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 5.02.1993 р.

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 р.

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 р.

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України “Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї” від 1.11.2000.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типових положень про управління та відділи у справах сім’ї та молоді” від 25.11.1999 р.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового положення про молодіжний центр праці” від 24.01.2001 р.


Тема 7. Культура та освіта як об’єкти аналізу соціальної політики.

Соціальна урбаністика.


План:


^ 1. Культура та її вплив на соціальне життя.

2. Освіта та наука як соціальні феномени.

3. Соціальна урбаністика.


Доповіді та повідомлення:


^ 1. Масова культура в сучасному світі.

2. Культурно-освітні процеси в сучасній Україні.


Основні поняття: культура, компоненти культури, знання й переконання, культурні універсалії (універсальні компоненти культури), культурні цінності, соціальні норми, соціокультурні зразки поведінки (обряди, звичаї, традиції), соціокультурні уявлення (поняття, мова), “культурна революція”, аномія, культурне запізнення, панування чужої культури, закон соціокультурної динаміки, форми культури (загальнолюдська, контркультура, елітарна, народна (фольклор), масова культура, девіантна культура, кіч, домінуюча, субкультура, суперкультура, особистісна культура), культурні конфлікти, етноцентризм, культурний релятивізм, освіта, освіченість, інтелектуальний потенціал, інтелектуалоємність, інтелектуальна власність, наука, авторське право, народногосподарська віддача фондів освіти, урбанізм, урбаністика, соціальна урбаністика, агломерація, теорії розвитку міст (модель концентричних зон, модель багатьох центрів), теорії міського способу життя, напівміська культура, сприятливі обставини.


Література:


Навчально-методична:


Арендт Г. Криза культури: її соціальне та політичне значення // Арендт Г. Між минулим і майбутнім.- К., 2002, с.205-236.

Бебик В.М., Шергін С. О., Дегтярьова Л. О. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика.- К.,2006, Глобальна освіта та інтелектуальний капітал, с. 165-178.

Белл Д. Постиндустриальное общество // Америка, 1977, № 9.

Вебер М. Город // Избранное. Образ общества.- М.: Юрист, 1994.

Вернадский В. И. Биосфера. Избр. Соч.- М.-Л., 1960.

Гантінгтон С. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку.- Львів, 2006.

Гелбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество.- М., 1969.

Гжегорчик А. Освіта майбутнього // Українські варіанти, 1999, № 3-4, с. 43-47.

Инглхарт Р. Постмодерн: Меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Политические исследования, 1997, № 4.

Инглхарт Р. Культура и демократия // Культура имеет значение. Каким образом ценнсти способствуют общественному прогрессу / Под. ред. Л. Харрисона, С. Хантингтона.- М.: Московская школа полит. Исследований, 2002, с. 106-129.

Ионин Л. Г. Социология культуры.- М., 1990.

Катаєв С. Л. Сучасне українське суспільство: Навч. Посіб.- К., 2006.

Кон И. С. Социология личности.- М., 1997.

Культура-суспільство-особистість: Навч. Посіб / За ред. Л. Скокової.- К., 2006.

Мудрик А. В. Социология человека.- М., 2006.

Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу.- К., 2005, Культурні заходи, Політика щодо освіти, професійного навчання та молоді, с. 156-157, 194-199.

Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы: эссе о литературе и искусстве.- М., 1991.

Осипов А. М. Социология образования.- Ростов-на-Дону, 2007.

Основи екології та соціоекології / За ред. М. Назарука.- Львів, 1997.

Павловський М. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ (економіка, політологія, соціологія).- К., 2001, Глобалізація і культурний порядок. Ознаки розвинутих країн. с. 182-189.

Рукавишников В., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения.- М., 1998.

Смелзер Н. Культура как социальная система // Социологическ. исследования, 1991, № 7.

Сорокин П. А. Социокультурная динамика и эволюционизм // Американская социологическая мысль.- М., 1996.

Соціологія і психологія: Навч. посіб. / За ред. Ю. Ф. Пачковського.- К., 2009, Розділ 7. Культура і ментальність, с. 335-370.

Танчин І. Соціологія.- Львів, 2005, Культура і її вплив на суспільне життя, с. 54-71.

Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // Тексты по истории социологии ХІХ-ХХ веков. Хрестоматия.- М., 1994.

Фромм Э. Здоровое общество. Психоанализ и культура. Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма.- М., 1995.

Фукуяма Ф. Первинність культури // Глобальне відродження демократії / За рел. Л. Даймонда і М. Ф. Платтнера.- Львів, 2004, с.389-397.

Хантінгтон С. Третя хвиля демократії // Глобальне відродження демократії / За ред. Л. Даймонда і М. Ф. Платтнера.- Львів, 2004, с. 43-69.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Политические исследования, 1994, № 1.

Харчев А. Г. Социология воспитания.- М., 1990.

Черниш Н. Й. Соціологія.- К., 2009, Соціологія культури, с. 278-315.

Шеннон Р. Дж. Имитационное моделирование систем – искусство и наука.- М., 1978.

Шляхтун П. П. Політологія. Теорія та історія політичної науки.- К., 2002, Політична соціалізація, с. 494-501.

Юрій М. Ф. Соціологія культури.- К., 2006.

Ягодка А. Г. Соціальна інфраструктура і політика.- К., 2000, Політика держави у галузі освіти, Політика держави в галузі культури та мистецтва, с. 101-149.


Нормативно-правова:


Закон України “Про вищу освіту” від 17.01. 2002 р.

Закон України “Про дошкільну освіту” від 11.07. 2001 р.

Закон України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 р.

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р.

Закон України “Про позашкільну освіту” від 22.06.2000 р.

Закон України “Про професійно-технічну освіту” від 10.02.1998 р.

Конвенція про визначення кваліфікації з вищої освіти в європейському регіоні від 11.04.1997 р.

Основи законодавства України про культуру // Голос України, 1992, 28 березня.


Тема 8. Аналіз ефективності соціальної діяльності.


План:


^ 1. Суть та критерії ефективності соціальної діяльності.

2. Методи вимірювання соціальних результатів і витрат.

3. Методи соціальної діагностики та проектування.


Доповіді та повідомлення:


^ 1. Громадська думка як показник ефективності соціальної діяльності.

Основні поняття: ефективність соціальної діяльності, критерії ефективності соціальної діяльності, соціальний запит, соціальна послуга, соціальне обслуговування, соціальний норматив, соціальний ефект, соціальна діагностика, соціальне проектування, соціальне моделювання, соціальне прогнозування, операційне прогнозування, соціономіка, соціальна статистика, соціальна інформація, громадська думка, соціологія громадської думки, полінг, демоскопія, соціологічне дослідження, експертне опитування,


Література:


Навчально-методична:


Баркер Р. Словарь социальной работы.- М., 1994.

Бестужев-Лада И. В. Рабочая книга по прогнозированию.- М., 1982.

Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Экспертные оценки.- М., 1978.

Боришполец К. П. Методы политических исследований: Учебн. пособие для студентов вузов.- М., 2005, Применение различных эмпирических индикаторов, апробировавшихся в зарубежных разработках по прикладному моделированию политических отношений в зоне развивающихся стран. Социальные индикаторы, с. 218.

Браун П. Посібник з аналізу державної політики.- К., 2000.

Вартовский М. Модели. Репрезентация и научное понимание.- М., 1988.

Вишнев С. М. Основы комплексного прогнозирования.- М., 1977.

Воробьев Е. Н., Рогачев И. Н. Аналитико-прогностическая работа.- М., 1999.

Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє / Пер. З англ. Л. Л. Лещенко.- К., 1993.

Гусев Д. В., Матвейчев О. А., Хазеев Р. Р., Чернаков С. Ю. Уши машут ослом: Современное социальное программирование.- Пермь, 2002.

Дзлиев М. И. Информационно-анализирующая система оценки социально-политической стабильности в регионе.- М., 1992.

Драгомирецька Н. М. Теоретико-методологічні основи вимірювання ефективності комунікативної діяльності державного службовця.- Одеса, 2006.

Когай Е. А. Системный поход в прогностическом исследовании социальных процессов.- М., 1989.

Котляревський Ю. Л. и др. Искусство моделирования и природа игры.- М., 1991.

Курносов Ю. В., Конотопов П. Ю. Аналитика: методология, технология и организация информационно-аналитической работы.- М., 2004.

Лаптев А. А. Математическое моделирование социальных процессов // Математические структуры и моделирование.- Омск, 1999, № 3.

Леонов Н. С. Информационно-аналитическая работа в загранучреждениях.- М, 1996.

Оссовський В. Л. Соціологія громадської думки: Навч. Посіб.- К., 2005.

Лугінін О. Є., Білоусова В. Г. Статистика.- К., 2005.

Матвиенко В. Я. Прогностика.- К., 2000.

Парникель Ю. Л. Прикладная социология.- Псков, 1997.

Патнам Р. Творення демократії. Традиції громадської активності в сучасній Італії.- К., 2001, Вивчення ефективності роботи інституцій, с. 15-31.

Плотинский Ю. М. Моделирование социальных процессов.- М., 2001.

Полторак В. А. Социология общественного мнения: Учебн. Пособие.- К., 2000.

Почепцов Г. Стратегический анализ.- К., 2004.

Рабочая книга по прогнозированию.- М., 1982.

Романов В. Є. та ін. Вступ до аналізу державної політики: Навч. Посібник.- К., 2002.

Теория прогноза и принятие решений.- М., 1997.

Цвєтков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект).- Харків, 1996.

Черниш Н. Й. Соціологія.- К., 2009, Розробка програми соціологічного дослідження, с. 394-433.

Шепитько Г. Е. Социальное прогнозирование и моделирование: Учебн. пособие.- М., 2005.

Ягодка А. Г. Соціальна інфраструктура і політика.- К., 2000, Ефективність соціальної діяльності, с. 196-204.


Нормативно-правова:


Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” // Відомості Верховної Ради України, 2000, № 25.Схожі:

Програма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету iconПлани семінарських занять з курсу
Конституційно-процесуальне право України. Плани семінарських занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет...
Програма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету iconПрактичні заняття з “адміністративного права україни
Адміністративне право України. Плани семінарських занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського...
Програма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету iconМетодичні вказівки для студентів юридичного факультету Львів 2007 І. Й. Бойко, О. В. Грищук Соціологія: загальна та правова
Соціологія: загальна та правова. Плани семінарських занять та методичні вказівки для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний...
Програма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Програма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Програма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Програма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Програма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету iconМетодичні вказівки до вивчення курсу для студентів філософського факультету Львів 2009
...
Програма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету iconСтеценко Валерій Іванович кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
Релігієзнавство. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...
Програма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету iconСтеценко Валерій Іванович кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
Філософія релігії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи