Магістерський курс “Аналіз соціальних систем” icon

Магістерський курс “Аналіз соціальних систем”
Скачати 226.15 Kb.
НазваМагістерський курс “Аналіз соціальних систем”
Дата конвертації01.06.2013
Розмір226.15 Kb.
ТипДокументи

МАГІСТЕРСЬКИЙ КУРС

Аналіз соціальних систем”


***

Курс “Аналіз соціальних систем” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для магістрів факультету Міжнародних відносин спеціальності “Міжнародна інформація”. Курс розрахований на 36 годин і викладається у першому семестрі навчального року.

Метою курсу є вивчення базових характеристик соціальних систем, основних положень та документів вітчизняного та міжнародного права, досвіду вітчизняної та зарубіжної соціальної політики, формування навичок аналізу соціальної сфери суспільства.

Структура курсу. Курс складається з двох змістових модулів. У Модулі 1 розглядається суть, структура, загальні основи соціальної системи та методи її аналізу; у Модулі 2 – окремі сфери соціального життя та методи їх аналізу.

Методичні рекомендації. Курс складається з чотирнадцяти тем, які вивчаються на семінарських заняттях (Див. Тематична структура курсу). У Програмі курсу вміщені основні проблеми, які необхідно з’ясувати у рамках кожної теми, у Планах семінарських занять - питання, які розглядаються на занятті; основні положення, які слід засвоїти; доповіді та повідомлення, які рекомендується підготувати; перелік літератури, яку слід опрацювати. Запитання для контролю знань, які вміщені вкінці кожної теми, дають можливість самостійно перевірити ступінь готовності до заняття. Спеціально розроблені Матеріали з курсу “Аналіз соціальних систем”, які знаходяться у бібліотеці факультету, полегшать процес підготовки до занять. Загальний перелік Літератури по курсу згруповано по розділах (навчально-методична, нормативно-правова, довідково-статистична література, монографії та статті) у алфавітному порядку.

Поточний контроль знань здійснюється за п’ятибальною системою на кожному семінарському занятті, де “5” – відмінно, “4” – добре, “3” – задовільно, “2-1” – доповнення, коментарі, участь у дискусії. Контроль знань за результатами вивчення окремого змістового модулю оцінюється в 20 балів. Рейтинг поточної успішності визначається як сума балів, отриманих на семінарських заняттях та за підсумками поточного контролю знань по модулях.

Форма підсумкового контролю знань – іспит (письмовий тест), який оцінюється у 40 балів. Тест складено на основі Запитань для підготовки до екзаменаційного тестування, що вміщені в даному посібнику.

Оцінка за предмет включає в себе рейтинг поточної успішності та результати екзаменаційного тестування:

100-91 – А – “відмінно”, - 5,

81-90 – B – “дуже добре”- 4,

71-80 – C – “добре” – 4,

61-70 – D – “задовільно” – 3,

51-60 – E – “посередньо” – 3,

25-50 – FX – “незадовільно” – 2,

0- 24 – F – “незадовільно” (з повторним проходженням курсу) – 2.


Курс розробив та читає кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Шведа Юрій Романович, каб. 206 (головного корпусу університету), shveda@ukr.net


Тематична структура курсу:
^ Tеми занять:

Годин:

1.

Вступна лекція. Суть, структура та завдання курсу. Огляд літератури з курсу.

2
МОДУЛЬ 1
2.

Тема 1. Соціальна сфера життя суспільства як об’єкт наукового аналізу. Методологія науки про соціальну політику

2

3.

Тема 2. Демократія та соціальна політика. Моделі соціальної політики. Глобальна соціальна політика.

2

4.

Тема 3. Організаційно-правова структура соціальної політики.

Соціальна держава.

2

5.

Тема 4. Соціальний захист і соціальна безпека людини.

Методологія аналізу соціальних ризиків.

2

6.

Тема 5. Аналіз соціальної структури та її впливу

на соціальні процеси.

2

7.

Тема 6. Показники соціального становища і людського розвитку. Суспільні рухи.

2

8.

^ ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1.

2
МОДУЛЬ 2
9.

Тема 7. Соціальні зміни і модернізація.

Політика щодо соціального прогресу.

2

10.

Тема 8. Аналіз економічної сфери суспільства.

Соціологія праці та управління.

2

11.

Тема 9. Методологія аналізу зайнятості й безробіття.


2

12.

Тема 10. Методологія аналізу бідності.

Соціальний діалог та соціальне партнерство.

2

13.

Тема 11. Демографія. Аналіз гендерної структури суспільства.

Сім’я та шлюб як соціальні інститути.

2

14.

Тема 12. Аналіз вікової структури суспільства.

Соціалізація особистості.

2

15.

Тема 13. Культура як об’єкт аналізу соціальної політики.

Соціальна урбаністика.

2

16.

Тема 14. Аналіз ефективності соціальної діяльності.

2

17.

^ ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2.

2

18.

Підсумкове заняття

2

Всього
36Література:


Атаманчук Г. В. Государственное управление: Учебн. Пособие.- М., 2000.

Базилюк П. В. Соціальний захист населення.- К.: Знання, 1992.

Баркер Р. Словарь социальной работы.- М.: Союз, 1994.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания.- М., 1995.

Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Экспертные оценки.- М., 1978.

Богиня Д. П. Основи економіки праці: Навч. Посіб.- К.: Знання, 2000.

Бондалетов В. Д. Социальная лингвистика.- М., 1972.

Бондар К. та ін. Моніторинг соціальних процесів в Україні.- К.: Знання, 1999.

Боришполец К. П. Методы политических исследований: Учебн. Пособие для студентов вузов.- М.: Аспект Пресс, 2005.

Борута І. Міграційне право ЄС. Навч. Посібник.- Донецьк: ДНУ, 2004.

Браун П. Посібник з аналізу державної політики.- К: Основи, 2000.

Власюк О. С., Пирожков С. І. Індекс людського розвитку.- К.: ПРООН, 1995.

Воробьев Е. Н., Рогачев И. Н. Аналитико-прогностическая работа.- М., 1999.

Гайдуцький П. І., Подолєва О. Є. Фінансування соціальної політики: Навч. Посібник.- К.: Вид-во УАДУ, 1995.

Ганслі Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки.- К.: Основи, 1995.

Головатий М. Ф. Соціологія молоді: Курс лекцій.- К.: МАУП, 2006.

Гончарова С. Ю., Отенко І. П. Соціальна політика. Навч. Посібник.- Харків: ХДЕУ, 2003.

Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии.- М., 2000.

Гусев Д. В., Матвейчев О. А., Хазеев Р. Р., Чернаков С. Ю. Уши машут ослом: Современное социальное программирование.- Пермь: Bakster Group, 2002.

Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. Посіб.- К.: Тов-во “Знання”, 2000.

Дзлиев М. И. Информационно-анализирующая система оценки социально-политической стабильности в регионе.- М., 1992.

Дікон Б., Халс М., Стабс П. Глобальна соціальна політика. Міжнародні організації й майбутнє соціального добробуту. – К.: Основи, 1999.

Економіка ринків праці: Навч. посібник / Укл. А. Г. Горілий.- Тернопіль, 1999.

Єременко В. Г. Основи соціальної економіки: Популярний курс.- К.: МАУП, 1997.

Заславская Т. И. Методологические проблемы социального исследования мобильности трудових ресурсов.- Новосибирск, 1974.

Заславская Т. И. Современное российское общество: Социальный механизм трансформации: Учеб. Пособ.- М.: Дело, 2004.

Здравомыслов А. Г. Социология конфликта.- М., 1995.

Иконникова С. Н. Социология о молодежи.- Л., 2002.

Ионин Л. Г. Социология культуры.- М., 1990.

Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): Учебн. Пособ.- К.: МАУП, 2001.

Катаєв С. Л. Сучасне українське суспільство: Навч. Посіб.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.

Коваліско Н. В. Основи соціальної стратифікації: Навч. Посіб.- Львів: Магнолія, 2007.

Когай Е. А. Системный подход в прогностическом исследовании социальных процессов.- М., 1989.

Колесников Ю. С. Прикладная социология.- Ростов-на-Дону, 2001.

Кон И. С. Социология личности.- М., 1997.

Кондрашова С. Информационные технологии в управлении: Учебн. Пособие.- К.: МАУП, 1998.

Котляревський Ю. Л. и др. Искусство моделирования и природа игры.- М., 1991.

Культура-суспільство-особистість: Навч. Посіб. / За ред. Л. Скокової.- К.: Інститут соціології НАН України, 2006.

Культурология ХХ век: антология. Философия и социология культуры.- М., 1994.

Лаптев А. А. Математическое моделирование социальных процессов // Математические структуры и моделирование.- Омск, 1999, № 3.

Леонов Н. С. Информационно-аналитическая работа в загранучреждениях.- М, 1996.

Лукашевич М. П. Соціологія економіки.- К.: Каравела, 2005.

Лукашевич М., Туленков М. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.- К., 1999.

Михайлов Ф. Б. Управление персоналом: классические концепции и новые подходы.- Казань, 1994.

Мацковский М. Социология семьи: проблемы, теории, методологии и методики.- М., 1989.

Морено Я. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе.- М.: Академический проект, 2004.

Мудрик А. В. Социология человека.- М.: Академия, 2006.

Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под. Ред. В. Л. Иноземцева.- М.: Academia, 1999.

Огаренко В. М., Малахова Ж. Д. Соціологія малих груп: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2007.

Огаренко В., М., Малахова Ж. Д. Соціологія праці: Навч. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

Ольшанский Д. В., Пеньков В. Ф. Политический консалтинг: Учебн. Пособие.- СПб.: Питер, 2005, Политическая культура и политический консалтинг, с. 59-84.

Оникненко В. В. Вопросы методологии и методики исследования трудовых ресурсов.- К.: Наукова думка, 1978.

Основи демократії / За заг. ред. А. Колодій.- К., 2002., Гл. 17. Соціальні обов’язки держави у процесі демократизації, с. 543-566.

Осипов А. М. Социология образования.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.

Оссовський В. Л. Соціологія громадської думки: Навч. Посіб.- К.: Вид. дім “Стилос”; ПЦ “Фоліант”, 2005.

Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України. З основами теорії.- К., 1998.

Паркинсон С. Законы Паркинсона.- М., 1998.

Парникель Ю. Л. Прикладная социология.- Псков, 1997.

Петюх В. М. Ринок праці та зайнятості: Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 1997.

Плахов В. Д. Западная социология. Исторические этапы, основные школы и направления развития (ХIX – XX вв.).- СПб, 2000.

Плотинский Ю. М. Моделирование социальных процессов.- М., 2001.

Политический менеджмент: Учебн. Пособие / Под. Общ. Ред. В. И. Жукова и др.- М.: Изд-во Института психотерапии, 2004, Психолого-акмеологические признаки эффективного менеджмента, с. 244-341, Политическое регулирование социально-экономических процессов, с. 793-853.

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку: Навч. Посібник для студентів вищих закладів освіти / За ред. Ф. М. Рудича.- К.: Парламентське вид-во, 2002.

Политическое управление. Курс лекций / Под ред. В. С. Комаровского, С. В. Рогачева.- М.: Изд-во РАГС, 1999.

Політологія посткомунізму. Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / Кер. авт. колективу В. Полохало.- К.: Політична думка, 1995, Політична соціологія посткомунізму, с. 175-239.

Полторак В. А. Социология общественного мнения: Учебн. Пособие.- К., 2000.

Почепцов Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением.- М.: Центр, 2003.

Почепцов Г. Стратегический анализ.- К., 2004.

Пригожин А. И. Социология организаций.- М.: Наука, 1980.

Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций.- М., 1998.

Ривак О.С. Ринок праці: економічні аспекти: Навч. Посібник.- К.: Вид-во УАДУ, 2000.

Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. В. Ф. Семенова.- К.: Знання, 1998.

Романов В. Є. та ін. Вступ до аналізу державної політики: Навч. Посібник.- К.: “Основи”, 2002.

Ромашов О. В. Социология труда и экономическая социология.- М.: Гардарики, 2007.

Рукавишников В., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения.- М.: Совпадение, 1998.

Саати Т. Математические модели конфликтных ситуаций.- М, 1977.

Семигіна Т. Соціальна політика у глобальному вимірі.- К.: “Пульсари”, 2003.

Скуратівський В. А., Шевченко М. Ф. Соціальні системи та соціологічні методи дослідження: Навч. Посібник.- К.: УАДУ, 1998.- 188 с.

Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Основи соціальної політики: Навч. Посібник.- К.: МАУП, 2002.

Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика: Навчальний посібник для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності “Державне управління” .- К.: Вид-во УАДУ, 1997.

Сорокин П. А. Социологические теории современности.- М., 1992.

Сорокин П. Человек. Прогресс. Общество.- М., 1992.

Cоциальная политика: Учебник / Под общ ред. Н. А. Волгина.- М.: Экзамен, 2002.

Социальная работа: теория и практика: Учебн. Пособие / Отв. Ред. Е. И. Холостова, А. С. Сорвина.- М.: ИНФРА-М, 2002.

Социология молодежи: Учеб. / Под. Ред. В. Кузнецова.- М.: Гардарики, 2007.

Социология семьи: Учеб./ Под. Ред. А. Антонова.- М.: ИНФРА-М, 2007.

Спікер П. Соціальна політика: теми та підходи.- К.: Фенікс, 2000.

Танчин І. Соціологія.- Львів, Українська академія друкарства, 2005.

Теория и методы в социальных науках / Под ред. С. Ларсена.- М., 2003.

Удотова Л. Ф. Соціальна статистика: Підручник.- К.: КНЕУ, 2002.

Управление персоналом организации: Учебник / Под. ред. А. Я. Кибанова.- М.: ИНФРА-М, 1997.

Франко І. Що таке поступ // Зібрання творів у 50-ти томах.- Т. 45.

Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // Тексты по истории социологии ХІХ-ХХ веков. Хрестоматія.- М., 1994.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности // Социологические исследования, 1992, № 7.

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Под ред. М. Колопотина.- М., 2004.

Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах.- М.: Прогресс-Традиция, 2004.

Харчев А. Г. Социология воспитания.- М., 1990.

Холостова Е. И. Социальная политика: Учебн. Пособие.- М.: ИНФРА-М, 2001.

Шабров О. Ф., Анохин М. Г., Дзлиев М. И. Компьютерное моделирование социально-политических процессов.- М., 1994.

Шевчук П. І. Соціальна політика.- Львів: Світ, 2003.

Шевчук П. Соціальна політика та соціальна безпека людини: Навчальний посібник.- Львів: Вид-во ЛРІДУ УАДУ, 2003.

Шеннон Р. Дж. Имитационное моделирование систем – искусство и наука.- М., 1978.

Шляхтун П. А. Социально-классовая структура современного буржуазного общества: Проблемы методологии исследования.- К., 1986.

Шляхтун П. П. Політологія. Теорія та історія політичної науки.- К.: “Либідь”, 2002.- Глава 6. Соціальні засади політики, с. 198-220.

Штомпка П. Социология социальных изменений.- М., 1996.

Юрій М. Ф. Соціологія культури.- К.: Кондор, 2006.

Ягодка А. Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навч. Посібник.- К.: КНЕУ, 2000.

Экономика труда и социально-трудовые отношения / Учебник для экон. cпециальн. вузов / Р. П. Колосова, В. К. Костаков и др. – М.: МГУ, 1996.

Эндрейн Ч. Ф. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования. Учебн. Пособие.- М.: Весь Мир, 2000.

Эренберг Р. Дж., Смит Р. С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика.- М., 1996.


Запитання для підготовки до екзаменаційного тестування:


1. Що розумієтеся під соціальною сферою суспільства? Її місце та роль у житті суспільства? Сутність та особливості соціальних відносин.

2. Що таке соціальна політика? У чому її мета та зміст? Якими є головні завдання та пріоритети соціальної політики? Перелічіть функції соціальної політики.

3. Що таке активна та пасивна соціальна політика? Назвіть об’єкти та суб’єкти соціальної політики. Виділіть головні напрями соціальної політики.

4. Якими є інструменти соціальної політики? Назвіть складові соціальної політики. Якою є роль соціальної політики у глобальному вимірі?

5. Що таке соціальні цінності? Якою є їх роль у розвитку суспільства?

6. Як ви розумієте соціальну справедливість та соціальну рівність? Їх значення в житті людини та суспільства.

7. Що вивчає соціальна політика як наука? Яке її місце в системі соціальних наук? Методологія соціальної політики як науки.

8. Що собою представляють соціальні закони? Які з них вам відомі?

9. Чи існує залежність між рівнем демократії та соціальним розвитком?

10. Які ви знаєте моделі соціальної політики? У чому принципова різниця між ними?

11. Які різновиди соціальної політики виділяються в Європі?

12. Як можна охарактеризувати модель соціальної політики в Україні?

13. Назвіть основні форми нерівності. Яким чином їх подолати?

14. Назвіть основні віхи розвитку світової соціальної політики.

15. Які загальні тенденції соціальної політики європейських країн?

16. Які ви знаєте найважливіші міжнародні акти, що регулюють соціальну політику?

17. Які ви знаєте міжнародні соціальні організації? Чим вони займаються?

18. Наведіть приклади глобальних соціальних проблем і шляхи їх подолання.

19. Дайте характеристику залученості України у світовий соціальний процес.

20. Що таке технологія соціальної політики? Які її етапи та принципи організації.

21. Що таке державна соціальна політика? Що таке соціальні функції держави?

22. Які конституційні обов’язки держави в галузі соціальної політики? Назвіть основні принципи державної соціальної політики. Як реалізує свою соціальну функцію держава в Україні?

23. Назвіть органи влади, що формують засади, напрями розвитку і реалізують соціальну політику.

24. Що ми розуміємо під поняттями “позитивна держава”, “соціальна держава”, “держава загального добробуту”, “держава соціальної захищеності”, “патерналізм”?

25. Що ми розуміємо під соціальними програмами? Як вони реалізуються, які існують їх різновиди? Наведіть приклади соціальних програм.

26. Що таке недержавні соціальні інституції? Яке їх місце та роль в реалізації соціальної політики держави.

27. Що таке благодійництво та благодійні організації? Які міжнародні недержавні соціальні організації ви знаєте?

28. Які ви знаєте джерела фінансування соціальної політики? Назвіть методи та напрями фінансування соціальної політики.

29. Як оцінити ефективність фінансування соціальної політики? Що нам показує крива Лафера?

30. Як здійснюється інформаційне забезпечення соціальної політики?

31. У чому полягають особливості реалізації соціальної політики в державах з перехідною економікою?

32. Що таке соціальний та гуманітарний захист?

33. Що таке соціальна безпека людини? Які основні об’єкти соціальної безпеки?

34. Що означає превентивна та реабілітаційна функції соціального захисту? Якими мають бути основні риси моделі соціального захисту? Які складові системи соціального захисту?

35. Що таке соціальна допомога? Якими є складові соціального страхування? Якими є особливості соціального захисту протягом життєвого циклу людини?

36. Що таке соцільна справедливість? Якою є її структура? Назвіть основні положення утилітаристської теорії щастя.

37. Що таке соціальний ризик? Якими є причини соціальних ризиків?

38. Які види та форми соціального страхування?

39. Назвіть міжнародні принципи соціального захисту людини.

40. Якою є ґенеза української моделі соціального захисту?

41. Як ви розумієте суть поняття “соціальна структура”? Яка роль соціальної структури у житті суспільства? Соціальна структура та соціальні процеси.

42. Поясніть суть поняття аномія?

43. Що таке соціальний статус? Які їх різновиди? Що таке соціальна роль та рольовий набір?

44. Що таке соціальна група? Дайте класифікацію соціальних груп. Що таке референтна група?

45. Які ознаки соціальних організацій? Які ви знаєте типи соціальних організацій? Дайте їм характеристику.

46. У чому особливість та соціальна роль бюрократії?

47. Які ви знаєте підходи до пояснення соціальної нерівності?

48. Поясніть відмінності понять “страта”, “клас”. Які виділяють показники для вимірювання соціальної стратифікації.

49. Які існують теорії соціальної стратифікації? Дайте їм загальну характеристику.

50. Що таке середній клас? Які його базові характеристики та соціальна роль?

51. Що таке соціальна мобільність? Які її різновиди та значення в сучасному суспільстві?

52. Що розуміється під маргіналізацією? Хто такі маргінали?

53. Які особливості соціальної структури українського суспільства та тенденції її подальшого розвитку?

54. Дайте визначення поняттю “людський розвиток”. Що таке соціальне становище та якість життя людини?

55. Перелічіть умови формування людського розвитку? Назвіть основні соціальні індикатори рівня життя населення. Що таке соціальні стандарти?

56. Що таке очікуване довголіття? Як воно обраховується?

57. Що таке досягнутий рівень освіти? Як він визначається?

58. Як вимірюється життєвий рівень?

59. Які показники використовуються для вимірювання людського розвитку? Як обраховується індекс людського розвитку?

60. Як ви розумієте поняття “сталий розвиток”?

61. Що таке соціальний капітал і яка його роль у розвитку суспільства?

62. Назвіть міжнародні організації, які сприяють зростанню людського розвитку.

63. Якими є основні тенденції глобального людського розвитку?

64. У чому особливість людського розвитку в перехідних країнах?

65. Назвіть основні характеристики, що визначають людський розвиток в Україні. Перелічіть основні шляхи підвищення людського розвитку України.

66. Що таке соціальні рухи? Які їх різновиди? Які ви знаєте сучасні соціальні рухи? Назвіть основні теорії суспільних рухів.

67. Що таке соціальні зміни? Які причини їх зумовлюють? Назвіть основні чинники та рушійні сили соціальних змін. Опишіть рівні та характер соціальних змін.

68. Які причини спонукають людей опиратися змінам?

69. Які існують типи розвитку суспільства?

70. Як характеризував поступ І. Франко? Перелічіть відомі вам моделі соціальних змін. Дайте їм загальну характеристику.

71. Які аргументи використовують критики ідеї прогресу (поступу)?

72. Дайте характеристику наступним поняттям “еволюція”, “революція”, “стабільність”, “стагнація”.

73. Що таке модернізація? Як ви розумієте первинну та вторинну (навздогінну) модернізацію? Що таке “вестернізація”? Дайте характеристику основним теоріям модернізації.

74. Якими є основні етапи політики соціального прогресу в Європейському Союзі? Чим викликана потреба в спільній соціальній політиці в ЄС? Якими є основні заходи соціального гуртування в ЄС?

75. Глобалізація та її вплив на соціальні зміни у світі.

76. Які соціальні зміни відбулися в Україні? Чим зумовлена об’єктивна необхідність модернізації України? Її шляхи?

77. Що таке економічна соціологія? Об’єкт та предмет економічної соціології.

78. Назвіть першу наукову теорію, що пояснювала зв’язок економіки з іншими сферами людського життя. Назвіть основні етапи розвитку знання про економічну сферу. У чому їх особливості?

79. Теорії К. Маркса, М. Вебера, Е. Дюркгейма про економічну природу капіталізму.

80. Яких ви знаєте українських авторів, що займалися аналізом економічної сфери життя суспільства?

81. У чому суть теорії Т. Мальтуса? Що таке мальтузіанство?

82. У чому суть структурно-функціонального аналізу суспільства? Хто його автори?

83. У чому суть постіндустріальної характеристики економічної сфери? Постматеріалізм про постринковий устрій.

84. Соціологія економічної глобалізації. Що таке постфордизм?

85. На які базові елементи спирається кожен тип економіки? Які виділяють історичні типи економічного устрою? Які їх базові елементи?

86. Що розуміється під термінами “нова демократична економіка масового споживання” та “ соціально орієнтована економіка”?

87. Виділіть основні форми мотивації трудової діяльності.

88. Які основні типи господарських організацій ви знаєте?

89. Охарактеризуйте основні моделі стосунків між керівниками та підлеглими.

90. Що таке менеджмент? Які теорії менеджменту ви знаєте?

91. Які основні парадигми управління трудовими ресурсами і процесами ви знаєте?

92. Причини та форми опору управлінню? Назвіть активні та пасивні форми колективного опору. Що таке рестрикціонізм?

93. Назвіть форми індивідуального опору. Що таке абсентеїзм?

94. Соціально-трудові конфлікти та шляхи їх розв’язання. Державні органи та порядок вирішення соціально-трудових суперечок.

95. Дайте характеристику поняттям “безпека” та “умови праці”. Політика країн ЄС щодо організації безпеки та умов праці робітників.

96. Назвіть правові акти України, які регулюють умови праці робітників.

97. Міжнародні організації та міжнародні норми, що регулюють організацію праці. Що таке Міжнародна організація праці (МОП)? Яке її призначення?

98. У чому полягає суть ринку праці та його відмінності у різних політичних системах?

99. Дайте визначення терміну “праця”. Чому робоча сила є головним ресурсом економіки? Які ще види ресурсів вам відомі? Як визначається вартість робочої сили?

100. Що таке працездатне, трудоактивне населення? Які головні чинники трудової активності? Як визначається попит на робочі місця на ринку праці?

- Працездатність та її види.

101. Міжнародно-правові акти, які регулюють міжнародний ринок праці.

102. Що таке трудова мобільність? Як вона визначається та впливає на ринок праці? Трудова міграція та її види.

103. Поняття зайнятості. Види зайнятості. Як обраховується рівень зайнятості?

104. Що таке безробіття? Які його соціальні наслідки та форми? Як визначається рівень безробіття?

105. Що розуміється під незаконною (тіньовою) діяльністю? Її основні види та соціальні наслідки.

106. Які моделі ринку праці ви знаєте? У чому полягає принципова відмінність між ними? Що таке постринковий устрій?

107. Назвіть основні способи регулювання зайнятості. Активна та пасивна політика зайнятості.

108.Що таке гнучкий ринок праці, універсальна гнучкість?

109. Структура ринку праці в Україні. Становище із зайнятістю та безробіттям в Україні.

110. Стратегія зайнятості в Європейському Союзі.

111. Що таке соціальне розшарування? Які його наслідки?

112. Бідність як соціально-економічне явище. Що означає тимчасова та структурна бідність? Що таке зубожіння?

113. Поширення бідності в Україні. Особливості прояву.

114. Що таке стан малозабезпеченості? Які рівні його прояву? Які критерії визначення бідності? Які ви знаєте показники бідності?

115. Мінімальний споживчий бюджет та мінімальний споживчий кошик. Прожитковий мінімум та фізіологічний мінімум. Що таке межа бідності?

116. Як визначається рівень бідності та показник глибини бідності? Що оцінюють люксембурзькі дослідження прибутку (ЛДП)? Які показники належать до ЛДП?

117. Що таке індекс Джині? Як він визначається?

118. Які існують групи ризику за критерієм бідності?

119. Які існують шляхи подолання (пом’якшення) бідності?

120. Стратегія подолання бідності в Україні. Нормативно-правові акти, спрямовані на подолання бідності.

121. Що таке соціальне партнерство та соціальний діалог? Практика застосування соціального партнерства в країнах Європи та Україні.

122. Дії щодо соціального вилучення в країнах Європейського Союзу.

123. Демографія як наука. Які демографічні показники ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

124. Що таке природний приріст населення? Рівень народжуваності та рівень смертності. Фактори, що їх визначають.

125. Демографічне навантаження, демографічний прогноз та демографічна політика.

126. Як співвідносяться гендерна рівність та людський розвиток. Що таке емансипація жінок?

127. Що таке сескизм та фемінізм? Що таке гендерна рівність та гендерна політика?

128. Які існують підходи до пояснення суті сім’ї? Які соціальні функції сім’ї? Які умови життя сім’ї?

129. Які типи сімей ви знаєте? Назвіть моделі влади у сім’ї.

130. Які альтернативні форми сімей та шлюбу ви знаєте? Які проблеми та прогнози розвитку сімейних відносин?

131. Політика захисту дитинства та материнства в Україні.

132. Дайте визначення поняттю “вік” та “вікова структура суспільства”. Вплив вікової структури на соціальну політику. Особливості вікової структури України.

133. Виділіть основні етапи розвитку людини. Що вивчає вікова соціологія? Що таке ювенологія та геронтологія?

134. Назвіть соціальні проблеми людей похилого віку і шляхи їх розв’язання.

135. Що таке “ейджизм”? Назвіть основні підходи щодо пояснення соціальної нерівності з огляду на вік.

136. Що розуміється під поняттям “молодь”? Вікові межі періоду молодості.

137. Чому молодь вважають специфічною соціальною групою? Які ви знаєте рівні молодіжної свідомості?

138. Що таке девіантність та делінквентна поведінка? Назвіть основні теорії девіантної поведінки. Які головні причини девіантної поведінки молоді?

139. Молодіжні організації та молодіжний рух. Суть та основні завдання молодіжної політики в Україні.

140. Соціалізація особистості та її форми. Соціальний контроль та його форми. Які соціальні функції соціального контролю?

141. Що таке санкції? Які снують різновиди санкцій? Від чого залежить їх жорсткість?

142. Люди похилого віку як глобальна соціальна проблема. Заходи по соціальному забезпеченню старості.

142. Дайте визначення поняттю “культура”. Які її соціальні функції? Які вирізняють методологічні підходи до аналізу культури? Яка її роль в сучасному суспільстві?

143. Якою є структура культури? Що таке культурні універсалії?

144. Назвіть основні форми культури. Дайте їм загальну характеристику. Що таке масова культура?

145. Чи можна трактувати культуру як чинник формування нового суспільства? Що таке культурна революція? Єдність та різноманітність культур. Що таке зіткнення культур?

146. Що таке інтелектуальний потенціал та його значення у розвитку суспільства?

147. Освіта та наука як компоненти духовної культури суспільства.

148. Охарактеризуйте культурні процеси в Україні.

149. Аномія та її прояви в культурі.

150. Якою є соціальна роль освіти? Освіта та наука в сучасному світі та Україні.

151. Як визначається народногосподарська віддача фондів освіти? Як розраховується показник інтелектуалоємності?

152. Охарактеризуйте стан сучасної української освіти та науки?

153. Що таке урбаністика та соціальна урбаністика? Які ви знаєте теорії розвитку міст та міського способу життя?

154. У чому полягає суть феномену напівміської культури?

155. Урбанізм в світі та Україні.

156. Яку соціальну діяльність слід вважати ефективною? Які ви знаєте критерії ефективності соціальної діяльності?

157. Що таке соціальний запит і яка формула визначення ефективності його виконання? Як розраховується соціальна ефективність?

158. Соціальні нормативи як показники ефективності соціальної діяльності.

159. Що таке соціальна діагностика? Яке її призначення? Соціальне проектування та моделювання.

160. Яка роль соціальної інформації та соціальної статистики у формуванні ефективної соціальної політики?

161. Що таке соціономіка та демоскопія?

162. Громадська думка та соціальна політика. Якою є роль громадської думки у визначенні ефективності соціальної діяльності?

163. Що таке моніторинг соціальних настроїв? Які існують способи моніторингу.

164. Соціологічне дослідження. Аналіз методів соціологічних досліджень.

165. Дайте характеристику сучасного стану громадської думки та соціальних настроїв українців.Схожі:

Магістерський курс “Аналіз соціальних систем” iconMinistry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university
Курс “Аналіз соціальних систем” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для магістрів факультету Міжнародних відносин спеціальності...
Магістерський курс “Аналіз соціальних систем” iconПрограма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету
Курс “Аналіз соціальних систем” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів ІІ курсу спеціальності “політологія”...
Магістерський курс “Аналіз соціальних систем” iconАналіз розмірних систем спортивного взуття, що реалізується у торговельному підприємстві інтертоп. Косогор А., 5 курс тзф кнтеу,спеціальність”Експертиза товарів та послуг” Анотація
Проаналізовано стан ринку спортивного взуття в Україні. Розглянута проблема І наведено особливість розмірних систем спортивного взуття....
Магістерський курс “Аналіз соціальних систем” iconСлово "економетрія" (у деяких джерелах "економетрика") буквально означає "вимірювання в економіці"
А пiд математико-статистичним інструментарієм розуміють не всю математич­ну статистику, а лише окремі її розділи: лiнiйнi моделi...
Магістерський курс “Аналіз соціальних систем” iconТема Значення і теоретичні засади фінансового аналізу
Основні поняття: фінансовий аналіз, мета, об’єкт, предмет, завдання, суб’єкти фінансового аналізу, вертикальний аналіз, горизонтальний...
Магістерський курс “Аналіз соціальних систем” iconОцінка якості вентиляційних систем українських виробників кисла А., 6 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»
В статті наведено оцінку якості вентиляційних систем українських виробників. На прикладі заводу «Озон» проведено дослідження якості...
Магістерський курс “Аналіз соціальних систем” iconЗміст вступ
Умови утримання засуджених. Порівняльний аналіз пенітенціарних систем
Магістерський курс “Аналіз соціальних систем” iconСеместровий план роботи для студентів ІІ курсу факультету міжнародних відносин. Предмет: «Порівняльний аналіз політичних систем»

Магістерський курс “Аналіз соціальних систем” iconПерелік органів з сертифікації (ОС) систем якості (систем управління якістю, систем екологічного управління)
Державний автотранспортний нд I проектний iн-т (державтотрансндiпроект) (мінтранс)
Магістерський курс “Аналіз соціальних систем” iconПланування курсу за вибором з математики «Методи розв’язування рівнянь, нерівностей, їх систем» в 10 б класі нвк «сзш І-ІІІ ступенів №1-гімназія» смт Муровані Курилівці на 2010 2011 навчальний рік
Планування відповідає програмі: Догару Г. Г. Курс за вибором для учнів 10-11 класів «Методи розв’язування рівнянь, нерівностей, їх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи