Програма курсу Курс \"Вибори та виборчі системи\" icon

Програма курсу Курс "Вибори та виборчі системи"
Скачати 180.35 Kb.
НазваПрограма курсу Курс "Вибори та виборчі системи"
Дата конвертації01.06.2013
Розмір180.35 Kb.
ТипПрограма

ВИБОРИ ТА ВИБОРЧІ СИСТЕМИ


Програма курсу


Курс “Вибори та виборчі системи” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів ІV курсу Філософського факультету спеціальності “політологія”. Курс розрахований на 42 години і вивчається у першому семестрі навчального року.

Метою курсу є вивчення політичних виборів, їх місця в системі представницької демократії; базових характеристик виборчих систем, їх елементів, позитивних рис та недоліків, політичних наслідків; виборчого процесу та його складових, індикаторів демократичності виборчого процесу, географії виборчих систем та виборчої інженерії.

Структура курсу. Курс складається з двох змістових модулів. У першому модулі розглядається суть політичних виборів, їхнє місце в системі представницької демократії, виборче право, принципи та головні процедури виборчої кампанії, загальна характеристика виборчої системи. У другому модулі розглядаються – типи виборчих систем, оцінка та наслідки виборчих систем, виборча географія та виборча інженерія, форми прямої (безпосередньої) демократії.

Методичні рекомендації. Курс складається з 8 тем, які послідовно вивчаються на заняттях, складених у відповідності до Тематичної структури курсу. У Програмі курсу вміщені головні положення кожної теми, а в Планах семінарських занять – головні поняття теми. Реферати, повідомлення, есе, контрольні запитання та тестові завдання, детальний перелік літератури, допоможуть в організації самостійної підготовки студентів. У посібнику також подана Орієнтовна тематика курсових робіт, Глосарій, Література.

Поточний контроль знань здійснюється за п’ятибальною системою на кожному семінарському занятті, де “5” – відмінно, “4” – добре, “3” – задовільно, “2-1” – доповнення, коментарі, участь у дискусії. Реферат – 5 балів, повідомлення, есе – 3. Контроль знань за результатами вивчення окремого змістового модулю оцінюється в 20 балів. Рейтинг поточної успішності визначається як сума балів, отриманих на семінарських заняттях та за підсумками поточного контролю знань по модулях.

Форма підсумкового контролю знань – іспит (письмовий тест), який оцінюється у 50 балів. Тест складено на основі Запитань для підготовки до екзаменаційного тестування.

Оцінка за предмет включає в себе рейтинг поточної успішності та результати екзаменаційного тестування:

100-91 – А – “відмінно”, - 5,

81-90 – B – “дуже добре”- 4,

71-80 – C – “добре” – 4,

61-70 – D – “задовільно” – 3,

51-60 – E – “посередньо” – 3,

25-50 – FX – “незадовільно” – 2,

0- 24 – F – “незадовільно” (з повторним проходженням курсу) – 2.

Курс розробив та читає кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Шведа Юрій Романович, каб. 206 (головного корпусу університету).

Рецензенти: Денисенко В. М., професор, завідувач кафедри історії та теорії політики ЛНУ ім. І. Франка, Романюк А.С., професор кафедри політології ЛНУ ім. І. Франка.

Зміст: Тематична структура курсу, Програма курсу, Запитання для підготовки до екзаменаційного тестування, Орієнтовна тематика курсових робіт.


^ ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА КУРСУ:п/п

ТЕМА ЗАНЯТТЯ:

К-сть годин.
МОДУЛЬ 1.
1

Псефологія – наука про вибори.

2

2

Тема 1. Вибори та демократія. Сутність сучасних політичних виборів.

4

3

Тема 2. Виборче право та відповідальність за його порушення.

4

4

Тема 3. Принципи демократичних виборів. Виборчий процес і його головні процедури. Фінансування виборів.

6

5

Тема 4. Загальна характеристика, елементи та класифікація виборчих систем.

4

6

Контроль знань з Модулю 1.

2
МОДУЛЬ 2.
7

Тема 5. Типи виборчих систем.

6

8

Тема 6. Географія виборчих систем. Виборча система України.

4

9

Тема 7. Значення та політичні наслідки виборчих систем. Виборча інженерія.

4

10

Тема 8. Референдуми та плебісцити в системі представницької демократії.

2

11

Контроль знань з Модулю 2.

2

12

Підсумкове заняття.

2

Разом:
42^ ПРОГРАМА КУРСУ


п/п

Тема заняття/ Основні положення:

К-сть годин

1.

Псефологія – наука про вибори.

2
Мета, завдання та структура курсу. Місце курсу в системі політичних та гуманітарних дисциплін. Псефологія – наука про вибори. Предмет та методи псефології. Зв’язок псефології з іншими науками. Кондорсе – родоначальник вчення про виборчі системи. Становлення та розвиток науки про вибори. Огляд літератури з курсу. Методичні рекомендації щодо вивчення курсу та методика оцінювання знань.
2.

Тема 1. Вибори та демократія.

Сутність сучасних політичних виборів.

4
Вибір політичний. Вибір та обрання, вибір та делегування, делегативна демократія. Виборча та ліберальна демократія, вибори як елемент демократії та механізм демократизації. Суть, функції, учасники та типи політичних виборів, значення виборів у різних політичних системах. Президентські, парламентські та місцеві (муніципальні, комунальні) вибори. Вибори в найдавніші часи, політичні вибори в сучасну добу, вибори як вирок диктатурі. Вибори у європейських країнах, вибори в посткомуністичних державах, вибори в Україні.
3.

Тема 2. Виборче право та відповідальність за його порушення.

4
Політичні свободи та гарантії їх реалізації, виборче законодавство, міжнародно-правові акти, що регулюють проведення виборів. Політична участь, виборче право і боротьба за його демократизацію, виборчі обмеження (цензи) та привілеї. Види відповідальності за порушення виборчих прав. Форми незаконного впливу на виборців та способи протидії їм, основні види порушень під час голосування.
4.

Тема 3. Принципи демократичних виборів. Виборчий процес і його головні процедури. Фінансування виборів.

6
Критерії та принципи демократичності виборів. Виборча кампанія та виборчий процес, суб’єкти, засади та етапи виборчого процесу. Виборча кампанія та міжетнічні стосунки. Головні процедури виборчої кампанії. Фінансування виборів. Фінансування виборів в Україні.
5.

Тема 4. Загальна характеристика, елементи та класифікація виборчих систем.

4
Загальна характеристика виборчої системи. Виборча система та багатопартійність, соціологічні закони Дюверже. Виборча система та соціально-політичне представництво. Елементи виборчих систем (виборчий округ, виборчий бюлетень, виборчі (партійні) списки, способи голосування, правила переведення голосів у мандати, способи обрахунку голосів, виборчий бар’єр). Класифікація виборчих систем. Рівень пропорційності виборчих систем, дискримінаційні виборчі системи.
6.

Тема 5. Типи виборчих систем.

6
Мажоритаризм та мажоритарна виборча система. Переваги та недоліки мажоритарної виборчої системи, класифікація та різновиди мажоритарної виборчої системи. Пропорційність, пропорційна виборча система. Переваги та недоліки пропорційної виборчої системи, класифікація та різновиди пропорційної виборчої системи. Напівпропорційні виборчі системи. Змішана виборча система. Куріальна виборча система.
7.

Тема 6. Географія виборчих систем.

Виборча система України.

4
Географія виборчих систем. Виборчі системи європейських держав, вибори Європарламенту. Виборча система України та напрямки її реформування. Законодавство України про вибори народних депутатів, Президента України, місцевих Рад.
8.

Тема 7. Значення та політичні наслідки виборчих систем. Виборча інженерія.

4
Оцінювання виборчих систем, засади та методологія дослідження виборчих систем. Політичні наслідки виборчих систем. Політична та виборча інженерія.
9.

Тема 8. Референдуми та плебісцити в системі представницької демократії.

2
Демократія участі, форми прямої (безпосередньої) демократії, функції та види референдумів, референдумкратія, плебісцит, народна ініціатива. Референдум і політична система суспільства. Політичні наслідки референдумів. Референдум і тактика політичних партій. Референдуми в Україні. Закон України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” та напрямки його вдосконалення.

ЗАПИТАННЯ

^ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ.


 1. Назвіть основні етапи становлення науки про вибори? Її предмет та методи. Зв’язок з іншими науками.

 2. Що розуміється під політичним вибором? У чому різниця між вибором, обранням та призначенням?

 3. Дайте характеристику виборам як елементу демократії та механізму демократизації. Якими є інституційні гарантії демократії?

 4. Назвіть індекси політичної демократії. Що таке індекс “Фрідом Гауз”?

 5. У чому суть виборчої та ліберальної демократії?

 6. У чому суть справжніх та несправжніх виборів?

 7. Охарактеризуйте роль виборів у різних політичних режимах.

 8. Назвіть суб’єктів виборчого процесу.

 9. Дайте характеристику прямим, непрямим, основним, проміжним, додатковим, дійсним, вирішальним та установчим виборам.

 10. Що таке президентські вибори? Які існують моделі президентських виборів?

 11. Як відбуваються вибори президента США?

 12. Що таке парламентські вибори? У чому особливість виборів двопалатного парламенту?

 13. Що таке місцеві вибори? Який порядок їх проведення в Україні?

 14. Як відбувалися вибори в найдавніші часи?

 15. У чому особливість виборів в європейських країнах?

 16. Дайте загальну характеристику виборам в посткомуністичних державах.

 17. Дайте характеристику виборів в Україні.

 18. Що таке виборче законодавство? Якою є система виборчого законодавства України?

 19. Які головні міжнародно-правові акти, що регулюють проведення виборів? Що таке Венеціанська комісія?

 20. У чому полягає політичне значення участі у виборах? Індикатором яких процесів є явка виборців?

 21. Що таке абсентеїзм і які чинники його зумовлюють?

 22. Що таке виборче право? У чому полягає різниця між активним та пасивним виборчим правом?

 23. Назвіть основні віхи боротьби за загальне виборче право. Якими є причини та наслідки поширення загального виборчого права?

 24. Що таке емансипація жінок та суфражизм?

 25. Що таке виборчі цензи? Які ви знаєте виборчі обмеження?

 26. Що таке плюральний вотум? Які види виборчих привілеїв ви знаєте?

 27. Назвіть основні види відповідальності за порушення виборчих прав.

 28. Які ви знаєте форми незаконного впливу на виборців?

 29. Які існують способи протидії незаконному впливу на виборців?

 30. Які критерії демократичності виборів?

 31. Що таке принципи виборчого процесу? Назвіть головні принципи демократичних виборів.

 32. Дайте характеристику принципу всезагальності виборів.

 33. Що таке принцип рівності виборів? У чому він проявляється?

 34. Що робить вибори вільними?

 35. Що розуміється під поняттям “прямі вибори”? У чому їх перевага перед непрямими (опосередкованими) виборами?

 36. Як забезпечується таємний характер політичних виборів?

 37. Чому вибори мають бути обов’язковими та періодичними?

 38. Які ознаки справжніх виборів? Для чого застосовують несправжні вибори?

 39. Що таке уніформізм? Якими є політичні наслідки розведення виборів у часі?

 40. Що таке передвиборча кампанія? Які її завдання?

 41. Що таке виборча кампанія, її головні моделі?

 42. Що таке виборчий період і виборчий процес? Які засади та етапи виборчого процесу?

 43. Назвіть головні процедури виборчої кампанії.

 44. Як відбувається проголошення (призначення) виборів?

 45. Які існують процедури реєстрації виборців? Як формуються списки виборців?

 46. Охарактеризуйте процедуру та правила утворення виборчих округів.

 47. Охарактеризуйте порядок утворення виборчих дільниць. Які різновиди виборчих дільниць розрізняє українське законодавство?

 48. Які існують вимоги до приміщення для голосування?

 49. Який порядок формування органів, що проводять вибори?

 50. Що таке ЦВК? Який порядок її формування та повноваження?

 51. Який порядок формування та організація роботи окружної виборчої комісії?

 52. Який порядок формування та організація роботи дільничної виборчої комісії?

 53. Які права та обов’язки, обмеження та гарантії члена виборчої комісії?

 54. Які існують способи висування (номінації) кандидатів? Як відбувається номінація кандидатів політичними партіями?

 55. Що таке попередні вибори (праймеріз)? Як вони відбуваються?

 56. Який порядок реєстрації та підстави скасування реєстрації кандидатів?

 57. Що таке Декларація про майно та доходи кандидата у депутати? Що таке грошова (виборча) застава?

 58. Яким є статус кандидата у депутати? Що таке імунітет кандидата у народні депутати?

 59. Яким є порядок офіційного оголошення учасників виборчого процесу?

 60. Що таке передвиборча пропаганда та агітація? Їх цілі, форми, засоби та обмеження?

 61. Що таке агітаційна кампанія та політична реклама?

 62. Який порядок використання ЗМІ у передвиборній агітації?

 63. Який визначений порядок голосування? Що таке факультативне та обов’язкове голосування? Повторне голосування (перебалотування).

 64. Що таке відкріпне посвідчення та порядок його використання?

 65. Який порядок підрахунку голосів виборців та встановлення підсумків голосування?

 66. Який порядок встановлення результатів виборів?

 67. Як відбувається офіційне оприлюднення результатів виборів?

 68. Яка процедура реєстрації депутатів та заміщення депутатів, які вибули?

 69. Які існують моделі фінансування виборчих кампаній? Що таке фондрайзінг? Що таке ”брудні” гроші?

 70. Охарактеризуйте головні джерела, ресурси та особливості фінансування виборів в Україні.

 71. Що таке виборча система? Які суспільні функції вона виконує?

 72. Як виборча система співвідноситься з партійною системою? Соціологічні закони Дюверже.

 73. Як впливають виборчі системи на представництво жінок?

 74. Що таке виборчий округ? Які є типи виборчих округів? Що таке магнітуда та розмір виборчого округу?

 75. Що таке виборчий бюлетень і які його різновиди?

 76. Що таке виборчі списки? Які існують різновиди виборчих списків?

 77. Які існують способи голосування?

 78. Що таке виборча формула? Якими є загальні правила переведення голосів у мандати?

 79. Що таке виборчий бар’єр? У чому суть легального та реального виборчого бар’єру?

 80. Дайте класифікацію виборчих систем за В. Богданором.

 81. У чому суть класифікації виборчих систем за Дж. Сарторі?

 82. Що таке дискримінаційні виборчі системи? Які системи називають сильними та слабкими виборчими системами?

 83. Що таке пропорційність/диспропорційність виборчих систем і як вона визначається? Що таке правило кубометру?

 84. Дайте класифікацію виборчих систем за рівнем пропорційності.

 85. Класифікуйте виборчі системи за способом їх становлення.

 86. У чому суть мажоритарної виборчої системи? Її Переваги та недоліки.

 87. Які існують способи класифікації мажоритарних виборчих систем?

 88. У чому суть мажоритарної системи абсолютної, відносної та кваліфікованої більшості?

 89. Які існують різновиди мажоритарних систем за типом голосування?

 90. У чому суть принципу пропорційного представництва? Що таке пропорційна виборча система? Її переваги та недоліки.

 91. Як розподіляються пропорційні виборчі системи за рівнем пропорційного представництва?

 92. Що таке змішана виборча система? Її переваги та недоліки.

 93. У чому суть куріальної виборчої системи?

 94. Що таке географія виборчих систем? Які закономірності поширення виборчих систем у світі?

 95. Які країни належать до розвинених демократій? Які типи виборчих систем вони застосовують?

 96. Дайте загальну характеристику виборчим системам країн Західної Європи.

 97. Що таке Європарламент і як він обирається?

 98. Які особливості становлення виборчих систем країн Центрально-Східної Європи?

 99. Розкажіть про головні віхи формування виборчої системи України.

 100. Якими є основні проблеми виборчої системи України та шляхи їх розв’язання?

 101. За якими критеріями оцінюють виборчі системи?

 102. Які існують наукові підходи до проблеми співвідношення виборчої та партійної систем?

 103. У чому полягає комплексний характер оцінювання виборчих систем?

 104. Назвіть основні методологічні підходи дослідження виборчих систем.

 105. За якими головними ознаками оцінюють виборчі системи?

 106. Якими є загальні політичні наслідки виборчих систем?

 107. Як впливають виборчі системи на легітимність політичної влади?

 108. Якими є головні правила розробки виборчих систем?

 109. Що таке політична та виборча інженерія?

 110. Які існують основні методи та суб’єкти виборчої інженерії?

 111. У чому полягає суть і значення теореми неможливості (Ероу)?

 112. Які головні напрямки реформування виборчої системи України?

 113. Які ви знаєте форми прямої демократії?

 114. Що таке референдум та плебісцит? Яке їх місце в системі сучасної демократії?

 115. Які функції референдумів? Види референдумів.

 116. Що таке референдумкратія? Які особливості застосування референдумів у Швейцарії?

 117. Що таке народна ініціатива та народне вето?

 118. Яке місце референдумів у політичній системі сучасних держав?

 119. Референдуми та політичні партії.

 120. Законодавче забезпечення демократії участі в Україні.

 121. Закон України “Про вибори Президента України”.

 122. Закон України “Про вибори народних депутатів України”.

 123. Закон України ”Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

 124. Закон України ”Про всеукраїнський та місцеві референдуми”.

 125. Закон України ”Про Центральну виборчу комісію”.^ ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ.


 1. Псефологія – наука про вибори.

 2. Внесок Кондорсе у формування науки про вибори.

 3. Вибори в системі сучасної представницької демократії.

 4. Виборча та ліберальна демократія.

 5. Вибори як інструмент демократизації.

 6. Політичні вибори та політичний режим.

 7. Вибори в перехідних суспільствах.

 8. Особливості президентських виборів в США.

 9. Моделі президентських виборів.

 10. Президентські вибори в Україні.

 11. Парламентаризм: теорія та практика.

 12. Парламентаризм і громадянське суспільство в Україні.

 13. Особливості виборів двопалатного парламенту.

 14. Місцеві вибори та принцип розведення виборів у часі.

 15. Роль виборів в демократизації посткомуністичних країн.

 16. Електоральна свобода і суспільний прогрес.

 17. Українські вибори в системі посткомуністичної трансформації.

 18. Демократія та вибори в Росії.

 19. Виборче право в системі політичних та громадянських прав особи.

 20. Виборче законодавство: українська практика та міжнародний досвід.

 21. Участь у виборах та абсентеїзм.

 22. Міжнародні стандарти виборчого законодавства і проблема їх імплементації в українське виборче законодавство.

 23. Форми незаконного впливу на виборців.

 24. Види відповідальності за порушення виборчих прав.

 25. Адміністративний ресурс в політичних виборах і способи протидії йому.

 26. Виборчі обмеження та привілеї: історія та сучасність.

 27. Боротьба за загальне виборче право та її політичне значення.

 28. Проблема демократичності політичних виборів.

 29. Міжнародні стандарти демократичних виборів.

 30. Реєстрація виборців: міжнародний досвід та українська практика.

 31. Номінація кандидатів і політичні партії.

 32. Порівняльний аналіз процесу формування та діяльності виборчих органів.

 33. Праймеріз як особлива процедура номінації кандидатів.

 34. Політична реклама у виборчому процесі.

 35. Участь ЗМІ у виборчому процесі.

 36. Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу.

 37. Виборча застава та її вплив на виборчий процес.

 38. Фінансування виборчих кампаній.

 39. Виборча система: суть, елементи, класифікація.

 40. Виборча система та партійна система.

 41. Виборча система та соціально-політичне представництво.

 42. Виборча система та національна інтеграція суспільства.

 43. Виборча система та представництво національних меншин.

 44. Виборча система та представництво жінок.

 45. Виборчий округ в структурі виборчої системи.

 46. Виборчий бюлетень та його типи.

 47. Виборчі списки: їх різновиди та політичні наслідки.

 48. Способи голосування.

 49. Виборча формула та наслідки її застосування.

 50. Виборчий бар’єр і наслідки його застосування.

 51. Пропорційність виборчих систем: суть, індикатори та закономірності.

 52. Мажоритарна виборча система: суть, переваги, недоліки, різновиди.

 53. Пропорційна виборча система: суть, переваги, недоліки, різновиди.

 54. Змішана виборча система: суть, переваги, недоліки, різновиди.

 55. Виборчі системи Європейських країн.

 56. Виборча система Німеччини.

 57. Виборча система Великобританії.

 58. Реформування виборчої системи Італії.

 59. Виборчі системи країн Центрально-Східної Європи.

 60. Реформування виборчої системи Польщі.

 61. Виборча система Японії.

 62. Виборча система Росії.

 63. Вибори Європарламенту.

 64. Проблема вибору виборчої системи в країнах нової демократії.

 65. Виборча система України: проблеми та шляхи реформування.

 66. Законодавство про вибори народних депутатів України: становлення та проблеми застосування.

 67. Законодавство про вибори Президента України: становлення та проблеми застосування.

 68. Місцеві вибори в Україні.

 69. Дослідження та оцінка виборчих систем.

 70. Політичні наслідки виборчих систем.

 71. Виборча інженерія.

 72. Розробка виборчої системи України: особливості та проблеми.

 73. Демократія участі: її суть, значення та форми.

 74. Референдуми в системі представницької демократії.

 75. Форми прямої демократії в політичному житті України.


ЛІТЕРАТУРА


Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.- Львів, 2010. – 462 с.

Шведа Ю. Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії. Енциклопедичний словник.- Львів, 2009.- 500 с.Схожі:

Програма курсу Курс \"Вибори та виборчі системи\" iconЮ. шведа вибори та виборчі системи
Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні. – Львів, 2010. – 462...
Програма курсу Курс \"Вибори та виборчі системи\" iconМіністерство освіти та науки україни львівський національний університет імені івана франка філософський факультет кафедра політології шведа Ю. Р
Курс “Вибори І виборчі системи” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів ІV курсу Філософського факультету...
Програма курсу Курс \"Вибори та виборчі системи\" iconMinistry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university
Курс “Виборчі технології” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів V курсу Філософського факультету спеціальності...
Програма курсу Курс \"Вибори та виборчі системи\" iconЮ. шведа “теорія політичної системи” Навчально-методичний посібник львів – 2009
Курс “Теорія політичної системи” є обов’язковим навчальним курсом, який вивчається студентами ІІІ курсу Філософського факультету...
Програма курсу Курс \"Вибори та виборчі системи\" iconНавчальна програма курсу «інформатика»
Курс «Інформатика» у 5 класі є перехідним від курсу «Сходинки до інформатики» до систематичного курсу «Інформатика», що вивчатиметься...
Програма курсу Курс \"Вибори та виборчі системи\" iconВ м. Нікополь Дніпропетровської обл в 2007 р закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, І отримав диплом
В квітні 2010 р захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. З 2011 р асистент кафедри...
Програма курсу Курс \"Вибори та виборчі системи\" iconТема 4: Політичні партії і партійні системи. Виборчі системи
Термін „партія (від лат ділю, розділяю) у перекладі з латини означає частину якоїсь великої спільноти
Програма курсу Курс \"Вибори та виборчі системи\" iconПрограма вивчення дисципліни
Курс «Інформатика» у 5 класі є перехідним від курсу «Сходинки до інформатики» до систематичного курсу «Інформатика», що вивчатиметься...
Програма курсу Курс \"Вибори та виборчі системи\" iconРосійська мова Назва, автор програми
...
Програма курсу Курс \"Вибори та виборчі системи\" iconПрограма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету
Курс “Аналіз соціальних систем” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів ІІ курсу спеціальності “політологія”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи