Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university icon

Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university
Скачати 463.25 Kb.
НазваMinistry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university
Сторінка1/3
Дата конвертації01.06.2013
Розмір463.25 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ


Шведа Ю. Р.


ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ”


Навчально-методичний посібник


ЛЬВІВ – 2010

MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF UKRAINE

LVIV IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY


PHILOSOPHY FACULTY

POLITICAL SCIENCE DPT.


SHVEDA YURIY


ELECTORAL TECHNOLOGY”


LVIV – 2010

ПЕРЕДМОВА


Курс “Виборчі технології” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів V курсу Філософського факультету спеціальності “політологія”. Курс розрахований на 33 години і викладається у другому семестрі навчального року.

Метою курсу є вивчення суті, етапів, стратегії та тактики виборчої кампанії, виборчих та передвиборчих технологій, основ виборчого менеджменту та виборчого ПР.

Методичні рекомендації. Курс складається з семи тем, які послідовно розглядаються на семінарських заняттях. (Див. Тематична структура курсу). У Програмі курсу вміщені основні положення, які стосуються кожної теми. У Планах семінарських занять виділені основні поняття, які слід засвоїти при підготовці до заняття, план заняття, рекомендована тематика доповідей та повідомлень, список навчально-методичної та рекомендованої літератури. Запитання до підсумкового тестування розроблені на основі Програми курсу й на їх основі складено заключні письмові тести з курсу. Матеріали з курсу “Виборчі технології”, які знаходяться у бібліотеці факультету й містять найважливіші матеріали з кожної із тем, полегшать процес підготовки до занять.

Поточний контроль знань здійснюється за п’ятибальною системою на кожному семінарському занятті, де “5” – відмінно, “4” – добре, “3” – задовільно, “2-1” – доповнення, коментарі, участь у дискусії.

Форма підсумкового контролю знань – залік (письмовий тест), який складений на основі Запитань для підготовки до підсумкового тестування.

Оцінка за предмет включає в себе рейтинг поточної успішності та результати підсумкового тестування:

100-91 – А – “відмінно”, - 5,

81-90 – B – “дуже добре”- 4,

71-80 – C – “добре” – 4,

61-70 – D – “задовільно” – 3,

51-60 – E – “посередньо” – 3,

25-50 – FX – “незадовільно” – 2,

0- 24 – F – “незадовільно” (з повторним проходженням курсу) – 2.


Курс розробив та читає кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Шведа Юрій Романович, каб. 206 (головного корпусу університету), shveda@ukr.net

Зміст: Тематична структура курсу, Програма курсу, Плани семінарських занять, Питання для підготовки до заключного тестування.


^ ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА КУРСУ:


п/п

Тема заняття:

К-сть годин

1.

Вступна лекція. Суть, структура, мета та завдання курсу. Вимоги до вивчення курсу та методика оцінювання знань. Огляд літератури.

4

2.

Тема 1. Виборча кампанія її суть та складові. Підготовка виборчої кампанії. Ресурси виборчої кампанії.

4

3.

Тема 2. Стратегічне планування виборчої кампанії. Виборча стратегія та тактика.

4

4.

Тема 3. Структура та завдання виборчого штабу. Конкуренти та союзники. Добровольці та агітатори.

4

5.

Тема 4. Форми, методи і прийоми впливу на електорат. ЗМІ та вибори. Інформаційні хвилі виборчої кампанії.

4

6.

Тема 5. Технологія “розкрутки” міфу та ідеї. Формування іміджу лідера чи партії (блоку).

4

7

Тема 6. Сутність та класифікація передвиборчих та виборчих технологій.

4

8

Тема 7. Базові та диференційні виборчі технології.

6

9

^ Підсумкове заняття (письмова робота).

1

Разом:
33^ THEMATIC STRUCTURE OF THE COURSE:

Topics:

Hours


1.

Introductory lecture. Subject, structure and tasks of the course. Review of the literature to the course.

4

2.

Topic 1. Electoral campaign and it’s components. Preparation of the electoral campaign. Resourses of the electoral campaign.

4

3.

Topic 2. Strategic planning of the electoral campaign. Electoral strategy and tactics.

4

4.

Topic 3. Structure and tasks of the electoral staff. Competitors and allies. Volunteers and agitators.

4

5.

Topic 4. Forms and methods of the influence on the electorat. Mass-media and election. Information waves of the electoral campaign.

4

6.

Topic 5. Technology of the developing myth and idea. Formation of the image of the lider and party (block).

4

7.

Topic 6. Essence and classification preelection and election technologies.

4

8.

Topic 7. Basic and differencial electoral technologies.

6

9.

Summarizing lesson.

1

Total
33^ ПРОГРАМА КУРСУ


п/п

Тема заняття/ Основні положення та поняття

Кількість

годин

1.

Вступна лекція. Суть, структура, мета та завдання курсу. Вимоги до курсу та методика оцінювання знань. Огляд літератури.

2

2.

Тема 1. Виборча кампанія її суть та складові.

^ Підготовка виборчої кампанії. Ресурси виборчої кампанії.

4
Виборча кампанія. Цілі, завдання та фактори виборчої кампанії. Моделі та типи виборчої кампанії. Засади, принципи, сучасні підходи організації та проведення передвиборчих і виборчих кампаній. Організаційно-структурні основи передвиборних і виборчих кампаній. Підготовка виборчої кампанії. Етапи виборчої кампанії (підготовчий, стартовий, процесуальний, фінішний). Електоральні ресурси. Матеріальні та нематеріальні ресурси виборчої кампанії. Адекватність ресурсів поставленим цілям. Базові та похідні ресурси. Фондрайзінг. Фактори успіху виборчої кампанії. Установка кампанії (коефіцієнт перемоги).
3.

Тема 2. Стратегічне планування виборчої кампанії.

Виборча стратегія та тактика.

4
Стратегія та тактика виборчої кампанії. Загальні принципи стратегії. Складові виборчої стратегії. Різновиди виборчих стратегій Стратегічне планування. Етапи планування. Моделі планування в політичному маркетингу. Політичний та виборчий маркетинг. Зовнішнє середовище виборчої кампанії. Електоральне поле. Виборча спільнота та її налаштованість. Цільова група виборців. “Хиткі виборці”. Адресна виборча кампанія. План-графік виборчої кампанії. Рекламна кампанія та рекламна стратегія. Графік розміщення реклами. Медіа-план виборчої кампанії. Бюджет виборчої кампанії. “Ціна кандидата”. Тактика виборчого ПР. Безпека виборчої кампанії. День виборів. Контроль за виборами. Спостерігачі. Екзит-пол. Паралельний підрахунок голосів.
4.

Тема 3. Структура та завдання виборчого штабу.

Конкуренти та союзники. Добровольці та агітатори.

4
Менеджмент виборчої кампанії. Виборчий штаб та його структура. Підходи до організації та функціонування виборчого штабу. Керівник (менеджер) виборчої кампанії, начальник виборчого штабу. “Кухонний кабінет”. Виборча команда. Аналіз конкурентів: мотиви участі, типи, оцінка ”ваги”. Моніторинг діяльності конкурентів. Добровольці: їх залучення та методи роботи з ними. Підготовка, організація та правила роботи агітаційної команди. Кампанія “Від дверей до дверей”.
5.

Тема 4. Виборча комунікація.

ЗМІ та вибори. Інформаційні хвилі виборчої кампанії.

4
Форми, методи і прийоми впливу на електорат. Політична реклама та її види. Ефективність реклами. Пропаганда й агітація: їх правова регламентація. Підготовка передвиборчої пропаганди. Типи контактів з виборцями. “Ходіння в народ”. Організація зустрічей з виборцями. Презентація. Визначення порядку денного. Публічний виступ. Підготовка кандидата до виступу перед виборцями. Форми виборчої агітації. Друковані матеріали виборчої агітації: їх види та вимоги до них. Візуальна реклама. Форми виборчої агітації в ЗМІ.. Теле- та радіорекламування. Мас-медіа і вибори. Доступ до ЗМІ під час виборів. Законодавче регулювання виборчої агітації в ЗМІ. Цензура. Правила виборчої комунікації. Ньюзмейкінг. Підготовка матеріалів для ЗМІ. Прес-конференція. Електронні ЗМІ. Інтернет і вибори. Сучасні інформаційні технології у виборчій кампанії. Інформаційна війна. Інформаційні хвилі виборчої кампанії.
6.

Тема 5. Технологія “розкрутки” міфу та ідеї.

Формування іміджу лідера чи партії (блоку).

4
Психологічні основи виборчої кампанії. Кандидат у депутати. Ринок кандидатів. Попит на кандидата. Особисті якості кандидата (особистісні ресурси) кандидата. Якість кандидата. Імідж та його різновиди. Основні принципи формування іміджу. Оптимізація іміджу. Іміджологія Іміджмейкінг. Іміджмейкер. Образ кандидата. Типаж кандидата. Символ. Міф. Іміджеві легенда. Імідж політичного лідера та політичної партії. Теле- та радіоімідж. Вимоги до теле- та радіовиступів та інтерв’ю. “Зона Уейта”. Іміджеві стратегії. Технології “розкрутки” міфу та ідеї. ПР-кампанія та її складові. Формування позитивного іміджу лідера чи партії (блоку). Реагентність партії Створення передвиборної програми. Стратегічна галузь впливу.
7.

Тема 6. Сутність та класифікація передвиборчих та виборчих технологій.

4
Класифікація та характеристика передвиборчих та виборчих технологій. “Чисті” та “брудні” виборчі технології. Офіційні (законні) та неофіційні (незаконні) виборчі технології. Базові та диференційні виборчі технології. ПР-технології. “Білий”, “чорний”, “сірий”, “жовтий”, “червоний” ПР. ПР і супутні науки: паралінгвістика, проксеміка, кінетика, поглядознавство. Виборча геометрія. Адміністративний ресурс. Спеціальні форми та методи впливу на електорат. Психотехнології. Психологічні війни. Маніпулювання свідомістю. Нейролінгвістичне програмування. Поведінка кандидата в умовах компрометуючого впливу. Правила оборони у виборчих кампаніях. Спін-технології.
8.

Тема 7. Базові та диференційні виборчі технології.

Виборче мистецтво.

6
Базові та диференційні виборчі технології. Соціологічні виборчі технології. Виборче мистецтво, виборчі заповіді Сегела. Зарубіжні та вітчизняні школи виборчого PR. Виборчі технології на пострадянському просторі. Виборчі технології в українській виборчій практиці. Особливості виборчих технологій на Львівщині.
9.

Підсумкове заняття (письмове тестування).

1

Всього:
33^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Виборча кампанія її суть та складові.

Підготовка виборчої кампанії. Ресурси виборчої кампанії.


^ Основні поняття: “виборець як споживач”, виборча кампанія, впізнаваність кандидата, демоскопія, державні службовці, елітний ресурс, інформаційні ресурси виборчої кампанії, історія виборчих кампаній, кампанія, маркетингова модель виборчої кампанії, матеріально-технічні ресурси виборчої кампанії, модель виборчої кампанії, обрання виборчого округу для балотування, організаційні ресурси виборчої кампанії, особистісні ресурси кандидата, передвиборна кампанія, перешкоди у проведенні виборчої кампанії, потенціал партії, ресурс часу, ресурси виборчої кампанії, ресурси партії, ринок кандидатів, спеціальні ресурси виборчої кампанії, спонсорований кандидат, стартовий рейтинг, технологічний ресурс, управління можливостями, установка кампанії (коефіцієнт перемоги), участь громадських організацій у виборах, фактори успіху виборчої кампанії, фінансові ресурси виборчої кампанії, фондрайзінг.


Заняття 1.


План:


 1. Виборча кампанія її суть та складові.

 2. Моделі та типи виборчої кампанії.

 3. Етапи виборчої кампанії.


Доповіді та повідомлення:


 1. Підготовка виборчої кампанії.

 2. Передвиборчі кампанії.


Заняття 2.


План:


 1. Електоральні ресурси. Адекватність ресурсів поставленим цілям.

 2. Класифікація ресурсів виборчої кампанії.

 3. Фактори успіху виборчої кампанії.


Доповіді та повідомлення:


 1. Організаційно-структурні основи передвиборних і виборчих кампаній.

 2. Способи збору коштів на виборчу кампанію.Література:


Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії. Ресурси. Технології. Маркетинг.- К., 2001.

Бебик В. М. Політологія: наука і навчальна дисципліна. Підручник.- К., 2009, Політичні технології. Виборчий процес, с. 296-300.

Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі. Соціопсихологія і технологія політичної боротьби.- К., 1993, Розділ 4. Підготовка до виборів, с. 67-87, Розділ 5. Виборча кампанія, с. 87-99.

Бучин М. А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні.- Львів, 2009, Розділ 1. Ресурси виборчої кампанії як елемент виборчого процесу, с. 6-55.

Варій М. Основи політико-психологічних передвиборчих і виборчих технологій // http:// www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppp/2008_8/02%20%20Variy.html

Варій М. Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології: Навчально-методичний посібник.- К., 2003, Сучасні підходи і принципи організації та проведення передвиборчих і виборчих кампаній, с. 10-18., Організаційно-структурні основи передвиборних і виборчих кампаній, с. 233-241, Ресурси кампанії, с. 258-264.

Васильев В. И., Постников А. Е. Путеводитель по избирательной кампании: Пособие для кандидатов, избирательных кампаний и избирательных блоков.- М., 1999.

Горбатенко В. П. Прикладна політологія. Навчальний посібник.- К., 2008.

Гришин Н. В. Основы проведения избирательных кампаний.- М., 2003.

Душин И., Сысун А., Ложкин Б. Выборы: технологии избирательных кампаний.- Х., 1998, Избирательная кампания, с. 11-25.

Избирательная кампания. Вып. 1-5.- М., 1994.

Как победить на выборах: методическое пособие по организации избирательных кампаний. Кн. 1-5.- М., 1991.

Кудинов О. П. Методические рекомендации по организации и проведению избирательных кампаний в регионах.- М., 1999.

Максимов А. Финансы избирательной кампании // Война по правилам и без… Технологии изготовления предвыборных миражей.- М., 2003, с. 99-102,

Матвейчев О. А., Новиков В. Ю. Предвыборная кампания: практика против теории.- Екатеринбург, 2003.

Методические вопросы подготовки и проведения избирательных кампаний / Сб. статей.- М., 2002.

Общая и прикладная политология: Учебн. пособие / Под. общ. ред. В. И. Жукова, Б. И. Краснова.- М., 1997.

Пойченко А. М. Політика: теорія і технології діяльності.- К., 1996.

Политический менеджмент: Учебн. пособие / Под. общ. ред. В. И. Жукова, А. В. Карпова, Л. Г. Лаптева, О. Ф. Шаброва.- М., 2004, Принципы, модели и технологии избирательных кампаний, с. 760-774.

Прикладная политология: Учебн. пособие. / Под. ред. Ю. С. Коноплина, А. А. Чемшита, А. С. Каневского.- М., 1998.

Соловьев А. И. Политология. Политическая теория. Политические технологи.- М., 2000.

Сучасний виборчий PR: Навчальний посібник / Кер. авт. колект. В. В. Лісничий.- К., 2004, Стратегія використання ресурсної бази та послідовності дій, с. 87-91, Вдалий старт та переможний фініш, с. 123-134.

Хімченко О. Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства: Навчальний посібник.- К., 2006, Передвиборчі кампанії, , с. 101-133.

Чередниченко В. А. Быть или не быть (оценка решения кандидата идти на выборы).- М., 1991.

Шендера В. Организация предвыборных кампаний. Учебное пособие.- М., 1995.

Шлях до перемоги. Технологія виборчої кампанії / Упорядники І. Кучерів, С. Одарич.- К., 1993.

Щербатых Ю. Гл. 1. Принятие решения // Психология выборов.- М., 2005, с. 6-37.


Тема 2. Стратегічне планування виборчої кампанії.

Виборча стратегія та тактика.


Основні поняття: адресна виборча кампанія, адресна група виборців, актуальність, атакуюча стратегія, базовий електорат, банк голосів, бойкот, болото (”хиткі виборці”), бюджет виборчої кампанії, валентне питання, вибори в сільських округах, виборча соціологія, виборча спільнота, виборча стратегія, виборча стратегія партії, виборчий клієнтелізм, виборчий корпус, виборчий округ, виборці, визначення порядку денного, демоскопія, зовнішнє середовище виборчої кампанії, голосування, графік розміщення реклами, “гребенева” стратегія, громадська думка, групова свідомість, групове мислення, демографічні показники, довгострокове спостереження за виборами, екзит-пол (опитування на виході з дільниць), електоральне поле, електоральний маркетинг, електоральний сегмент, електорат, електорат думки, електорат належності, електорат, що навчається, ескалація, захисна стратегія, ключова електоральна група (цільова група виборців), контрольний лист, крейсерська стратегія, лідерська стратегія, маргінальний округ, маркетингова стратегія партії, міграція, “мозкова атака”, “мозкові центри”, моніторинг, мотивація, налаштованість, неструктурований електорат, олігополія, обмеження публікації опитувань громадської думки, операційне політичне прогнозування, опитування громадської думки, офіційні спостерігачі, паблік рілейшнз (ПР), паралельний підрахунок голосів, параметри виборчого ринку, паспорт виборчого округу, передвиборна стратегія, перешкоджання здійсненню виборчого права, П’ємонта концепція, питальник, підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування, план-графік виборчої кампанії, план роботи виборчої комісії, повнота інформації, погроза, погрішність, позиційні блага, політична обстановка, політична ситуація, політична стабільність, політична стратегія, політичний маркетинг, політичний спектр, політичні актори, порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці, потенційні та реальні виборці, представницька вибірка, преференції, приміщення для голосування, “пробна куля”, п’ята колона, раціональний виборець, рекомендації, розробка стратегії партії, сегментація виборчого ринку, серединний виборець, система РЕЙС, спільнота, спостереження, спостерігачі, стиль політичної конкуренції, стратегічна галузь впливу (СГВ), стратегічна інформація, стратегічне планування виборчої кампанії, стратегічне планування діяльності партії, стратегія великої події, стратегія виборчої кампанії, стратегія захоплення лідируючих позицій, стратегія партії, стратегія ривка (прориву), стратегія швидкого фіналу, структуризація голосів виборців, структурований електорат, судовий захист виборчий прав громадян, тактика виборчої кампанії, тактика партії, тактика політична, телефонне опитування, тема виборчої кампанії, традиції політичні, уподобання, фокус (центр) звернення партій, фокус-група, явка виборців.


Заняття 3.


План:


 1. Стратегія та тактика виборчої кампанії. Різновиди виборчих стратегій.

 2. Моделі планування в політичному маркетингу. Стратегічне планування виборчої кампанії.

 3. Проектування тактики виборчої кампанії.


Доповіді та повідомлення:


 1. Складові виборчої стратегії.

 2. Планування у ході виборчої кампанії (розробка плану-графіка виборчої кампанії, рекламної кампанії, медіа-плану, бюджету).


Заняття 4.


План:


 1. Виборчий маркетинг.

 2. Безпека виборчої кампанії.

 3. День виборів.


Доповіді та повідомлення:


 1. Контроль за виборами.

 2. Вибір виборчого округу для балотування.


Література:


Адлер Г. Лекции по аналитической психологии.- М.-К., 1996.

Бебик В. Основи теоретичної та практичної політології.- К., 1994.

Бебик В. М. Політологія: наука і навчальна дисципліна: Підручник.- К., 2009, Стратегія політичної команди під час виборчої кампанії, с. 436-446, Розділ 17. Політичний маркетинг, с. 408-424.

Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі. Соціопсихологія і технологія політичної боротьби.- К., 1993, Розділ 3. Політичний маркетинг або маленькі хитрощі великої політики, с. 43-67, Розробка стратегії виборчої кампанії, с. 74-83.

Бебик В. М., Ребкало В. А. та ін. Практична політологія.- К, 1998, Оцінка політичної ситуації, с. 103-105, Розроблення стратегії виборчої кампанії, с. 106-115.

Беляков Е. Н., Устинкин С. В. Политический консалтинг / Учебн. пособие.- Н. Новгород, 2003.

Варій М. Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології: Навчально-методичний посібник.- К., 2003, Стратегія й тактика, форми і методи, с. 18-35, Мета, стратегія і тактика, с. 241-249, Планування передвиборних і виборчих кампаній, с. 250-258.

^ Васильев В. И., Постников А. Е. Путеводитель по избирательной кампании: Пособие для кандидатов, избирательных кампаний и избирательных блоков.- М., 1999.

Горбатенко В. П. Прикладна політологія. Навчальний посібник.- К., 2008.

Григорьев А. В., О’Дей Д. Б. Планирование политических кампаний. Шаг за шагом к победе на выборах.- М., 1999.

Гришин Н. В. Основы проведения избирательных кампаний.- М., 2003.

Гоулд Ф. Стратегическое планирование избирательной кампании // Политология. Хрестоматия / Под ред. М. А. Василика.- М., 2000, с. 436-442. (Полис, 1993, № 4).

Душин И., Сысун А., Ложкин Б. Выборы: технологии избирательных кампаний.- Х., 1998, Стратегическое планирование, с. 41-25, День выборов, с. 143-152.

Етнопсихологія. Навч-метод. посібник / За ред. Л. Е. Орбан, В. Д. Хруща.- Івано-Франківськ, 1994.

Задорин И. Экспертный сценарно-прогностический мониторинг // Вопросы социологии, 1994, № 5.

Зотова З. М. Избирательная кампания: технологии организации и проведения.- М., 1995.

Ірха К. Вплив опозиційного статусу на побудову платформи політичної дії // Освіта Регіону. Політологія, Психологія, Комунікації, 2008, № 1-2, с. 29-33.

Каптерев С. Е. Политическая коммуникация: основы управления избирательным процессом: Учебн. Пособие.- Н. Новгород, 2003.

Климанська Л. Д. Соціально-комунікативні технології в політиці: таємниці політичної кухні.- Львів, 2007, Розділ 2. Конструювання комунікативної політичної реальності: стихія під прицілом, с. 61-149.

Ковлер А. Избирательная кампания: организация и методы работы с избирателями.- М., 1995.

Ковлер А. И., Зотова З. М. Стратегия избирательной кампании и ее планирование.- М., 1999.

Короткова Л. Н. Социология общественного мнения: Конспект лекций.- СПб, 2000.

Лебон Г. Психология народов и масс.- СПб., 1995.

Лисовский С. Ф., Евстафьев В. А. Избирательные технологии: истории, теория, практика / Учебн. пособие для кандидатов и избирателей.- М., 2000, Исследование социологических аспектов избирательной кампании, с. 172-206.

Лучин В. А. Общественный контроль на выборах и референдуме. Справочник для наблюдателя.- М., 2001.

Максимов А. Стратегия избирательной кампании, с. 12-25, Тактика избирательной кампании, с. 25-33, 22 совета по мерам безопасности, с. 281-284 // Война по правилам и без… Технологии изготовления предвыборных миражей.- М., 2003.

Методические вопросы подготовки и проведения избирательных кампаний / Сб. статей.- М., 2002.

Недяк И. Л. Политический маркетинг. Основы теории.- М., 2008.

Недяк И. Л. Теория и практика избирательных кампаний.- М., 2002.

Ольшанский Д. В. Массовое сознание. Политико-психологический словарь.- М., 2002.

Парникель Ю. Л. Прикладная социология.- Псков, 1997.

Петракова Є. Р. Політичний маркетинг в Україні: сутність і функціональна роль. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук.- О., 2004.

Пірне М. І. Основи етнопсихології. Підручник.- К., 1996.

Планирование времени в ходе политических кампаний: Методическое пособие.- М., 1994.

Планирование политических кампаний: Пособие.- М.,1994.

Политический маркетинг. Практические советы.- М., 1993.

Политический менеджмент: Учебн. пособие / Под общ. ред. В. И. Жукова, А. В. Карпова, Л. Г. Лаптева, О. Ф. Шаброва.- М., 2004, Антропологические основы и особенности электорального поведения, с. 751-760.

Почепцов Г. Паблік рилейшнз.- К., 2004, Цільова аудиторія та її характеристики, с. 201-202.

Почепцов Г. Стратегія як мистецтво і особливий вид аналітики // Політичний менеджмент, 2004, № 2(5), с. 3-28.

Предвыборная кампания. План основных мероприятий. Методическая разработка МРИ (США).- М., 1996.

Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: Навч. посіб.- К., 2001.

Стратегия планирования избирательной кампании.- М., 1999.

Сучасний виборчий PR: Навчальний посібник / Кер. авт. колект. В. В. Лісничий.- К., 2004, Політичний маркетинг та стратегія виборчого PR, с. 79-91, Моделі планування в політичному маркетингу, с. 92-94, Складові виборчої стратегії, с. 96-104, Стратегія сходження на владний Олімп, с.107-120, Загальні вимоги до тактики виборчого PR, с. 121- 134.

Хімченко О. Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства: Навчальний посібник.- К., 2006, Проектування стратегії виборчої кампанії, с. 133-161, Проектування тактики виборчої кампанії, с. 161-201.

Шендера В. Организация предвыборных кампаний. Учебное пособие.- М., 1995.

Шлях до перемоги. Технологія виборчої кампанії / Упорядники І. Кучерів, С. Одарич.- К., 1993.

Щербатых Ю. Гл. 3. Составление стратегического плана кампании, Гл. 6. Текущая информационная и аналитическая деятельность // Психология выборов.- М., 2005, с. 65-141, 245-262.

Юрьев А. Введение в политическую психологию.- СПб., 1992.


  1   2   3Схожі:

Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of Education and Science of Ukraine Lviv National University named after I. Franko Faculty of Geology

Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of Education and Science of Ukraine Lviv National University named after I. Franko Faculty of Geology

Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of Education and Science of Ukraine Lviv National University named after I. Franko Faculty of Geology

Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of Education and Science of Ukraine Lviv National University named after I. Franko Faculty of Geology

Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of Education and Science of Ukraine Zhytomyr State University named after Ivan Franko, Ukraine

Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university
Курс “Партійна система України” є спеціальним навчальним курсом, який читається для студентів V курсу (спеціалістів) Філософського...
Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university
Курс “Соціологія політичних партій” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів V курсу (магістрів) Філософського...
Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university
Курс “Аналіз соціальних систем” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для магістрів факультету Міжнародних відносин спеціальності...
Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of Education of Ukraine Lviv National University named after I. Franko Faculty of Geology

Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of Education of Ukraine Lviv National University named after I. Franko Faculty of Geology

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи