Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university icon

Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university
НазваMinistry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university
Сторінка1/5
Дата конвертації01.06.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ


Шведа Ю. Р.


АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ”


Навчально-методичний посібник


ЛЬВІВ – 2009

MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF UKRAINE

LVIV IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY


PHILOSOPHY FACULTY

POLITICAL SCIENCE DPT.


SHVEDA YURIY


ANALYSIS OF THE SOCIAL SYSTEMS”


LVIV – 2009

ПЕРЕДМОВА


Курс “Аналіз соціальних систем” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для магістрів факультету Міжнародних відносин спеціальності “Міжнародна інформація”. Курс розрахований на 36 годин і викладається у першому семестрі навчального року.

Метою курсу є вивчення базових характеристик соціальних систем, основних положень та документів вітчизняного та міжнародного права, досвіду вітчизняної та зарубіжної соціальної політики, формування навичок аналізу соціальної сфери суспільства.

Структура курсу. Курс складається з двох змістових модулів. У Модулі 1 розглядається суть, структура, загальні основи соціальної системи та методи її аналізу; у Модулі 2 – окремі сфери соціального життя та методи їх аналізу.

Методичні рекомендації. Курс складається з чотирнадцяти тем, які вивчаються на семінарських заняттях (Див. Тематична структура курсу). У Програмі курсу вміщені основні проблеми, які необхідно з’ясувати у рамках кожної теми, у Планах семінарських занять - питання, які розглядаються на занятті; основні положення, які слід засвоїти; доповіді та повідомлення, які рекомендується підготувати; перелік літератури, яку слід опрацювати. Запитання для контролю знань, які вміщені вкінці кожної теми, дають можливість самостійно перевірити ступінь готовності до заняття. Спеціально розроблені Матеріали з курсу “Аналіз соціальних систем”, які знаходяться у бібліотеці факультету, полегшать процес підготовки до занять. Загальний перелік Літератури по курсу згруповано по розділах (навчально-методична, нормативно-правова, довідково-статистична література, монографії та статті) у алфавітному порядку.

Поточний контроль знань здійснюється за п’ятибальною системою на кожному семінарському занятті, де “5” – відмінно, “4” – добре, “3” – задовільно, “2-1” – доповнення, коментарі, участь у дискусії. Контроль знань за результатами вивчення окремого змістового модулю оцінюється в 20 балів. Рейтинг поточної успішності визначається як сума балів, отриманих на семінарських заняттях та за підсумками поточного контролю знань по модулях.

Форма підсумкового контролю знань – іспит (письмовий тест), який оцінюється у 40 балів. Тест складено на основі Запитань для підготовки до екзаменаційного тестування, що вміщені в даному посібнику.

Оцінка за предмет включає в себе рейтинг поточної успішності та результати екзаменаційного тестування:

100-91 – А – “відмінно”, - 5,

81-90 – B – “дуже добре”- 4,

71-80 – C – “добре” – 4,

61-70 – D – “задовільно” – 3,

51-60 – E – “посередньо” – 3,

25-50 – FX – “незадовільно” – 2,

0- 24 – F – “незадовільно” (з повторним проходженням курсу) – 2.


Курс розробив та читає кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Шведа Юрій Романович, каб. 206 (головного корпусу університету), shveda@ukr.net

Рецензенти: Cвіта Г.М., професор кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. І. Франка, Романюк П.С., професор кафедри політології ЛНУ ім. І. Франка.

Зміст: Тематична структура курсу, Програма курсу, Плани семінарських занять, Запитання для підготовки до екзаменаційного тестування.

Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Протокол № 109 від 4.03.2009.


^ ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА КУРСУ:
Tеми занять:

Годин:

1.

^ Вступна лекція. Суть, структура та завдання курсу. Огляд літератури з курсу.

2
МОДУЛЬ 1
2.

Тема 1. Соціальна сфера життя суспільства як об’єкт наукового аналізу. Методологія науки про соціальну політику

2

3.

Тема 2. Демократія та соціальна політика. Моделі соціальної політики. Глобальна соціальна політика.

2

4.

Тема 3. Організаційно-правова структура соціальної політики.

Соціальна держава.

2

5.

Тема 4. Соціальний захист і соціальна безпека людини.

Методологія аналізу соціальних ризиків.

2

6.

Тема 5. Аналіз соціальної структури та її впливу

на соціальні процеси.

2

7.

Тема 6. Показники соціального становища і людського розвитку. Суспільні рухи.

2

8.

^ ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1.

2
МОДУЛЬ 2
9.

Тема 7. Соціальні зміни і модернізація.

Політика щодо соціального прогресу.

2

10.

Тема 8. Аналіз економічної сфери суспільства.

Соціологія праці та управління.

2

11.

Тема 9. Методологія аналізу зайнятості й безробіття.


2

12.

Тема 10. Методологія аналізу бідності.

Соціальний діалог та соціальне партнерство.

2

13.

Тема 11. Демографія. Аналіз гендерної структури суспільства.

Сім’я та шлюб як соціальні інститути.

2

14.

Тема 12. Аналіз вікової структури суспільства.

Соціалізація особистості.

2

15.

Тема 13. Культура як об’єкт аналізу соціальної політики.

Соціальна урбаністика.

2

16.

Тема 14. Аналіз ефективності соціальної діяльності.

2

17.

^ ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2.

2

18.

Підсумкове заняття

2

Всього
36^ THEMATIC STRUCTURE OF THE COURSE:

Topics:

Hours:

MODULE 1
1.

Introductory lecture. Subject, structure and tasks of the course. Review of the literature to the course.

2

2.

Topic 1. Social sphere of the society as a subject of scientific research. Scientific methodology of the social policy.

2

3.

Topic 2. Democracy and social policy. Models of the social policy. Global social policy.

2

4.

Topic 3. Organisational and legal structure of the social policy. The social welfare state.

2

5.

Topic 4. Social protection and Social Security of a person. The methodological analysis of social risks.

2

6.

Topic 5. Analysis of social structure and its influence on social processes.

2

7.

Topic 6. The markers of social position and human development. Social movements.

2

8.

^ INTERMEDIATE EVALUATION TEST ON MODULE 1.

2
MODULE 2
9.

Topic 7. Social changes and modernization.

The policy of social progress.

2

10.

Topic 8. Analysis of the economic domain of society. The sociology of labour and administration.

2

11.

Topic 9. Methodological analysis of employment and unemployment.

2

12.

Topic 10. Methodological analysis of poverty. Social dialogue and social partnership.

2

13.

Topic 11. Demography. Analysis of the gender structure of society. Family and marriage as social institutions.

2

14.

Topic 12. Analysis of the age structure of society. Socialization of an individual.

2

15.

Topic 13. Culture as a subject of analysis of the social policy. Urban sociology.

2

16.

Topic 14. Analysis of the social activities efficiency.

2

17.

^ INTERMEDIATE EVALUATION TEST ON MODULE 2.

2

18.

Summarizing lesson.

2

Total
36^ ПРОГРАМА КУРСУ:
Тема заняття / Oсновні положення:

Годин:

1.

Вступна лекція. Суть, структура та завдання курсу. Огляд літератури з курсу.

2
МОДУЛЬ 1
2.

Тема 1. Соціальна сфера життя суспільства як об’єкт наукового аналізу. Методологія науки про соціальну політику

2
Соціальна сфера життя суспільства. Сутність та особливості соціальних відносин. Мета, завдання та функції соціальної політики. Активна та пасивна соціальна політика. Об’єкти та суб’єкти соціальної політики. Пріоритети, напрями та функції соціальної політики. Людина як головний об’єкт соціальної політики. Соціальні цінності. Соціальна справедливість та соціальна рівність. Теорія справедливості. Інструменти та складові соціальної політики. Соціальна політика як наука. Соціальні закони. Соціальна політика в глобальному вимірі. Формування нової моделі соціальної політики в Україні.
3.

Тема 2. Демократія та соціальна політика. Моделі соціальної політики. Глобальна соціальна політика.

2
Демократія та соціальний розвиток. Взаємозалежність економічного, політичного і соціального розвитку. Ідеали соціальної політики. Моделі соціальної політики. Історичні аспекти розвитку та сучасний стан світової соціальної політики. Глобалізація та соціальна політика. Загальні тенденції соціальної політики європейських країн. Міжнародні правові акти, що регулюють соціальну політику. Міжнародні соціальні організації. Соціальна політика в сучасному світі та Україна.
4.

Тема 3. Організаційно-правова структура соціальної політики.

Соціальна держава.

2
Організаційно-правова структура соціальної політики. Соціальні функції держави. Конституційні обов’язки держави в реалізації соціальної політики. Державна соціальна діяльність та її форми. Принципи соціальної політики держави. Соціальні програми. Соціальна держава та її типи. Фінансування програм і заходів соціальної політики. Недержавні інституції соціальної політики. Благодійництво. Особливості організації державної соціальної політики в умовах формування ринкових відносин.
5.

Тема 4. Соціальний захист і соціальна безпека людини.

Методологія аналізу соціальних ризиків.

2
Соціальний захист та соціальна безпека людини. Напрями, форми, функції та складові соціального захисту. Соціальна допомога, соціальне страхування, соціальна справедливість. Утилітаристська теорія щастя. Особливості соціального захисту протягом життєвого циклу. Ґенеза української моделі соціального захисту. Поняття ризику і соціального ризику. Види соціальних ризиків та заходи по їх мінімізації. Види і форми соціального страхування. Міжнародні принципи та норми соціального страхування.
6.

Тема 5. Аналіз соціальної структури та її впливу

на соціальні процеси.

2
Поняття та основні компоненти соціальної структури. Взаємозв’язок соціальної структури та соціальних процесів. Майнові групи та соціальна політика. Соціальне розшарування. Соціальні статуси та ролі, соціальні групи та організації. Бюрократія як особлива соціальна група. Соціальні інститути. Страти. Теорії соціальної стратифікації. Середній клас і його соціальна роль. Особливості соціальної структури перехідних суспільств. Соціальна структура українського суспільства та тенденції її подальшого розвитку.
7.

Тема 6. Показники соціального становища і людського розвитку. Суспільні рухи.

2
Сутність та зміст концепції людського розвитку. Основні складові людського розвитку. Умови формування людського розвитку. Вимірювання людського розвитку. Індекс людського розвитку. Основні напрями і перспективи людського розвитку на сучасному етапі. Стан людського розвитку в Україні. Суспільні рухи та їх різновиди. Теорії суспільних рухів. Сучасні соціальні рухи.
8.

^ ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1.

2
МОДУЛЬ 2
9.

Тема 7. Соціальні зміни і модернізація.

Політика щодо соціального прогресу.

2
Причини та чинники, рівні та характер соціальних змін. Теорії соціальних змін. Модернізація і розвиток. Ідея прогресу та її критики. Рушійні сили прогресу (поступу). Типи розвитку суспільства. Теорії модернізації. Політика щодо соціального прогресу в країнах Європейського Союзу. Соціальні зміни в світі та Україні. Необхідність та шляхи модернізації України.
10.

Тема 8. Аналіз економічної сфери суспільства.

Соціологія праці та управління.

2
Соціальний аспект економічних теорій ХІХ-ХХ ст. (А. Сміт, Д. Рікардо, Т. Мальтус, К. Маркс, М. Вебер, Е. Дюркгейм, Т. Парсонс, Н. Смелзер М. Туган-Барановський, М. Ковалевський). Соціально орієнтована економіка. Базові елементи економіки та економічний устрій. Постіндустріальні характеристики економічної сфери. Соціологія економічної глобалізації. Постфордизм. Мотивація трудової діяльності. Основні типи господарських організацій. Моделі стосунків між керівниками та підлеглими. Конфлікти в економічній сфері. Парадигми управління трудовими ресурсами і процесами. Теорії управління. Безпека та умови праці. Аналіз економічної ситуації в Україні.
11.

Тема 9. Методологія аналізу зайнятості й безробіття.


2
Ринок праці. Робоча сила, її показники та методи визначення. Трудова мобільність та її вплив на ринок праці. Постринковий устрій. Міграція робочої сили та її різновиди. Зайнятість. Трудова активність населення. Безробіття, його види та форми. Основні принципи, методи та інструменти регулювання ринку праці та зайнятості населення. Шляхи зниження безробіття. Неформальний сектор трудової діяльності. Стратегія зайнятості в Європейському Союзі. Ситуація на ринку праці в Україні.
12.

Тема 10. Методологія аналізу бідності.

Соціальний діалог та соціальне партнерство.

2
Майнові групи та соціальна політика. Соціальне розшарування. Бідність як соціально-економічне явище. Бідність як глобальна проблема сучасності. Показники та критерії визначення бідності. Групи ризику за критерієм бідності. Шляхи подолання (пом’якшення) бідності. Проблема бідності в Україні. Стратегія подолання бідності в Україні. Соціальний діалог та соціальне партнерство: європейський досвід та Україна. Дії проти соціального вилучення.
13.

Тема 11. Демографія. Аналіз гендерної структури суспільства.

Сім’я та шлюб як соціальні інститути.

2
Демографія і демографічна політика. Аналіз демографічної ситуації. Гендерні проблеми та гендерна політика. Аналіз сім’ї та шлюбу як соціальних інститутів. Охорона материнства, дитинства та громадського здоров’я.
14.

Тема 12. Аналіз вікової структури суспільства.

Соціалізація особистості.

2Вік і суспільство. Вікові групи та категорії. Вікова соціологія. Геронтологія та ювенологія. Вікова дискримінація (ейджизм). Конфлікт поколінь. Вікова структура населення України. Молодь як специфічна соціальна група. Теорії молоді та молодості. Молодіжні проблеми і молодіжний бунт. Молодіжна свідомість та її рівні. Девіантна і делінквентна поведінка. Соціальний контроль. Соціалізація особистості. Молоде покоління сучасної України. Державна молодіжна політика. Люди похилого віку та їх соціальний захист.
15.

Тема 13. Культура та освіта як об’єкти аналізу соціальної політики.

Соціальна урбаністика.

2
Культура як соціальний феномен. Методологічні засади аналізу культури. Функції, форми та компоненти культури. Єдність і різноманітність культур. Культура як чинник формування нового суспільства. “Культурна революція” та “зіткнення культур”. Глобалізація культури. Наука як елемент духовної культури та рушійна сила розвитку суспільства. Освіта та її соціальні функції. Інтелектуальний потенціал суспільства. Специфіка соціокультурної ситуації в світі та Україні. Аномія. Урбанізація та її соціальні наслідки. Теорії розвитку міст та міського способу життя. Феномен напівміської культури. Глобалізація та урбанізація. Урбанізм в Україні.
16.

Тема 14. Аналіз ефективності соціальної діяльності.

2

Основи та особливості аналітико-прогностичної діяльності. Аналіз ефективності соціальної діяльності. Соціальне обслуговування та соціальний ефект. Соціальна діагностика, соціальне проектування, соціальне моделювання, соціальне прогнозування. Соціономіка, соціальна статистика, соціальна інформація. Громадська думка як показник ефективності соціальної діяльності. Соціологічні методи вивчення громадської думки.
17.

^ ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2.

2

18.

Підсумкове заняття

2
^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


  1   2   3   4   5Схожі:

Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of Education and Science of Ukraine Lviv National University named after I. Franko Faculty of Geology

Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of Education and Science of Ukraine Lviv National University named after I. Franko Faculty of Geology

Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of Education and Science of Ukraine Lviv National University named after I. Franko Faculty of Geology

Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of Education and Science of Ukraine Lviv National University named after I. Franko Faculty of Geology

Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university
Курс “Виборчі технології” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів V курсу Філософського факультету спеціальності...
Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of Education and Science of Ukraine Zhytomyr State University named after Ivan Franko, Ukraine

Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university
Курс “Партійна система України” є спеціальним навчальним курсом, який читається для студентів V курсу (спеціалістів) Філософського...
Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university
Курс “Соціологія політичних партій” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів V курсу (магістрів) Філософського...
Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of Education of Ukraine Lviv National University named after I. Franko Faculty of Geology

Ministry of science and education of ukraine LVIV ivan franko national university iconMinistry of Education of Ukraine Lviv National University named after I. Franko Faculty of Geology

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи