Правила для icon

Правила для
Скачати 33.96 Kb.
НазваПравила для
Дата конвертації01.06.2013
Розмір33.96 Kb.
ТипПравила


Правила для авторів


 1. Для публікації в журналі “Вісник ЛНУ. Серія: Філософсько-політологічні студії” редколегія приймає раніше неопубліковані статті з філософії, політології обсягом 0,5 д. а. (20–20,5 тис. знаків).

 2. До статті потрібно додати рекомендацію кафедри, на якій виконано роботу; для аспірантів та асистентів – рецензію кандидата чи доктора наук, а також повну інформацію про автора та електронну пошту.

 3. Виклад тексту має бути чітким, лаконічним, без зайвих історичних екскурсів та загальновідомих положень і повторень. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, назв і власних імен.

 4. Стаття подається українською мовою в електронному варіанті на 3,5* дискеті (або електронною поштою), а також її роздрукований варіант у двох примірниках. Сторінки пронумерувати олівцем у верхньому правому куті. Формат паперу А4, поля з усіх боків – 2 см.

 5. Текст набирати шрифтом Times New Roman (10 pt) довільної версії з одинарним міжрядковим інтервалом.

 6. Стаття обов’язково має мати паспорт окремим файлом (зразок додається, див. наступну сторінку).


^ Вимоги ВАК України


Наукова стаття має включати: постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження і перспективи подальшої розвідки в цьому напрямку.

^

Оформлення статті


 1. На першій сторінці у лівому верхньому куті вказується шифр УДК.

 2. По центру (через один інтервал) великими потовщеними літерами – назва статті, нижче – потовщеними літерами ім’я та прізвище автора, далі курсивом – назва організації, в якій виконана робота з повною адресою та електронною поштою. Цю ж інформацію треба подати в кінці статті після списку літератури англійською мовою.

 3. Анотацію треба подати двома мовами: українською на початку, відразу після адреси, і англійської – в кінці статті, теж після адреси. Англійський варіант анотації має відповідати за змістом українському. Анотація має якомога повніше розкривати зміст статті. Після анотації подаються ключові слова (4–7 понять) українською та англійською мовами. Обсяг анотації разом із ключовими словами – 400–450 знаків.

 4. Список літератури подається за абеткою в кінці статті. Посилання на літературне джерело у тексті оформляється в квадратних дужках, де вказується номер у списку та сторінка – [5, с. 101].

 5. Бібліографія оформляється згідно з вимогами ВАКу: прізвище та ініціали авторів, назва праці, місце видання (або ставити Б.м. – без місця видання), видавництво (або Б.в. – без видавництва), рік, кількість сторінок для монографій і статей. Зарубіжна література подається мовою оригіналу.Редколегія відхиляє статті, які оформлені з порушенням цих правил, а також не повертає рукописи авторам.

Редагування статей здійснюється із залученням коштів авторів.


Паспорт до статті українською, російською та англійською мовами (12 шрифт)


 1. У запропонований зразок вставити дані своєї статті та оформити його окремим файлом (прізвище-джерело)

 2. У готовому паспорті пояснення у круглих дужках стерти!


ЗРАЗОК


Z

11. укр.

12. Рижак Л. В. (автор)

14. Самодостатня особа як ідеал постнекласичної моделі освіти (назва статті)

15. 44-58 (сторінки статті) Увага! Цей рядок залишити пустим.

16. 12 (список використаної літератури)

17. Розглянуто трансформацію світоглядно-ціннісних засад освіти та утвердження постнекласичної парадигми її розвитку. Досліджено феномен самодостатньої особи, яка найповніше відповідає запитам інформаційного суспільства в умовах глобалізаційної інтеграції. З’ясовано, що концептуальні відмінності в інтерпретації ідеалу самодостатньої особи, зумовлені плюралізмом філософсько-методологічних підходів.(анотація)

18. Самодостатня особа, постнекласична парадигма, інноваційна освіта, філософія конструктивізму, комунікативна філософія. (ключові слова)

19. 13:37.3+17.1 (УДК)

21. Рыжак Л.В.

23. Самодостаточная личность как идеал постнеклассической модели образования

24. Рассмотрено трансформацию мировоззренчески-ценностных оснований образования и конституирование постнеклассической парадигмы его развития. Исследовано феномен самодостаточной личности, которая наиболее полно соответствует запросам информационного общества в условиях глобализационной интеграции. Установлено, что концептуальные отличия в интерпретации идеала самодостаточной личности обусловлены плюрализмом философско-методологических подходов.

25. Самодостатосная личность, постнеклассическая парадигма, инновационное образование, философия конструктивизма, коммуникативная философия

41. Ryzhak L. V.

43. A Self-sufficient Person as an Ideal of the post-nonclassical model of education

44. A transformation of the world-valuable principles of education and confirmation of the post-nonclassical model (paradigm) of its development are considered. A phenomenon of a self-sufficient person which, to the most extent, corresponds to the requests of the informative society in the conditions of a global integration is investigated. It is found out in the interpretation of the ideal of a self-sufficient person, conditioned by a pluralism of a philosophical-methodological approaches.

45. А self-sufficient person, a post-nonclassical paradigm, innovational education, philosophy of constructivism, communicative philosophy

Схожі:

Правила для iconПедагогічний вісник «Переконайся сам»
Для різних видів мовленнєвої діяльності суспільство формує певні правила їх здійснення. Правила ведення мовлення, чи етикет мовлення,...
Правила для iconДокументи
1. /Правила з ОП/Порядок проведення _нструктаж_в _ стажуваненя вод_хв.doc
2. /Правила...

Правила для iconРеферат з української мови на тему: " Мова та професія"
Для різних видів мовленнєвої діяльності суспільство формує певні правила їх здійснення. Правила ведення мовлення, чи етикет мовлення,...
Правила для iconПравила безпеки затверджено наказ Держнаглядохоронпраці 16. 03. 2004 №81 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17. 05 2004 за №620/9219 правила безпеки
ПК) у кабінетах інформатики. Ці Правила є обов’язковими для виконання учнями, студентами (далі – учні), викладачами, учителями, керівниками...
Правила для iconПравила § 22 ( c. 163-164 ), впр. 324 2 Правила § 22 ( с. 165 ), впр. 331. 3 Правила § 22 (с. 166 ), впр. 333
Повторити § 37-38, § 39 правила, виписати 6 речень з худож творів, підкреслити прикметники
Правила для iconПравила безопасности в Интернете для детей
Эти правила. • Не давать никому кроме родителей свои пароли, даже близким друзьям
Правила для iconБезпека на дорозі (пішохід, велосипедист, пасажир). Поведінка при дтп
Мета. Показати учням необхідність виконання правил дорожнього руху. Сформувати правила поводження на дорозі, правила поведінки в...
Правила для iconПравила поводження з електрообладнанням на даному робочому місці. Правила підготовки до праці (перевірка справності інструменту, пускових приладів, заземлення та інших видів захисту)
Загальні відомості про навчального процес, про обладнання для нього (конкретно для кожного про­цесу)
Правила для iconПравила поведінки на залізниці Правила поведінки на водоймах Правила дорожнього руху Правила поведінки з вибухонебезпечними предметами

Правила для iconПравила прийому керівником відвідувачів. Правила для відвідувачів
Ефективність документа: об’єктивність, ясність, точність, лаконічність, свобода від суперечностей, переконливість
Правила для iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Староласпинської зош І-ІІІ ст. Тельманівської районної ради правила
Правила, розроблені на основі Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та основних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи