Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика icon

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика




Скачати 485.04 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика
Сторінка1/3
Дата конвертації01.06.2013
Розмір485.04 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОНмолодьспорту

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)


Кафедра (предметна, циклова комісія) теорії та історії політичної науки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ



РИТОРИКА

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 0301 – соціально-політичні науки

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності (тей) 0305 – економіка та підприєм­ництво

0306 – менеджмент і адміністру­вання


(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації

6.030503

Міжнародна економіка

6.030502

Економічна кібернетика

6.030508

Фінанси і кредит

6.030506

Прикладна статистика

6.030501

Економічна теорія

6.030507

Маркетинг

6.030509

Облік і аудит

6.030504

Економіка підприємства

6.030601

Менеджмент


(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення економічний факультет

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


______ – 20___


РИТОРИКА. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 0305 – економіка та підприєм­ництво; 0306 – менеджмент і адміністру­вання,

спеціальність

6.030503

Міжнародна економіка

6.030502

Економічна кібернетика

6.030508

Фінанси і кредит

6.030506

Прикладна статистика

6.030501

Економічна теорія

6.030507

Маркетинг

6.030509

Облік і аудит

6.030504

Економіка підприємства

6.030601

Менеджмент



економічного факультету. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011 - __ с.


Розробники: кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Сорба О.М.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою ________________________(проф. Денисенко В.М.)


“_____”___________________ 20___ р


Схвалено вченою радою філософського факультету _______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від “____”________________20___ р.


“__”___________20__ р. Голова _______________(_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__

 1. ^

  ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Риторика»)




Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання




Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0301 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям підготовки

економіка та підприєм­ництво; 0306 – менеджмент і адміністру­вання

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)

див. вище

2-й







Семестр

Загальна кількість годин – 108

4-й




Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

18 год.



^ Практичні, семінарські

18 год.













^ Самостійна робота

72 год.




ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2


^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Як свідчить історія розвитку людського суспільства, пристрасне слово в усі часи маю великий вплив на людей, їхні погляди й переконання, справи та дії.

Сьогодні перед кожним майбутнім фахівцем стоїть мета оволодіти ефективним мовленнєвим впливом, практичними риторичними навичками, які будуть допомагати їм краще володіти власною мовою та досягти успіху у професійній діяльності.

Спостереження засвідчують, що далеко не кожний студент володіє уміннями й навичками праці з текстом, чітко і логічно висловлювати свої думки, формулювати тези, надавати докази, задавати питання і відповідати на них, брати участь у дискусії, композиційно оформляти свою промову, сприймати й аналізувати виступи інших, виробляти власний ораторський стиль.

Запропонований спецкурс буде сприяти риторичний компетенції студентів, навчить прийомів підготовки й виголошення публічної промови. У структурі процесу навчання з риторики, окрім цільового й змістовного компонентів, увага приділяється опануванню понять, термінів правил риторики, їх розвитку в різні історичні епохи; вільній творчості студентів.

Конспективний виклад основ риторики доповнюється методичними рекомендаціями, порадами пам’ятками, завданнями й вправами. Саме вони допоможуть студентам виробити й закріпити необхідні риторичні вміння й навички. Майбутній спеціаліст, який володіє риторичними знаннями, навичками й вміннями, почуває себе впевнено у різних ситуаціях ділового, соціального й професійного спілкування. Доброго настрою, наполегливої праці! Успіх Вам забезпечений!

Мета курсу «Риторика»: допомогти студенту в оволодінні культурою мовлення як найважливішим засобом навчання, виховання, розвитку молоді, основним інструментом професійної діяльності педагога, яка носить комунікативний характер.

Відведений на риторичну підготовку час дозволяє вирішити наступні завдання:
1) дати систематичні знання у галузі теорії стародавньої та сучасної риторики;

2) сформувати практичні риторичні вміння:

 • студент повинен засвоїти основи мовленнєвої майстерності у професійно значущих риторичних ситуаціях;

 • сформувати навички ефективної мовленнєвої поведінки в актуальних ситуаціях спілкування;

 • оволодіти методикою риторичного аналізу.


^ РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ


Шифр умінь та змістових модулів


Зміст умінь, що забезпечується



1



^ Студенти повинні знати:

 • історію виникнення та становлення класичної риторики;

 • сучасну концепцію риторики, яка пов’язана з формуванням свідомої світоглядної позиції та компонентним володінням предметом аргументації;

 • основні поняття загальної риторики;

 • прийоми словесної наочності;

 • етапи підготовки усної промови;

 • критерії оцінки промови;

 • жанри красномовства;

 • види промов;

 • невербальні засоби спілкування.


Студенти повинні володіти практичними навичками:

 • вести розгорнутий монолог (лекцію) з фахової проблематики;

 • вести ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола зацікавлень культурної, високоосвіченої людини;

 • володіти етикою оратора;

 • виробити індивідуальний образ оратора, власний ораторський стиль;

 • організувати взаємодію з аудиторією, налагодити контакт, зворотній зв’язок, спілкування;

 • підготувати публічний виступ;

 • давати загально риторичну оцінку ефективності продукта мисленнєво-мовленнєвої діяльності;

 • вдосконалювати техніку мовлення (дикції, якостей голосу, інтонації тощо);

 • знаходити можливі засоби переконання відносно предмета мовлення та правильної побудови аргументу, який складається з ідеї, її обґрунтування та розташування.





При вивченні курсу слухачі ознайомляться з працями видатних вчений, майстрів усного слова, пізнають цікаві відомості з історії вітчизняної і зарубіжної риторики. Особлива увага приділяється мовленнєвій культурі, методиці підготовки й проголошення різних видів публічних виступів, формуванню вмінь і навичок ораторського мистецтва, умінь вести конструктивний діалог.

Кожне заняття присвячене певній проблемі з риторики. Спочатку подаються теоретичні відомості, тексти для аналізу, потім – блок питань і практичних завдань та вправ для самоконтролю, правильність і слушність яких перевіряються на консультаціях. Саме вони допоможуть слухачам виробити і закріпити необхідні вміння і навички. Конспективний виклад основ риторики буде доповнюватися методичними рекомендаціями, порадами, тестами, завданнями з аналізу фрагментів промов відомих ораторів, настановами на уважне сприйняття публічних промов і складання особистісних виступів, списком використаної літератури.

Такий підхід дозволить слухачам вже з першого заняття усунути помилки в усній мові, зробити її більш привабливою, а з часом і більш досконалою.


^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Програма навчальної дисципліни

(загальна тематика лекційних та семінарських занять)


^ Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Кількість годин

Лекцій

Семінар-ських занять

Самостійної роботи студентів

Тема 1. Риторика як мистецтво, наука і навчальна дисципліна

Тема 1. Історія становлення теорії красномовства від міфологічного періоду до епохи Відродження

2

2

8

Тема 2. Інвенція

Тема 2. Українські традиції теорії красномовства

2

2

8

Тема 3. Диспозиція

Тема 3. Практикум з планування задуму промови

2

2

8

Тема 4. Елокуція (елоквенція). Тропи та фігури мови

Тема 4. Виголошення промови. Тренування стилістичної довершеності (варіативності) промови

2

2

8

Тема 5. Техніка виразного мовлення

Тема 5. Розмітка тексту та читання промови за знаками партитури

2

2

8

Тема 6. Акція

Тема 6. Культура оратора та невербальні засоби спілкування

2

2

8

Тема 7. Робота промовця з технічними засобами

Тема 7. Робота з технічними засобами (відео- та аудіоапаратурою)

2

2

8

Тема 8. Принципи ведення словесної суперечки. «Оксфордські» дебати

Тема 8. Проведення «Оксфордських» дебатів

2

2

8

Тема 9. Прийоми протидії словесній маніпуляції

Тема 9. Прийоми протидії словесній маніпуляції

2

2

8

ВСЬОГО

18

18

72


^ Програма навчальної дисципліни


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

Інд

ср

л

п

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 1. Риторика як мистецтво, наука і навчальна дисципліна




2










4



















Тема 1. Історія становлення теорії красномовства від міфологічного періоду до епохи Відродження







2







4



















Тема 2. Інвенція




2










4



















Тема 2. Українські традиції теорії красномовства







2







4



















Тема 3. Диспозиція




2










4



















Тема 3. Практикум з планування задуму промови







2







4



















Тема 4. Елокуція (елоквенція). Тропи та фігури мови




2










4



















Тема 4. Виголошення промови. Тренування стилістичної довершеності (варіативності) промови







2







4



















Тема 5. Техніка виразного мовлення




2










4



















Тема 5. Розмітка тексту та читання промови за знаками партитури







2







4



















Тема 6. Акція




2










4



















Тема 6. Культура оратора та невербальні засоби спілкування







2







4



















Тема 7. Робота промовця з технічними засобами




2










4



















Тема 7. Робота з технічними засобами (відео- та аудіоапаратурою)







2







4



















Тема 8. Принципи ведення словесної суперечки. «Оксфордські» дебати




2










4



















Тема 8. Проведення «Оксфордських» дебатів







2







4



















Тема 9. Принципи протидії словесній маніпуляції




2










4



















Тема 9. Прийоми протидії словесній маніпуляції







2







4



















Разом




18

18







72




















^ Самостійна робота:




з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Тема 1. Риторика як мистецтво, наука і навчальна дисципліна

8

2.

Тема 1. Історія становлення теорії красномовства від міфологічного періоду до епохи Відродження

8

3.

Тема 2. Інвенція

8

4.

Тема 2. Українські традиції теорії красномовства

8

5.

Тема 3. Диспозиція

8

6.

Тема 3. Практикум з планування задуму промови

8

7.

Тема 4. Елокуція (елоквенція). Тропи та фігури мови

8

8.

Тема 4. Виголошення промови. Тренування стилістичної довершеності (варіативності) промови

8

9.

Тема 5. Техніка виразного мовлення

8

10.

Тема 5. Розмітка тексту та читання промови за знаками партитури




11.

Тема 6. Акція




12.

Тема 6. Культура оратора та невербальні засоби спілкування




13.

Тема 7. Робота промовця з технічними засобами




14.

Тема 7. Робота з технічними засобами (відео- та аудіоапаратурою)




15.

Тема 8. Принципи ведення словесної суперечки. «Оксфордські» дебати




16.

Тема 8. Проведення «Оксфордських» дебатів




17.

Тема 9. Принципи протидії словесній маніпуляції




18.

Тема 9. Прийоми протидії словесній маніпуляції




Всього

72



Передмова


У соціально-педагогічному аспекті актуальність запровадження курсу «Риторика» у вищі навчальні заклади обумовлена дефіцитом ораторської культури, низької культурою мовлення. Освітня цінність курсу «Риторика» висока, бо в наш час зростає попит на спеціалістів з ефективним мисленням, які мають хист до слова. Дар слова, як найкращий спосіб вираження будь-яких процесів внутрішнього життя людини, як могутнє знаряддя підкорення своєї волі інших, як засіб живого спілкування стає за своєю суттю наріжним каменем в утвердженні могутності людини.

Дистанційний курс «Риторика», обумовлений прагматичною затребуваністю, покликаний внести свій вклад у розвиток культури спілкування, мислення і, зрозуміло, мовлення студентів; навчити їх вільно використовувати різноманітні мовні засоби у різних комунікативно-мовленнєвих умовах (ситуаціях), насамперед у безпосередній професійній діяльності, сформувати правильну, термінологічно точну та виразну мову.

З найдавніших часів люди намагалися зрозуміти: у чому полягає таємниця впливу живого слова, природжений це хист, чи результат довготривалого наполегливого навчання і самоосвіти. Відповідь на ці та інші питання і дає риторика – наука про закони підготовки і виразного вимовляння публічної промови з метою здійснення бажаного впливу на аудиторію.


  1   2   3



Схожі:

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни прикладна етика
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст
Хіх-хх ст. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. –...
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни світоглядна публіцистика
Світоглядна публіцистика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю...
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни розслідувальна журналістика за кордоном
Розслідувальна журналістика за кордоном. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика,...
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн
Медіаекономіка зарубіжних країн. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика
Міжнародне право і журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи