Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика icon

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика
Скачати 485.04 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика
Сторінка1/3
Дата конвертації01.06.2013
Розмір485.04 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОНмолодьспорту

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)


Кафедра (предметна, циклова комісія) теорії та історії політичної науки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИРИТОРИКА

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 0301 – соціально-політичні науки

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності (тей) 0305 – економіка та підприєм­ництво

0306 – менеджмент і адміністру­вання


(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації

6.030503

Міжнародна економіка

6.030502

Економічна кібернетика

6.030508

Фінанси і кредит

6.030506

Прикладна статистика

6.030501

Економічна теорія

6.030507

Маркетинг

6.030509

Облік і аудит

6.030504

Економіка підприємства

6.030601

Менеджмент


(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення економічний факультет

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


______ – 20___


РИТОРИКА. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 0305 – економіка та підприєм­ництво; 0306 – менеджмент і адміністру­вання,

спеціальність

6.030503

Міжнародна економіка

6.030502

Економічна кібернетика

6.030508

Фінанси і кредит

6.030506

Прикладна статистика

6.030501

Економічна теорія

6.030507

Маркетинг

6.030509

Облік і аудит

6.030504

Економіка підприємства

6.030601

Менеджментекономічного факультету. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011 - __ с.


Розробники: кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Сорба О.М.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою ________________________(проф. Денисенко В.М.)


“_____”___________________ 20___ р


Схвалено вченою радою філософського факультету _______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від “____”________________20___ р.


“__”___________20__ р. Голова _______________(_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__

 1. ^

  ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Риторика»)
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0301 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям підготовки

економіка та підприєм­ництво; 0306 – менеджмент і адміністру­вання

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)

див. вище

2-йСеместр

Загальна кількість годин – 108

4-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

18 год.^ Практичні, семінарські

18 год.

^ Самостійна робота

72 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2


^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Як свідчить історія розвитку людського суспільства, пристрасне слово в усі часи маю великий вплив на людей, їхні погляди й переконання, справи та дії.

Сьогодні перед кожним майбутнім фахівцем стоїть мета оволодіти ефективним мовленнєвим впливом, практичними риторичними навичками, які будуть допомагати їм краще володіти власною мовою та досягти успіху у професійній діяльності.

Спостереження засвідчують, що далеко не кожний студент володіє уміннями й навичками праці з текстом, чітко і логічно висловлювати свої думки, формулювати тези, надавати докази, задавати питання і відповідати на них, брати участь у дискусії, композиційно оформляти свою промову, сприймати й аналізувати виступи інших, виробляти власний ораторський стиль.

Запропонований спецкурс буде сприяти риторичний компетенції студентів, навчить прийомів підготовки й виголошення публічної промови. У структурі процесу навчання з риторики, окрім цільового й змістовного компонентів, увага приділяється опануванню понять, термінів правил риторики, їх розвитку в різні історичні епохи; вільній творчості студентів.

Конспективний виклад основ риторики доповнюється методичними рекомендаціями, порадами пам’ятками, завданнями й вправами. Саме вони допоможуть студентам виробити й закріпити необхідні риторичні вміння й навички. Майбутній спеціаліст, який володіє риторичними знаннями, навичками й вміннями, почуває себе впевнено у різних ситуаціях ділового, соціального й професійного спілкування. Доброго настрою, наполегливої праці! Успіх Вам забезпечений!

Мета курсу «Риторика»: допомогти студенту в оволодінні культурою мовлення як найважливішим засобом навчання, виховання, розвитку молоді, основним інструментом професійної діяльності педагога, яка носить комунікативний характер.

Відведений на риторичну підготовку час дозволяє вирішити наступні завдання:
1) дати систематичні знання у галузі теорії стародавньої та сучасної риторики;

2) сформувати практичні риторичні вміння:

 • студент повинен засвоїти основи мовленнєвої майстерності у професійно значущих риторичних ситуаціях;

 • сформувати навички ефективної мовленнєвої поведінки в актуальних ситуаціях спілкування;

 • оволодіти методикою риторичного аналізу.


^ РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ


Шифр умінь та змістових модулів


Зміст умінь, що забезпечується1^ Студенти повинні знати:

 • історію виникнення та становлення класичної риторики;

 • сучасну концепцію риторики, яка пов’язана з формуванням свідомої світоглядної позиції та компонентним володінням предметом аргументації;

 • основні поняття загальної риторики;

 • прийоми словесної наочності;

 • етапи підготовки усної промови;

 • критерії оцінки промови;

 • жанри красномовства;

 • види промов;

 • невербальні засоби спілкування.


Студенти повинні володіти практичними навичками:

 • вести розгорнутий монолог (лекцію) з фахової проблематики;

 • вести ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола зацікавлень культурної, високоосвіченої людини;

 • володіти етикою оратора;

 • виробити індивідуальний образ оратора, власний ораторський стиль;

 • організувати взаємодію з аудиторією, налагодити контакт, зворотній зв’язок, спілкування;

 • підготувати публічний виступ;

 • давати загально риторичну оцінку ефективності продукта мисленнєво-мовленнєвої діяльності;

 • вдосконалювати техніку мовлення (дикції, якостей голосу, інтонації тощо);

 • знаходити можливі засоби переконання відносно предмета мовлення та правильної побудови аргументу, який складається з ідеї, її обґрунтування та розташування.

При вивченні курсу слухачі ознайомляться з працями видатних вчений, майстрів усного слова, пізнають цікаві відомості з історії вітчизняної і зарубіжної риторики. Особлива увага приділяється мовленнєвій культурі, методиці підготовки й проголошення різних видів публічних виступів, формуванню вмінь і навичок ораторського мистецтва, умінь вести конструктивний діалог.

Кожне заняття присвячене певній проблемі з риторики. Спочатку подаються теоретичні відомості, тексти для аналізу, потім – блок питань і практичних завдань та вправ для самоконтролю, правильність і слушність яких перевіряються на консультаціях. Саме вони допоможуть слухачам виробити і закріпити необхідні вміння і навички. Конспективний виклад основ риторики буде доповнюватися методичними рекомендаціями, порадами, тестами, завданнями з аналізу фрагментів промов відомих ораторів, настановами на уважне сприйняття публічних промов і складання особистісних виступів, списком використаної літератури.

Такий підхід дозволить слухачам вже з першого заняття усунути помилки в усній мові, зробити її більш привабливою, а з часом і більш досконалою.


^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Програма навчальної дисципліни

(загальна тематика лекційних та семінарських занять)


^ Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Кількість годин

Лекцій

Семінар-ських занять

Самостійної роботи студентів

Тема 1. Риторика як мистецтво, наука і навчальна дисципліна

Тема 1. Історія становлення теорії красномовства від міфологічного періоду до епохи Відродження

2

2

8

Тема 2. Інвенція

Тема 2. Українські традиції теорії красномовства

2

2

8

Тема 3. Диспозиція

Тема 3. Практикум з планування задуму промови

2

2

8

Тема 4. Елокуція (елоквенція). Тропи та фігури мови

Тема 4. Виголошення промови. Тренування стилістичної довершеності (варіативності) промови

2

2

8

Тема 5. Техніка виразного мовлення

Тема 5. Розмітка тексту та читання промови за знаками партитури

2

2

8

Тема 6. Акція

Тема 6. Культура оратора та невербальні засоби спілкування

2

2

8

Тема 7. Робота промовця з технічними засобами

Тема 7. Робота з технічними засобами (відео- та аудіоапаратурою)

2

2

8

Тема 8. Принципи ведення словесної суперечки. «Оксфордські» дебати

Тема 8. Проведення «Оксфордських» дебатів

2

2

8

Тема 9. Прийоми протидії словесній маніпуляції

Тема 9. Прийоми протидії словесній маніпуляції

2

2

8

ВСЬОГО

18

18

72


^ Програма навчальної дисципліни


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

Інд

ср

л

п

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 1. Риторика як мистецтво, наука і навчальна дисципліна
2


4Тема 1. Історія становлення теорії красномовства від міфологічного періоду до епохи Відродження24Тема 2. Інвенція
2


4Тема 2. Українські традиції теорії красномовства24Тема 3. Диспозиція
2


4Тема 3. Практикум з планування задуму промови24Тема 4. Елокуція (елоквенція). Тропи та фігури мови
2


4Тема 4. Виголошення промови. Тренування стилістичної довершеності (варіативності) промови24Тема 5. Техніка виразного мовлення
2


4Тема 5. Розмітка тексту та читання промови за знаками партитури24Тема 6. Акція
2


4Тема 6. Культура оратора та невербальні засоби спілкування24Тема 7. Робота промовця з технічними засобами
2


4Тема 7. Робота з технічними засобами (відео- та аудіоапаратурою)24Тема 8. Принципи ведення словесної суперечки. «Оксфордські» дебати
2


4Тема 8. Проведення «Оксфордських» дебатів24Тема 9. Принципи протидії словесній маніпуляції
2


4Тема 9. Прийоми протидії словесній маніпуляції24Разом
18

1872
^ Самостійна робота:
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Тема 1. Риторика як мистецтво, наука і навчальна дисципліна

8

2.

Тема 1. Історія становлення теорії красномовства від міфологічного періоду до епохи Відродження

8

3.

Тема 2. Інвенція

8

4.

Тема 2. Українські традиції теорії красномовства

8

5.

Тема 3. Диспозиція

8

6.

Тема 3. Практикум з планування задуму промови

8

7.

Тема 4. Елокуція (елоквенція). Тропи та фігури мови

8

8.

Тема 4. Виголошення промови. Тренування стилістичної довершеності (варіативності) промови

8

9.

Тема 5. Техніка виразного мовлення

8

10.

Тема 5. Розмітка тексту та читання промови за знаками партитури
11.

Тема 6. Акція
12.

Тема 6. Культура оратора та невербальні засоби спілкування
13.

Тема 7. Робота промовця з технічними засобами
14.

Тема 7. Робота з технічними засобами (відео- та аудіоапаратурою)
15.

Тема 8. Принципи ведення словесної суперечки. «Оксфордські» дебати
16.

Тема 8. Проведення «Оксфордських» дебатів
17.

Тема 9. Принципи протидії словесній маніпуляції
18.

Тема 9. Прийоми протидії словесній маніпуляції
Всього

72Передмова


У соціально-педагогічному аспекті актуальність запровадження курсу «Риторика» у вищі навчальні заклади обумовлена дефіцитом ораторської культури, низької культурою мовлення. Освітня цінність курсу «Риторика» висока, бо в наш час зростає попит на спеціалістів з ефективним мисленням, які мають хист до слова. Дар слова, як найкращий спосіб вираження будь-яких процесів внутрішнього життя людини, як могутнє знаряддя підкорення своєї волі інших, як засіб живого спілкування стає за своєю суттю наріжним каменем в утвердженні могутності людини.

Дистанційний курс «Риторика», обумовлений прагматичною затребуваністю, покликаний внести свій вклад у розвиток культури спілкування, мислення і, зрозуміло, мовлення студентів; навчити їх вільно використовувати різноманітні мовні засоби у різних комунікативно-мовленнєвих умовах (ситуаціях), насамперед у безпосередній професійній діяльності, сформувати правильну, термінологічно точну та виразну мову.

З найдавніших часів люди намагалися зрозуміти: у чому полягає таємниця впливу живого слова, природжений це хист, чи результат довготривалого наполегливого навчання і самоосвіти. Відповідь на ці та інші питання і дає риторика – наука про закони підготовки і виразного вимовляння публічної промови з метою здійснення бажаного впливу на аудиторію.


  1   2   3Схожі:

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни прикладна етика
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст
Хіх-хх ст. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. –...
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни світоглядна публіцистика
Світоглядна публіцистика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю...
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни розслідувальна журналістика за кордоном
Розслідувальна журналістика за кордоном. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика,...
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн
Медіаекономіка зарубіжних країн. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика
Міжнародне право і журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи