Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі
Сторінка1/4
Дата конвертації01.06.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії політичної науки


ЗАТВЕРДЖУЮ


Проректор з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Політологія


галузі знань 0301 – соціально-політичні науки


напряму підготовки 6.040201 – математика; 6.040202 - механіка


факультету механіко-математичний


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2011


Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 6.040201 - «Математика» та 6.040202 -«Механіка» механіко-математичного факультету . – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011 - __ с.


Розробники: кандидат політичних наук, асистент кафедри теорії та історії політичної науки ^ Шипунов Геннадій Володимирович.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки


Протокол № _1__ від. “30”серпня 2011р.


Завідувач кафедрою теорії та історії політичної науки – доктор політичних наук, професор


Денисенко В.М. (__________________)

(підпис)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Політологія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

^ 0301 – соціально-політичні науки

Нормативна


Модулів – 1

Напрям

6.040201 – Математика;

6.040202 – Механіка

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)

Математика; Механіка

4Семестр

Загальна кількість годин – 56

1
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – ^ 2

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

14 год.
^ Практичні, семінарські

14 год.
Лабораторні


^ Самостійна робота

28 год.ІНДЗ:

Вид контролю: залікПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2. 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Виконання навчальних завдань з курсу «Політологія» має на меті набуття базових знань з історії політичної думки, теорії політичної науки та прикладної політології: ознайомлення з основними поняттями та категоріями політичної науки, спеціально-науковими теоретичними та прикладними методами пізнання, принципами та механізмами розвитку та функціонування політичної системи, особливостями процесу інституціоналізації політичних відносин в Україні тощо.

Курс політології наділяє особу знаннями та навичками необхідними для успішної самореалізації особи в системі політичних та громадянських відносин і хоча і не гарантує виховання моральних якостей які творять з індивіда громадянина, втім, опосередковано, сприяє і цьому.

За результатами вивчення курсу студент повинен

знати:

 • закономірності становлення предмету політичної науки в історії політичної думки

 • механізми соціально-історичної зумовленості розвитку та функціонування системи політичних відносин

 • спеціально-наукові теоретичні та прикладні методи пізнання

 • принципи розвитку та функціонування політичних систем країн світу

 • особливості функціонування політичної системи України

 • закономірності становлення та діяльності основних політичних інститутів суспільства

 • критерії типологізації політичних режимів сучасності

 • принципи функціонування виборчої та партійних систем

 • сутність та структуру політичної свідомості, види політичної культури

 • основних учасників політичного процесу та способи рекрутування політичної еліти тощо.

уміти:

 • використовувати теоретичні знання на практиці

 • здійснювати коректний аналіз та оцінку політичної ситуації

 • грамотно висловлювати власну політичну позицію у різних формах політичної участі

 • ефективно протистояти політичним маніпуляціям та зловживанням влади з боку інших осіб.


^ Міжпредметні зв’язки:


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна “Політологія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та пов’язана з такими дисциплінами як “Історія України”, “Філософія”, “Історія української та світової культури”, “Математичні моделі в соціальних науках, біології, екології”.


 1. Програма навчальної дисципліни


Тема 1. Політика як соціальне явище. Предмет і методи політології.

План заняття:

 1. Політика як соціальне явище

 2. Основні концепції політики, її структура та функції

 3. Співвідношення політики із іншими сферами суспільного виробництва

 4. Політологія як наука та навчальна дисципліна. Виникнення та інституціоналізація політичної науки

 5. Галузі політичного знання

 6. Методи політичної науки


У лекції розкривається: Суть поняття «політика» у класичній традиції політичної науки. Теоретичні підходи до сучасних інтерпретацій політики як соціального явища. Рівні функціонування системи політичних відносин. Основні концепції політики, її структура та функції. Співвідношення політики із економікою, мораллю, правом та релігією. Процес зародження та інституціоналізації політології як науки та навчальної дисципліни. Предмет та об’єкт політології. «Біхевіоралістична революція» в політичній науці її основні принципи, здобутки та критика. Постбіхевіоралістичний період розвитку політології. Галузі політичного знання. Методологія політичної науки: загально логічні методи наукового пізнання, теоретичні та емпіричні методи в політичній науці.

Рекомендована література:

 • Казанцев А.А. Политическая наука: проблема методологической рефлексии. Обзор круглого стола // Полис. 2001. № 6

 • Балуев Д. Введение в политический анализ. М., 2002.

 • Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 1994.

 • Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М., 1999.

 • Попова О.В. Методика и техника эмпирических политических исследований: Учебно-методическое пособие. СПб., 2002.

 • Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманитарную социологию. М., 1998.

 • Страус А., Корбин Д. Основы качественного исследования: Обоснованная теория. Процедуры и техники / Пер. с англ. М., 2001.


Тема 2. Політична система суспільства. Політична влада.


План заняття:

 1. Поняття політичної системи суспільства

 2. Структура та функції політичної системи

 3. Типологія політичних систем

 4. Природа політичної влади, концептуальні підходи до визначення поняття

 5. Ресурси та функції політичної влади

 6. Влада державна і політична

 7. Легітимність політичної влади. Джерела легітимації

 8. Ефективність політичної влади


У лекції розкривається: Поняття «система» як загальна категорія та процес його введення у сферу політичного аналізу. Ознаки суспільних систем та особливості політичної системи. Ознаки структурних елементів політичної системи. Підходи щодо визначення структури політичної системи на різних рівнях; структура політичної системи за Девізом Істоном. Функції політичних систем. Фактори стабільності політичної системи. Типологія політичних систем (типологія Ж.Блонделя; Г.Алмонда; характеристика Командної, Змагальної та Соціопримирливої політичних систем).

Концептуальні підходи до визначення поняття «влада». Ресурси та функції влади. Влада державна та політична. Легітимність політичної влади. Джерела та механізми легітимності. Ефективність політичної влади.


Рекомендована література

 • Давыдов А.А., Чураков А.Н. Анализ процессов «входа»-«выхода» в социальных системах // Социс. 1999. №5.

 • Алмонд Г., Пауэлл Дж. Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор: Учебное пособие / Под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля. М., 2002. С. 74-89.

 • Грачев М.Н. Политика, политическая система, политическая коммуникация. М., 1999.

 • Каменская Г.В., Родионов А.В. Политические системы современности. М., 1994. Гл. 1

 • Качалов М.М. Системный структурный функционализм Габриэля Алмонда как методология сравнительного политического анализа // Вестник МГУ. Сер.12. Политические науки. 1997. №6.

 • Ачкасов В.А., Елесеев С.М., Ланців С.А. Легитимация власти в постсоциалистическом российском обществе. М., 1996.

 • Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001.

 • Луман Н. Власть / Пер. с нем. М., 2001.

 • Халипов В. Введение в науку о власти.- М., 1995.

 • Вебер Макс. Три чисті типи легітимного панування. Свобода та примус у правових спільнотах// Вебер Макс. Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика. - К., 1998.

 • Болл Т. Власть// Полис.- 1993.- № 5.

 • Дегтярев А.А. Политическая власть как регулятивный механизм социального общения //Полис.- 1996.- № 3.

 • Краснов Б.И.Теория власти и властных отношений//Социально-политический журнал.-1994.- № 6.Тема 3. Держава як політичний інститут. Правова та соціальна держава.


План заняття:

  1. Поняття держави. Теорії виникнення держави

  2. Основні ознаки та функції держави

  3. Форми державного правління і національно-територіального устрою держави

  4. Концепція правової держави

  5. Концепція соціальної держави. Ідеологічні інтерпретації соціальної держави

  6. Поняття та принципи громадянського суспільства


У лекції розкривається: Підходи до визначення поняття «держава». Основні теорії виникнення держави. Ознаки та функції держави. Чинники, що впливають на форму державного устрою. Форми державного правління та національно-територіального устрою. Види унітаризму та інститути федералізму. Форми та моделі федералізму. Переваги та недоліки федералізму перед унітаризмом. Форми державного правління: види монархій та республік. Суттєві відмінності, переваги та недоліки президентської та парламентської республіканських форм правління. Розвиток та сучасна інтерпретація концепції правової держави. Концепція соціальної держави, її ідеологічні інтерпретації. Поняття та принципи громадянського суспільства.


Рекомендована література

 • Линц Х., Степан С. «Государственность», национализм и демократизация // Полис. 1997. №5.

 • Гиггс Ф. Сравнительная оценка президентской формы правления // Сравнительная социология: Хрестоматия. М., 1995.

 • Элейзер Д.Дж. Сравнительный федерализм // Полис. 1995. №5

 • Величко Д.И. Государственные идеалы России и Запада. Параллели правовых культур. – СПб., 1999.

 • Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы: Учебное пособие. – М., 1999.

 • Кузнецов К. Идея современного общества и государства. – Одесса, 1919.

 • Соловьёв В. Значение государства // Сочинения: В 2 т. Т. 2. Чтения о богочеловечестве. Философская публицистика. – М., 1989.

 • Тимошенко В.І. Мета держави (з історії політичної і правової думки) // Правова держава. Щорічник наук. праць. Вип. 11. – К., 2000.

 • Тимошенко В.І. Поліцейська держава: з історії політичної і правової думки // Правова держава. Щорічник наукових праць. Вип. восьмий. – К., 1997.

 • Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України та Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст..). Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.

 • Тимошенко В.І. Синтетична теорія держави. (З історії політичної і правової думки) // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 14. – К., 2001.

 • Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. - СПб., 1992

 • Тоталитаризм в Европе ХХ века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления / Руководители авторского коллектива Я.С. Драбкин, Н.П. Комолова, – М., 1996.


Тема 4. Політичний режим.


План заняття:

 1. Поняття і типи політичного режиму

 2. Історичні та сучасні форми диктатури

 3. Тоталітаризм

 4. Різновиди авторитаризму

 5. Основні принципи та теорії демократії


У лекції розкривається: Поняття політичного режиму. Основні критерії типологізації політичних режимів. Історичні форми диктатури. Сучасні форми диктатури: тоталітаризм та авторитаризм. Принципи тоталітаризму, причини його утвердження у ХХ столітті. Принципи авторитаризму, причини його відтворення в умовах сучасного політичного процесу. Різновиди авторитарних режимів. Основні принципи та теорії демократії.


Рекомендована література

 • Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Пер. с франц. М., 1993

 • Даль Р. О демократии / Пер. с англ. М., 2000

 • Демократия / Сост. С. Сироткин. М., 2001

 • Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ. М., 2001

 • Пантэм Р. Чтобы демократия сработала / Пер. с англ. М., 1996

 • Баллестрем К.Г. Апории теории тоталитаризма // Вопросы философии. 1992. №5

 • О’Доннелл Г. Делегативная демократия // Пределы власти. 1994. №2/3

 • Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях // Полис. 2002. № 1, 2.


Тема 5. Політичні партії та партійні системи.


План заняття:

 1. Парламент як інститут представницької влади

 2. Походження і сутність політичних партій

 3. Функції партій

 4. Типологія політичних партій

 5. Типологія партійних систем

 6. Багатопартійні системи та партійні коаліції


У лекції розкривається: Історія становлення та значення парламентаризму, види сучасних парламентів. Походження та сутність політичних партій: суть та основні ознаки політичної партії; виникнення та розвиток «протопартій»; етапи формування сучасних політичних партій за М.Вебером, шляхи їх утворення за М.Дюверже. Функції політичних партій. Типологія політичних партій та партійних систем. Моделі та механізми утворення партійних коаліцій у багатопартійних політичних системах.


Рекомендована література

 • Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

 • Дюверже М. Политические партиї. М., 2000.

 • Выдрин Д.И. Многопартийность «за» и «против» // Социально-политические науки, 1990. №9.

 • Базовкін Є. Шляхи становлення, форми прояву багатопартійності // Політика і час, 1991. № 10

 • Примуш М. Політичні партії та їх фінансова діяльність // Нова політика, 2000. №2

 • Примуш М. Правова інституціоналізація політичних партій // Нова політика, 1999. № 6.

 • Петро Н. Путь к многопартийности и законность // Общественные науки и современность, 1992. № 3.


Тема 6. Вибори та виборчі системи.


План заняття:

 1. Поняття виборчих систем та принципи їх функціонування

 2. Основні види виборчих систем

  1. Мажоритарна система

  2. Пропорційна система

  3. Преференційна система

  4. Система альтернативного голосування в одномандатних округах

  5. Повторне голосування

  6. Напівпропорційні системи

  7. Змішані системи


У лекції розкривається: Поняття виборчих систем та принципи їх функціонування. Основні види виборчих систем. Мажоритарна система: її види, переваги та недоліки. Пропорційна система: її види, переваги та недоліки. Преференційна система. Система альтернативного голосування в одномандатних округах. Різновиди процедур повторне голосування. Напівпропорційні системи. Змішані виборчі системи.


Рекомендована література

 • Білоус А. “Виборча система України : проблеми й перспективи вибору” // Політологічні читання. 1992. № 2. Стр.46-52.

 • Білоус А. “Виборчі системи : світовий досвід на українському ґрунті”// Трибуна. 1993 р. №8-9. Стр.22-28.

 • Автономов А.С. Основные категории и институты избирательного права. М.,1995.

 • Мельниченко В. “Виборчі системи у світовій політичній практиці” // Віче.1997 р. №3. Стр.74-88.

 • Голосов Г.В. Пределы электоральной инженерии: «смешанные несвязанные» избирательные системы в новых демократиях // Полис. 1997. № 3.

 • Никитин А.Ф. Избирательное право. Избирательный процесс. М., 1996.

 • Рибаков А.В. “Избирательное право и избирательные системы” // Полис, 1992 р. № 5-6. Стр. 113-122.

 • Кіс Т. “Виборчі системи та їхні політичні наслідки” // Нова політика. 1996р. № 2. Стр.22-33

 • Кіс Т. “Виборчі системи та їхні політичні наслідки” // Нова політика. 1996р. №4. Стр.11-31.

 • Таагепера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных систем // Полис. 1997 р. № 3. Стр. 114-136.

 • Таагепера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных систем // Полис. 1997. № 3., С.114-136.


Тема 7. Політична культура. Політична соціалізація.


План заняття:

 1. Поняття і структура політичної культури

 2. Типологія політичної культури

 3. Політична соціалізація.У лекції розкривається: Поняття політичної культури. Зміст та структура політичних орієнтацій. Типологія політичної культури (підхід Г.Алмонда, С.Верби). Поняття політичної соціалізації, її типи. Етапи та суб’єкти політичної соціалізації.


Рекомендована література

 • Пивоваров Ю.С. Концепция политической культуры в современной науке // Политическая наука. Теоретико-методологические и историко-культурные исследования. М., 1996.

 • Карпова Н.В. Политическая социализация как элемент гражданской культуры // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология.2003. №1.

 • Преснякова Л.А. Теория политической социализации // Политическая наука. 2002. №2

 • Стрежнева М.В. Политическая культура в разных интерпретациях: анализ специфики понятия // Общественные науки и современность. 2002. №5.

 • Зудин А.Ю. Истоки перемен: культурная трансформация «позднесоветского общества» // Мировая экономика и международные отношения. 1999. №4

^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Політологія як наука та навчальна дисципліна. Основні категорії політичної науки.

Тема1. Політика як соціальне явище. Предмет і методи політології.

2


2
4Тема 2. Політична система суспільства. Політична влада.

2


2
4Тема 3. Держава як політичний інститут. Правова та соціальна держава.

2


2
4Тема 4. Політичний режим.

2


2
4Тема 5. Політичні партії та партійні системи.

2


2
4Тема 6. Вибори та виборчі системи.
2

24Тема 7. Політична культура. Політична соціалізація.
2

24Разом – зм. модуль 1
14

1428^ Усього годин
14


1428
^ 5. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Політика як соціальне явище. Методологічні основи політичної науки.

2

2

Політична система як підсистема соціальної системи. Політична влада у системі суспільних відносин.

2

3

Держава як центральний елемент політичної системи.

2

4

Політичний режим як спосіб функціонування політичної системи.

2

5

Політичні партії в системі представницької демократії.

2

6

Вибори як центральний елемент сучасної демократії.

2

7

Політична свідомість-політична культура-політична соціалізація: суть та принципи співвідношення.

2
Разом

14


Плани практичних (семінарських) занять


Змістовий модуль 1. Політологія як наука та навчальна дисципліна. Основні категорії політичної науки.


Тема 1. Політика як соціальне явище. Методологічні основи політичної науки.


План заняття:


 1. Політика як соціальне явище, еволюція розуміння поняття

  1. Теорії політики

  2. Концепції походження політики

  3. Структура та функції політики
 1. Співвідношення політики із іншими сферами суспільної життєдіяльності

  1. Політика і економіка

  2. Політика і мораль

  3. Політика і право

  4. Політика і релігія
 1. Політологія як наука та навчальна дисципліна. Виникнення та інституціоналізація політичної науки, її соціальне значення
 1. Галузі політичного знання
 1. Методи політичної науки

  1. Загально-логічні методи наукового пізнання

  2. Теоретичні методи політичної науки:

системний

структурно-функціональний

комунікативно-кібернетичний

біхевіоральний, постбіхевіоральний

теорія «раціонального вибору»

інституціоналізм, неоінституціоналізм

порівняльний

порівняльно-історичний


5.3. Емпіричні методи в політичній науці:

спостереження

аналіз документів (контент-аналіз)

експертної оцінки

анкетування та інтерв’ювання.


Тема 2. Політична система як підсистема соціальної системи. Політична влада у системі суспільних відносин.


План заняття:


 1. Поняття політичної системи суспільства

 2. Структура та функції політичної системи, фактори її стабільності

 3. Типологія політичних систем

 4. Природа політичної влади, концептуальні підходи до визначення поняття

 5. Ресурси та функції політичної влади

 6. Влада державна і політична

 7. Легітимність політичної влади. Джерела легітимації

 8. Ефективність політичної влади.


Тема 3. Держава як центральний елемент політичної системи.


План заняття:


 1. Поняття держави. Теорії виникнення держави

 2. Основні ознаки та функції держави

 3. Форми державного правління і національно-територіального устрою держави

 4. Концепція правової держави

 5. Концепція соціальної держави. Ідеологічні інтерпретації соціальної держави

 6. Поняття та принципи громадянського суспільства.


Тема 4. Політичний режим як спосіб функціонування політичної системи.

План заняття:


 1. Поняття і типи політичного режиму

 2. Історичні і сучасні форми диктатури

  1. Тоталітаризм

  2. Авторитаризм

 1. Різновиди авторитаризму

  1. Військові режими

  2. Авторитарно-бюрократичний режим

  3. Конкурентна олігархія

  4. Популістський (мобілізаційний) режим

 2. Основні принципи та теорії демократії

  1. Елітаристська теорія демократії

  2. Плюралістична теорія демократії

  3. Теорія поліархії Р. Даля

  4. Партисипаторна теорія демократії

  5. Моделі демократії А. Лейпхарта.


Тема 5. Політичні партії в системі представницької демократії.


План заняття:


 1. Парламент як інститут представницької влади

 2. Походження і сутність політичних партій

 3. Функції партій

 4. Типологія політичних партій

 5. Типологія партійних систем

 6. Багатопартійні системи та партійні коаліції.


Тема 6. Вибори як центральний елемент сучасної демократії.


План заняття:


 1. Поняття виборчих систем та принципи їх функціонування

 2. Основні види виборчих систем

  1. Мажоритарна система

  2. Пропорційна система

  3. Преференційна система

  4. Система альтернативного голосування в одномандатних округах

  5. Повторне голосування

  6. Напівпропорційні системи

  7. Змішані системи.


Тема 7. Політична свідомість-політична культура-політична соціалізація: суть та принципи співвідношення.


План заняття: 1. Поняття і структура політичної культури

 2. Типологія політичної культури

 3. Політична соціалізація.^ 8. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Політична думка країн Стародавнього Сходу

4

2

Політична думка Стародавньої Греції та Риму

4

3

Політична думка епохи Середньовіччя, Відродження та Нового часу

4

4

Політичні концепції ХІХ століття

4

5

Соціальні спільноти як політичні актори. Політичні еліти та політичне лідерство.

4

6

Політичний конфлікт.

4

7

Політична модернізація.

4
Разом

28
  1   2   3   4Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Філософія політики: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0302 – міжнародні відносини, напряму підготовки 030204...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи