Програма практики галузі знань 0201 культура напряму підготовки культурологія для спеціальностей icon

Програма практики галузі знань 0201 культура напряму підготовки культурологія для спеціальностей
НазваПрограма практики галузі знань 0201 культура напряму підготовки культурологія для спеціальностей
Дата конвертації01.06.2013
Розмір89.8 Kb.
ТипПрограма

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії культури


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-

педагогічної роботи

__________________________

“____”_____________20___ р.


НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ


галузі знань 0201 - культура

напряму підготовки культурологія

для спеціальностей 6. 020.101 – бакалавр культурології

7. 020.101 – культуролог

8.020.101 – магістр культурології


філософського факультету


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Робоча програма затверджена

на засіданні кафедри

________________

Протокол № ___ від

“____”_______ 20 __ р.


Завідувач кафедрою

_________ / проф. Мельник В.П.

“___”___________ 20___ р.


Львів 2009


1. ВСТУП

Наскрізна програма практики студентів за напрямком підготовки “культурологія” (освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, спеціаліст, магістр) є основним навчально-методичним документом, який визначає усі аспекти проведення практик. Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практик, їх системність, неперервність і послідовність навчання студентів.

Студенти кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка проходять наступні практики:

  • у II семестрі – навчальну практику тривалістю 2 тижні;

  • у IV семестрі – навчальну практику тривалістю 2 тижні;

  • у VI семестрі – навчальну практику тривалістю 2 тижні;

  • у VIII семестрі – педагогічну практику тривалістю 4 тижні;

  • спеціалісти – педагогічну практику у ІІ семестрі;

  • магістри – педагогічну та науково-виробничу практику у ІІ семестрі.

Базами для проведення навчальних практик є кафедра теорії та історії культури філософського факультету, музей історії релігії (м. Львів), музей Івана Франка (м. Львів). Педагогічну практику проводять у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Вона є завершальним етапом у практичній підготовці студентів до роботи викладачами дисциплін культурологічного циклу.

Студенти зобов’язані пройти практики у встановлені навчальним планом терміни, виконати програму практик, скласти визначений програмою звіт. Під час практики студенти повинні дотримуватися встановлених правил техніки безпеки.

Керівники практики від кафедр забезпечують організацію і проведення практик відповідно до навчального плану, наскрізної і робочих програм практик, проводять інструктажі студентів та контролюють дотримання ними правил техніки безпеки, контролюють проходження практики, оцінюють її результати відповідно до поданих студентами звітів.

^ 2. МЕТА ПРАКТИК

2.1. Навчальна практика (ІІ семестр)

Метою навчальної (ознайомчої) практики є ознайомити студентів зі змістом роботи культуролога, з основними видами культурологічної діяльності; з необхідною для праці документацією, оволодіння методикою екскурсійної роботи, вміння застосовувати методику краєзнавчих досліджень для вивчення культурної історії окремих регіонів, історичних пам’яток.

Завданнями цієї практики є здобути знання щодо специфіки роботи культуролога в різних галузях діяльності; закріплення та поглиблення здобутих теоретичних знань, Студенти-практиканти набувають уміння працювати з культурною спадщиною, володіти первинними навиками екскурсійної роботи. Практиканти виробляють навички виступу перед аудиторією з бесідами на культурологічну тематику.

^ 2.2. Навчальна практика (ІVсеместр)

Метою навчальної (ознайомчої) практики є ознайомити студентів зі змістом роботи культуролога, з основними видами культурологічної діяльності. Безпосередньою метою практики є ознайомлення студентів з принципами функціонування музейної системи України, закріплення та поглиблення здобутих теоретичних знань під час вивчення музеєзнавчих і джерелознавчих дисциплін, загальноісторичних курсів при роботі з музейними фондами.

Перед студентами ставляться завдання: ознайомитися з організацією музеїв в Україні, напрямками та формами їх роботи щодо комплектування, знати принципи та методи обробки, систематизації, обліку, зберігання та використання архівних документів і музейних експонатів; оволодіти навичками раціонального пошуку, відбору, аналітичної і синтетичної критики архівних документів і музейних експонатів, методикою їх використання у науково-дослідній, навчально-виховній та науково-популяризаторській роботі за професійною спрямованістю; отримати практичний досвід самоорганізації, систематичного набуття й поповнення знань, вмінь і навичок роботи за обраним фахом.

^ 2.3. Навчальна практика (VІсеместр)

Метою навчальної (ознайомчої) практики є ознайомити студентів зі змістом роботи культуролога, з основними видами культурологічної діяльності. Безпосередньою метою практики є ознайомлення студентів з особливостями та напрямками роботи міських, районних та обласних відділів культури, закріплення та поглиблення здобутих теоретичних знань під час вивчення культурологічних дисциплін, вивчення специфіки функціонування державних та громадських культурних закладів.

Перед студентами ставляться завдання: ознайомитися з організацією діяльності палаців культури в Україні, напрямками та формами їх роботи; оволодіти навичками роботи організатора культурного дозвілля; вивчити та реалізувати на практиці уміння організаційної діяльності в науковій сфері; отримати практичний досвід самоорганізації, систематичного набуття й поповнення знань, вмінь і навичок роботи за обраним фахом.


2.4. ^ Педагогічна практика (VІІІ семестр)

Метою педагогічної практики є надання можливості студенту-практиканту отримати практичні навички викладацької роботи. Завданням цього виду практики є практична реалізація знань з педагогіки та методики викладання культурологічних дисциплін; формування умінь роботи з студентським колективом, вироблення навичок проведення однієї з основних форм навчання у системі вищої освіти – семінарського заняття; формування у студентів системи необхідних педагогічних умінь й навичок, фахових здібностей, особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах. Студенти практично знайомляться з усіма напрямами навчально-виховного процесу, його специфічною своєрідністю в різних вікових групах студентів, набувають досвід самоорганізації педагогічної діяльності.


^ 3. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИК

Зміст і завдання всіх практик визначає керівник практики на основі даної наскрізної програми і робочих програм практик. Робочі програми практик складаються кафедрами, відповідальними за їхнє проведення, і затверджуються методичною радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.


^ 4. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОДЖЕННЯМ ПРАКТИКИ

Контроль за роботою студентів під час практики здійснює керівник практики від кафедри, завідувач кафедри, яка забезпечує її проведення, декан філософського факультету або керівник практики від факультету.

Поточний контроль педагогічної практики здійснюється методистами шляхом аналізу та оцінки систематичної роботи і залікових навчальних занять студентів. Підсумковий контроль здійснюється у кінці проходження практики шляхом оцінювання цілісної систематичної практичної діяльності студентів протягом конкретного періоду. При виставленні диференційованої оцінки студенту враховується рівень теоретичної підготовки майбутнього викладача, якість виконання завдань практики, рівень оволодіння педагогічними вміннями і навичками, ставлення до учнів, акуратність, дисциплінованість, якість оформлення документації та час її подання.


^ 5. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Загальні вимоги до оформлення звітної документації наступні. Документи оформляються акуратно, від руки (при бажанні студента вони можуть бути надруковані), мають наскрізну нумерацію сторінок. Папка зі звітними документами повинна мати титульну сторінку, на якій зазначаються прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група; вид практики; термін проходження; назва бази практики. Кожен окремий документ повинен також починатися з титульної сторінки, на якій зазначається прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група, назва документа, час та місце проведення заходу. Звітна документація обов'язково повинна містити перелік всіх документів практики із зазначеними сторінками.

У звіті про роботу студенти детально описують всю виконану під час практики роботу. У випадку, коли студент проходить практику за угодою з підприємством чи навчальним закладом, звіт практики може складатися індивідуально з урахуванням угоди на цільову підготовку.

Оформлення звітних документів входить в час проходження практик.


^ 6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИК

Наступного дня після завершення практик студенти-практиканти здають керівникам від університету всі звітні документи для їх попередньої оцінки. Упродовж тижня після завершення практик на кафедрі теорії та історії культури відбувається підсумкова конференція, на якій студенти перед комісією захищають матеріали практик. Комісія призначається завідувачем кафедри теорії та історії культури і складається з провідного спеціаліста даного напрямку (голова комісії), одного керівника від університету та одного – від бази практики (при можливості). На конференції присутні всі студенти-практиканти та їх керівники від університету та баз практик.

Для підведення підсумків практик та кінцевої оцінки роботи студентів-практикантів керівники практики інформують комісію про фактичні терміни початку та завершення роботи, склад групи студентів, які пройшли практику, їх дисципліну, стан охорони праці і протипожежної безпеки на базі практики, а також з інших питань організації та проведення практики. До захисту практик допускаються студенти, які повністю виконали завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію.

Формою звітності за всі види практики є диференційований залік. Оцінка з практики враховується наряду з іншими оцінками, які характеризують успішність студентів. У випадку, коли практика закінчується після проведення екзаменаційної сесії і призначення стипендії, оцінку з цієї практики слід враховувати разом з оцінками наступного семестру.

Загальна оцінка за практику – 100 балів.

Комісія на звітній конференції підтверджує чи не підтверджує отримані студентом бали. Результати складання заліків з практики голова комісії заносить в екзаменаційну відомість і проставляє в заліковій книжці. Голова комісії з захисту практики несе персональну відповідальність за правильне оформлення запису про практику у заліковій книжці, екзаменаційній відомості та вчасну подачу відомості у навчальну частину університету.

Після завершення конференції голова комісії здає заповнену відомість та всі матеріали практики на кафедру теорії та історії культури для зберігання. Підсумки практики розглядаються на засіданні кафедри, де керівники подають письмовий звіт про результати практики.Схожі:

Програма практики галузі знань 0201 культура напряму підготовки культурологія для спеціальностей iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Програма практики галузі знань 0201 культура напряму підготовки культурологія для спеціальностей iconРобоча програма навчальної дисципліни «Етика» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Етика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія»,...
Програма практики галузі знань 0201 культура напряму підготовки культурологія для спеціальностей iconРобоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Морфологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю...
Програма практики галузі знань 0201 культура напряму підготовки культурологія для спеціальностей iconРобоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Регіональна типологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю...
Програма практики галузі знань 0201 культура напряму підготовки культурологія для спеціальностей iconПрограма навчальної дисципліни соціальна культурологія напряму підготовки 0201 культура для спеціальності 6 020 101
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Програма практики галузі знань 0201 культура напряму підготовки культурологія для спеціальностей iconРобоча програма науково-виробничої практики галузі знань 0201 культура для спеціальності
Процес підготовки фахівців в галузі культурології завершується написанням та захистом випускної магістерської роботи. 3 метою створення...
Програма практики галузі знань 0201 культура напряму підготовки культурологія для спеціальностей iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Програма практики галузі знань 0201 культура напряму підготовки культурологія для спеціальностей iconРобоча програма навчальної практики галузі знань 0201 культура для спеціальності
Базами практики виступають відділ культури міської ради м. Львова, Львівський державний палац естетичного виховання учнівської молоді...
Програма практики галузі знань 0201 культура напряму підготовки культурологія для спеціальностей iconРобоча програма педагогічної практики галузі знань 0201 культура для спеціальності
Бакалаври-культурологи 020. 101 проходять практику на 4 курсі в ІІ семестрі, тривалість – чотири тижні. Педагогічна практика відбувається...
Програма практики галузі знань 0201 культура напряму підготовки культурологія для спеціальностей iconРобоча програма навчальної практики галузі знань 0201 культура для спеціальності
Спеціалісти-культурологи 020. 101 проходять практику на 5 курсі в І семестрі, тривалість – чотири тижні. Педагогічна практика відбувається...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи