Договір № icon

Договір №
Скачати 65.03 Kb.
НазваДоговір №
Дата конвертації03.06.2013
Розмір65.03 Kb.
ТипДокументиДОГОВІР № _______

про часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування

осіб з гіпертонічною хворобою


м. Львів «____» _______________ 201_ р.


Головне управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, в особі в.о. начальника управління Середи Ореста Миколайовича, що діє на підставі Положення _____________________________ (далі - Замовник) з однієї сторони та __________________

( назва суб’єкту

_____________________________ , в особі директора __________________________________

господарювання ) ( прізвище, ім’я та по-батькові)

що діє на підставі Статуту (далі - Виконавець), з іншої сторони, а разом іменуються Сторони, уклали даний Договір про наступне :


Предмет договору

    1. Виконавець відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 р. № 907

«Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою», від 25.04. 2012 р. №340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» здійснює відпуск лікарських засобів за рецептами виписаними закладами охорони здоров’я на рецептурних бланках форми №1 (далі – рецепт), Замовник в свою чергу здійснює часткове відшкодування вартості цих відпущених лікарських засобів в терміни і на умовах зазначених даним Договором.

    1. Загальна сума Договору відповідно до поданого Виконавцем реєстру лікарських засобів

для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, які реалізовувалися громадянам за рецептами з частковим відшкодуванням їх вартості становить _________________________________ грн.


^ Порядок відпуску

2.1. Відпуск лікарських засобів здійснюється на підставі рецептів (за міжнародною непатентованою назвою Еналаприл - Enalapril, Лізиноприл - Lisinopril, Бісопролол - Bisoprolol, Метопролол - Metoprolol, Небіволол - Nebivolol, Амлодипін - Amlodipine, Ніфедипін - Nifedipine ) виписаних закладами здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування на рецептурних бланках форми №1.

2.2 На одному рецепті дозволяється виписувати не більше одного найменування лікарського засобу.

2.3. Рецепт діє протягом одного місяця з моменту його видачі та зберігається у суб’єкта господарювання протягом трьох років, починаючи з 1 січня наступного року.

2.4. Виконавець здійснює відпуск лікарських засобів за рецептами з оплатою споживачем різниці між фактичною роздрібною ціною, встановленою на момент придбання лікарського засобу та референтною ціною, затвердженою МОЗ України станом на 1 вересня 2012 року.


^ Порядок здійснення оплати

3.1. Виконавець щомісяця до 5-го (п’ятого) числа складає «реєстр лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, які реалізовувалися громадянам за рецептами з частковим відшкодуванням їх вартості» встановленої форми в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються його :

- міжнародна непатентована назва лікарського засобу ;

- торгівельна назва, дозування, форма випуску, кількість одиниць в упаковці ;

- кількість відпущених упаковок ;

- референтна ціна ;

- найменування закладу охорони здоров’я, який видав рецепт ;

- сума коштів, що підлягає відшкодуванню за звітний період ;

3.2. Реєстр підписується Виконавцем та подається Замовнику до 10-го (десятого) числа місяця, наступного за звітним.

3.3 Замовник проводить оплату Виконавцеві за реалізовані громадянам за рецептами лікарські засоби протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання реєстру.

3.4. Грошові зобов’язання Замовника перед Виконавцем вважаються виконаними в момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця , вказаний у даному Договорі Виконавцем.


Права та обов’язки сторін

4.1 Замовник зобов’язаний :

4.1.1 Здійснювати часткове відшкодування вартості відпущених лікарських засобів у терміни та на умовах вказаних даним Договором.

4.2 Замовник має право :

4.2.1 Вимагати від Виконавця надання документів передбачених п.п. 3.1 та 3.2 даного Договору.

4.3 Виконавець зобов’язаний :

4.3.1 Здійснювати відпуск лікарських засобів за рецептами виписаними закладами охорони здоров’я на рецептурних бланках форми №1.

4.3.2 Забезпечувати належну якість лікарських засобів, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинними законодавчими актами та підтверджуватися сертифікатами якості виробника, які затверджені уповноваженими на те органами Міністерство охорони здоров’я України.

4.3.3 Подавати Замовнику до 10-го (десятого) числа місяця, наступного за звітним, реєстр лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, які реалізовувалися громадянам за рецептами з частковим відшкодуванням їх вартості.

4.4 Виконавець має право:

4.4.1 Отримувати часткове відшкодування вартості відпущених лікарських засобів в терміни і на умовах визначених даним Договором.


Відповідальність сторін

5.1 У разі невиконання або не належного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України та цим Договором.

5.2 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань при закупівлі товару за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойку) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент порушення зобов’язання. Сплата штрафної санкції (неустойки) не звільняє Виконавця від виконання зобов’язань взятих за Договором.


^ Обставини непереборної сили

6.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (стихійне лихо, катастрофа, епідемія, епізоотія, військові дії, тощо).

6.2 Сторона що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3 Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України чи іншими органами державної влади, які наділені відповідною компетенцією.

6.4 У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується на термін більший ніж 30 (тридцять) днів кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір


Вирішення спорів

7.1 У разі виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

7.2 У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.


Термін дії Договору

8.1 Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31.12.2012 р., в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань по даному Договору.


Заключні положення

9.1 Даний договір укладено українською мовою у двох примірниках кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

9.2 Усі зміни, доповнення, уточнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені у письмовій формі у вигляді додаткових угод і підписані уповноваженими представниками Сторін.

9.3 Сторони зобов’язуються виконувати умови Закону України «Про захист персональних даних» та домовилися про нерозголошення будь-яких персональних даних, які стали відомими в процесі виконання ними договірних відносин.


^ Місцезнаходження і банківські реквізити сторін


ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

^ Головне управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації
Україна,
79005, м. Львів, вул. Конопницької, 3
Тел./факс : (032) 276-45-92
Код ЄДРПОУ 02013047
Р/р 35412036001036 в Головному управлінні
Державної казначейської служби України
у Львівської області
МФО 825014
В.о. начальника головного управління Директор

охорони здоров’я Львівської обласної

державної адміністрації


______________________ Середа О.М. ______________________ /____________/

(підпис ) (ПІБ)


МП. МП.Схожі:

Договір № iconДоговір поставки n
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір поставки n (надалі іменується "Договір") про наступне
Договір № iconДоговір консигнації n
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір консигнації n (надалі іменується "Договір") про наступне
Договір № iconАгентський договір № м. Львів 20 року Приватне Підприємство «Туристична агенція «Всесвіт»
Турагент), з іншої Сторони, далі разом та окремо «Сторони» І «Сторона», уклали цей Договір (далі – Договір) про наступне
Договір № iconДоговір оренди транспортного засобу
Орендар") в особі голови, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», з другого боку, уклали цей Договір оренду...
Договір № iconТекст договору: Договір поставки товару n
«Покупець»), що діє на підставі Статуту, в особі з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»)...
Договір № iconДоговір поставки № м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «кп «емір»
«Покупець», в особі, який діє на підставі, з другої сторони, разом надалі «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей договір...
Договір № iconДоговір комісії на придбання товарів предмет договору
У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Комісіонер зобов'язується укласти від свого імені та за рахунок Комітента договір...
Договір № iconПублічний Договір про надання програмних та телекомунікаційних послуг
Послуги, надалі “Абонент”, з третьої сторони, разом при спільному згадуванні “Сторони”, уклали даний Публічний Договір, надалі “Договір”,...
Договір № iconЗатверджено набув чинності зборами трудового колективу 15 січня 2005 року
Колективний договір договір
Договір № iconДоговір №
Ав №228808, від 02. 10. 06р розп. №297‚ з іншого боку‚ уклали Даний Договір про наступне
Договір № iconДоговір про закупівлю к к товарів (робіт або послуг) за державні кошти
«Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго», в особі комерційного директора Ахромкіна Андрія Олександровича, який діє на підставі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи