Програма для зазначених спеціальностей. Програма складена у відповідності з наступними нормітивними документами icon

Програма для зазначених спеціальностей. Програма складена у відповідності з наступними нормітивними документами
Скачати 425.89 Kb.
НазваПрограма для зазначених спеціальностей. Програма складена у відповідності з наступними нормітивними документами
Сторінка1/3
Дата конвертації08.06.2013
Розмір425.89 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО


Затверджую

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Гжегоцький


медичний факультет

кафедра загальної хірургії

загальна хірургія


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ


(розроблена на підставі типової навчальної програми з загальної хірургії.

Київ, 2006 року - для студентів медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації; програма розрахована на річний строк навчання).


Затверджено Затверджено

на методичній нараді кафедри на профільній методичній комісії

25_червня_2008 року “_____” _______________ 2008 р.

протокол №______ від _____2008 р. протокол № ____ від __________

завідувач кафедри голова

проф. Андрющенко В.П._____________ _____________________________


Львів 2008
^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма навчальної дисципліни "Загальна хірургія" для вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей "Лікувальна справа" 7.110101, "Педіатрія" 7.110104, "Медико-профілактична справа" 7.110105, напряму підготовки 1101 "Медицина", бо вивчення цієї дисципліни здійснюється впродовж У, У! семестрів 3-го року навчання, кінцеві цілі з дисципліни однакові й тому складена єдина програма для зазначених спеціальностей.

Програма складена у відповідності з наступними нормітивними документами:

- освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 "Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 "Медицина";

- експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.05 за №52 "Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації' "Лікар" у вищих навчальних закладах 1І1-1У рівнів акредитації України за спеціальностями "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медико-профілактична справа";

- наказом МОЗ України від 17.05,06 за №281 "Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" у вищих навчальних закладах II 1-ІV рівнів акредитації України, затвердженого наказом МОЗ України від 31.01.05 за №52".

- рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.04 за №152 "Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін" зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.04 за №492 "Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін";

- наказом МОЗ України від 31.01.03 за №148 "Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти";

- інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005).

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми.

Загальна хірургія як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами морфологічних дисциплін - анатомії людини; гістології, цитології, цитології та ембріології; фізіології, патологічної анатомії; патологічної фізіології; пропедевтики внутрішніх хвороб, пропедевтики педіатрії, радіології, фармакології й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами хірургії, дитячої хірургії, травматології та ортопедії, нейрохірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, урології, акушерства і гінекології та інших навчальних дисциплін, де застосовуються хірургічні методи лікування, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання в процесі подальшого навчання і професійної діяльності;

в) надає можливість отримати практичні навички та формувати професійні вміння для діагностики і надання медичної допомоги при певних патологічних станах та в період догляду за хірургічними хворими.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу

Програма дисципліни структурована на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS - залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Програма дисципліни структурована на 2 модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів:

Модуль 1. Введення у хірургію. Невідкладні хірургічні стани. Основи анестезіології та реаніматології. Змістові модулі:

1. Введення у хірургію. Десмургія. Асептика і антисептика. Особливості догляду за хворішії у хірургічному відділенні. Хірургічна операція.

2. Кровотеча, крововтрата. Основи гемотрансфузіології.

3. Загальна анестезіологія та реанімація.

4. Травматизм та ушкодження.

Модуль 2. Хірургічна інфекція. Основи клінічної онкології. Курація хірургічних хворих. Змістові модулі:

5. Хірургічні інфекції. Змертвіння.

6. Основи клінічної онкології.

7. Практичні навички роботи в операційній та хірургічному кабінеті поліклініки. 8.іКурація хірургічних хворих.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС), в організації якої значну роль мають консультації викладачів. Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів.

■ Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів дисципліни.

Практичні клінічні заняття з модулів 1 і 2 передбачають:

• оволодіння навичками надання першої медичної допомоги при невідкладних хірургічних станах;

• оволодіння навичками накладання пов'язок на різні ділянки тіла людини; оволодіння навичками догляду за хірургічними хворими;

• дослідження функціональних станів у людей, зокрема, визначення груп кропі;

• дослідження хворого з хірургічною патологією;

• проведення диференційної діагностики;

• використання хірургічних методів діагностики та лікування;

• вирішення клінічних ситуаційних задач та тестів.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Рекомендується застосувати наступні методи визначення рівня підготовки студентів:

1. комп'ютерні тести;

2. оцінка і трактування результатів клініко-лабораторних та інструментальних методів обстежень;

3. розв'язування клінічних ситуаційних задач;

4. контроль практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на підсумкових контрольних заняттях.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтингового і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і мас визначення за системою ECTS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Кафедри мають право вносити зміни до навчальної програми у межах до 15% залежно від організаційних та технічних можливостей, напрямків наукових досліджень, але мають виконати в цілому обсяг вимог з дисципліни згідно із кінцевими цілями ОКХ і ОПП за напрямком підготовки та навчальним планом.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ - МОДУЛЬ 1: ВВЕДЕННЯ У ХІРУРГІЮ. НЕВІДКЛАДНІ ХІРУРГІЧНІ СТАНИ. ОСНОВИ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЇ.

Кількість годин

Індивід. СРС

Тема


Лекції

Прак. заняття

СРС

Змістовий модуль 1. Введення у хірургію. Десмургія. Асептика і антисептика. Особливості догляду за хворими у хірургічному віддііепні. Хірургічна операція.

1. Введення в хірургію. Гіпела у хірургічному стаціонарі. Робота середнього персон-алу в умовах хірургічного відділення.

2

2

1

Протягом модулю огляд наукової літе­ратури за темами на вибір:

"Сучасні методи під­готовки та стерилізації хірургічного інструментарію",

"Малоінвазнвні опе­ративні втручання",

"Ускладнення при переливанні крові та її компонентів"

"Лікування інфіко­ваних ран за стадіями ранового процесу".

"Опіки, опікова хвороба, сучасні методи лікування". "Серцево-легенева реанімація та інтенсивна терапія"

2. Організація робота в чистій перев'язоч-ній. Десмургія, перев'язочний матеріал. Типові бинтові пов'язки. Пов'язки на голову, шию, грудну клітку. Догляд за хворими, оперованими на голові, шиї, грудній клітці.
2

1

3. Догляд за хворими, оперованими органах черевної порожнини, промежині, кінцівках. Пов'язки на живіт, промежину, кінцівки. Догляд за хворими з переломами. Гіпсова техніка.
2

1

4. Антисептика. Догляд за хворими з гнійною патологією.
2

1.5

5. Стерилізація перев'язочного матеріалу і операційної білизни. Організація роботи в операційній. Хірургічна обробка рук хірурга та операційного поля.
2

1,5

6. Організація роботи в сгернлізаційігій. Підготовка І стерилізація ріжучих, оптичних загальнохірургічних інструментів. Стерилізація шовного матеріалу.
2

1,5

7. Хірургічна операція. Підготовка хворих до операцій. Догляд за хворими у післяопераційному періоді.

2

2

1

Змістовий модуль 2. Кровотеча, крововтрата. Основи гемотрансфузіологїі.

8. Кровотеча і крововтрата. Методи тимчасової та кінцевої зупинки кровотечі.

2

2

1,5
9. Вчення про кров. Проби при переливанні крові.


22
10. Переливання крові, препаратів крові, кровозамінників. Ускладнення при гемотрансфузії.

2

1.5

Змістовий модуль 3. Загальна анестезіологія та реанімація.

11. Місцева анестезія.


2

2

1,5
12. Інгаляційний наркоз. Неінгаляшиннй наркоз.

2

1,5

ІЗ. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих.

2

1

Змістовий модуль 4. Травматизм та ушкодження

14, Рани і рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран.


2

2

1.5
15. Інфіковані рани.

2

1,5

16. Закриті пошкодження м'яких тканин, черепа, грудної клітки, органів черевної порожнини.2

2

1

17. Переломи. Механізм виникнення. Утворення кісткового мозолю. Перша допомога при переломах.

2

1

13. Лікування переломів в стаціонарі. Вивихи.

2

1

19. Опіки. Опікова хвороба.

2

2

1

20. Відмороження, електротравма.

2

1

Підсумковий модульний контроль
4

6

Теоретичної підготовки


Практичної підготовки


РАЗОМ

16

44

31

3


Аудиторні години 62%, СРС - 38%


Тематичний план лекцій модулю 1
з.п.

Тема
1

Введення та поняття про хірургію. Асептика і антисептика.

2

2

Операція як компонент комплексного хірургічного лікування: підготовка до операції, роль у ній окремих ланок медперсоналу. Післяопераційний період: організаційні, методичні та лікувальні аспекти його перебігу

2

3

Кровотечі: класифікація, клініка, діагностика, методи і засоби тимчасової та кінцевої зупинки. Геморагічний шок, колапс, обморок: визначення, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

2

4

Переливання крові та кровозамінників

2

5

Загальна анестезіологія та реаніматологія

2

6

Рани. Класифікація. Рановий процес. Гнійні рани.

2

7

Травматизм. Переломи. Вивихи.

2

8

Опіки. Класифікація. Опікова хвороба. Електротравма. Відмороження.

2
РАЗОМ

16Тематичний план практичних занять модулю 1
з.п.

Тема

^ Кіль-ть

годин

Змістовий модуль 1. Введення у хірургію. Десмургія. Асептика і антисептика. Особливості догляду за хворими у хірургічному відділенні Хірургічна операція.

1

Введення в хірургію. Гігієна у хірургічному стаціонарі. Робота середнього персоналу в умовах хірургічного відділення.

2

2


Організація роботи в чистій перев'язочній. Десмургія, перев'язочний матеріал. Типові биіггові пов'язки. Пов'язки на голову, шию, грудну клітку. Догляд за хворими, оперованими на голові, шиї, грудній клітці.

2

3


Догляд за хворими, оперованими органах черевної порожнини, промежині, кінцівках. Пов'язки па живіт, промежину, кінцівки. Догляд за хворими з переломами. Гіпсова техніка.

2


4

Антисептика. Догляд за хворими з гнійною патологією.

2

5

Стерилізація перев'язочного матеріалу і операційної білизни. Організація роботи в операційній. Хірургічна обробка рук хірурга та операційного поля.

2

6


Організація роботи в стерилізаційній. Підготовка і стерилізація ріжучігх, оптичних загальнохірургічннх інструментів. Стерилізація шовного матеріалу.

2

7

Хірургічна операція. Підготовка хворих до операцій. Догляд за хворими у післяопераційному періоді.

2

Змістовий модуль 2. Кровотеча, крововтрата. Основи гемотрансфузіології.

8

Кровотеча і крововтрата. Методи тимчасової та кінцевої зупинки кровотечі.

2

9

Вчення про кров. Проби при переливанні крові.

2

10

Переливання крові, препаратів крові, кровозамінників. Ускладнення при гемотрансфузії.

2

Змістовий модуль 3. Загальна анестезіологія та реанімація.

11

Місцева анестезія.

2

12

Інгаляційний наркоз. Неінгаляційний наркоз.

2

13

Реанімаційні заходи у хірургічних хворих.

2

Змістовий модуль 4. Тривматиъм та ушкодження
14

Рани і рановий прооцес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран.

2

15

Інфіковані рани.

2

16

Закриті пошкодження м'яких тканин, черепа, грудної клітки, органів черевної порожнини

2

17


Переломи, механізми їх виникнення. Утворення кісткового мозолю. Перша допомога при переломах.

2

18

Лікування переломів в стаціонарі. Вивихи.

2

19

Опіки. Опікова хвороба.

2

20

Відмороження, електротравма.

2
Підсумковий модульний контроль

4РАЗОМ

44Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль в модулю 1.
З.П.

Види робіт

Кількість годин

^ Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних попичок

25

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Індивідуальна самостійна робота студентів за однією з тем за вибором. Огляд наукової літератури за вибором: "Сучасні методи підготовки та стерилізації хірургічного інструментарію", "Малоінвазивні оперативні втручання", "Ускладнення при переливанні крові та її компонентів", "Лікування інфікованих ран за стадіями ранового процесу", "Опіки, опікова хвороба, сучасні методи лікування". "Cеpцево-легенева реанімація та інтенсивна терапія"

3

Поточний контроль на практичних заняттях

3.

^ Підготовка до підсумкового модульного контролю

6

Підсумковий модульний контроль

РАЗОМ

34


Розподіл балів, що присвоюються студентам в модулі 1


з. п.

Модуль 1 (поточна навчальна діяльність)

^ Максимальна кількість балів

Змістовий модуль І

1

Тема 1

6

2

Тема 2

6

3

Тема 3

6

4

Тема 4

6

5

Тема 5

6

6

Тема 6

6

7

Тема 7

6

Змісто«ий модуль 2

8

Тема 8

6

9

Тема 9

6

10

Тема 10

6

Змістовий модуль 3

11

Тема 11

6

12

Тема 12

6

ІЗ

Тема 13

6

^ Змістовий модуль 4

14

Тема 14

6

15

Тема 15

6

16

Тема 26

6

17

Тема 17

6

18

Тема 18

6

19

Тема 19

6

20

Тема 20

6
^ Разом змістові модулі

120

Підсумковий модульний контроль, в тому чисіі:

80

практичної підготовки
теоретичної підготовки
^ РАЗОМ сума балів

200
  1   2   3Схожі:

Програма для зазначених спеціальностей. Програма складена у відповідності з наступними нормітивними документами iconПояснювальна записка робоча навчальна програма з дисципліни елективний курс „Косметологія" складена для спеціальності „Стоматологія"
Робоча навчальна програма складена для студентів стоматологічного факультету працівниками кафедри терапії №2 та дерматології, венерології...
Програма для зазначених спеціальностей. Програма складена у відповідності з наступними нормітивними документами iconПрограма для геогр спец ун-тів. К., 1999. (назва типової програми) Робоча програма розглянута на засіданні кафедри
Робоча програма складена на основі типової Палеогеографія. Програма для геогр спец ун-тів. – К., 1999
Програма для зазначених спеціальностей. Програма складена у відповідності з наступними нормітивними документами iconПрограма предмет: Інтелектуальна власність
Програма розроблена для підготовки спеціалістів і магістрів в рамках спеціальностей “Радіофізика”, “Прикладна фізика”, “Фізична та...
Програма для зазначених спеціальностей. Програма складена у відповідності з наступними нормітивними документами iconПрограма з дисципліни «Безпека життєдіяльності» Для студентів спеціальностей
Для студентів спеціальностей: 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Програма для зазначених спеціальностей. Програма складена у відповідності з наступними нормітивними документами iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Програма для зазначених спеціальностей. Програма складена у відповідності з наступними нормітивними документами iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Програма для зазначених спеціальностей. Програма складена у відповідності з наступними нормітивними документами iconПрограма з дисципліни "Комп’ютерні технології в юридичній діяльності " для студентів груп 37, 38 по спеціальності 03040101 "Правознавство"
Робоча програма складена на підставі програми дисципліни, затвердженої Навчально методичним центром аграрної освіти від 15 березня...
Програма для зазначених спеціальностей. Програма складена у відповідності з наступними нормітивними документами iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи екології для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром від 20....
Програма для зазначених спеціальностей. Програма складена у відповідності з наступними нормітивними документами iconРобоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми з української літератури, затвердженої наказом Міністерством освіти...
Програма для зазначених спеціальностей. Програма складена у відповідності з наступними нормітивними документами iconПрограма вступного випробування з історії України для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році Програма складена у
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи