Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно модульною icon

Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно модульною
НазваМетодичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно модульною
Сторінка5/5
Дата конвертації08.06.2013
Розмір0.88 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
1. /стом. фак/Мето. вказ. Модуль 2.doc
2. /стом. фак/Метод. вказ. Модуль 1.doc
3. /стом. фак/Роб навч прогр стом.rtf
4. /стом. фак/календарн_ плани стомат. 2011, ос_нь.doc
Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно-модульною системою для викладачів та студентів стоматологічного факультету
Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно модульною
Програма з дисципліни "мікробіологія, вірусологія та імунологія" для студентів стоматологічного факультету за спеціальністю
Протокол №1 від 30. 08. 2011р. Тематичний і календарний план лекцій для студентів 2 курсу стоматологічного факультету

Перелік практичних навичок для підсумкового контролю.Модуль №1

  1. Оволодіти технікою мікроскопії препаратів з імерсійною системою, засвоїти правила приготування мазків для мікроскопічного дослідження, фарбування простими та складними методами.

  2. Оволодіти методом виділення чистих культур бактерій: вибір середовищ, взяття матеріалу, техніка посіву на тверді й рідкі середовища, дослідження колоній, виявлення біохімічної активності бактерій, ідентифікація бактерій за морфо-тинкторіальними, культуральними та біохімічними властивостями.

  3. Засвоїти основи експериментального методу дослідження: методи зараження тварин, мікробіологічного дослідження трупа тварин, виявлення збудників.

  4. Оволодіти методами постановки та обліку серологічних реакцій: аглютинації, преципітації, пасивної гемаглютинації, зв’язування комплементу, імуноферментного аналізу, поставлених з метою серологічної ідентифікації або з метою серологічної діагностики.

  5. Засвоїти принципи підбору антимікробних препаратів для лікування одонтогенних захворювань за результатами встановлення чутливості до антибіотиків.

  6. Обґрунтувати суть вакцинопрофілактики, підібрати 2-3 живі вакцини, пояснити принцип виготовлення та використання.

  7. Вибрати 2-3 вбиті вакцини, пояснити принцип виготовлення та використання.

  8. Пояснити суть антитоксичного імунітету. Підібрати 2-3 препарати для створення активного антитоксичного імунітету.

  9. Підібрати препарати для створення пасивного антитоксичного імунітету.ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЮ 1


ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ. ІНФЕКЦІЯ ТА ІМУНІТЕТ. АНТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ.

1. Основні етапи розвитку мікробіології. Роботи Л.Пастера, Р.Коха. Сучасні напрямки розвитку мікробіології.

2. Значення мікробіології в розвитку діагностичних методів у медицині і виготовленні препаратів для специфічної терапії і профілактики інфекційних захворювань.

3. Роль вітчизняних вчених у розвитку мікробіології. Роботи М.Ф.Гамалеї, Д.К.Заболотного, С.Н.Виноградського, Д.І.Івановського.

4. Морфологія бактерій. Основні морфологічні групи. Будова прокаріотичної клітини.

5. Структура грампозитивних і грамнегативних бактерій. Метод Грама.

6. Структурні елементи бактеріальної клітини та їх функції. Спори, капсули, джгутики, включення, війки. Методи виявлення.

7. Поняття про тинкторіальні властивості бактерій. Методи дослідження (фарбування за Грамом, Ціль-Нільсеном, Нейсером, Гімза).

8. Мікроскопічний метод діагностики інфекційних захворювань. Можливості та обмеження методу. Сучасні мікроскопи.

9. Морфологія та таксономія грибів.

10. Морфологія основних класифікаційних груп найпростіших.

11. Морфологія мікоплазм, рикетсій, хламідій. Морфологія основних родів спірохет.

12. Ріст і розмноження бактеріальних клітин. Фази росту бактеріальної популяції.

13. Умови культивування бактерій. Вимоги до поживних середовищ. Основні види поживних середовищ.

14. Методи культивування анаеробних бактерій. Середовища, прилади і умови культивування анаеробів .

15. Дихання бактерій. Анаеробний і аеробний тип дихання.

16. Особливості обміну речовин та енергії у бактерій. Ферменти бактерій.

17. Лікарські препарати мікробного походження. Ферменти, органічні кислоти, амінокислоти, вітаміни.

18. Вплив факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми. Дія температури, тиску, променевої енергії, іх практичне використання у медицині.

19. Методи стерилізації. Мікробіологічний контроль за стерилізацією. Особливості стерилізації медичного інструментарію.

20. Поняття «асептика» і «антисептика». Мікробіологічний контроль за дотриманням правил асептики і антисептики.

21. Дезінфекція. Основні групи дезінфікуючих речовин. Механізми дії дезінфікуючих речовин на клітини мікроорганізмів.

22. Патогенність та вірулентність мікроорганізмів. Фактори вірулентності.

23. Бактерійні токсини. Білкові токсини (екзотоксини), механізм дії на мікроорганізми. Токсична дія мікробних ферментів.

24. Токсичні речовини мікробної клітини. Ендотоксини. Ліпополісахариди. Механізм дії на мікроорганізм.

25. Оцінка вірулентності мікроорганізмів і токсинів. Поняття про летальну дозу (LD50, DLM та ін.). Методи визначення.

26. Означення поняття «Інфекція» та «Інфекційний процес», «Інфекційна хвороба».

27. Резервуари та джерела інфекції. Механізми, шляхи та фактори передачі інфекції.

28. Вхідні ворота і шляхи розповсюдження інфекції в організмі.

29. Форми інфекції і інфекційного процесу. Стадії і періоди маніфестного інфекційного захворювання.

30. Специфічність інфекційного процесу і фактори, які їх зумовлюють.

31. Роль факторів зовнішнього середовища в передачі інфекції. Строки виживання патогенних мікроорганізмів у зовнішньому середовищі.

32. Мікробіоценози тіла людини. Мікрофлора ротової порожнини. Роль мікроорганізмів у розвитку інфекційного процесу. Експериментальний метод дослідження.

33. Антагонізм мікроорганізмів. Антибіотичні речовини та бактеріоцини.

34. Джерела і способи отримання антибіотиків. Основні групи антибіотиків (за походженням).

35. Класифікація антибіотиків за хімічною структурою і механізмом дії на мікробну клітину.

36. Явище і механізми резистентності мікроорганізмів до антибіотиків. R-плазміди. Методи визначення чутливості до антибіотиків.

37. Синтетичні антимікробні речовини (хіміопрепарати). Основні групи. Механізм дії на мікробну клітину. Хіміотерапевтичний індекс.

38. Структура генетичного апарату бактеріальної клітини. Бактеріальна хромосома і плазміди.

39. Основні форми мінливості у бактерій. Поняття про біовар, хемовар, серовар, морфовар, фаговар.

40. Основні види генетичної взаємодії в бактерій. Трансформація, трансдукція, кон'югація, роль плазмід.

41. Клітини мікроорганізмів, як об'єкти генної інженерії. Успіхи в отриманні біологічно-активних речовин і медичних препаратів.

42. Поняття про культури мікроорганізмів. Чиста культура, штам, клон. Етапи виділення чистої культури і критерії ідентифікації бактерій.

43. Мікробіологічний (бактеріологічний) метод дослідження і його значення в мікробіології. Критерії ідентифікації мікроорганізмів.

44. Мікробіологічний контроль стану об'єктів зовнішнього середовища (вода, повітря, грунт). Методи дослідження, показники, норми, державні стандарти. Екологічні системи мікроорганізмів.

45. Генодіагностика інфекційних захворювань. ПЛР.

46. Анатомо-фізіологічні основи імунітету. Центральні та периферичні органи імунної системи.

47. Основні механізми імунної відповіді. Роль макрофагів і лімфоцитів.

48. Основи клітинного імунітету. Субпопуляції лімфоцитів і їх функції.

49. Основи гуморального імунітету. Клітини-продуценти антитіл.

50. Імуноглобуліни, властивості і функції основних класів.

51. Структура молекул імуноглобулінів. Поняття про ідіотип. Генетичні основи різноманітності і специфічності антитіл. Гени імунної відповіді.

52. Антигени, хімічна природа, властивості, повноцінні антигени і гаптени.

53. Механізми розпізнання антигенів імунною системою організму. Роль макрофагів і лімфоцитів.

54. Антигенна» структура бактеріальної клітини О, Н, К та інші антигени.

55. Ізоантигени. Автоантигени, умови їх виникнення, роль в імунопатологічних процесах.

56. Автоантитіла, антиідіотипові антитіла, їх значення в імунній відповіді і в імунопатологічних процесах.

57. Вроджені та набуті імунодефіцити. Способи діагностики.

58. Поняття про імунні реакції та їх специфічність. Основні види імунних реакцій.

59. Принципи та методи серологічної діагностики інфекційних захворювань.

60. Антигенні діагностичні препарати, діагностикуми, алергени, принципи виготовлення і використання.

61. Принципи і методи серологічної ідентифікації мікроорганізмів і інших антигенів.

62. Імунні діагностичні сироватки. Принципи виготовлення і використання.

63. Сучасні діагностичні препарати: мічені сироватки, моноклональні антитіла.

64. Реакція аглютинації призначення і принципи постановки.

65.Реакція преципітації, призначення, основні модифікації.

66. Реакція зв'язування комплементу, принцип, методика, постановки, призначення.

67. Реакція лізису: бактеріоліз, цитоліз, імунний гемоліз.

68. Реакція пасивної гемаглютинації (пряма та зворотна), діагностичні препарати для цієї реакції, використання. Латекс-аглютинація.

69. Діагностичні серологічні реакції з використанням мічених сироваток. Імунолюмінесцентний і радіоімунний методи.

70. Серологічні реакції з використанням імунензимних методик. Основні модифікації, призначення.

71. Неспецифічні фактори резистентності до інфекційних захворювань.

72. Фагоцитоз. Основні види фагоцитарних клітин, їх роль в імунній відповіді. Методи оцінки.

73. Система комплементу і її роль в імунних реакціях.

74. Вакцини. Основні види, принципи виготовлення, контролю і використання.

75. Лікувально-профілактичні сироватки. Антитоксичні сироватки. Принципи виготовлення, очистки, титрації і контролю.

76. Лікувально-профілактичні препарати антитіл. Гамаглобуліни. Імуноглобуліни, моноклональні антитіла.

77. Імунологічні основи алергічних реакцій. Роль імуноглобулінів і клітин-мішеней.

78. Основні типи алергічних реакцій. Реакції І, II, III, IV типів. Механізми, клінічні прояви.

79. Основні види імунопатологічних процесів. Автоімунні захворювання. Хвороби імунних комплексів. Сироваткова хвороба.

80. Явище анафілаксії та ідіосинкразії. Місцеві прояви імунопатологічних реакцій. Попередження шокових і анафілактичних реакцій.

81. Алергодіагностика інфекційних захворювань. Основні мікробні діагностичні алергени.

82. Методи оцінки імунного статусу організму. Реакції Е-розеткоутворення, бласттрансформації, затримки міграції лейкоцитів.

83. Анатоксини, як вакцинні препарати, методи одержання і використання.

84. Живі вакцини. Методи отримання живих вакцин. Атенуація.

85. Основні етапи розвитку імунології. Нобелівськi лауреати в галузі імунології: І. І. Мечников, П. Ерліх, Л. К. Полінг, Е. Берiнг, С.Тонегава, П. Медавар, Д.Портер, Д.Едельман, Ц. Мілстейн, їх внесок в розвиток імунології. Сучасні напрямки розвитку імунології.

86. Основи трансплантаційного імунітету. Антигени гістосумісності. Система HLA.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПОТОЧНОЇ ТА ПІДСУМКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА ПРИ ВИВЧЕННІ МОДУЛЮ 1


модуля,

кількість навчальних

годин/

кількість кредитів


Кількість

практичних

занять

Конвертація у бали традиційних оцінок

Бали за виконання індивідуальних завдань

Кількість балів за поточну навчальну діяльність

Кількість балів за підсумкову навчальну діяльність5

4

3

2
Мін.

Макс.

Мін.

Макс.

Модуль 1

42/3,0

13

9

7

5

0

3

65

120

50

80


1   2   3   4   5Схожі:

Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно модульною iconРозклад практичних занять з клінічної імунології та алергології для студентів 5 курсу «Медико-профілактична справа»
«Медико-профілактична справа», які навчаються за кредитно-модульною системою у осінньому семестрі 2012/2013 н р
Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно модульною iconРеферат на тему: видатні
Луї Пастер, хімік за фахом, який присвятив своє життя вивченню мікроорганізмів і розробці методів боротьби з заразними захворюваннями....
Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно модульною iconМетодичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів медичного та стоматологічного факультетів з основ психології, основ педагогіки,...
Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно модульною iconМетодичні рекомендації щодо самостійного вивчення та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни “Вища освіта і Болонський...
Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно модульною iconМетодичні рекомендації щодо самостійного вивчення та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни “Ділові комунікації”...
Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно модульною iconМетодичні рекомендації та завдання до практичних занять І курсових робіт з кримінального права україни
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять І курсових робіт з кримінального права України (Загальна частина) для студентів...
Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно модульною iconМетодичні рекомендації для керівних, педагогічних кадрів з навчання за кмсн
Забезпечити підготовку вчителів до проходження курсів за кредитно-модульною системою навчання
Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно модульною iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів Львів • 2002 Методичні вказівки для студентів підготовлено кандидатом
З часу випуску четвертого видання методичних вказівок до практичних занять студентів по загальній фізіології збудливих тканин та...
Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно модульною iconМетодичні рекомендації для вивчення курсу «Молекулярна фізика» за кредитно-модульною системою для студентів 2 курсу напрямку підготовки 040203 Фізика*
Укладач: Салтикова А.І. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри експериментальної І теоретичної фізики Сумдпу імені А....
Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно модульною iconМетодичні рекомендації для вивчення курсу «Фізика атома» за кредитно-модульною системою для студентів 3 курсу напрямку підготовки 040203 Фізика
Укладач: Салтикова А.І. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри експериментальної І теоретичної фізики Сумдпу імені А....
Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно модульною iconМетодичні рекомендації для вивчення курсу «Фізика ядра атома» за кредитно-модульною системою для студентів 3 курсу напрямку підготовки 040203 Фізика
Укладач: Салтикова А.І. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри експериментальної І теоретичної фізики Сумдпу імені А....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи