Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році
Скачати 105.03 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році
Дата конвертації20.02.2014
Розмір105.03 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

щодо впровадження інклюзивного навчання

у загальноосвітніх навчальних закладах

у 2013-2014 навчальному році


Інтеграція дітей з порушеннями психофізичного розвитку в загальноосвітню школу становить складну проблему, адже саме лише перебування дитини у широкому соціумі – це ще не запорука її успішного навчання та соціалізації. Кінцевий результат значною мірою залежить від того, які умови для цього створені, а також від наполегливої та цілеспрямованої роботи всіх учасників навчально-виховного процесу.

Такі важливі складові інклюзивної форми навчання, як: командний підхід, задоволення індивідуальних потреб учнів, співпраця з батьками, створення сприятливої атмосфери в дитячому колективі, на які зверталася увага у методичних рекомендаціях на 2012 – 2013 навчальний рік, і надалі залишаються актуальними. Акцентувати увагу в цьому навчальному році радимо на:

  • проходженні курсів підвищення кваліфікації учителями, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребам;

  • складанні індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами;

  • складанні портфоліо.

Оскільки, як показала практика, зі складанням індивідуальної програми розвитку виникає багато незрозумілих моментів, пропонуємо зразок цієї програми та відповідний алгоритм дій.

Відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.05.2012 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», для учнів з обмеженими можливостями здоров’я, які навчаються в інклюзивних класах, розробляється індивідуальна програма розвитку (ІПР). Дану програму готує група фахівців, до складу якої входять: заступник директора з навчально-виховної роботи, учителі, асистент учителя, практичний психолог, соціальний педагог, а також медсестра, учитель-дефектолог та інші педагогічні працівники. До процесу розробки ІПР обов’язково залучаються батьки або особи, які їх замінюють. Метою цієї роботи є визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами.

Програма містить загальну інформацію про учня, систему додаткових послуг, види необхідної адаптації та модифікації навчальних матеріалів, індивідуальну навчальну програму, а за потреби, – індивідуальний навчальний план.

Індивідуальна програма розвитку розробляється на один рік за умови, що двічі на рік (за потреби частіше) вона переглядається з метою коригування. Зокрема, у випадках, коли у дитини виникають труднощі у засвоєнні змісту навчального матеріалу, чи навпаки, виникає необхідність перейти до наступного рівня складності виконання завдання.

Важливо пам’ятати, що основною метою складання ІПР є не фіксування усього того, що дитина має вивчити у школі, а з’ясування педагогічних поглядів на дитину, які концентруються на найважливіших сторонах її навчання, тому буде доречнішим, якщо ІПР розроблятиметься на засіданні психолого-педагогічного консиліуму. Члени консиліуму вивчають інформацію відповідно до розділів ІПР (див. документ). Результатом роботи і стане заповнення тих форм, які подаються у додатку до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.05.2012 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах». ІПР затверджує керівник навчального закладу та обов’язково підписують батьки.

Загальну інформацію може надати класовод, класний керівник чи заступник директора. До пункту «Особливості розвитку» на першій сторінці ІПР записуються результати оцінки психолога; ця оцінка має 4 складові:

  • характеристика пізнавальних процесів дитини;

  • особливості емоційно-вольової сфери та мотивації до навчання;

  • особливості поведінки;

  • ставлення дитини до себе.

Інформація має бути стислою та зрозумілою всім учасникам консиліуму.

При визначенні спеціальних та додаткових послуг, відповідних адаптацій та модифікацій до уваги береться результат комплексної оцінки і результати обстеження, надані психолого-медико-педагогічною консультацією.

Індивідуальний навчальний план розробляється для дітей, які мають інтелектуальні порушення або складні вади розвитку (вади слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримка психічного розвитку); складається на основі робочого навчального плану школи з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації та на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Він визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин, тобто, передбачається, що дитина буде відвідувати не всі уроки. У плані враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо. Такі години враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження.

Для внесення у тематичний план індивідуальних цілей і завдань потрібно з'ясувати зміст навчального матеріалу, тобто порівняти тематичний план загальноосвітньої та спеціальної школи. Потім у тематичному плані спеціальної школи у колонці «Навчальні досягнення учнів і спрямованість корекційно-розвивальної роботи» з'ясувати точки «дотику» індивідуальних цілей і вписати їх при потребі у загальну схему тематичного плану.

Якщо дитина має сенсорні порушення при збереженому інтелекті і потребує створення відповідних адаптацій навчальних матеріалів та корекційних занять, для неї розробляється та частина програми розвитку, яка стосується надання цих послуг та розроблення відповідних адаптацій. За потреби адаптується навчальна програма, але розроблення індивідуального навчального плану є недоцільним.

Індивідуальна навчальна  програма визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем; розробляється  на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, з відповідною їх адаптацією.

При складанні індивідуальної навчальної програми педагоги в першу чергу аналізують відповідність вимог навчальної програми та методів, що використовуються на уроці, актуальним і потенційним можливостям дитини з особливими освітніми потребами.

Формулюючи довгострокову мету, окреслюємо, що має досягти дитина за визначений термін навчання. Її тривалість може бути різною, найчастіше, обмежується одним роком або 6 місяцями. Визначення довгострокової мети навчання має бути тісно пов'язане з результатами прове­деної комплексної оцінки і спиратися на сильні сторони учня. Вона визначає напрямки розвитку дитини у визначений термін і має обов'язково доповнюватися завданнями, які її конкретизують. Завдання мають бути точними, піддаватися вимірюванню, а також такими, щоб їх можна було виконати протягом навчального року, тому треба запитати себе: «Як дитина зможе продемонструвати реалізацію визначених завдань?»

Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма затверджується керівником навчального закладу.

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо.

У листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.05.2012 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» зазначається: «Портфоліо – це  накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування уміння учнів ставити цілі, планувати і організовувати  власну навчальну діяльність; накопичення різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку;  активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки». Іншими словами, портфоліо – це зібрання робіт учня, що забезпечує цілісне бачення його слабких та сильних сторін. До портфоліо мають входити продукти навчальної діяльності учня, що засвідчують її динаміку, а не лише позитивні оцінки, а також дозволяють побачити результати корекційно-розвивального впливу. Ці матеріали можуть використовуватися для обговорення на психолого-педагогічному консиліумі, у спілкуванні з батьками, допоможуть визначати ефективність індивідуальної програми розвитку та корегувати її.


Індивідуальна програми розвитку

(Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня …….. району)


^ Дитина П'яточкін Петро Дата народження 12.08.2004 р.

Батьки/опікуни П'яточкін Іван Федорович Телефон 095 … .. ..

П'яточкіна Ганна Іванівна Телефон 050 … .. ..


^ Особливості розвитку

Петро – дуже хворобливий хлопчик. Необхідність часто вживати ліки призвела до ослаблення імунітету та порушення нормального темпу психічного розвитку (не відповідає віковій нормі). Дослідження шкільного психолога показали, що мотивація до навчання занижена, словниковий запас обмежений, розвиток уваги та мислення – нижче середнього рівня, як і обсяг короткочасної пам’яті; розумова працездатність та її темп знижені; стиль сприйняття переважно візуальний.

У Петра переважає позитивний емоційний стан, він здатний регулювати свою поведінку, хоча на контакт іде не одразу. Він знає кілька літер, уміє рахувати до 10.


^ Чи отримувала дитина допомогу? Якщо так, то яку?

Ні, описані проблеми були виявлені під час огляду хлопця спеціалістами при проходженні медичного огляду перед прийомом до школи.


^ Дата вступу до школи серпень 2012 року Клас 1-й

Учитель Котенко Л.І. Асистент учителя Верба Н.М.

Термін дії програми 1 рік (З вересня 2012 по серпень 2013 року)

^ Присутні на засіданні з приводу розробки ІПРІ півріччя

ІІ півріччя

Присутні

Дата

Присутні

Дата

Роман М.А., заступник директора з навчально-виховної роботи

08.09.12Котенко Л.І., учитель

08.09.12Верба Н.М., асистент учителя

08.09.12Бондарчук С.А., психолог

08.09.12Бінко М.В., соціальний педагог

08.09.12П'яточкін І.Ф., батько

08.09.12
Перелік спеціальних і додаткових видів послуг:

^ Вид послуг

Кількість год. на тиждень

Місце проведення

Розклад

^ Додаткові заняття з учителем

2 год. на тиждень

Каб. 213

Вівторок, четвер

Корекційні заняття з пр. психологом

2 год. на тиждень

Каб. 406

Середа, п’ятниця


Пристосування/модифікація класного середовища


Стиль навчання:  Переважно слуховий  Переважно візуальний

 Багатосенсорний  Переважно кінестетичний  Переважно тактильний


^ Місце, умови

 Визначене місце

 У малій групі

Навчальні підходи

 Часта / невідкладна реакція з боку вчителя

 Об’єднання стилів навчання

 Спільне навчання

 Кооперативне навчання в групах / парах

 Інше акцент на візуальному стилі навчання, збільшення часу на виконання завдань

Вказівки

 Різні види вказівок: ________ усні __________ письмові

_______ демонстрація / моделювання ___ привертання уваги учня

 Інше ____________________________________________________

^ Корекція поведінки

 Часті перерви

 Чітке визначення очікувань

 Робота в тиші

 Позитивні підкріплення

 Надання можливостей для вибору й альтернатив

 Надання можливості порухатися

 Близький безпосередній контроль

 Розміщення дитини у зручному місці

 Інше формування мотивації до навчання та спілкування

^ Матеріал та обладнання

 Книжки для сліпих, надруковані шрифтом Брайля

 Адаптовані версії книжок

 Затискачі, похилі дошки

 Інше інд. картки, індивідуальна наочність, яскравий дидактичний матеріал

^ Організаційні питання

 Індивідуалізований розклад занять учня

Інше ________________________________________________


Сенсорні потреби

 Стежити, чи правильно учень користується: _____ окулярами

______ слуховим апаратом ______ аудіо / ЧМ приладдям

______ допоміжним технологічним обладнанням

 Інше попередження перевтоми

Інше

консультування батьків


Індивідуальна програма розвитку

^ Довгострокова мета: формування й розвиток пізнавальних процесів для кращого засвоєння навчального матеріалу, підвищення рівня соціальних контактів у школі


^ Короткострокові завдання

Методи оцінювання

Дата і прогрес

  1. Петро відповідатиме на запитання, опи­суватиме малюнки, події повними речен­нями, вивчатиме значення нових слів.

  2. Петро братиме участь у груповій роботі на уроках, спільних іграх під час перерв, у шкільних та класних виховних заходах, за потреби звертатиметься по допомогу до вчителя, асистента вчителя.


Зразки робіт

До 25.12.2012р.


НП

Спостереження

СП


Контрольні листки

Тестові завдання

Стандартні тести

Поточний рівень знань і вмінь

На цій сторінці фіксуються відомості про рівень розвитку дитини, зафіксовані під час спостережень і досліджень: її вміння, сильні якості, стиль навчання (особливо якщо один зі стилів домінує), що дитина не вміє робити, у чому їй потрібна допомога тощо.


Методист з інклюзивного навчання

Сумського ОІППО О.О. ФурманСхожі:

Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році iconНаказ №1034 Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року
«Про впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: реалії та перспективи» з метою належного матеріально-технічного,...
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у п’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів з біології та екології у 2013/2014 н р
У 2013-2014 навчальному році вивчення біології, екології, у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься без змін, як і...
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах

Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення російської мови у 2013/2014 навчальному році. Російська мова
Організація навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською та іншими мовами національних меншин...
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації методиста кафедри педагогіки та психології Заєркової Н. В. Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання
Методичні рекомендації розроблено з метою реалізації Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах,...
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році iconПро організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
«Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», розробленого з метою запровадження Порядку організації...
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році iconПро організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
«Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», розробленого з метою запровадження Порядку організації...
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році iconПро організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, розробленого з метою запровадження Порядку організації...
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році iconПро організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, розробленого з метою запровадження Порядку організації...
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році iconПро організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
«Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», розробленого з метою запровадження Порядку організації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи