Удк 796. 015-057. 87 Олександр Півень, Олександр Гордієнко Оцінка фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів Із низьким рівнем соматичного здоров’я icon

Удк 796. 015-057. 87 Олександр Півень, Олександр Гордієнко Оцінка фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів Із низьким рівнем соматичного здоров’я
Скачати 94.71 Kb.
НазваУдк 796. 015-057. 87 Олександр Півень, Олександр Гордієнко Оцінка фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів Із низьким рівнем соматичного здоров’я
Дата конвертації20.02.2014
Розмір94.71 Kb.
ТипДокументи


УДК 796.015-057.87

Олександр Півень, Олександр Гордієнко


Оцінка фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів Із низьким рівнем соматичного здоров’я


У статті на прикладі контингенту студентів із низьким рівнем соматичного здоров’я проводиться оцінювання адекватності фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування відповідно до їхнього стану здоров’я. Доведено, що адекватність фізичних навантажень на заняттях зі студентами з низьким рівнем соматичного здоров’я не відповідає стану їх здоров’я і з роками навчання вона все більше знижується.

Ключові слова: студенти, низький рівень, соматичне здоров’я, адекватність, оздоровче тренування.


В статье на примере контингента студентов с низким уровнем соматического здоровья проведена оценка адекватности физических нагрузок при оздоровительной тренировке соответственно к их состоянию здоровья. Доказано, что физические нагрузки студентов на занятиях не соответствуют состоянию их здоровья и с годами обучения в университете адекватность все больше снижается.

Ключевые слова: студенты, низкий уровень, соматическое здоровье, адекватность, оздоровительная тренировка.


At first appraisal of the adequate physical load on the lessons of improving from health point of view training in the students with low level of somatically health was done in the work. Provided scientifically that adequate of physical load on the lessons in the students with low level of somatically health does not correspond with the state of their health and for the years of their studing it become lower.

Key words: students low level, somatically health, adequate, improving from health point of view training.


Постановка проблеми. У наш час раціональна організація рухової активності набула особливої актуальності внаслідок порушення балансу між споживаною їжею, фізичним навантаженням і відпочинком людини. Особливу роль у цій проблемі відіграє організація рухового режиму учнівської молоді, навчання якої пов’язане з малою руховою активністю. Хронічний дефіцит рухової активності в режимі студентської молоді стає реальною загрозою її здоров’ю та нормальній фізичній працездатності.

Низка авторів висловлює думку про те, що особи з низькою руховою активністю потребують лише невеликого навантаження для отримання позитивного ефекту [5; 6]. Водночас є дані про те, що навантаження під час виконання фізичних вправ повинно виконувати роль сумарного впливу середовища, але за умови, що цей вплив не перевищує функціональних можливостей організму (тобто особам із низькою руховою активністю необхідне більше додаткове фізичне навантаження, ніж представникам професій, пов’язаних із фізичною працею) [4].

Адекватність та ефективність фізичного навантаження залежить від вибору його величини. Остання може змінюватися за рахунок обсягу застосованих вправ.

Робота виконана відповідно до плану НДР кафедри ТМФВ і спорту Переяслав-Хмельницького державного університету імені Григорія Сковороди.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема дослідження й оцінки режимів рухової активності завжди є актуальною, оскільки рухова активність є одним із головних факторів, що визначають здоров’я та рівень фізичного стану населення (В.К. Бальсевич, Т.Ю. Круцевич, А.С. Куц та ін.).

Питанню розробки й обґрунтування оцінки фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів із низьким рівнем соматичного здоров’я присвячена велика кількість праць: розглянуто питання виміру та оцінки режиму рухової активності студентів у різних умовах праці і навчання, обґрунтовано добовий та тижневий обсяг рухової активності у різних одиницях виміру. У літературі є відомості про зв’язок між руховою активністю і рівнем фізичної підготовленості та працездатності [4; 5].

Проблема професійної підготовки і завдання ефективної організації системи професійної освіти завжди висувалися як найважливіші для забезпечення нормального функціонування суспільства. Методологія професійної підготовки розкривається в роботах Г.М.Андрєєвої, О.І.Галкіної, А.Й.Капської, С.Я.Корпіловської, Р.Й.Мітельмана, В.В.Синявського, О.М.Ткаченко, Б.О.Федоришина, О.О.Ящишина, В.І.Лугового, О.Я.Ніфакі, К.К.Платонова, Л.Д.Столяренко, В.Є.Столяренко, М.М.Фіцули, В.І.Яблонського.

Незважаючи на численні дослідження в цій галузі, дана проблема залишається повністю не розкритою.

Аналіз досліджень з адекватності фізичних навантажень виявив значне коливання рекомендованих параметрів. Найбільш актуальною є проблема вибору інтенсивності впливу навантажень на організм людини. Саме це стало метою написання статті.

Для розв'язання поставлених завдань використовувалися такі методи: з метою узагальнення теоретичних питань щодо формування мотивації до фізичного вдосконалення в процесі фізкультурної діяльності використовувався теоретичний аналіз проблеми на основі вивчення наукової літератури з педагогіки, психології, теорії та методики фізичного виховання, а також аналіз програмно-методичних і нормативних документів, педагогічної практики, різні види та форми бесід, анкетувань, опитувань, спостережень.

Виклад основного матеріалу. На попередньому етапі дослідження нами була зроблена спроба оцінити адекватність фізичних навантажень 50-60% від максимально можливих з інтенсивністю 120-130 уд/хв. для студентів з низьким рівнем соматичного здоров’я за методикою В.І. Бєлова [1] у нашій модифікації. У дослідженнях, які відбувалися з вересня до грудня 2011 р., взяли участь 217 студентів із низьким рівнем соматичного здоров’я Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

За попередньо розробленими протоколами студенти під нашим керівництвом вносили такі дані: тривалість разового тренування (t) у хвилинах; середня інтенсивність застосованих навантажень (і), яка визначалася за частотою серцевих скорочень; кількість тренувальних занять на тиждень (s).

Кожному параметру навантаження відповідала умовно вибрана кількість балів:

t – кожні 15 хв. фізичного навантаження оцінювалися 1 балом; навантаження понад 120 хв. – 7 балів;

і – менша за 100 уд/хв.– 1 бал, кожні 10 уд/хв. до 100 уд/хв. – 3 бали, понад 160 уд/хв. – 10 балів;

s – 2-3 тренувальних занять на тиждень оцінювалися 1 балом, 4-5 занять – 2 балами, 6-7 занять – 3 балами.

Фізична активність удома, у дні занять (а) оцінювалася за п’ятибальною системою:

 • напружена фізична робота - 1 бал;

 • незначна напружена робота – 2 бали;

 • нефізична робота з обмеженою рухливістю – 3 бали;

 • сидяча робота з обмеженою рухливістю – 4 бали;

 • відсутність фізичного навантаження – 5 балів.

Вікова група (V) досліджуваних студентів 18-20 років оцінювалася 5 балами.

Рівень здоров’я (U) попередньо визначали за методикою В.П. Войтенко, де за табличними значеннями вираховувалися відсотки осіб з «незадовільним» станом здоров’я; потім за відношенням студентів, які оцінили своє здоров’я як «незадовільне», до тих, хто себе вважав здоровим.

Отримані за всіма шістьма показниками дані (v, a, u, t, i, s) були оброблені на ЕОМ за такою схемою: при постійних величинах v, a, u визначали найбільш раціональні параметри фізичного навантаження t, i, s, які б забезпечували найвищий рівень здоров’я студентів 18-20 років з неоднаковою побутовою і професійною руховою активністю. Зібраний таким чином фактичний матеріал заносився в таблиці.

Адекватність фізичного навантаження у балах визначали за формулою:

N = (t + I+ S) – (a + u + v).

Визначені середні дані оцінки адекватності фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів із низьким рівнем соматичного здоров’я представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Визначення адекватності фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів з низьким рівнем соматичного здоров’яКурси

Параметри

фізичного

навантаження

Забезпечення

рівня

здоров’я

Функц.

стан

організму

v

a

u

t

i

s

N

I

5

2

5,6

6

7

1

5,4

II

5

3

4,3

5

5

1

- 0,3

III

5

4

4,0

4

4

1

- 3,0

IV

5

5

3,7

2

3

1

- 7,7

Примітка: отримані бали зі знаком «+», «0» або « – » порівнювали з рівнем здоров’я досліджуваних осіб та з кількістю днів, пропущених через простудні чи інфекційні захворювання за рік.


Аналіз отриманих результатів дослідження адекватності вказаних фізичних навантажень на академічних заняттях зі студентами з низьким рівнем соматичного здоров’я показав невідповідність їх до функціонального стану. Так, для студентів 1-го курсу відповідність складає – 5,4 ум. од. Для студентів інших курсів вона не відповідає їхньому фізичному стану: для 2-го – - 0,3 ум. од., для 3-го – - 3,0 і для 4-го курсу – - 7,7 ум. од.

Для підтвердження цього висновку нами був зроблений аналіз результатів стану здоров’я студентів 1-4 курсів. Кількість пропущених через хворобу навчальних днів студентами визначалася в балах (за одну пропущену годину нараховувався 1 бал): до 3 днів – 3 бали, із 4 до 6 днів – 6 балів, із 7 до 9 днів – 9 балів, більше 10 днів – відповідна кількість балів на одного студента.

Аналіз пропущених через хворобу навчальних днів за лікарняними листами показав негативну динаміку серед студентів 1-4 курсів (табл. 2).

Таблиця 2

^ Кількість пропущених студентами через хворобу навчальних днів (бали)


Курси

n

До 3-х

днів

4 – 6

днів


7-9

днів


Більше

10-ти

днів

I

41

14 / 42

9 / 54

10 / 90

8 / 80

II

42

9 / 27

12 / 72

8 / 72

13 / 169

III

39

9 / 27

7 / 42

12 / 108

11 / 121

IV

33

7 / 21

7 / 42

11 / 99

8 / 80

Примітка: у чисельнику кількість студентів; у знаменнику сума балів.

Як свідчать дані таблиці 2, сума балів у першокурсників, які хворіли до 3-х днів, значно більша (42 бали), ніж у студентів наступних курсів, але, як це було зазначено, переважно короткочасні простудні хвороби. На 3-4 курсах картина змінюється: за кількістю пропущених навчальних днів через хворобу (більше 6-и) старшокурсники набрали найбільшу суму балів. Це свідчить про те, що з роками навчання в університеті імунна система організму знижується, захисні функції погіршуються.

Отримані результати дали нам змогу провести корекцію фізичного навантаження в основному педагогічному експерименті відповідно до реального рівня соматичного здоров’я.

Висновки. Доведено, що оцінка фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів із низьким рівнем соматичного здоров’я є об’єктивним критерієм фізичного стану студентів. Визначено, що адекватність фізичних навантажень на заняттях зі студентами з низьким рівнем соматичного здоров’я не відповідає стану їхнього здоров’я і з роками навчання вона все більше знижується.

Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем оцінки фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів із низьким рівнем соматичного здоров’я.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Белов В.И. Определение уровня здоровья и оптимальной физической нагрузки в занимающихся оздоровительной тренировкой / В.И. Белов //Теор. и практ. физич. культуры. – 1989. – № 3. – С. 6-9.

 2. Бубка С.Н. Формування індівідуальних здібностей студентів у процесі фізичного виховання: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд.пед.наук / Н.С. Бубка. – Київ, 2001.– 18с.

 3. Войтенко В.П. Здоровье здоровых: Введение в санологию / В.П. Войтенко. – К.: Здоров’я, 1991. – 245 с.

 4. Драчук А.І. Оптимізація фізичного виховання студентів вищих закладів освіти гуманітарного профілю: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. наук з фізик. вихов. і спорту: спец. 24.00.04 / А.І. Драчук. – ЛДІФК. – Л., 2001. – 20 с.

 5. Душанин С.А. Программы и критерии диагностики реализуемости потенциальных возможностей как одного из факторов внутренней структуры физической работоспособности в норме и патологии //Медицинские проблемы физической культуры. – К., 1986. – Вып. 10. – С. 47-53.

 6. Иващенко Л.Я. Программирование занятий оздоровительной направленности //Теор. и практ. физич. культуры.- № 2. – 1990. – С. 31-34.


ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Півень Олександр Пилипович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри ТМФВ і спорту «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Гордієнко Олександр Іванович – старший викладач кафедри ТМФВ і спорту «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


Надійшла до друку 09.01.2013р.

Схожі:

Удк 796. 015-057. 87 Олександр Півень, Олександр Гордієнко Оцінка фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів Із низьким рівнем соматичного здоров’я iconПаспорт здоров'я учня
Вимірювання рівня соматичного здоров'я рекомендовано проводити 2 на рік. Оцінка здійснюється шляхом підрахування балів
Удк 796. 015-057. 87 Олександр Півень, Олександр Гордієнко Оцінка фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів Із низьким рівнем соматичного здоров’я iconКнига на сайте: Авторская редакция олександр борщенко калинова зустріч поезії олександр борщенко
Кохання, природа, любов до свого краю, батьків та батьківської оселі — ось ті поетичні "цеглини", з яких і "вибудував" свою першу...
Удк 796. 015-057. 87 Олександр Півень, Олександр Гордієнко Оцінка фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів Із низьким рівнем соматичного здоров’я iconНа Дніпропетровщині відкрили перший сучасний перинатальний центр
Дніпропетровської ода олександр Вілкул, Міністр охорони здоров'я Олександр Аніщенко, Міністр фінансів України Федір Ярошенко, перший...
Удк 796. 015-057. 87 Олександр Півень, Олександр Гордієнко Оцінка фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів Із низьким рівнем соматичного здоров’я iconОлександр гісем
Олександр мартинкж, учитель історії спеціалізованої школи №138 м. Києва, учитель-методист
Удк 796. 015-057. 87 Олександр Півень, Олександр Гордієнко Оцінка фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів Із низьким рівнем соматичного здоров’я iconВолков Олександр Мелентійович
Олександр Мелентійович Волков народився у центрально-східній частині Казахстану, у глухому містечку Усть-Каменогорську
Удк 796. 015-057. 87 Олександр Півень, Олександр Гордієнко Оцінка фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів Із низьким рівнем соматичного здоров’я iconОлександр Сергійович Пушкін Життєвий і творчий шлях
Олександр Сергійович Пушкін народився 6 червня 1799 року в Москві в родині офіцера гвардії та онуки Ганнібала
Удк 796. 015-057. 87 Олександр Півень, Олександр Гордієнко Оцінка фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів Із низьким рівнем соматичного здоров’я iconРецензенти: Шандула Олександр Олексійович
Шандула Олександр Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри «Організації судових та правоохоронних органів» Національної...
Удк 796. 015-057. 87 Олександр Півень, Олександр Гордієнко Оцінка фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів Із низьким рівнем соматичного здоров’я iconУдк 81’373. 21(477. 82) Олександр Стрилюк
У статті розглянуто мікротопоніми Любомльського району Волинської області, похідні від географічних термінів
Удк 796. 015-057. 87 Олександр Півень, Олександр Гордієнко Оцінка фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів Із низьким рівнем соматичного здоров’я iconТворчий потенціал гордістю нашої школи є учні, творчий потенціал яких є багатогранним. 11-а аршинник Руслан, Лях Олександр, Молочко Олександр. 11-Б
Б бондаренко Олександра, Гнатик Юлія, Лабудяк Ярина, Мезенцева Ольга, Рибалко Володимир
Удк 796. 015-057. 87 Олександр Півень, Олександр Гордієнко Оцінка фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів Із низьким рівнем соматичного здоров’я iconОлександр гісем, методист Міжнародної української школи, кандидат історичних наук Олександр мартинкж, учитель історії спеціалізованої школи №138 м. Києва, учитель-методист «Історія в школах України 2011, №6»
Олександр мартинкж, учитель історії спеціалізованої школи №138 м. Києва, учитель-методист
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи