Закон «Про освіту», Державна національна програма «Освіта», регіональні програми, де чітко визначені вимоги до орієнтації науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності щодо розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників icon

Закон «Про освіту», Державна національна програма «Освіта», регіональні програми, де чітко визначені вимоги до орієнтації науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності щодо розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників
Скачати 252.22 Kb.
НазваЗакон «Про освіту», Державна національна програма «Освіта», регіональні програми, де чітко визначені вимоги до орієнтації науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності щодо розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників
Дата конвертації21.02.2014
Розмір252.22 Kb.
ТипЗакон

МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА


Концепція розвитку науково-методичної діяльності базується на теоретико-методологічній основі (Конституція України, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст., Закон «Про освіту», Державна національна програма «Освіта», регіональні програми), де чітко визначені вимоги до орієнтації науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності щодо розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників.

Внутрішньошкільна методична робота у школи спрямована з педагогічними кадрами спрямована на:

 - формування професійної компетентності,

  - збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу,

  - вироблення інноваційного стилю діяльності, 

  - залучення до науково - дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих технологій в навчально-виховний процес.

Головне завдання науково-методичної роботи – створення умов для постійного фахового і творчого зростання кожного педагога, навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій , підвищення результативності навчально-виховної роботи на основі досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

Школа п’ятий рік працює в умовах експерименту«Особистісне зростання учасників навчально-виховного процесу» . З січня 2011 року пройшов розвивально-формуючий етап експериментально-дослідної роботи «Впровадження в навчально-виховний процес інноваційної системи», який передбачає застосування теоретичних знань на практиці, визначення об’єктів для моніторингу, сформованість ключових дослідницьких компетенцій педагогів та учнів, умінь самостійно здобувати знання, проведення дослідницької діяльності та створення оптимальної моделі управління. . З січня 2013року почнеться концептуально –узагальнюючий етап-вивчення кращих зразків роботи, здійснення аналізу .корекцій програм, узагальнення досвіду .В сучасних умовах кардинальних змін в освіті, життя вимагає вдосконалення змісту методичної роботи, вміле поєднання як традиційних, так і нетрадиційних (інноваційних) підходів до організації і проведення роботи з педагогами.


Основні завдання:

 • кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

 • упровадження в навчально-виховний процес інноваційних методик і технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів навчального закладу;

 • розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;

 • вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику перспективного досвіду вчителів новаторів, нових освітніх технологій та систем.;

 • залучення педагогів до науково - дослідницької діяльності.


Шляхи реалізації

 • Вивчення нормативних документів про освіту; оволодіння методологічними й теоретичними основами науки, сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки, методикою викладання предмету, підвищення рівня управлінської діяльності , загальної культури вчителя;

 • Систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту форм і методів проведення уроку, факультативних та інших занять позакласної та позашкільної роботи, навчально-виховному процесу в цілому;

 • Вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду; розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів;орієнтування на самоконтроль та аналіз педагогічної діяльності результатів навчального процесу, упровадження результатів наукових досліджень;

 • Організувати роботу методичних об’єднань, школи вищої педагогічної майстерності «Інноваційні технології», « Школа становлення вчителя;

 • Продовжити роботу творчої групи «Успішний вчитель – успішний учень» з метою подальшого розвитку особистісного потенціалу учня і вчителя та з метою реалізації програми «Обдаровані учні»;
 • Вивчення і аналіз стану викладання якості навчальних досягнень учнів, рівня їх вихованості; виявлення труднощів у засвоєнні програмного матеріалу з наступною корекцією. Продовжити роботу моніторінгової групи;

 • Підготовка та проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, формування компетентностей школярів, їхньої вихованості, розвитку. Створення творчих динамічних груп за проблемами «Успішна компетентна особистість – результат професіоналізму педагога. Особливості конфліктів, що виникають у шкільному середовищі» «Створення позитивного іміджу навчального закладу – неодмінна умова функціонування сучасної школи», «Здоров’язбережувальна компетентність як умова успішної самореалізації дитини,відповідно до нового Держстандарту середньої загальної освіти навчання».

 • Вивчення особистості учня, умов забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів , необхідних для подальшого навчання , (продовжити роботу психолого-педагогічного семінару «Компетентнісно-орієнтоване навчання як основа подальшого соціального становлення та саморозвитку особистості»);

 • : Надання практичної допомоги педагогічним кадрам в оволодінні сучасними методами викладання і виховання; підвищення фахової майстерності та психолого-педагогічної підготовки вчителів;

 • Всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок науково – дослідницької роботи, зацікавленості новими педагогічними технологіями. Вдосконалювати роботу : використовувати як традиційні так і не традиційні форми та методи (доповіді, лекції, консультації, ділові та рольові ігри, тренінги, диспути, методичні мости, методичні фестивалі, мозкові штурми, виставки, конкурси, семінари) для забезпечення засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів , підвищення рівня загально дидактичної й методичної підготовки педагогів.;

 • Практичне оволодіння педагогами школи інноваційними технологіями навчально-виховного процесу, виконання цільової комплексної програми « Інтелект-Творчість –Особистість», наукових проектів, сценаріїв на основі творчих проектів

 • Підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання. Провести конкурси «Вчитель року», «Урок року», «Проект року», «Наставник року», «Класний керівник року», «Кращий конспект особистісно-орієнтованого уроку», «Краще портфоліо».
 • Створення умов для вирішення поставлених завдань.

  • Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань психології, педагогіки, фахових дисциплін;

  • Вдосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою;

  • Вивчення досвіду роботи педагогів інших шкіл, які працюють над аналогічними проблемами;

  • Проведення інструктивно-методичних нарад лекцій для вчителів;

  • Вдосконалення, належне спрямування всіх форм внутрішньошкільної методичної роботи;

  • Організація наставництва, консультацій для молодих вчителів;

  • Створення та забезпечення ефективної роботи творчих груп, школи педагогічного досвіду;
  • Організація навчання вчителів щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес;

  • Сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;

 • Самоосвіта вчителів та залучення вчителів до участі в конкурсах «Вчитель року», «Урок року», «Проект року», «Наставник року», «Класний керівник року», «Кращий конспект особистісно-орієнтованого уроку», «Краще портфоліо», аукціонах педагогічних ідей з метою підвищення фахової майстерності педагогів допомога вчителям аналізувати рівень навчальних досягнень учнів, рівень їх вихованості, розвитку з правильних позицій;

  • Щорічно проводити курсову підготовку та атестацію вчителів з метою підвищення фахової майстерності педагогів;
 • Організація роботи над новою технологією:

  • Розробка творчими групами критеріїв оцінювання застосування технологій, найбільш ефективних у роботі даної школи, кожного педагога зокрема;

  • Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних методичних об’єднань, вироблення заходів стосовно результативності їх реалізації та корекції;

  • Організація взаємовідвідування уроків, вивчення й виконання вчителями запропонованих методичних рекомендацій;

  • Узагальнення та впровадження в практику роботи вчителів педагогічного досвіду з даної проблеми.

  • Вдосконалення методики аналізу відвіданих уроків керівниками школи, методичним активом.

  • Створення банку інформації щодо впровадження проблеми в навчально-виховний процес в школі.

  • . Здійснення аналізу та корекцій програм дослідження.

  • Випуск методичних бюлетенів з досвіду роботи над проблемою.

  • Творчі звіти вчителів за результатами роботи над науково – методичною проблемою.

  • Проведення підсумкових контрольних робіт, тестування для вивчення впливу запропонованих нових технологій на рівень навчальних досягнень учнів.^ ПЛАН – ГРАФІК МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Зміст

Строки

Відповідальний

1

Виконання Державної цільової програми “Сто відсотків” ,шкільного проекту»Крок у майбутнє :

2

Участь у проекті«Відкритий світ». (продовжити навчання вчителів предметників ).

Протягом року

Метод. рада.


3

Участь у програмі «Партнерство в навчанні» - «Школи новатори» основними засадами і принципами є: підготовка, підтримка, творче використання ІКТ у навчанні.

Протягом року

Метод. рада.


4

Виконання шкільної цільової комплексної програми « Інтелект-Творчість –Особистість», організація проектної діяльності, публічний захист проектів та аналіз підсумків їх упровадження.

Протягом року

Метод. рада.


5

Навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій

Протягом року

Метод. рада.


6

^ Постійно діючий продовжити роботу.

«Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес в умовах дослідницько-експериментальної роботи»


Раз на місяць


Нікітіна Н.В.

Мурзіна З.А.

Керівники ШМО

^ Постійно діючий (продовжити роботу)

«Упровадження проектних технологій»


Жовтень

Лютий

Березень

Дубинська Н.О.

Нікітіна Н.В.


Семінар-практикум(продовжити роботу)

«Дослідницька діяльність учителя та учня в умовах експериментального навчального закладу»


Листопад

Нікітіна Н.В. Лізанець О.В.

Стрєльцова Л.О.

Аліфіренко Г.М.

^ Проблемний семінар «Імідж вчителя »

Квітень
Проведення роботи психолого-педагогічного семінару за темою: «Компетентнісно-орієнтоване навчання як основа подальшого соціального становлення та саморозвитку особистості»;

«Пізнання внутрішнього світу дитини – ключі до її душі»

«Роль мотивації у підвищені навчальних досягнень учнів»

«Самоаналіз діяльності»

Раз у чверть


Жовтень

Січень

Березень

Нікітіна Н.В.

Лізанець О.В.^ Круглі столи

«Спадкоємність у навчанні: адаптація дітей 6-ти річного віку до навчання в початковій школі»


ЛистопадПетренко Т.Ю.

Лихобабіна Ю.В.

Лізанець О.В.

«Спадкоємність у навчанні: адаптація учнів п’ятих класів до навчання в основній школі»

ЛистопадПетренко Т.Ю.

Лихобабіна Ю.В.

Лізанець О.В.

НікітінаН.В.

Єрмоленко О.В.

«Спадкоємність у навчанні: адаптація учнів десятих класів до навчання в старшій й школі»

Лютий

Гавриліна С.В.

Лізанець О.В.

7

Продовжити роботу творчих груп :- «Школа вищої педагогічної майстерності. Інноваційні технології»Раз у чверть

Лазарева Т.В.

- «Школа становлення вчителя»

Писарева Л.В

- «Успішний вчитель – успішний учень

Скиба І.М

- «Профільне навчання»

Гавриліна С.В., Кардашова А.О.

- «Моніторингові дослідження»

Писаревський О.А Ткачова Л.М.

8

Робота динамічних груп по підготовці до проведення конкурсів «Вчитель року», «Урок року», «Проект року, «Наставник року», «Класний керівник року», «Кращий конспект особистісно-орієнтованого уроку», «Краще портфоліо»

Серпень

Методична рада

9

Продовжити роботу методичних оперативок, на які виносити найважливіші питання психології, педагогіки, методики, вивчення документів.

Раз на місяць

Нікітіна Н.В.,

Петренко Т.Ю.

Лихобабіна Ю.В.

10

Продовжити роботу по створенню картотеки нормативних документів предметних методичних журналів

Продовжити роботу по створенню методичного банку за проблемою школи
Тютюникова О.А.,Танич ТВ

Нікітіна Н.В.

Петренко Т.Ю., керівн. творчих груп ШМО, МР

11

Координувати роботу всіх методичних обžєднань під керівництвом методичної ради у склад якої включити:Нікітіну Н.В., Петренко Т.Ю., Лихобабіну Ю.В., БондаренкоТ.А., Стрєльцову Л.О., Гавриліну С.В., Посохову О.В., Заіченко С.М., Калмикову В.В., Літвінову Н.І., Лазареву Т.В., Третевич К.П., Писареву Л.В., Павлиненко О.І., Дубинську Н.А.

Раз у чверть

Голова М Р

12

Школа становлення вчителя: Забірко С.О. –Третевич К.П. , Гаценко С.С. – Гавриліна С.В.,Москаленко І.В.– Лядовський М.В. , Литвінова А.В. – Лазарева Т.В., Кардашова А.О.– Нікітіна Н.В., Передерій Ю.Р. – Заіченко С.М., Скрипник Т.О. – Ковальова Г.В., Сухомлиин Т.Д. – Коваленко Т.О.

Протягом року

Нікітіна Н.В.,

Петренко Т.Ю.

Лихобабіна Ю.

10

Практикувати звіт наставників про проблемну роботу по підвищенню теоретичного і методичного рівня молодих вчителів

раз у семестр

Нікітіна Н.В.,ПетренкоТ.Ю.

Лихобабіна Ю.В.

11

Постійно проводити методичну роботу з починаючими вчителями з наступних питань

 • планування роботи вчителя – предметника

Серпень

Нікітіна Н.В.

  • планування роботи кл. керівників

Серпень-

Лихобабіна Ю.В.

  • робота з батьківським комітетом

вересень

Лихобабіна Ю.В.

  • організація самоврядування в класі

Вересень

Яцина І.Г.

  • здійснення тематичного обліку знань учнів

Вересень

Нікітіна Н.В.

  • ведення класних журналів та іншої документації

Жовтень

Петренко Т.Ю.

  • робота вчителя–предметника і кл. керівника з щоден. учнів

Жовтень

Нікітіна Н.В.

  • єдині вимоги до учнів, перевірка учнівських зошитів

Листопад

Нікітіна Н.В.

Петренко Т.Ю

  • планування і організація повторення:

Грудень

Нікітіна Н.В.

Петренко Т.Ю

  • демократизація і гуманізація шкільного процесу школи

Січень

Лихобабіна Ю.В.

  • самоосвіта вчителя

Лютий

Нікітіна Н.В.,

Петренко Т.Ю

Лізанець О.В.

  • організація проектної діяльності

БерезеньНікітіна Н.В.,

Петренко Т.Ю

  • підведення підсумків роботи над методичною темою та експериментально-дослідною роботою «Особистісне зростання учасників навчально-виховного процесу»

12

Провести тижні

Декада педагогічної майстерності вчителів початкових класів

02.12 – 13.12

Літвінова Н.І.

Тиждень бібліотеки.

26.11 - 30.11

Тютюникова О.А.

Тиждень правознавства

12.03 – 16.03

Калмикова В.В.

Тиждень «Досвід - джерело майстерності» (для атестуємих вчителів)

лютий

Нікітіна Н.В.

Тиждень молодого вчителя

березень

Писарева Л.В.

Тиждень психології

квітень

Лізанець О.В.

Фізкультури, ДПЮ

21.05 – 25.05

Лядовський М.В.

Тиждень класного колективу

28.05 – 01.06

Лихобабіна Ю.В, Яцина І.Г

13

Провести шкільні олімпіади проводяться за графіком (графік додається)

14

Згідно перспективного планування провести атестацію таких вчителів: Гупала А.В,

Нікітіної Н.В, Третевич К.П Яцини І.Г Бондаренко Т.А. Савенко І.П Калмикової В.В

Забірко С.В. Ковальової Г.В , Підпалої Л.Ф., Федорової Н.М.

Протягом року

Атестаційна комісія


15

Дати змогу пройти позачергову атестацію всім бажаючим вчителям16

Направити на курси: Гупала А.В., Савенко І.П., Букрей О.В., Ковальову Г.В.,

Писареву Л.В., Букрей О.В., Ковальову Г.В. – «Сходинки до інформатики»

Протягом року

Адміністрація школи


^ План засідань методичної ради школи
Зміст роботи

Місяць

Відповідальні

Засідання 1.

1

Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік.

Вересень

Члени МР

2

Підготовка для затвердження на засіданні педагогічної ради, скоригованого плану реалізації науково-методично теми та експериментально-дослідницької роботи «Особистісне зростання учасників навчально-виховного процесу» з урахуванням планів кожного вчителя у 2013-2014 н.р.

Керівник творчої групи

3

Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об'єднань творчих, проблемних груп тощо) на новий навч. рік.

Завідувачі ШМО

4

Затвердження плану роботи на рік, І семестр.

Голова МР

5

Розподіл обов'язків між членами методичної ради.

Голова МР

6

Про здійснення вхідного зрізу знань учнів із предметів державного компонента.

Голови МР, ШМО

7

Уточнення списків творчих груп: «Успішний вчитель – успішний учень», «Профільне навчання», «Моніторингові дослідження», «Школа педагогічної майстерності. Інноваційні технології», «Школа становлення вчителя»

Голова МР

8

Визначення завдань на 2013-14 н.р. та очікуваного результату діяльності.

Голова МР, завідувачі ШМО

9

Визначення змісту форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2012-2013 навч. році.

Заступники директора

10

Створення динамічної групи по підготовці до педради. Основні ціннісні орієнтири виховання учнів у сучасній школі «Успішна компетентна особистість – результат професіоналізму педагога. Особливості конфліктів, що виникають у шкільному середовищі»

Заступники директора

11

Про підготовку до психолого-педагогічного семінару «Пізнання внутрішнього світу дитини – ключі до її душі»

Заступники директора, психолог

12

Організація роботи постійно діючого семінару «Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес в умовах дослідницько-експериментальної роботи»

Заступники директора Кер. ШМО

13

Підготовка до педради «Створення позитивного іміджу навчального закладу – неодмінна умова функціонування сучасної школи» (створення динамічних груп).

Заступники директора з НВР

14

Наступність у навчанні у 1-х та 5-х класів (корекція програм «Перший раз у перший клас», «Увага! П’ятикласник!»)

Заступники директора з НВР, ВР, психолог

15

Підготовка до шкільних олімпіад.

Заст. директора, керів. ШМО

16

Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Голова МР

Засідання 2.

1

Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та підготовку учнів до участі в районних предметних олімпіадах, конкурсах, учнівських творчих робіт, робіт МАН..

Листопад

Заступники директора

2

Про виконання програми «Інтелект – Творчість – Особистість»

Кер. заст.. директора

3

Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій.

Кер. ШМО, заст. директора

4

Організація методичної роботи з молодими учителями .

Кер. ШМО, заст. директора

5

Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів за вересень-жовтень

Кер. ШМО заст. директора

6

Про виконання програми «Інтелект – Творчість – Особистість».

Дубинська Н.О.,заст.директора

7

Про хід атестації вчителів.

Кер. ШМО заст. директора

8

Про підготовку до психолого-педагогічного семінару «Роль мотивації у підвищені навчальних досягнень учнів»

Заступники директора, психолог

9

Звіт керівника постійно діючого семінару «Упровадження проектних технологій»
10

Підготовка до педради «Створення позитивного іміджу навчального закладу – неодмінна умова функціонування сучасної школи»

Заступники директора з ВР психолог

11

«Спадкоємність у навчанні: адаптація учнів п’ятих класів до навчання в основній школі» - круглий стіл

Заступники директора з НВР та ВР, психолог

12

Огляд нормативних, директивних документів. Новинок психолого-педагогічної літератури.

Голова МР, психолог

Засідання 3

1

Аналіз результативності методичної роботи за 1 семестр.

Січень

Керівники ШМО, заступники директора

2

Організація взаємовідвідування відкритих років. Аналіз особливостей сучасного уроку.

Керівники ШМО, заступники директора НВР

3

Заходи з управління самоосвітою педагогів.

заст. директора з НВР

4

Поповнення банку даних про досягнення психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

заст. директора з НВР, керівники ШМО

5

Звіт психолога. Робота з учнями, які мають підвищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності та керівників гр. - «Успішний вчитель – успішний учень»

заст. директора, кер. ШМО, психолог

6

Моніторинг знань учнів, основ наук за І семестр.

заст. директора з НВР,кер. ШМО

7

Критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагога. Рейтинг.

Керівник динамічної групи

8

Підготовка до семінару-практикуму «Дослідницька діяльність учителя та учня в умовах експериментального навчального закладу»

Керівник творчої групи

9

Підготовка до психолого-педагогічного семінару «Самоаналіз діяльності»

Заступники директора НВР, психолог

10

Підготовка до педради «Здоров’язбережувальна компетентність як умова успішної самореалізації дитини,відповідно до нового Держстандарту середньої загальної освіти навчання» (створення динамічних груп)

Заступники директора з НВР

11

«Спадкоємність у навчанні: адаптація дітей 6-ти річного віку до навчання в початковій школі» - круглий стіл.

Заступники директора з НВР та ВР психолог

12

Огляд новинок психолого-педагогічної літератури.

Голова МР

Засідання 4

1

Про виконання плану реалізації науково-методичної проблеми та експериментально-дослідницької роботи «Особистісне зростання учасників навчально-виховного процесу».

Березень

Заст. директора з керівники ШМО психолог

2

Підсумок участі учнів у шкільних, районних олімпіадах з основ наук. конкурсах учнівських творчих робіт МАН.

Заступники директора, керівники ШМО

3

Підсумки результатів конкурсів «Учень року», «Вчитель року», «Урок року», « Проект року, «Наставник року», «Класний керівник року», «Кращий конспект особистісно-орієнтованого уроку», «Краще портфоліо», «Кабінет року»

Заст. директора

4

Творчий звіт атестуємих вчителів фізико-математичного циклу.

Заступники директора

5

Підсумки атестації педагогічних працівників.

Заст. директора з керівники ШМО

6

Про запровадження інноваційних технологій та методичної теми школи

Заст. директора з керівники ШМО

7

Підготовка до державної підсумкової атестації та ЗНО.

Заступники директора НВР

8

Затвердження та обговорення документації для ДПА

Заст.директора,керівникиШМО

9

Звіт керівника групи Гавриліної С.В. та психолога Робота в профільних класах (профорієнтація)

Заступники директора з НВР та ВР, психолог

10

Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Голова МР

Засідання 5

1

Експертна оцінка методичної роботи школи за ІІ семестр. Рейтинг.

Травень

Голова МР, керівники ШМО

2

Підбиття підсумків курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за н.р.

Заступники директора

3

Підсумки моніторингу навчального процесу за навчальний рік.

Заст.директора,керівники ШМО

4

Про підготовку до серпневих нарад учителів.

Голова МР

5

Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

Голова МР

6

Про організацію роботи педколективу над науково-методичною проблемою

Голова МР, заст. директора з

7

Огляд нормативних, директивних документів. новинок психолого-педагогічної літератури.

Голова МР^ План експериментальної роботи педагогічного колективу

"Особистісне зростання всіх

учасників навчально-виховного процесу" на 2008-2013 н.р.

Мета

Зміст роботи

^ Очікуванні результати

Відповідальні

Узагальнення результатів експериментальної діяльності

Концептуально-узагальнюючий (01.01.13-01.12.13р.)

Статистично-кількісний описовий аналіз результатів експерименту,
порівняльна характеристика традиційної системи навчально-виховної роботи та інноваційної

Підведення підсумків експериментально-дослідної роботи

Методична рада,

Нікітіна Н.В. Петренко Т.Ю

Лізанець О.В.

Лихобабіна Ю.В.

Здійснення аналізу та корекцій програм дослідження

Робоча документація діяльності експериментальних педагогічних груп

Методична рада,

Нікітіна Н.В. Петренко Т.Ю

Лізанець О.В.

Лихобабіна Ю.В

Підготовка науково-методичного звіту
Методична рада, НікітінаН.В. Петренко Т.ЮЛізанець О.В. Лихобабіна Ю.В.піклувальна рада,керівники ШМО

Практичний семінар «Особистісне зростання учасників навчально-виховного процесу»

Розповсюдження власного досвіду

Методична рада,

Нікітіна Н.В. Петренко Т.Ю

Педрада: «Створення інноваційної моделі загально- освітнього навчального закладу «Школа особистісного зростання учасників навчально-виховного процесу»

Розробка педагогічних рекомендацій

Методична рада,

Нікітіна Н.В.

Проведення загально шкільної конференції

Оприлюднення результатів експерименту

Методична рада,

Нікітіна Н.В.

Петренко Т.Ю

Лізанець О.В.

Лихобабіна Ю.В.

піклувальна рада,

керівники ШМО

Підготовка рекомендацій щодо впровадження моделі «Школа особистісного зростання учасників навчально-виховного процесу»

Обмін досвідом

Методична рада,

Нікітіна Н.В.,

керівники ШМО

Публікація статей в освітянській пресі області та Україні

Розповсюдження досвіду

Методична рада

Узагальнення досвіду роботи з проблеми створення інноваційної моделі загальноосвітнього навчального закладу «Школа особистісного зростання учасників навчально-виховного процесу»

Оцінка результатів експерименту

Схожі:

Закон «Про освіту», Державна національна програма «Освіта», регіональні програми, де чітко визначені вимоги до орієнтації науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності щодо розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Державна національна програма «Освіта України ХХІ століття»; Національна доктрина розвитку освіти; Постанови Президента та уряду
Діяльність методичних служб щодо розвитку професійної компетентності керівних кадрів, підготовки їх до управління якістю освіти
Закон «Про освіту», Державна національна програма «Освіта», регіональні програми, де чітко визначені вимоги до орієнтації науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності щодо розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників iconЗакон України «Про об’єднання громадян» (від 16. 06. 19992р. №2461); Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти (Указ Президента від 17. 04. 2002р.); Державна національна програма «Освіта»
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова кму від 27. 08. 2010р.)
Закон «Про освіту», Державна національна програма «Освіта», регіональні програми, де чітко визначені вимоги до орієнтації науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності щодо розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників iconЗакон України про освіту, Державна концепція розвитку освіти, Національна програма правової освіти населення, Національна доктрина розвитку освіти. Вересень, грудень, лютий, травень Сичова О. М., кл керівники
На виховних годинах, під час засідання гуртка «Ми –громадяни України!» опрацювати нормативні документи: Конвенція прав дитини, Закон...
Закон «Про освіту», Державна національна програма «Освіта», регіональні програми, де чітко визначені вимоги до орієнтації науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності щодо розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників iconЗакон України " Про освіту ", Державна національна програма " Освіта " (Україна XXI століття), Національна доктрина розвитку освіти України
Формування художньо-образного мислення молодших школярів на уроках музики засобами фольклору
Закон «Про освіту», Державна національна програма «Освіта», регіональні програми, де чітко визначені вимоги до орієнтації науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності щодо розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників iconЗакон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Національна доктрина розвитку освіти. Державна програма Вчитель. Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон «Про освіту», Державна національна програма «Освіта», регіональні програми, де чітко визначені вимоги до орієнтації науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності щодо розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Державна програма Вчитель Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон «Про освіту», Державна національна програма «Освіта», регіональні програми, де чітко визначені вимоги до орієнтації науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності щодо розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників iconНаказ №213 Про затвердження міської структури науково-методичної роботи
Положенням про систему науково-методичної роботи з педагогічними працівниками, з метою розвитку педагогічної майстерності, творчої...
Закон «Про освіту», Державна національна програма «Освіта», регіональні програми, де чітко визначені вимоги до орієнтації науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності щодо розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників iconНаказ №199 Про затвердження міської структури науково-методичної роботи
Положенням про систему науково-методичної роботи з педагогічними працівниками, з метою розвитку педагогічної майстерності, творчої...
Закон «Про освіту», Державна національна програма «Освіта», регіональні програми, де чітко визначені вимоги до орієнтації науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності щодо розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників iconНаказ №267 Про затвердження міської структури науково-методичної роботи
Положенням про систему науково-методичної роботи з педагогічними працівниками, з метою розвитку педагогічної майстерності, творчої...
Закон «Про освіту», Державна національна програма «Освіта», регіональні програми, де чітко визначені вимоги до орієнтації науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності щодо розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників iconНормативно-правові документи з питань впровадження програм дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності Закони України: від 23. 05. 1991 №1060-хіі «Про освіту»
Національна стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи