Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники icon

Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Скачати 114.41 Kb.
НазваРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Дата конвертації10.06.2013
Розмір114.41 Kb.
ТипДокументи

Розділ I

Монографії

________________________________________________________________________________


Розділ II


ПІдручники.

Навчально-методичні посібники

________________________________________________________________________________

Малець І. О. Основи електроніки : Навчальний посібник / І. О. Малець – Львів; НУ «Львівська політехніка», 2003. – 140 с.


Малець І. О. Радіостанції підрозділів МНС : Навч. посібник / І. О. Малець – Львів; НУ «Львівська політехніка», 2006.- 164 с.


Борзов Ю. О., Малець І. О., Рак Т.Є. Провідні засоби зв’язку : Навч. посібник / Ю. О. Борзов, І. О. Малець, Т.Є. Рак – Львів; НУ «Львівська політехніка», 2007.- 106 с.


Розділ III


Концепції. Навчальні програми. Нормативні документи


________________________________________________________________________________


Розділ IV


статті у наукових Виданнях

________________________________________________________________________________


Малець І. О. Необхідність створення уніфі­кованої системи фіксації ре­зультатів під час змагань з по­жежно-прикладних видів спо­рту / І. О. Малець // Пожежна безпека 2001.Зб. на­укових праць. – Львів: Сполом, 2001. – с.94-96.


Малець І. О. Огляд сучасних систем мобіль­ного зв’язку / І. О. Малець // Пожежна безпека. Збірник нау­кових праць ЛІПБ, УкрНДІПБ МВС України – Вип.2. – Львів, 2002. – С. 147-152.


Використання мультимедійних технологій під час вивчення спеціальних дисциплін / Т. Є. Рак, І. О. Малець, Ю. Л. Кудринський, О. Г. Доценко, Р. Ю. Кацуляк // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: дос­від, проблеми, перспективи. Збі­рник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2006. – С.278-283


Малець І. О. Розробка елементів математич­ного забезпечення регіональної системи оперативного управ­ління ресурсами та підрозді­лами МНС області / І. О. Малець // Пожежна безпека. Збірник нау­кових праць ЛДУБЖД, УкрН­ДІПБ МНС України – № 10 – Львів, 2007. – С. 21-26


Сікора Л. С. Моделі правил оперування з логічними висновками в проце­дурах прийняття цілеорієнтова­них рішень / Сікора Л. С., Манишин І. Р., Малець І. О // Національна академія наук України. Збірник наукових праць, інститут проблем моде­лювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. Випуск 38, Київ,2007. – С. 156-161


Інформаційні компоненти в процедурах прийняття рішень інтелектуальним агентом / Сікора Л. С., Манишин І. Р., Мриглод О. І., Малець І. О.,Сікора В. М.// Національна академія наук України. Збірник наукових праць, інститут проблем моде­лювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. Випуск 39, Київ,2007.- С. 131-136


Сікора Л. С. Комплексування методів захи­сту інформаційних систем жив­лення на основі струмових ста­білізаторів та UPS / Сікора Л. С., Менжинська Н. В., Малець І. О.// Національна академія наук України. Збірник наукових праць, інститут проблем моде­лювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. Випуск 40, Київ-2007.- С. 153-157


Логіка прийняття рішень в активних інтелектуальних системах / Сікора Л. С., Манишин I. Р., Кунченко–Харченко В. І., Малець І. О.// Моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 44. – С. 122–130.


Інформаційно-ресурсна концепція та методи штучного інтелекту для формування ан­тикризових стратегій управління / Сікора Л. С., Фешчишин Р. А., Сікора В. М., Малець І. О.// Наукові праці 2007 Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – Вип.44. – К. 73-81


^ Розмиті події в динамічних іграх взаємодії інформаційно–керую­чих систем та інформаційні мо­делі діагностики ситуацій при нечітких даних / Сікора Л. С., Малець І. О., Борзов Ю. О., Кунченко–Харченко В. І.// Моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 43. – С. 136–140.


Логіко–математичні аспекти процедур тестування для оцінки професійної придатності до опе­ративної роботи в інформаційних ієрархічних системах / Сікора Л. С., Ткачук Р. Л., Малець І. О., Федчишин Р. А.// Моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 44. – С. 117–121.


Сікора Л.С. Моделі зміни стану ієрархічних систем під впливом інформаційних та енергетичних збурень / Сікора Л.С., Сікора В.М., Малець І.О.// Наукові праці 2007 Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. праць – Вип.43. – К. :ІПМЕ НАН України С. 142-148.


^ Евристики і системні моделі та інформаційні технології пошуку процедури розв’язання управлінських задач / Сікора Л. С., Міюшкович Ю. Г., Малець І. О.,Федчишин Р. А., Поліщук М. Б. // Наукові праці 2008 Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. праць – Вип.48. – К. :ІПМЕ НАН України С. 165-172


^ Стратегии построения процедур вывода в системах поддержки принятия управленческих ре­шений / Сікора Л. С., Міюшкович Ю. Г., Сікора В. М., Кунченко-Харченко В. І., Малець І. О.// Наукові праці 2008 Моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 48. С. 195-201 чому прізвища по-укр.? Не вказане місто випуску і установа


^ Координаційне діалогове управління проектами на верх­ньому рівні системної Ієрархії в умовах надзвичайних ситуацій / Сікора Л. С., Рак Т. Є., Малець І. О. // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдія­льності. – 2008. – № 2. – С. 97-103.


Формалізація знань для синтезу моделей процедур розв'язання проблемних ситуацій в техноло­гічних і регіональних структурах / Сікора Л. С., Манишин І. Р., Кунченко–Харченко В. І., Малець І. О.// Моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 46. – С. 133–140.


Логічні і евристичні процедури в саморганізовуючих цілеорієн­тованих ієрархічних системах ліквідації загроз / Сікора Л. С., Малець І. О., Борзов Ю. О., Міюшкович Ю. Г. // Наукові праці 2008 Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – Вип.48. – К. С. 177-184


Інтелектуальні та психологічні характеристики особи як управлінського елементу інтегрованих систем з ієрархічною структурою / Сікора Л. С., Антоник М. С., Федчишин Р. А., Міюшкович Ю. Г., Малець І.О. // Наукові праці 2008 «Комп’ютерні технології дру­карства». Збірник наукових праць №20. - Львів: видавництво Української академії друкарства С. 34-44


^ Системы поддержки принятия управленческих решений в ие­рархических структурах / Сікора Л. С., Миюшкович Ю. Г., Сікора В. М., Малець І. О. // Наукові праці 2008 Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – Вип.49. – К. С. 183-187


Малець І. О. Інформаційні технології і потокові моделі забезпечення оперативної діяльності для формування маршрутів передачі даних у мережах в умовах надзвичайних ситуацій /Малець І. О.// Моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 45. – С. 165–171.


Правила виводу у процедурах прийняття рішень в кризових ситуаціях / Сікора Л. С., Манишин І. Р., Кунченко–Харченко В. І, Малець І. О., Кибукевич В. В.// Моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 45. – С. 171–181.


Сікора Л. С. Моделі зміни стану ієрархічних систем під впливом інформацій­них та енергетичних збурень / Сікора Л. С., Сікора В. М., Малець І. О.// Моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 43. – С. 142–147.


Управління ієрархічними техно­генними структурами в умовах підвищеного ризику / Сікора Л. С., Манишин, I. Р., Антоник М. С., Малець І. О.// Моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 47. – С. 131 –140.


Ситуаційні моделі розв’язання задач управління і діагностика режимів комп’ютеризованих виробництв з елементами шту­чного інтелекту / Сікора Л. С., Поліщук Н. Б., Федчишин Р. А., Малець І. О.// Зб. наук. пр. «Моделювання та інформаційні технології» – Вип.43. – К. :ІПМЕ НАНУ С. 193-196


Інформаційно–ресурсна концеп­ція та методи штучного інтелекту для формування антикризових стратегій управління / Сікора Л. С., Федчишин Р. А, Сікора В. М., Малець І. О.// Моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 44. – С. 73–80.


Сікора Л.С. Модифікація моделі Аткінсона функціонування механізму па­м'яті / Сікора Л. С.,

Лиса Н. К, Малець І.О. // Моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 42. – С. 157–161. немає міста і установи


Сікора Л.С. Інтелектуальні агенти забезпе­чення функціональної стійкості і захисту систем зв’язку в над­звичайних ситуаціях / Сікора Л.С., Малець І.О.// Наукові праці 2007 Зб. наук. пр. «Моделювання та інформаційні технології» – Вип.42. – К.: ІПМЕ НАНУ С. 50-54.


Сікора Л. С. Логіка формування знань в про­цедурах оцінки динамічних ситу­ацій в техногенних системах в умовах наближених до катастро­фічного стану / Сікора Л. С., Сікора В. М., Малець І.О.// Моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 42. – С. 122–128. немає міста і установи


Сікора Л. С. Логічні аспекти побудови когні­тивних професійно орієнтованих тестів для операторів зв'язку / Сікора Л. С., Малець І.О.// Моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 44. – С. 81–87. немає міста і установи


Моделі декомпозиції стратегій в плани управляючих дій для агрегатів ієрархічних систем / Сікора Л. С., Федчишин Р. А., Манишин І. Р., Поліщук М. Б., Малець І. О.// Моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 45. – С. 157–166.


Розмиті події в динамічних іг­рах взаємодії інформаційно-ке­руючих систем / Сікора Л. С., Малець І. О., Борзов Ю. О., Кунченко–Харченко В. І. // Зб. наук. праць ІПМЕ НАН України. – Вип.43. – К. 136-140


^ Логіко-інформаційні та інтелектуальні процедури формування рішень в технічних системах при структуризації програм навчання / Сікора Л. С., Манишин І. Р., Федчишин Р. А., Малець І. О., Борзов Ю. О.// Моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 46. – С. 134–138.


Сікора Л. С. Стратегія та моделі маршрутизації каналів зв'язку в умовах надзвичайних ситуацій на енергетичних та технологічних об'єктах / Сікора Л. С., Борзов Ю. О., Конанець Р. М. // Моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 46. – С. 139–150.


Синтез процедур діалогу для оперативного управління в ене­ргетичних автоматизованих ієрархічних системах / Сікора Л. С., Міюшкович Ю. Г., Лиса Н. К., Владика Р. М., Малець І. О.// Наукові праці 2009 Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – Вип.51. – К. 194-202


Сікора Л. С. Синтез координуючих стратегій прийняття рішень в ієрархічних системах з великим терміном експлуатації / Сікора Л. С., Малець І. О.// Наукові праці 2009 Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. праць – Вип.50. – К. :ІПМЕ НАН України 183-192


^ Методи і моделі штучного інтелекту та інформаційних технологій для створення мультимедійних комплексів термінального діалогового управління / Сікора Л. С.,

Міюшкович Ю. Г., Лиса Н. К., Сікора В. М., Малець І. О., Владика Р. М.// Наукові праці 2009

Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. праць – Вип.50. – К. :ІПМЕ НАН України 173-182


^ Процедури побудови моделей координаційних стратегій прийняття рішень в ієрархічних техногенних системах з викори­станням експертних знань / Сікора Л. С., Лиса Н. К., Міюшкович Ю. Г., Малець І. О.// Наукові праці 2009 Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. праць – Вип.51. – К. :ІПМЕ НАН України 178-184


^ Омеляновський П.Й. Стратифікація і інтеграція ієра­рхічних систем управління / Омеляновський П.Й., Сікора Л.С., Малець І. О., Міюшкович Ю.Г.// Наукові праці 2009 Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – Вип.51. – К. 186-193


^ Грицюк Ю.І. Математичні моделі управління портфелями проектів з удосконалення системи безпеки життєдіяльності / Грицюк Ю.І., Рак Т.Є., Малець І.О.// Комп’ютерні науки та інформа­ційні технології Вісник НУ “Львівська політехніка” № 672, С.110-119


^ Грицюк Ю.І. Особливості розв'язання задачі оптимального управління процесом ліквідації лісових пожеж / Грицюк Ю.І, Рак Т.Є., Малець І.О.// Пожежна безпека. Збірник нау­кових праць ЛДУБЖД, УкрН­ДІПБ МНС України – № 17 – Львів, 2010. – С. 51-57


^ Грицюк Ю.І. Структурні компоненти задачі оптимального управління процесом боротьби з лісовими пожежами / Грицюк Ю.І., Рак Т.Є.// Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 8. – С. 171-174.


Грицюк Ю.І. Впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність підрозділів міністерства надзвичайних ситуацій / Грицюк Ю.І., Малець І.О.// Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.14. – С. 326-331.


Малець І.О. Роль та проблеми функціонування телекомунікаційних систем при надзвичайних ситуаціях /Малець І.О. // Комп’ютерні науки та інформа­ційні технології Вісник Національного універси­тету “Львівська політехніка” № 710, – С.74-78


^ Мартин Є.В. Геометричне моделювання областей параметрів пожежотехнічних систем / Мартин Є. В., Малець І.О., Лебедєв М. Ю // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво Науковий журнал Луцького національного технічного університету, № 6 (2011), - С.164-167


Розділ V


СТатті в міжнародних виданнях

____________________________________________________________


Розділ VI


Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

________________________________________________________________________________


^ To problem of planning computerized communication networks for fire and safety service / Y. Rak, T. Rak , A. Renkas, I. Malets // Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym. – Krakow, 2006. - P. 126-127


Interactive methods of preparation of specialists for fire and safety service / Y. Rak, T. Rak, A. Renkas, I. Malets // Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym. – Krakow, 2006. - P. 128-130.


Малець І. О. Використання ГІС-технологій для потреб аварійно-рятуваль­ної служби / Малець І.О.// Чрезвычайные ситуации: преду­преждение и ликвидация. Сбор­ник тезисов докладов IV Меж­дународной научно-практичес­кой конференции. Том 2. Минск 2007, С.288-290


Сікора Л. С. Модель «Я-система » інтелекту­ального активного агента опе­ратора в умовах дії загроз на техногенну структуру / Сікора Л. С., Ткачук Р. Л., Малець І. О.// «Современные информационные системы. Проблемы и тенденции развития». Материалы второй международной научной конфе­ренции. Харьков-Туапсе 2007, С.173-175


Сікора Л. С. Синтез компонентів когнітивної моделі взаємодії управляючого оператора з технічн0ою систе­мою / Сікора Л. С., Малець І. О.// «Современные информационные системы. Проблемы и тенденции развития». Материалы второй международной научной конфе­ренции. Харьков-Туапсе 2007, С.171-172


Сікора Л. С. Інтелектуальні аспекти забезпе­чення функціональної стійкості систем зв’язку/ Сікора Л. С., Малець І. О.// Науково-практична конференція «Сучасні проблеми телекомуні­кацій - 2007» Матеріали конфе­ренції 18-20 жовтня 2007 року, Львів -2007, С. 8-10


Сікора Л. С. Логіка прийняття рішень в опе­ративних екстремальних ситуа­ціях для управління в ієрархіч­них системах / Сікора Л. С., Малець І. О.// Тези доповідей Першої міжна­родної науково-технічної конфе­ренції «Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007», Суми, – 2007, С.35-37


^ Декомпозиція проблеми інтелекту через моделі поведінки / Сікора Л. С., Федчишин Р. А., Міюшкович Ю. Г., Малець І. О. // Матеріали 3-го Міжнародного радіоелектронного форуму «Прикладна радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку» (МРФ-2008). Міжнародна конференція «Інформаційні комп’ютерні технології та системи» (ІКТС-2008), м. Харків, С. 22-24... 925-927


Малець І. О. Перспективи використання стільникового мобільного зв’язку в системах інформаційного забезпечення підрозділів МНС України / Малець І. О., Мосолов О. О., Цибуляк Б. З.// Мат. міжнародної науково-практичної конференції ад’юнктів, курсантів та студентів «Пожежна безпека та охорона праці». - Черкаси, 2008. - С. 253-255.


^ Правила виводу у процедурах прийняття рішень / Сікора Л. С. , Кунченко-Харче­нко В. І., Кибукевич  В. В., Малець І. О. //"Автоматика-2008", Доповіді XV міжнародної конференції з авто­матичного управління, Одеса, 23-26 вересня 2008 року /– 2008. – Том 2. – С. 913 916.


Сікора Л. С. Розмиті події в динамічних іграх взаємодії інформаційно-керую­чих систем / Сікора Л. С., Борзов Ю. О., Малець І. О.// Матеріали IX Мiжнародної кон­ференцiї [«Контроль у правління в складних системах (КУСС-2008)»], (Вінниця, 21-24 жовтня 2008 р.). – Він : 26-27


Сікора Л. С. Декомпозиція проблеми інтеле­кту через моделі поведінки / Сікора Л. С., Міюшкович Ю.Г., Федчишин Р.А., Малець І.О. // Міжнародна конференція «Інфо­рмаційні комп’ютерні технології та системи», (Харків, 22-24 жов­тня 2008 р.). –С. 925-927


^ Грицюк Ю.І. Комбінаторні методи прийняття рішень з удосконалення системи безпеки життєдіяльності / Грицюк Ю.І., Рак Т.Є., Малець І.О.// Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матер. Міжнар. наук. конф. [зб. наук. праць у 2-ох т.], 17-21 травня 2010 р., м. Євпаторія. – Херсон : ХНТУ. – 2010. – Т. 1. – С. 178-182.


Грицюк. Ю.І. Практичні проблеми організації системи захисту інформації у структурних підрозділах міністерства надзвичайних ситуацій України / Грицюк Ю.І., Малець І.О. // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми о числювального інтелекту : матер. Міжнар. наук. конф. [зб. наук. праць у 2-ох т.], 16-20 травня 2011 р., м. Євпаторія. – Херсон : ХНТУ. – 2010. – Т. 2. – С. 265-272.

Грицюк Ю.І. Інформаційний аналіз структурних компонент надзвичайних ситуацій / Грицюк Ю.І., Рак Т.Є., Малець І.О.// Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матер. Міжнар. наук. конф. [зб. наук. праць у 2-ох т.], 16-20 травня 2011 р., м. Євпаторія. – Херсон : ХНТУ. – 2010. – Т. 2. – С. 62-67.


Малець І.О. Аналіз можливостей телекомунікацій в умовах надзвичайних ситуацій / Малець І. О., Грицюк Ю.І., Рак Т.Є. // Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «Инфотех-2011»: Материалы. Междунар. научн-практич. конф. 5-10 сентября 2011 г., г. Севастополь : СевНТУ. – 2011. – С. 204-205.


Розділ VII


Методичні рекомендації

________________________________________________________________________________


Розділ VIII


Словники

_______________________________________________________________________________


Розділ IX


Патенти.

авторські Свідоцтва

________________________________________________________________________________


^ Авторські свідоцтва


Розділ X


Дисертації на здобуття

наукового ступеня доктора наук

Захищені працівниками університету


Дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Захищені працівниками університету


Малець І.О. Інформаційно-системні моделі діалогового управління в термінальних ієрархічних системах в умовах надзвичайних ситуацій: дис. … канд.. техн. наук : 05.13.06 / Малець Ігор Остапович. – Львів, 2009. – 305 с. (Наук. кер. – д.т.н., проф. Сікора Л.С.). http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3212Схожі:

Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ Монографії Розділ Підручники. Навчально-методичні посібники
Основи вищої математики: Навчальний посібник / А. Д. Кузик.– Львів: Сполом, 2004. – 115 с
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconСписок наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Н. П. Кухарської, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники
Кухарська Н. П. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої : навч посібн. / Н. П. Кухарська. – Львів : ліпб, 2006. – 72 с
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Пожежна та техногенна безпека основних небезпечних виробництв. Частина 1: Навчальний посібник / Павлюк Ю. Е., Бабаджанова О. Ф. Львів:...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Павлюк Ю. Е. Аналіз пожежної небезпеки технологічних процесів виробництв: Навчальний посібник / Ю. Е. Павлюк, Н. О. Ференц.– Львів:...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники Кузик А. Д
Кузик А. Д. Теорія ймовірностей та математична статистика : Навчальний посібник / О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир. – Львів: лду бжд,...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Кульчицька М. О. Риторика: Збірник завдань для тестового контролю : Навчальний посібник / М. О. Кульчицька, О. М. Шелюх. – Львів:...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Реологічні властивості суміші поліамід-полівінілпіролідон / Левицький В.Є., Тарнавський А. Б. // Вісник ну “Львівська політехніка”....
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ I підручники. Навчально-методичні посібники
Купчак М. Я. Екологічне право : навч пос. [для курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів] / Харчук А. І., Купчак...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Зачко О. Б. Інформаційна модель елементів системи гарантування пожежної безпеки / О. Б. Зачко, В. Б. Федан // Науковий вісник нлту...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ I монографії Розділ IІ підручники. Навчально-методичні посібники
«Протипожежна техніка. Одяг пожежний тепловідбивний захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування». Дсту 7141: 2009/...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи