Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники icon

Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Скачати 51.14 Kb.
НазваРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Дата конвертації10.06.2013
Розмір51.14 Kb.
ТипДокументи

Розділ II


ПІдручники.

Навчально-методичні посібники

________________________________________________________________________________


Кульчицька М. О. Риторика: Збірник завдань для тестового контролю : Навчальний посібник / М. О. Кульчицька, О. М. Шелюх. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 101 с.


Кульчицька М. О. Навчально-методичні матеріали для проведення занять з культури ділового спілкування. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – 64 с.


Розділ IV


статті у наукових Виданнях

________________________________________________________________________________


Кульчицька М. О. “Дійсність проростає крізь конфлікт” (на мате­ріалі романів В.Бар­ки “Рай” та “Жовтий князь”) // Наукові записки. Серія: Літературо­знав­ство. – Вип.V. – Тернопіль: ТДПУ, 1999. – С. 42-53.


Кульчицька М. О. Поетика кольору в романах Василя Барки // Актуальні проблеми су­часної фі­лології. Літературознавство. Зб. наук. праць Рівненського дер­жав­ного гума­нітарного ун-ту. – Вип.VII. – Рівне: РДГУ, 1999. – С. 141-152.


Кульчицька М. О. “Неповторність повторного” в романах Василя Барки // Актуальні проб­­­­леми сучасної фі­лології. Літературознавство. Зб. наук. праць Рів­нен­сь­ко­го дер­жавного гуманітарного ун-ту. – Вип. IХ. – Рівне: РДГУ, 2000. – С. 11-20.


Кульчицька М. О. В обороні “духовних джерел” життя… // Київська церква. – 2000. – № 2(8). – С. 120-122.


Кульчицька М. О. Семантика сну в романах В.Барки // Літературознавчі зошити. Науковий журнал. – Вип. 1. – Львів, 2001. – С. 150-160.


Кульчицька М. О. Організаційні засади самостійної роботи у сучасному навчальному процесі // Планування та організація самостійної роботи курсантів і студентів з іноземної мови у ВНЗ України: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.П.Зе­лен­ської. – Львів: Львів­сь­кий держав­ний уні­вер­ситет внутрішніх справ, 2005. – С. 94-96.


Кульчицька М. О. Редагування як чинник ефективності інформаційних листків МНС України // Бюлетень науково-методичного центру навчальних закладів МНС України. – Харків: Університет цивільного захисту, 2008. – № 2 (16). – С. 4-11.

Кульчицька М. О. Василь Барка: війна і доля людини-письменника // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. Літературознавство. – 2008. – № 17. – С. 99-104.

Кульчицька М. О. Культурологічний підхід до евристичної бесіди про мовленнєвий анти етикет // Мова і культура. Науковий журнал. – Вип. 11. – Т. ХІІІ (125). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 351-355.

Кульчицька М. О. Риторико-комунікативна складова підготовки фахівців сфери МНС до масово-роз’яснювальної роботи // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – № 4, Частина 2.– С. 111-116.


Кульчицька М. О. Мозаїка світових абсурдів у «Діаріуші людства» від Ліни Костенко / М. О. Кульчицька, Ю. П. Горблянський // Дзвін: літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України. – 2011. – № 3 (797). – С. 131-135.

Кульчицька М. О. «Кривава фієста сучасності» в одкровенні від Ліни Костенко (зауваги про «Записки українського самашедшого») / Ю. П. Горблянський, М. О. Кульчицька // Слово і час. – 2011. – № 5. – С. 73-83.


Кульчицька М. О. До джерел і ключів художнього твору крізь призму міфопоетики // Міфологія і фольклор. Науково-освітній журнал. – 2011. – № 1. – С. 78-81.


Розділ VI


Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

________________________________________________________________________________


Кульчицька М. О. Людина в екстремальних обставинах (екзистенціальне в романах В.Бар­­ки “Рай” та “Жовтий князь”) // Українська філологія: школи, постаті, про­б­­леми. Збірник науко­вих праць Міжнарод­ної конференції, при­свя­ченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львів­сь­ко­­му уні­верситеті. – Т. 1. – Львів: Світ, 1999. – С. 646-653.


Кульчицька М. О. Українська мова у технічних ВНЗ: сучасний стан і перспективи функціонування // Культура мови у форматі діяльності системи МНС: проб­леми та перспективи: Матеріали ІІ Всеукр. наук.-прак­т. конф. – Вип. 2. – Харків: АЦЗУ, 2004. – С. 28-33.


Кульчицька М. О. Фахівці МНС України: Люди чи люди-функції (роздуми в контексті предмету „Українська мова (за професійним спрямуванням))” // Пожежна та техно­ген­на безпека: Зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. – Чер­каси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2005. – С. 31-32.


Кульчицька М. О. Художня рецепція Львова у романі Р.Іваничука „Вода з каменю” // Львів: історична та культурна спадщина (до 750-річчя заснування Львова): Матеріали наук. конф. – Львів: ЛДУБЖД, 2006. – С. 200-209.


Кульчицька М. О. Мовні проблеми нормативного оформлення фахової документації / М. О. Кульчицька, О. М. Шелюх // Пожежна безпека – 2007: Зб. мате­рі­алів Міжнародної наук.-практ. конф. – Черка­си: Академія пожеж­ної безпеки ім. Ге­ро­їв Чорнобиля, 2007. – С. 89-91.


Кульчицька М. О. Навички риторичної комунікації як органічна складова професіо­наліз­му працівників МНС / М. О. Кульчицька, О. Галинич // Гуманітарні аспекти формування особистості працівника МНС: Матеріали наукових семінарів від 15 березня 2007 р. та 12 березня 2008 р. – Львів: ЛДУБЖД, 2008. – C. 20-30.


Кульчицька М. О. Використання новітніх наукових досліджень у викладанні гуманітарних дисциплін // Гуманітарні аспекти формування особистості працівника МНС: Матеріали ІІІ наук. конф. від 24 квітня 2009 р. – Львів: ЛДУБЖД, 2009. – C. 51-55.

Кульчицька М. О. Діалогізм як форма відображення правди життя у романі В. Барки “Жовтий князь” // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 282-288.

Кульчицька М. О. Системно-функціональний підхід до викладання української мови (за професійним спрямуванням), риторики та культури ділового спілкування // Актуальні проблеми технічних та природничих наук у забезпеченні цивільного захисту: Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (Черкаси, 6-7 квітня 2010 р.). – Частина І. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2010. – С. 207-210.

Кульчицька М. О. Комунікативна компетенція фахівця МНС: лінгво-прагматичний аспект (тези) // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. – Львів: ЛДУБЖД, 2010. – С. 40.


Розділ VII


Методичні рекомендації

________________________________________________________________________________


Кульчицька М. О. Українська мова (за про­фесійним спрямуванням). Завдання контрольної роботи і методичні реко­мендації до її виконання для слухачів заочного відділення. Львів: ЛДУ БЖД, 2006. – 32 с.


Кульчицька М. О. Опис друкованої інформації. Методичні рекомендації щодо укла­дан­ня і оформлення бібліографії. – Львів: ЛДУ БЖД, 2007. – 20 с.


Кульчицька М. О. Методичні вказівки з риторики для слухачів заочної форми навчання. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – 16 с.


Кульчицька М. О. Методичні вказівки з культури ділового спілкування для слухачів заочної форми навчання. – Львів: ЛДУБЖД, 2009. – 18 с.


Шелюх О. М. Українська мова (за професійним спрямуванням): Методичні рекомендації до курсу для слухачів заочної форми навчання / М. О. Кульчицька, О. М. Шелюх. – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – 39 с.


Кульчицька М. О. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи курсантів/студентів денної форми навчання до курсу “Культура ділового спілкування”. Кваліфікаційний рівень – спеціаліст. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 14 с.


Розділ X


Дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Захищені працівниками університету


Кульчицька М. О. Романи Василя Барки „Рай” та „Жовтий князь”: художня візія тоталітарної дійсності: дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Кульчицька Марина Орестівна. – Львів, 2003. – 203 с. (Наук. кер. – д. філолог. н., ст. наук. проф. Сеник Л.Т.).Схожі:

Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ Монографії Розділ Підручники. Навчально-методичні посібники
Основи вищої математики: Навчальний посібник / А. Д. Кузик.– Львів: Сполом, 2004. – 115 с
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Малець І. О. Основи електроніки : Навчальний посібник / І. О. Малець – Львів; ну «Львівська політехніка», 2003. – 140 с
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconСписок наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Н. П. Кухарської, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники
Кухарська Н. П. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої : навч посібн. / Н. П. Кухарська. – Львів : ліпб, 2006. – 72 с
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Пожежна та техногенна безпека основних небезпечних виробництв. Частина 1: Навчальний посібник / Павлюк Ю. Е., Бабаджанова О. Ф. Львів:...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Павлюк Ю. Е. Аналіз пожежної небезпеки технологічних процесів виробництв: Навчальний посібник / Ю. Е. Павлюк, Н. О. Ференц.– Львів:...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники Кузик А. Д
Кузик А. Д. Теорія ймовірностей та математична статистика : Навчальний посібник / О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир. – Львів: лду бжд,...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Реологічні властивості суміші поліамід-полівінілпіролідон / Левицький В.Є., Тарнавський А. Б. // Вісник ну “Львівська політехніка”....
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ I підручники. Навчально-методичні посібники
Купчак М. Я. Екологічне право : навч пос. [для курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів] / Харчук А. І., Купчак...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Зачко О. Б. Інформаційна модель елементів системи гарантування пожежної безпеки / О. Б. Зачко, В. Б. Федан // Науковий вісник нлту...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ I монографії Розділ IІ підручники. Навчально-методичні посібники
«Протипожежна техніка. Одяг пожежний тепловідбивний захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування». Дсту 7141: 2009/...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи