Рішення Донецької обласної ради від 29. 03. 2012 №6/10-253 програма «освіта донеччини. 2012-2016 роки» Донецьк 2012 паспорт програми Назва програми Освіта Донеччини. 2012-2016 роки icon

Рішення Донецької обласної ради від 29. 03. 2012 №6/10-253 програма «освіта донеччини. 2012-2016 роки» Донецьк 2012 паспорт програми Назва програми Освіта Донеччини. 2012-2016 роки
НазваРішення Донецької обласної ради від 29. 03. 2012 №6/10-253 програма «освіта донеччини. 2012-2016 роки» Донецьк 2012 паспорт програми Назва програми Освіта Донеччини. 2012-2016 роки
Сторінка1/18
Дата конвертації21.02.2014
Розмір3.93 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
1. /МАКЕТ_Осв_та Донеччини 2012-2016 -Истоки -3 (без ф_н).docРішення Донецької обласної ради від 29. 03. 2012 №6/10-253 програма «освіта донеччини. 2012-2016 роки» Донецьк 2012 паспорт програми Назва програми Освіта Донеччини. 2012-2016 роки


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Донецької обласної ради

від 29.03.2012 № 6/10-253


ПРОГРАМА

«ОСВІТА ДОНЕЧЧИНИ.
2012-2016 РОКИ»Донецьк

2012

ПАСПОРТ

програми

 1. Назва програми

Освіта Донеччини. 2012-2016 роки

 1. Підстава для розроблення

Рішення колегії обласної державної адміністрації від 23.02.2011 протокол № 3

 1. Розробник Програми

Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації

 1. Співрозробники Програми

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

 1. Відповідальний виконавець Програми

Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації

 1. Учасники (співвиконавці) Програми

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, навчальні заклади області

 1. Строк виконання Програми

2012-2016 роки

8. Очікувані результати

 • формуванню цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян в освітніх послугах.

 • оптимізація мережі закладів освіти до потреб області, створення інноваційних освітніх комплексів, педагогічних технопарків;

 • створення умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників педагогічного процесу, укріплення їх здоров’я;

 • підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін;

 • створення дієвої системи ресурсного забезпечення освіти;

 • наближення регіональної системи освіти до європейських вимірів і стандартів;

 • підвищення конкурентноздатності випускника;

 • підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи.

ЗМІСТ


Загальні положення Програми
«Освіта Донеччини. 2012-2016 роки» 5


Оцінка тенденцій формування контингенту
закладів освіти Донецької області
у 2012-2016 навчальних роках 12


Напрямок І. Дошкільна освіта 15

Проект «Дошкілля» 15

Проект «Сходинки до школи» 25

Напрямок ІІ. Загальна середня освіта 33

Проект «Впевнений старт першокласника» 33

Проект «Структурна розбудова загальноосвітнього простору» 42

Проект «Шкільний автобус» 52

Проект «Цифрова освіта Донеччини – 100%» 59

Проект «Регіональна система оцінювання якості освіти» 69

Проект «Рідна мова» 74

Проект «Надія Донеччини – гордість України» 83

Проект «Особлива дитина» 90

Проект «Школа майбутнього» 100

Проект «Конкурентноспроможний випускник Донеччини» 105

Напрямок ІІІ. Виховна і позашкільна робота 110

Проект «Виховання молодого покоління Донеччини» 110

Проект «Соціальний захист дітей,
які потребують особливої уваги та підтримки» 117

Проект «Позашкілля Донеччини» 129

Проект «Здоров’я через освіту» 139

Напрямок ІV. Професійна освіта 147

Проект «Розвиток професійно-технічної освіти
Донецької області» 147

Проект «Успішний студент – кваліфікований учитель» 157

Проект «Ефективність вищої освіти
як фактор сталого інноваційного розвитку регіону» 170

Напрямок V. Післядипломна педагогічна освіта 181

Проект «Підготовка фундаторів освітніх інновацій» 181

Проект «Мобільне навчання
у відкритому інформаційному середовищі» 190

Проект «Лідери освіти Донеччини» 194

Напрямок VІ. Матеріально-технічне
і фінансове забезпечення 200


Проект «Оновлена школа» 200


Загальні положення Програми
«Освіта Донеччини. 2012-2016 роки»Загальна спрямованість модернізації освіти області полягає у необхідності забезпечення її відповідності до європейських стандартів, потреб сучасного життя країни та регіону, цілеспрямовано орієнтувати на задоволення запитів жителів області щодо якісної та доступної освіти.

Згідно з «Концепцією гуманітарного розвитку України на період до 2020 року» держава визначила намір входження в освітній та науковий простір Європи. У міжнародних стратегічних документах, зокрема «Навчання для всіх: інвестиції в знання і навички людей задля сприяння розвитку», «Стратегія ЄЕК ООН для освіти в інтересах збалансованого розвитку», підкреслюється, що неперервна освіта поряд з необхідністю адаптації до змін у професійній діяльності повинна перетворитися у процес неперервного розвитку особистості, її знань і компетентностей, а також спроможності виносити судження і діяти в нових умовах.

Реалізація цієї вимоги передбачає постійне навчання з раннього дитинства, гармонійне поєднання формальної, неформальної та інформальної освіти, самомотивацію до освітньої діяльності.

Стратегічний курс суспільства на посилення ролі регіонів у регулюванні суспільного життя та соціально-економічного розвитку зумовив переоцінку традиційних факторів регіонального розвитку, у тому числі й переосмислення функції освіти, набуття нею першочергового значення як рушійної сили позитивних суспільних змін в області. Виважена та гнучка регіональна освітня політика як конкретизація освітньої політики держави на місцевому рівні може успішно реалізовуватися через програму розвитку освіти, що своєю спрямованістю і змістом відповідає обласним економічним, соціокультурним умовам і перспективам їх розвитку.

В умовах високого динамізму розвитку науки та освіти, стрімкого оновлення системи знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації освіти на особистість учня, запровадження нових технологій навчання, які забезпечували б високу якість підготовки випускників.

Програма «Освіта Донеччини. 2012-2016 роки» визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти області, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, регіону на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма зумовлює модернізацію чинників, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу.

Провідна ідея Програми: сталий розвиток неперервної якісної освіти через:

  • відкритий доступ;

  • оптимальність використання ресурсів;

  • комфортність учасників педагогічного процесу;

  • стійкій розвиток освітньо-виховних моделей та учасників педагогічного процесу.


Програма є проектною моделлю і відповідає наступним вимогам:

 • обґрунтованість її актуальності, цільових установок, механізмів реалізації, кінцевих результатів;

 • комплексність, тобто цілісне віддзеркалення єдиного освітнього простору регіону з різноманітністю типів, видів, освітніх установ, ступенів і рівнів освіти, інтеграцією різнорівневих однопрофільних і різнопрофільних освітніх установ, створення освітніх, регіональних комплексів;

 • взаємозв'язок з іншими програмами розвитку різних сфер регіону;

 • експліцитність – ясність, чіткість її основних направлень, цілей і завдань, адекватне віддзеркалення в них реальних процесів і тенденцій розвитку освітніх систем і комплексів;

 • логічна послідовність структури і основних її компонентів;

 • ресурсне забезпечення – науково-методичний супровід програми, її організаційно-економічне забезпечення, обґрунтування механізму управління реалізацією програми.

У Програмі закладений сценарій розвитку – перехід регіональної системи освіти в новий якісний стан, становлення освіти як технології навчання і виховання.

Проектна модель формування регіональної Програми є проектуванням пріоритетних направлень розвитку освітніх систем і комплексів - цільових проектів.

Мета і завдання розвитку освіти

Метою Програми «Освіта Донеччини. 2012-2016 роки» є:

 • підвищення рівня і доступності якісної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки, сучасних потреб суспільства і кожної особистості;

 • забезпечення гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства;

 • підготовка компетентного випускника, успішного громадянина.Концептуальні пріоритети програми:

 1. Підвищення якості освіти:

 • прогнозування і стратегія розвитку регіональної освітньої мережі, освітніх систем і комплексів;

 • задоволення освітніх потреб рідними мовами;

 • підвищення якості регіональної системи освіти в усіх її складових;

 • підвищення якості освітнього процесу в навчально-виховних закладах відповідно до цілей і стандартів освіти в державі;

 • задоволення очікувань учасників процесу освіти якістю наданих закладами освітніх послуг.

 1. Розвиток оздоровчої функції освіти:

 • запровадження здоров’язбережувального та здоров’яформуючого навчально-виховного процесу в закладах освіти. Імідж діяльності шкіл – навчання без шкоди для здоров’я;

 • забезпечення медико-психологічного супроводу учнів у процесі навчання та виховання, особливо на уроках фізичної культури;

 • надання пріоритетності профілактичній та просвітницькій роботі щодо особливо небезпечних інфекційних захворювань (ВІЛ/СНІДу, туберкульозу тощо), тютюнокуріння, вживання наркотичних та психотропних речовин, безпечної поведінки учнів;

 • оптимізація та осучаснення діяльності навчальних закладів щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учасників освітнього процесу;

 • залучення навчальних закладів освіти до роботи в режимі «Школа сприяння здоров’ю».

 1. Інноваційні технології:

 • впровадження нових організаційних форм навчального процесу на основі інноваційних програм;

 • розробка освітніх програм, орієнтованих на нові інформаційні технології в системі освіти;

 • впровадження сучасної навчальної техніки, комп'ютерних засобів і технологій в навчальний процес освітніх установ;

 • розвиток науково-технічного парку, оновлення експериментальної наукової бази ВНЗ;

 • створення інноваційних бізнес-центрів у вищій школі.

 1. Відповідність педагогів сучасним вимогам:

 • розробка концепції ринку педагогічної праці, підготовки і перепідготовки кадрів для задоволення нових запитів у системі освіти регіону;

 • удосконалення змісту і форм підвищення кваліфікації педагогів з урахуванням їх інтересів і сучасних вимог педагогічної теорії і практики;

 • розвиток тьюторства, підготовка педагогів до нових ролей фасилітатора і модератора навчально-виховного процесу;

 • забезпечення соціального захисту, створення і реалізація системи заходів, що забезпечують права і соціальні гарантії для працівників освіти.

 1. Інтеграція і партнерство:

 • подальша інтеграція освітніх установ усіх рівнів;

 • варіативність і спадкоємність освітніх програм;

 • створення і розвиток інтегрованих типів навчальних закладів;

 • розробка нових програм (домашньої, дистанційної, компенсуючої, додаткової, інклюзивної, спеціальної освіти);

 • інтеграція освіти області в Міжнародний освітній простір.

 1. Нова якість управління освітою:

 • впровадження нових механізмів управління, зокрема електронного;

 • посилення механізмів прогностичного (що випереджає) управління на основі моніторингових досліджень;

 • використання інноваційного менеджменту в управлінні розвитком освіти області.

Стратегічні напрями розвитку освіти

Стратегічними напрямами розвитку освіти області визначено:

 • забезпечення доступності та безперервності освіти;

 • спрямованість на становлення та розвиток особистості;

 • підвищення якості освіти на основі впровадження педагогічних інновацій, компетентнісно зорієнтованого підходу, педагогіки для стійкого розвитку;

 • інформатизація освіти;

 • оновлення регіональної системи моніторингу якості освіти;

 • підвищення соціального статусу педагогів;

 • створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти.

Шляхи реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти

Якість освіти поєднує розвиток особистих якостей людини, якість освітніх послуг, якість освітнього середовища.

Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти в регіоні має стати здатність випускника успішно будувати власне життя й ефективно діяти в глобальному середовищі, вносити свідомий вклад у піднесення конкурентноздатності країни в європейському і світовому просторі. Це передбачає наявність у нього високого рівня інформованості, умотивованості до власного розвитку і постійної освіти, здатності творчо мислити, громадянської активності і відповідальності, мобільності, гнучкості.

Шляхи реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти передбачають:

 • моделювання:

 • оптимальної освітньої мережі навчальних закладів і установ;

 • єдиного освітнього простору області;

 • управлінського, науково-методичного, психологічного супроводу навчально-виховного процесу за новітніми досягненнями педагогічної науки і практики;
 • забезпечення:

 • відкритого доступу до навчальних ресурсів, різноманітних інформаційних джерел;

 • вільного вибору власної траєкторії неперервного навчання;

 • просування нових технологій, освітніх проектів та ініціатив;

 • створення:

 • дієвої системи підтримки та розвитку обдарованої особистості;

 • умов для реалізації освітніх потреб дітей з вадами здоров’я, поширення інклюзивної освіти;

 • розгалуженої системи освіти дорослих;

 • заохочення:

 • індивідуальної пізнавальної діяльності, альтернативної освіти, що включає: ЗМІ, відвідування бібліотек, музеїв, закладів культури, подорожі, телебачення, Internet тощо;

 • творчих ініціатив педагогів та учнів.

Програму передбачається реалізувати шляхом розробки і впровадження 21 цільових проектів за 6 напрямками.

Умови реалізації Програми

Реалізацію Програми розвитку освіти у регіоні забезпечують умови:

 • нормативно-правові як основа правового регулювання розвитку регіональної освіти, яку складають документи міжнародного, державного та регіонального рівнів;

 • соціально-педагогічні як система соціально-економічних, культурних та освітніх потреб регіону з урахуванням державно-громадського характеру управління;

 • психолого-педагогічні як основа забезпечення науково-методичних вимог підготовки педагогів до професійної діяльності в умовах змін;

 • організаційно-управлінські як основа координації освітніх процесів, здійснення моніторингу якості освіти, забезпечення незалежної експертизи.

Фінансове забезпечення

Матеріально-технічні ресурси визначаються реальними потребами розвитку освіти області на 2012-2016 роки відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил з урахуванням типового переліку обов’язкового навчального обладнання, а також наукового ринку в галузі інформаційних технологій, сучасного підручникотворення, видання дитячої та художньої літератури, які задовольняються шляхом:

 • створення стимулів для інвестування коштів;

 • збільшення загального фінансування на освітянську галузь відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту»;

 • залучення позабюджетних коштів (інвесторів, меценатів, громадських фондів та інших юридичних і фізичних осіб), що не суперечать чинному законодавству України;

 • фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених державним і місцевим бюджетами на освіту, централізованих заходів і субвенцій з державного бюджету на виконання Держаних програм в галузі освіти та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Для досягнення завдань і заходів Програми обсяг фінансування усього складає 1280,6 млн грн., з них державний бюджет - 380,3 млн грн., обласний бюджет - 466,8 млн грн., бюджети міст і районів - 412,8 млн грн, інші джерела -20,8 млн грн..

Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація та координація виконання Програми «Освіта Донеччини. 2012-2016 роки» покладається на управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації.

Щорічно до 1 лютого міські і районні органи виконавчої влади, Рада ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, Рада директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації інформують управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації про хід виконання завдань і заходів Програми.

Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації до 1 березня наступного року інформує Донецьку облдержадміністрацію, Донецьку обласну раду, Міністерство освіти і науки України та громадськість про хід виконання завдань і заходів Програми.

Внесення змін і доповнень до Програми здійснюються Донецькою обласною радою за поданням управління освіти і науки, погодженим з облдержадміністрацією.

Індикатори якості Програми:

 • доцільність:

 • відповідає реальним потребам зацікавлених сторін;

 • цілі чітко визначені з погляду користі для цільової групи;

 • зроблений ретельний аналіз проблем;

 • здійснення:

 • цілі реально досяжні в умовах, що склалися;

 • враховується здатність відповідальних учасників виконати завдання;

 • цілі і результати логічні та піддаються вимірюванням;

 • взяті до уваги ризики;

 • стійкість:

 • переваги від нововведень діють тривалий час.Очікувані результати

 • формуванню цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян в освітніх послугах.

 • оптимізація мережі закладів освіти до потреб області, створення інноваційних освітніх комплексів, педагогічних технопарків;

 • створення умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників педагогічного процесу, укріплення їх здоров’я;

 • підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін;

 • створення дієвої системи ресурсного забезпечення освіти;

 • наближення регіональної системи освіти до європейських вимірів і стандартів;

 • підвищення конкурентноздатності випускника;

 • підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи.

Оцінка тенденцій формування контингенту
закладів освіти Донецької області
у 2012-2016 навчальних роках


(з перспективою до 2023 року)


Одним з чинників розвитку системи освіти області, розгалуженості мережі закладів освіти всіх профілів, типів і рівнів акредитації є тенденції щодо розвитку демографічної ситуації і формування контингентів учнів і студентів.

1. Демографічна ситуація

Аналіз народжуваності за останні 20 років свідчить про поступове зростання, а потім скорочення дитячого населення.

Якщо у 2001 році народилося 29,3 тисяч дітей, то у 2008 році – 44,39 тисяч дітей. З 2008 року народжуваність поступово скорочується. У 2010 році народилося – 41,26 тисяч дітей, що на 3,13 тисяч дітей менше, ніж у 2008 році. За прогнозом у 2016 році народиться 35 тисяч дітей, що на 5,16 тисяч дітей менше, ніж у 2011 році.

Динаміка народжуваності (статистичні та прогнозні дані, тисяч дітей):

группа 5

2. Кількість дітей дошкільного віку

Наслідком скорочення народжуваності в наступні чотири роки буде зменшення кількості дітей дошкільного віку:Таким чином, за чотири роки (з 2012 до 2016 роки) кількість дітей дошкільного віку зменшиться на 23,1 тисячу, або на 11,1%.

З урахуванням цієї демографічної ситуації, а також тенденцій до скорочення частка дітей дошкільного віку, охоплених суспільним вихованням (з різних причин: зростання зайнятості батьків на виробництві, розуміння необхідності отримання систематичної дошкільної освіти і підготовки дітей до продовження навчання в загальноосвітніх закладах тощо) можна прогнозувати відповідне зменшення контингенту вихованців дошкільних закладів освіти і відповідно – зменшення навантаження на одне місце.

3. Кількість дітей шкільного віку та контингентів загальноосвітніх навчальних закладів

Наслідком зменшення народжуваності до 2001 року стало зменшення кількості учнів з 432,5 тисяч у 2005/2006 навчальному році до 327 тисяч учнів у 2010/2011 навчальному році.

У 2011/2012 навчальному році кількість учнів становила 330,4 тисяч, що на 3,4 тисячі учнів більше ніж у 2010/2011 навчальному році. Тенденція зростання чисельності учнів збережеться до 2021/2022 навчального року. За прогнозом у 2021/2022 навчальному році кількість учнів становитиме 403,5 тисяч, що на 73,1 тисячу учнів, або на 18,1% більше ніж у 2010/2011 навчальному році.

З 2021/2022 навчального року прогнозується тенденція до зменшення учнів у навчальних закладах, що пов’язано із зменшенням народжуваності з 2008 року. Так у 2023/2024 навчальному році кількість учнів становитиме 394,8 тисяч, що на 8,7 тисяч, або на 2,2% менше ніж у 2021/2022 навчальному році.

Всього (тисяч учнів):
Тенденція зростання кількості першокласників, за прогнозом, збережеться до 2014 року, та становитиме 44,4 тисячі, що на 8,9 тисяч учнів, або на 20,05% більше ніж у 2010 році.

З 2014 року прогнозується поступове зменшення кількості першокласників. Так у 2023 році кількість першокласників становитиме 34,0 тисячі, що на 10,4 тисячі учнів, або на 23,4% менше ніж у 2014 році.

Всього (тисяч першокласників):
Таким чином, задача збереження існуючої мережі навчальних закладів, доведення завантаженості навчальних закладів до проектної потужності є актуальними для системи освіти Донецької області.

Напрямок І. Дошкільна освіта

Проект «Дошкілля»

Розвиток дошкільної освіти Донецької області. 2012-2016 р.

Проект розроблено відповідно до завдань і пріоритетів, визначених:

 • Конституцією України;

 • Законами України:

  • «Про освіту»;

  • «Про дошкільну освіту»;

 • Національною доктриною розвитку освіти України, затвердженою Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002;

 • Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13. 04. 2011 № 629;

 • Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава (Комітет з економічних реформ при Президентові України від 02.06.2010).

Мета Проекту

Метою Програми є розроблення механізму розвитку дошкільної освіти та його впровадження в практику роботи; забезпечення захисту конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття такої освіти у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах, зокрема дітьми п'ятирічного віку.

Аналіз розвитку дошкільної освіти області за період 2007-2011 років. Актуальність Проекту

У 2011-2012 навчальному році в області функціонують 1149 дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ), у тому числі 842 – у містах і 307 – у сільській місцевості. З них 1113 дошкільних навчальних закладів належать до комунальної власності міських, селищних, сільських рад, 24 – до власності міністерств і відомств, 12 – до приватної власності (у тому числі один приватний центр розвитку «Бріллікід» у м.Донецьку).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Схожі:

Рішення Донецької обласної ради від 29. 03. 2012 №6/10-253 програма «освіта донеччини. 2012-2016 роки» Донецьк 2012 паспорт програми Назва програми Освіта Донеччини. 2012-2016 роки iconДодаток до рішення міської ради від 27. 04. 2012 № VI /16 551 Торезька міська рада Міський відділ освіти програма «освіта міста тореза. 2012-2016 роки» Торез 2012 Концепція Програми «Освіта Тореза. 2012-2016 роки»
України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» (від 04. 07. 2005 р. №1013/2005),...
Рішення Донецької обласної ради від 29. 03. 2012 №6/10-253 програма «освіта донеччини. 2012-2016 роки» Донецьк 2012 паспорт програми Назва програми Освіта Донеччини. 2012-2016 роки iconРішення обласної ради 24. 02. 2012 р. №10/27 Регіональна цільова програма «Освіта Луганщини. 2012-2016 роки» Луганськ 2012 I визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженої Указом Президента України від 27. 04. 2011...
Рішення Донецької обласної ради від 29. 03. 2012 №6/10-253 програма «освіта донеччини. 2012-2016 роки» Донецьк 2012 паспорт програми Назва програми Освіта Донеччини. 2012-2016 роки iconРішення від 02 серпня 2013 року №991 м. Знам’янка Про хід виконання Міської програми з ліквідації амброзії полинолистої на території м. Знам’янка на 2012-2016 роки
Знам’янка на 2012-2016 роки необхідно відмітити наступне. В умовах недостатнього фінансування житлово-комунального господарства в...
Рішення Донецької обласної ради від 29. 03. 2012 №6/10-253 програма «освіта донеччини. 2012-2016 роки» Донецьк 2012 паспорт програми Назва програми Освіта Донеччини. 2012-2016 роки iconРозпорядження 11 квітня 2012 року смт Близнюки №428 Про організацію виконання Програми зайнятості населення Близнюківського району на 2012-2013 роки та стратегічних напрямів розвитку ринку праці до 2016 року
Харківської області на 2012-2013 роки та стратегічних напрямів розвитку ринку праці до 2016 року, з метою організації виконання Програми...
Рішення Донецької обласної ради від 29. 03. 2012 №6/10-253 програма «освіта донеччини. 2012-2016 роки» Донецьк 2012 паспорт програми Назва програми Освіта Донеччини. 2012-2016 роки iconРішення від 19 квітня 2012 року №208 -VІ про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Близнюківського району на 2012-2016 роки
Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Близнюківського району на 2012-2016 роки
Рішення Донецької обласної ради від 29. 03. 2012 №6/10-253 програма «освіта донеччини. 2012-2016 роки» Донецьк 2012 паспорт програми Назва програми Освіта Донеччини. 2012-2016 роки iconДовідка про стан виконання районної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки у 2013 році Рішенням тринадцятої сесії районної ради 6 скликання
Рішенням тринадцятої сесії районної ради 6 скликання від 16. 02. 2012 р. №17 затверджена Районна програма розвитку фізичної культури...
Рішення Донецької обласної ради від 29. 03. 2012 №6/10-253 програма «освіта донеччини. 2012-2016 роки» Донецьк 2012 паспорт програми Назва програми Освіта Донеччини. 2012-2016 роки iconРішення від 19 квітня 2012 року № -VІ про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Близнюківського району на 2012-2016 роки
Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Близнюківського району на 2012-2016 роки
Рішення Донецької обласної ради від 29. 03. 2012 №6/10-253 програма «освіта донеччини. 2012-2016 роки» Донецьк 2012 паспорт програми Назва програми Освіта Донеччини. 2012-2016 роки iconРішення №384 від 28 лютого 2012 року Про затвердження Регіональної програми розвитку інформаційного простору Львівської області на 2012 ­­-­ 2016 роки
Про затвердження Регіональної програми розвитку інформаційного простору Львівської області на 2012 ­­–­ 2016 роки
Рішення Донецької обласної ради від 29. 03. 2012 №6/10-253 програма «освіта донеччини. 2012-2016 роки» Донецьк 2012 паспорт програми Назва програми Освіта Донеччини. 2012-2016 роки iconПро затвердження районної програми з локалізації та проведення боротьби з амброзією полинолистою на території Олександрівського району на 2012-2016 роки
Скликання Кіровоградської обласної ради від 30 березня 2012 року №289 «Про обласну програму з ліквідації амброзії полинолистої на...
Рішення Донецької обласної ради від 29. 03. 2012 №6/10-253 програма «освіта донеччини. 2012-2016 роки» Донецьк 2012 паспорт програми Назва програми Освіта Донеччини. 2012-2016 роки iconНаказ №392 Про проведення міського етапу обласного конкурсу «Мобільне навчання у відкритому інформаційному просторі»
Державної цільової програми «Сто відсотків», Національного проекту «Відкритий світ», програм «Освіта Донеччини. 2012 – 2016рр.»,...
Рішення Донецької обласної ради від 29. 03. 2012 №6/10-253 програма «освіта донеччини. 2012-2016 роки» Донецьк 2012 паспорт програми Назва програми Освіта Донеччини. 2012-2016 роки iconНаказ №726 Про організацію навчально- виховного процесу з керівними і педагогічними кадрами при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти у 2014 році
Згідно із замовленнями департаменту, управлінь (відділів) освіти міських рад та райдержадміністрацій щодо підвищення кваліфікації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи