Україна донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки icon

Україна донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки
Скачати 190.98 Kb.
НазваУкраїна донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки
Дата конвертації22.02.2014
Розмір190.98 Kb.
ТипДокументи

УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ


83001, м.Донецьк, вул. Артема,129а. Тел. (0622) 335-27-67. Факс (062) 304-53-09.Е-mail: guon@skif.net
13.01.2014 № 01/17-0036 На № ___________від_____________


Начальникам (завідувачам) управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, директору департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів обласної комунальної власності


Про ситуацію з педикульозу


Керуючись ст.14 Закону України «Про освіту», ст. 22, 38 Закону України «Про загальну середню освіту», основними положеннями наказу МОЗ України від 28.03.1994 № 38 „Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом“, листом Головного управління держсанепідслужби в Донецькій області від 27.12.2013 № 6009/3.1 щодо ситуації з педикульозу, з метою забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану в навчальних закладах департамент освіти і науки доручає:

  • посилити контроль за виконанням у підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладах вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів;

  • довести лист Головного державного санітарного лікаря Донецької області від 27.12.2013 № 6009/3.1 щодо ситуації з педикульозу (додається) до відома педагогічної та батьківської громадськості;

  • взяти під особистий контроль питання проведення в навчальних закладах протягом січня 2014 року рейдів – оглядів учнів на педикульоз та в подальшому організацію постійного повного виявлення завошивлених осіб серед дітей у навчальних закладах;

  • забезпечити організацію та проведення протягом січня 2014 року в загальноосвітніх навчальних закладах із залученням спеціалістів територіальних держсанепідустанов, лікувально-профілактичних закладів інструктивно-методичні заняття з персоналом щодо профілактики педикульозу;

  • активізувати санітарно-просвітню роботу серед батьків та дітей щодо профілактики педикульозу;

  • вжити заходів щодо покращання санітарно-технічного стану медичних пунктів, оснащення обладнанням, медичними засобами відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Про результати роботи просимо інформувати департамент освіти і науки облдержадміністрації до 10.02.2014.


Додаток на 12 аркушах.


Заступник директора департаменту –

начальник управління загальної освіти М.Є. Артьомов


Саприкіна Лариса Ярославівна

304-76-23

Додаток 1

до листа департаменту освітіи і науки

13.01.2014 № 01/17-0036
Додаток 2

до листа департаменту освітіи і науки

13.01.2014 № 01/17-0036


^ МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 38 вiд 28.03.94
м.Київ


Про органiзацiю та проведення
заходiв по боротьбi з педикульозом


Проблема педикульозу в Українi залишається актуальною. Згiдно з офiцiйною реєстрацiєю осiб з педикульозом, розпочатою в 1986 роцi, найвищий показник ураженостi був у 1990 роцi i складав 193.4 на 100 тис. населення. Реєструється, в основному, головний педикульоз. Виявляється вiн в усiх областях України. Найбiльша ураженiсть вiдмiчається серед дитячих, пiдлiткових колективiв. Щорiчно дiти до 14-рокiв складають 80-85% вiд усiєї кiлькостi уражених педикульозом. Серед школярiв ураженi педикульозом виявляються, як правило, пiсля канiкул. У вереснi виявляються до 30% вiд зареєстрованих протягом року.
Працiвники лiкувально-профiлактичних, дитячих установ до огляду на педикульоз часто ставляться формально. Процент осiб з педикульозом, виявлених при оглядах, якi проводять спецiалiсти санепiдстанцiї i дезстанцiї, у декiлька разiв вищий, нiж при оглядах працiвниками лiкувально-профiлактичних установ. Нерiдко педикульоз виявляють у хворих, якi госпiталiзованi за направленням полiклiнiк, а також у дiтей, що направляються у лiтнi оздоровчi установи. Не придiляється достатньої уваги боротьбi з педикульозом серед найнебезпечнiших контингентiв - осiб без певного мiсця проживання.
Санiатрно-епiдемiчна служба послабила державний санiтарний нагляд за проведенням заходiв, спрямованих на профiлактику та боротьбу з педикульозом. Мають мiсце випадки, коли джерела педикульозу в дитячих i пiдлiткових органiзованих колективах не виявляються, не пред'являються необхiднi вимоги до адмiнiстрацiї учбових закладiв, гуртожиткiв щодо створення необхiдних побутових умов для регулярного миття та змiни постiльної бiлизнi. Недостатньо гостро i послiдовно ставляться перед органами житлово-комунального господарства, побутового обслуговування та iншими установами питання будiвництва, реконструкцiї або ремонту та експлуатацiї лазень, пралень, душових, санiтарних пропускникiв.
З метою посилення i удосконалення заходiв профiлактики i боротьби з педикульозом:

НАКАЗУЮ:
Затвердити та ввести в дiю Iнструктивно-методичнi вказiвки щодо проведення протипедикульозних заходiв (додається).
Пропоную:
1.Мiнiстру охорони здоров'я Республiки Крим, начальникам управлiнь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, головним лiкарям басейнових лiкарень:
1.1.Прийняти Iнструктивно-методичнi вказiвки щодо проведення протипедикульозних заходiв до неухильного виконання.
1.2.Систематично iнформувати мiсцевi державнi адмiнiстрацiї про стан ураження педикульозом, забезпечення населення пунктiв лазнями, душовими, санiтарними пропускниками, пральнями. В iнформацiях зазначити установи i вiдомства, з вини яких не виконуються профiлактичнi i протипедикульознi заходи.
1.3.Забезпечити складання планiв комплексних заходiв по боротьбi з педикульозом разом з з зацiкавленими мiнiстерствами i вiдомствами.
1.4.Забезпечити повне виявлення на педикульоз серед осiб, якi звертаються по медичну допомогу до закладiв i установ охорони здоров'я, в дитячих i пiдлiткових установах, осiб без певного мiсця проживання.
1.5.Органiзувати на адмiнiстративних територiях систематичне (1 раз у 2 роки) проведення семiнарiв по пiдвищенню квалiфiкацiї медичних працiвникiв, в тому числi середнього медичного персоналу, з питань активного виявлення осiб з педикульозом та проведення протипедикульозних заходiв.
2.Головним лiкарям Кримської республiканської, обласних, Київської, Севастопольської мiських та басейнових санепiдстанцiй:
2.1.Забезпечети облiк i реєстрацiю кожного випадку педикульозу в порядку, встановленому для iнфекцiйних захворювань.
2.2.Пiдвищити вимогливiсть до керiвникiв лiкувально-профiлактичних установ за додержанням санепiдрежиму в лiкарнях, дитячих i пiдлiткових установах, профтехучилищах, гуртожитках, будинках для iнвалiдiв та пристарiлих, до керiвникiв об'єктiв комунально-побутового обслуговування щодо забезпечення санiтарно-гiгiєнiчних умов, якi попереджують занесення i розповсюдження педикульозу, використовуючи для цього всi права державного санiтарного нагляду.
2.3.Випадки масового педикульозу в органiзованих колективах виносити на обговорення в мiсцевих державних адмiнiстрацiях з притягненням до адмiнiстративної вiдповiдальностi керiвникiв установ за допущенi недолiки.
2.4.Забезпечити обов'язкове епiдемiологiчне розслiдування кожного випадку платтяного педикульозу з прийняттям невiдкладних заходiв пошуку джерела педикульозу та попередження його розповсюдження, а також епiдемiологiчне розслiдування вогнищ головного педикульозу в органiзованих колективах.
2.5.Встановити термiн нагляду за вогнищем педикульозу - 1 мiсяць з проведенням огляду на педикульоз у вогнищи 1 раз в 10 днiв. Вважати вогнище основним пiсля триразових негативних результатiв обстеження.
2.6.Не дозволяти експлуатацiю побутових, реконструйованих, капiтально вiдремонтованих лiкарняних установ без забезпечення їх стацiонарними дезiнфекцiйними камерами у вiдповiдностi з нормативами.
2.7.Забезпечити вибiрковий контроль обгрунтованостi заявок лiкувальних закладiв та аптечних установ на педикулоциди, за правилами їх використання. При необхiдностi заслуховувати цi питання на санепiдрадах.
2.8.Забезпечити контроль за наявнiстю в аптеках протипедикульозних препаратiв та направлення їх на контроль у Львiвський НДI епiдемiологiї та гiгiєни.
2.9.Перiодично розглядати питання по боротьбi з педикульозом разом iз зацiкавленими службами та вiдомствами.
3.Директору Львiвського НДI епiдемiологiї та гiгiєни (Безкопильний I.Н.):
3.1.Проаналiзувати причини розповсюдження педикульозу на територiї України, розробити пропозицiї по вдосконаленню протипедикульозних заходiв i представити їх до Головного санепiдуправлiння МОЗ України до 01.06.94 р.
3.2.Забезпечити дослiдження бiологiчної активностi антипедикульозних засобiв, якi використовуються в Українi.
3.3.Розробляти i направляти в областi проипозицiї щодо проведення протипедикульозних заходiв, звернувши особливу увагу на дитячi закритi установи, будинки для пристарiлих, дитячi оздоровчi установи, школи-iнтернати, професiйно-технiчнi училища.
Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальникiв головних управлiнь - санiтарно-епiдемiологiчного Моiсеєву А.В., органiзацiї медичної допомоги i медичного страхування - Картиша А.П., органiзацiї медичної допомоги дiтям i матерям Гойду Н.Г.
Заступник мiнiстра В.Ф.Марiєвський


Затверджено
наказом МОЗ України N 38 вiд 28.03.94 р.


Iнструктивно-методичнi вказiвки щодопроведення протипедикульозних заходiв
1.Iпедемiологiчне i санiтарно-гiгiєнiчне значення вошей.
На тiлi людини паразитують три види вошей: платтянi, головнi та лобковi. Ураження головними та платтяними вошами називається педикульозом, лобковими - фтирiоз.
Платтянi i головнi є перенощиками тифу, волинської гарячки та зворотного тифу.
Збудчик епiдемiчного висипного тифу - рикетсiї Провачека потрапляють у шлунок вошей разом з кров'ю хворого на висипний тиф, проникають в епiтелiальнi клiтини шлунка i там розмножуються, накопичуючись у велики кiлькостях. В результатi бурхливого розмноження рикетсiй клiтини епiтелiю розриваються, збудник потрапляє у просвiт кишечника. Рикетсiї видiляються назовнi разом з фекальними масами. Зараження людини висипним тифом вiдбувається внаслiдок втирання збудника у пошкоджену шкiру або кон'юктиву ока. Воша набуває здатностi бути заразною для людини через 4-7 днiв пiсля кровосмоктання на тiлi хворого. Термiн життя вошей, заражених р.Провачека, скорочується внаслiдок того, що вони через 7-12 днiв пiсля зараження гинуть вiд рикетсiонної iнфекцiї.
Вошi, що насмокталися кровi хворих на хворобу Бриля, можуть передавати рикетсiї iншiй людинi, як i при епiдемiчному висипному тифi.
Механiзм передачi збудника волинської гарячки такий самий, як i при висипному тифi але вошi, зараженi збудником волинської гарячки не гинуть.
Збудник зворотного тифу - спiрохета Обеймейєра потрапляє з кров'ю хворої людини в кишечник вошей, звiдти вже через 15 хвилин переходить в гемолiмфу i розмножується. Заразною вош стає вже через 5-6 днiв, найбiльшої небезпеки набуває на 8-21 день. Людина заражається при роздушеннi вошi i попадання гемолiмфи, яка мiстить спiрохети. у пошкоджену шкiру i слизовi.
1.1.Вiдомостi про бiологiю та екологiю вошей.
Вошi протягом свого життя перебувають на тiлi людини i живляться її кров'ю, при своєму розвитку проходять 3 стадiї: яйце-гнида, личинка i статевозрiла воша. Яйце має довгасту форму (1.0-1.5 мм довжини), жовтувато-бiлого кольору, мiцно склеєна з волоссям.
Личинка сiрувато-коричневого кольору, пересувається за допомогою 3 пар лапок, а кiгтиками, що дозволяє їм мiцно триматися на волоссi або тканинi, в т.ч. синтетичнiй.
Дорослi вошi сiрувато-коричневого забарвлення, пiсля кровосмоктання темнiшi, самицi бiльшi за самцiв, пересуваються за допомогою 3 пар лапок з кiгтиками.
Платтяна воша має довжину тiла: у самицi - 2.3-4.75 мм, самця - 2.1-3.7 мм. Живе у бiлизнi людини, при великiй кiлькостi може селитися в одязi, постiльнiй бiлизнi, панчохах, взуттi. Для кровосмоктання платтянi вошi виходять на шкiру, для вiдкладання яєць скупчуються у найтеплiших мiсцях-зборках, швах та iнших. Самиця платтяної вошi вiдкладає яйця купками по 6-14 штук на день (200-300 штук за життя). Яйця мiцно з'єднаннi з тканиною. Тривалiсть життя вошi - 32-46 дiб.
Головна воша найчастiше живе у волосистiй частинi голови, в основному, на скронях, потилицi, тiм'ї, але може зустрiчатися також на тiлi, одязi, бiлизнi. Самиця вiдкладає на волоссi до 4 яєць на день (150 яєць за життя), якi бiля кореня дуже мiцно зв'язанi з волоссям за рахунок речовини, що видiляє самиця. Тривалiсть життя дорослих вошей 27-38 дiб.
Лобкова воша (площиця) живе на волоссi лобка, бровах та iнших волосистих частинах тiлах, мiцно утримуючись на шкiрi, малорухома. Поза тiлом господаря може жити не бiльше 12 годин. Самиця вiдкладає по 3 яйця (50 за життя). Без харчiв головна воша живе 24 години, платтяна - 7-10 дiб, лобкова воша - 10 годин. Розповсюджуються вошi, переповзаючи з однiєї людини на iншу при безпосередньому контактi, при користуваннi спiльними речами - одягом, бiлизною, головними уборами, гребiнцями, щiтками для волосся та iнше. Збереженню завошивленостi сприяють скупченiсть населення, порушення санiтарно-гiгiєнiчного режиму, а також невиконання правил особистої гiгiєни.
3.Органiзацiя та проведення протипедикульозних заходiв.
Протипедикульознi заходи є частиною комплексу загальних заходiв по дотриманню протиепiдемiчного i санiтарно-гiгiєнiчного режиму.
Робота по попередженню педикульозу i боротьбi з ним виконується згiдно з Комплексним планом, розробленим i затвердженим керiвниками органiв охорони здоров'я та зацiкавленими мiнiстерствами i вiдомствами. Органiзацiйно-методичну роботу по виявленню педикульозу виконують вiддiли особливо небезпечних iнфекцiй облсанепiдстанцiй, епiдвiддiли мiськрайбассанепiдстанцiй, а роботу по лiквiдацiї вогнищ - дезстанцiї i дезпiдроздiли санепiдстанцiй. План узгоджується з мiсцевими органами влади. При розробцi плану необхiдно врахувати:
1.Забезпечення умов, необхiдних для додержання санiтарно-гiгiєнiчних та протиепiдемiчних режимiв в органiзованих дитячих колективах.
2.Органiзацiя та проведення планових оглядiв населення (дитячi ясла; садки, дитячi будинки, будинки малюка, загально-освiтнi школи, школи-iнтернати, профетехучилища, гуртожитки, установи соцiального забезпечення, промисловi та сiльськогосподарськi пiдприємства.
3.Санацiя вогнищ, дезобробка завошивлених осiб.
4.Забезпечення ефективними iнсектицидними засобами лiкувальних установ, аптечної мережi, органiзованих колективiв.
5.Органiзацiя та проведення широкої санiтарно-просвiтньої роботи, навчання способам профiлактики i боротьби з педикульозом широких верств населення методами усної пропаганди через засоби масової iнформацiї.
З метою виявлення вогнищ педикульозу в плановому порядку проводяться огляди рiзних контингентiв населення силами таких груп медпрацiвникiв:
1.Всього населення - при проведеннi диспансерних та профiлактичних оглядiв (кабiнет долiкарського огляду, КIЗ) та при кожному зверненi по меддопомогу, в тому числi при оформленнi планової госпiталiзацiї, обслуговуваннi викликiв вогнищ iнфекцiйних захворювань та iнше.
2.Дiтей, що вiдвiдують дитячi дошкiльнi установи - щоденно медперсонал разом з вихователями.
3.Учнiв шкiл-iнтернатiв - щотижня перед i пiсля кожного вiдвiдування родини - медперсонал установи разом з вихователями.
4.Учнiв загальноосвiтнiх шкiл та профтехучилищ - пiсля кожних канiкул за показаннями - вибiрково - медперсонал з залученням вчителiв.
5.Дiтей, що проживають у будинках малюка, дитячих будиках, спецсанаторiях та iнше - при надходженнi, пiзнiше - щотижня в днi купання та при виписуваннi - медперсонал, iз залученням вихователiв. Огляду пiдлягає також i обслуговуючий персонал.
6.Дiтей, що вiд'їжджають в оздоровчi табори, санаторiї для навчання комiсiйно педiатром та представниками дезстанцiй, щотижня в перiод перебування, перед поверненням з нього, пiд час профоглядiв.
7.Осiб, при прийомi на лiкування в стацiонари, будинки для осiб похилого вiку, iнтернати та iншi спецiальнi медичнi установи - медперсонал приймального покою, протягом лiкування - кожнi 7-10 днiв та при виписцi медперсонал вiддiлень.
8.Колективiв, що формуються по оргнабору, переселенцiв, студентських загонiв - перед виїздом до мiсця роботи та при поселеннi - медпрацiвники, що обслуговують названi контингенти за решiнням мiсцевих органiв охорони здоров'я.
9.Осiб, що ведуть безладний спосiб життя - при затриманнi органiв внутрiшнiх справ, мунiципальною мiлiцiєю - при розмiщеннi у вiдповiднi установи - медпрацiвники даних установ або зо домовленiстю медпрацiвники територiальних органiв охорони здоров'я.
10.Осiб, якi спiлкувалися з ураженими педикульозом - на протязi 24 годин пiсля виявлення вогнища - силами епiдвiддiлiв санепiдстанцiй.
До проведення одночасних оглядiв органiзованих контингентiв за графiками i за епiдемiчними показниками рiшенням територiального органу охорони здоров'я створюються бригади медпрацiвникiв загальномедичної мережi, санепiдслужби i представникiв вiдомств.
Для проведення оглядiв на завошивленiсть в ЛПЗ дитячих i пiдлiткових установах, оздоровчих установах, будинках пристарiлих рекомендовано видiлити спецiальне примiщення з хорошим освiтленням i вiдповiдною укладкою (п.7).
При виявленнi педикульозу в органiзованих колективах проводять обов'язкове епiдемiологiчне розслiдування. Обсяг та методи обробки вирiшуються комiсiйно за участю дезiнфекцiонiста, епiдемiолога та санiтарного лiкаря, якi курирують цю установу.
При проведеннi оглядiв на педикульоз реєстрацiю людей, у яких вiн виявлений, здiйснюють у журналi облiку та реєстрацiї iнфекцiйних захворювань (ф.060) у. Облiку пiдлягають особи, у яких при оглядi вперше виявленi як життєздатнi, так i нежиттєздатнi вошi в той же день з подальшим направленням екстренного повiдомлення - (ф.058) у вiдповiдному порядку.
В журналi облiку iнфекцiйних захворювань (ф.060) у) реєструються необхiднi вiдомостi у вiдповiдностi з позначенням граф, звернувши увагу на мiсце постiйного проживання, роботи, навчання. У графi "Дата захворювання" зазначають дату виявлення педикульозу. У графi "Дiагноз i дата його встановлення" - зазначають дiагноз основного захворювання, якщо педикульоз виявлено у хворого. У графi "Змiнений уточнений дiагноз i дата його встановлення" - зазначають вид педикульозу: головний, платтяний, змiшаний, а також стадiї розвитку вошей. У графi "Лабораторне дослiдження та його результат" - зазначають дату, вид обробки i результати наступного контролю ефективностi обробки. У графi "Примiтка" зазначають випадки повторного виявлення педикульозу у даної людини, якщо на протязi 12 мiсяцiв педикульоз у неї було виявлено неодноразово.
У звiтних формах NN 1,2 подають випадки педикульозу, (головного, платтяного, змiшаного) вперше зареєстрованi на протязi звiтного року. Випадки лобкового педикульозу не подаються. Вони пiдлягають реєстрацiї дерматовенерологiчною службою, яка здiйснює обробку завошивлених.
4.Профiлактичнi та винищувальнi заходи.
З метою попередження завошивленостi та її поширення в сiм'ї або колективi проводяться профiлактичнi, гiгiєнiчнi заходи, якi передбачають: регулярне миття тiла - не менше 1 разу на 7-10 днiв, змiну бiлизни в цей же термiн або в мiру забруднення з вiдповiдним пранням, щоденне розчiсування волосся, систематичне очищення верхнього одягу, головних уборiв, постелi, дотримання чистоти.
При виявленнi вошей на будь-якому ступенi розвитку (яйце, личинка, доросла воша) дезинсекцiю проводять одночасно, знищуючи вошей безпосередньо як на головi, тiлi людини, так i на його бiлизнi, одязi та iнше (на протязi 1 доби).
Дезинсекцiю завошивлених осiб проводять силами медперсоналу, що здiйснює огляди, або спецiально видiленими для цiєї мети особами:
1) у медичних установах - медперсоналом цих установ;
2) в органiзованих дитячих установах - медперсоналом цих установ.
Забороняється вiдмовляти у госпiталiзацiї по основному захворюваннi через педикульоз.
Допускається проведення обробки завошивленого вдома пiсля вичерпного iнструктажу щодо застосування педикулоцидiв, правил технiки безпеки та особистої гiгiєни з подальшим контролем якостi обробки дезпiдроздiлами.
Контроль якостi дезобробки проводять дезпiдроздiли санепiдстанцiї або дезстанцiї до повної лiквiдацiї вогнища.
Особливу увагу необхiдно звернути на осiб з "хронiчних вогнищ" (неодноразова реєестрацiя педикульозу на протязi року) та "тривалоактивних" вогнищ (на протязi мiсяця педикульоз не лiквiдовано).
Дезинсекцiйнi заходи по боротьбi з вошами включають механiчний, фiзичний та хiмiчний методи боротьби.
Механiчний метод звiльнення вiд вошей та їх яєць проводиться шляхом вичiсування густим гребенем, обстригання або голiння. Волосся збирається на папiр i спалюється.
Перед вичiсуванням волосся промивається теплим 5-10% розчином столового оцту, голова зав'язується хусткою або рушником, експозицiя 30 хвилин - 1 година. Пiсля цього полегшується вичiсування яєць вошей.
При хiмiчному методi боротьби використовуються такi засоби:
1. 0.15% водна емульсiя карбофосу (витрата препарату на 1 особу становить 10-50 мл; окспозицiя 20-30хвилин);
2. 20% водна-мильна суспензiя (емульсiя) бензилбензоату (10-30 мл, експозицiя 20-30 хв.);
3. 10% водна мильно-гасова емульсiя (10-20 мл, експозицiя 30 хвилин - 1 година);
4. 50% водна мильно-сольвентова емульсiя (30-50 мл, експозицiя 30 хвилин);
5. Лосьйон "Ниттифор" (Угорщина) 50-60 мл, окспозицiя 40 хв.;
6. Антi-Пi (Польща), 1 мл. експозицiя 5 хв.;
7. Препарат лонцид (30-50 мл. ескпозицiя 30 хв.); Крiм того пропонуються новi перспективнi педикулоциди: Локонид, Педикулiн, Педикрин, Нитiлон, Опофос, Перфолон та iншi.
При вiдсутностi вищеназваних засобiв можна використовувати порошок пiретруму (15 г при експозицiї не менше 2 годин).
Пiсля обробки педикулоцидами волосся промивають столовим оцтом, потiм проводять вичiсування яєць вошей. Iз фiзичних методiв обробки використовують чищення речей, обробку високою температурою (кiп'ятiння, прогладжування або камерний спосiб обробки).
Завошивлену бiлизну кiп'ятять у 2% розчинi кальцинованої соди протягом 15 хвилин, прасують з обох сторiн, звертаючи особливу увагу на шви, зборки, зморшки та iнше. За епiдпоказаннями проводять камерну обробку постiльних речей згiдно з вiдповiдною iнструкцiєю. Для обробки одягу застосовують переважно камерний спосiб.
При необхiдностi повторну роблять через 7-12 днiв. При головному та платтяному педикульозi у вогнищах захворювань або в таких випадках, коли вiдсутнi iншi засоби застосовують препарат бутадiон. При вживаннi бутадiону кров людини набуває токсичних властивостей, якi зберiгаються на протязi 14 дiб. Бутадiон призначають:
-дорослим пiсля їжi по 0.15 г 4 рази на добу на протязi 2 дiб;
-дiтям до 4-х рокiв застосування бутадiону заборонено;
-дiтям вiд 4 до 7 рокiв бутадiон призначають по 0.05 г з рази на добу на протязi 2 дiб;
-дiтям вiд 8 до 10 рокiв бутадiон призначають по 0.08 г з рази на добу на протязi 2 дiб;
-дiтям старше 11 рокiв бутадiон призначають по 0.12 г 3 рази на добу на протязi 2 дiб.
При виявленнi завошивленостi, окрiм дизинсекцiї, проводять санiтарну обробку людини, змiну натiльної i постiльної бiлизни, а також обробку контактних.
Обробка педикулоцидами дiтей до 5 рокiв, вагiтних жiнок, матерiв-годувальниць, людей з пошкодженою шкiрою, тяжко хворих заборонена. У цих випадках доцiльно використовувати механiчний засiб звiльнення вiд вошей.
5.Застережнi заходи при роботi з iнсектицидними препаратами.
Фасування iнсектицидiв, виготовлення робочих сумiшей виконують у витяжнiй шафi або на вiдкритому повiтрi, прання речей здiйснюють в нежилих примiщеннях, якi мають добре провiтрюватись з обов'язковим використанням спецодягу, гумових рукавиць, респiраторiв РУ-60 М (при роботi з рiдкими препаратами) або протипилового У-2к "Мащук" при роботi з дустами.
Обробку осiб iнсектицидами проводять у спецiально вiдведених примiщеннях (не бiльше 4 особи на 10 м)а примусовою вентиляцiєю при температурi не вище 20 градусiв С, в теплу пору року на вiдкритому повiтрi.
Посуд, що був використаний для виготовлення рiзноманiтних форм i розведень iнсектицидiв, миють горячею водою з содою та милом, але пiсля миття вона не повинна використовуватись для виготовлення або зберiгання їжi.
Дезiнсекцiю примiщень та предметiв проводять iнсектицидними балонами Карбозоль, Неофос-2 у вiдсутностi людей, тварин, птахiв та iн., при вiдкритих вiкнах. Харчовi продукти ховають. Аерозоль не розпиляють поблизу вогню, заборонено пiд час роботи з iнспектицидами палити, пити i приймати їжу. Через 2-3 години проводять вологе прибирання i ретельно провiтрюють.
Спецодяг зберiгають у спецiальних шафах.
Iнсектициди зберiгають у спецiально вiдведених примiщеннях у герметичнiй упаковцi, шафи повиннi закриватися на ключ.
Дозволяється використовувати тiльки партiї препаратiв, що мають паспорт, де вказано назву iнсектициду, змiст активної речовини, дату виготовлення та термiн зберiгання.
Мiсце, де проводять дезiнсекцiю, забезпечують водою, милом, рушником та аптечкою для надання першої медичної допомоги.
Особи, що постiйно працюють з iнсектицидами, проходять перiодичнi медичнi огляди вiдповiдно до чинного законодавства.
6.Перша допомога при отруєннi педикулоцидами.
При порушеннi технiки безпеки роботи з iнсектицидами або при нещасних випадках може виникнути отруєння. При проявi ознак отруєння першу допомогу треда надавати негайно.
Ознаки отруєння iнсектицидами: неприємний смак у ротi, подразнення горла, паморочення, головний бiль, загальна слабкiсть, нудота, iнодi блювання. При роботi з фосфорорганiчними iнсектицидами можуть з'явитися бiль у животi, понос, посилення видiлення слини та слiз, звужання зiницi, повiльний пульс, м'язовi сiпання.
При появi отруєння пiд час розливання iнсектицидiв отруєного виводять з робочого примiщення, знiмають забруднений одяг, дають прополоскати рот кип'яченою водою або 2% розчином питної соди та забезпечують спокiй.
При випадковому попаданнi в шлунок - штучно викликають блювання, для цього дають випити кiлька склянок води (бажано теплої) або блiдно-рожевого розчину марганцевокислого калiю (1:5000) та подразненням задньої стiнки глотки. Повторюють цю процедуру 2-3 рази або промивають шлунок 1-2% розчином питної соди, водною завiсиною паленої магнезiї, активованого вугiлля або товченої крейди (2 столової ложки на 1 л води). Пiсля блювання або промивання шлунка дають випити завiсину в 1-2-х столових ложках активованого вугiлля або паленої магнезiї в склянцi води, потiм сольцове проносне.
Заборонено давати касторову олiю!
При попаданнi недорозведенного iнсектициду або концентрованої емульсiї на шкiру їх обережно знiмають ватним тампоном, потiм промивають шкiру водою з милом. Для знешкодження залишкiв фосфорогранiчних iнсектицидiв шкiру протирають нашатирним спиртом або 2-5% розчином хлорамiну та промивають водою.
При попаданнi iнсектицидiв в очi їх ретельно промивають струменем води або 2% розчином питної соди. При подразненнi слизової очей застосовують 30% розчин альбуциду, при болiсному станi - 2% новокаїн.
При наявностi однiєї з ознак отруєння фосфорорганiчними iнсектицидами приймають препарати красавки (2-3 таблетки бесалолу, бiкарбону, бiладiну).
У випадках посилення ознак отруєння ФОР негайно надають медичну допомогу на мiсцi або в полiклiнiцi.
Медичний працiвник вводить внутрiшньом'язово 1-2 мл 0.1% розчину сiрчанокислого атропiну, а при важкому отруєннi - 3-5 мл. При необхiдностi атропiн вводять повторно через 10 хвилин, пiдтримуючи легки ознаки передозування (сухiсть у ротi, розширення зiниць) до появи покращення стану отруєння.
7.Протипоказання до роботи з iнсектицидами.
До роботи з iнсектицидами не допускаються особи молодшi 18 рокiв, вагiтнi i жiнки, що годують, а також особи у нетверезому станi. Протипаказана робота з iнсектицидами особам, що мають:
а) органiчнi захворювання центральної нервової системи;
б) психiчнi захворювання (в тому числi в стадiї ремiсiї);
в) епiлепсiю;
г) ендокринно-вегетативнi захворювання;
д) активну форму туберкульозу легень;
е) бронхiальну астму;
е) загальнi захворювання органiв дихання (бронхiти, ларингiти, атрофiчнi ренiти та iншi);
ж) захворювання печiнки, нирок, шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба, хронiчний гастрит, колiт);
з) захворювання шкiри (екзема, дерматити);
и) захворювання очей (хронiчнi кон'юктивiти, кератити та iнш.);
i) захворювання органiв дихання та серцево-судинної системи, що заважають використовувати респiратори.
8.Укладка для оглядiв на педикульозю
1.Настiльна лампа
2.Лупа
3.Густий гребень
4.Дезрозчин (для змочування гребеня)
Укладка для проведення протипедикульозних обробок
1.Клейончатий або полотняний мiшок для збору речей хворого
2.Оцинковане вiдро або лоток для спалювання волосся
3.Клейончата пелерина
4.Гумовi рукавицi
5.Ножицi
6.Густий гребень
7.Машинка для стрижки волосся
8.Спиртiвка
9.Косинки (2-8 шт.)
10.Вата
11.Столовий оцет або оцтова кислота (5-10%)
12.Iнсектициди для обробки людини
13.Iнсектициди для обробки бiлизни та примiщень
9.Перелiк протипедикульозних засобiв з вказiвками щодо їх
виготовлення i застосування
1.Карбофос - застосування у виглядi 0.15% водної емульсiї. Для виготвлення 1 л 0.15% емульсiї беруть 3 мл 50% емульгуючого концентрату карбофосу i розводять його в 1 л води кiмнатної температури. Препарат дiє на всiх стадiях розвитку вошей. Зостосовуєть виключно медичними працiвниками. Норма використання на обробку 10-50 мл, експозицiя - 30 хвилин.
2.Бензилбензоат - застосовується у виглядi 20% водно-мильної суспензiї або 20% емульсiї. Для виготовлення 100 мл 20% водно-мильної суспензiї бензилбензоату беруть 2 г мила (зеленого або господарського подрiбленого), розводять в 78 мл теплої води, потiм додають 20 мл бензилбензоату, ретельно змiшують. Отриману суспензiю наносять на волосся. Використовується медичними працiвниками через аптечну мережу, реалiзується за рецептами. Норма використання на 1 обробку 10-30 мл, експозицiя - 30 хвилин.
3.Водна мильно-гасова емульсiя - застосовується у виглядi 10% емульсiї. Для її виготовлення до 50 г рiдкого мила (або твердого попередньо розтопленого на водянiй банi) при постiйному перемiшуваннi додається невеликими порцiями 450 г гасу (можна хлорованого). Отриманий концентрат у кiлькостi 100 г розчиняється в 900 мл теплої води. Норма використання на 1 обробку - 10-50 мл, експозицiя - 30 хвилин, 1 година.
4.Мильно-сольвентова емульсiя - використовується у виглядi 50% емульсiї, яка готується з рiвних частин мильно-сольвентової пасти i води (50-60%), при змiшуваннi яких утворюється однорiдна маса. Необхiдно проводити повторну обробку через 7-10 днiв. Норма використання на 1 обробку 30-50 мл, експозицiя - 30 хв.
5.Лосьйон "Ниттифор" - препарат фабричного виготовлення, норма використання на 1 обробку 30-50 мл, експозицiя - 30 хвилин.
Спосiб застосування усiх вищезгаданих препаратiв полягає в наступному на волосся наносять необхiдну кiлькiсть препарату (в залежностi вiд густоти та довжини волосся), зав'язують голову полiетиленовою хусткою i рушником, витримують вiдповiдний час згiдно з iнструкцiєю, промивають проточною водою з милом або шампунем. Пiсля цього на волосся наносять теплий 5-10% столовий оцет або отцову кислоту, зав'язують полiетиленовою хусткою i рушником, витримують 30 хвилин, полощуть у проточнiй водi, пiсля чого вичiсують густим гребнем загиблих вошей та їх яйця "гниди".Схожі:

Україна донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки iconУкраїна донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Україна донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки iconУкраїна донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки
Горлівської міської ради, завідувачам, директорам міських (районних) методичних кабінетів (центрів)
Україна донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки iconУкраїна донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки

Україна донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки iconУкраїна донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки
Управління освіти і науки Донецької області, Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Європейський університет...
Україна донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки iconУкраїна донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки
Ппо проводитеметься Міжнародний електронний форум з теми «Без європейських цінностей немає Європи»
Україна донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки iconУкраїна донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки
У 2010 році минає чверть століття з моменту введення в базову систему шкільної освіти предмета «Основи інформатики та обчислювальної...
Україна донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки iconУкраїна донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки
...
Україна донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки iconДонецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки

Україна донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки iconДонецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки

Україна донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки iconДонецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи