Затверджено рішенням установчих зборів співвласників багатоквартирного за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 124/7 icon

Затверджено рішенням установчих зборів співвласників багатоквартирного за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 124/7
Скачати 268.9 Kb.
НазваЗатверджено рішенням установчих зборів співвласників багатоквартирного за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 124/7
Дата конвертації22.02.2014
Розмір268.9 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням установчих зборів
співвласників багатоквартирного


за адресою:
м. Харків, пр-т Московський, 124/7(Протокол № 1 від 15 червня 2013 р.)


______________ Г.В.Бєлова

СТАТУТ


ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ


«ЛУЧ 124/7»


м. Харків, 2013 рік

1. За­га­ль­ні по­ло­жен­ня, на­зва та мі­с­це­зна­хо­джен­ня ОСББ «ЛУЧ 124/7»


1.1. Об'­єд­нан­ня спів­вла­с­ни­ків ба­га­то­ква­р­ти­р­но­го бу­ди­н­ку «ЛУЧ 124/7», далі за текстом – ОСББ, ство­ре­но вла­с­ни­ка­ми квартир та при­мі­щень багатоквартирного бу­ди­н­ку № 124/7 по проспекту Московському, в мі­с­ті Харкові від­по­ві­д­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про об’­єд­нан­ня спів­вла­с­ни­ків багатоквартирного бу­ди­н­ку».

Мі­с­це­зна­хо­джен­ня: Укра­ї­на, місто Харків, 61037, проспект Московський, будинок № 124/7.

Назва:

 • Українською мовою

повне: ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
«ЛУЧ 124/7»;

скорочене: ОСББ «ЛУЧ 124/7».

 • Російською мовою

повне: ОБЪЕДИНЕНИЕ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
«ЛУЧ 124/7»;

скорочене: ОСМД «ЛУЧ 124/7».

1.2. Ді­я­ль­ність ОСББ «ЛУЧ 124/7» ре­гу­лю­єть­ся За­ко­ном Укра­ї­ни «Про об’­єд­нан­ня спів­вла­с­ни­ків багато­ква­р­ти­р­но­го бу­ди­н­ку», Ци­ві­ль­ним, Жи­т­ло­вим, Зе­ме­ль­ним ко­де­к­са­ми Укра­ї­ни, ін­ши­ми нормати­в­но-­пра­во­ви­ми ак­та­ми та цим Ста­ту­том.

1.3. Вла­с­ни­ки ква­р­тир, жи­тлових і не­жи­тлових при­мі­щень зобов’язані ви­ко­ну­ва­ти ви­мо­ги чинного законодавства України та Ста­ту­ту ОСББ, який розроблено на підставі Типового статуту та за­твер­джено рі­шен­ням уста­но­в­чих збо­рів ОСББ.

1.4. ОСББ створено виключно для управління, утримання, обслуговування, ремонту та реконструкції житлового будинку та споруд та утримання прибудинкової території.

1.5. ОСББ є юри­ди­ч­ною осо­бою з мо­ме­н­ту видачі свідоцтва про державну реєстрацію, має са­мо­стій­ний ба­ланс, ра­ху­н­ки в ба­н­ків­сь­ких уста­но­вах, пе­ча­т­ку з вла­с­ним на­ймену­ван­ням та ін­ші не­об­хід­ні ре­к­ві­зи­ти.

1.6. ОСББ мо­же здій­с­ню­ва­ти некомерційну го­с­по­дар­сь­ку ді­я­ль­ність для за­без­пе­чен­ня вла­с­них по­треб без­по­се­ре­д­ньо або шля­хом укла­дан­ня до­го­во­рів з фі­зи­ч­ни­ми чи юри­ди­ч­ни­ми осо­ба­ми.

1.7. ОСББ є не­при­бу­т­ко­вою ор­га­ні­за­ці­єю і не має на меті оде­р­жан­ня при­бу­т­ку для йо­го роз­по­ді­лу між чле­на­ми ОСББ.

1.8. ОСББ від­по­ві­дає за сво­ї­ми зо­бо­в’я­зан­ня­ми коштами і май­ном ОСББ, від сво­го іме­ні на­бу­ває май­но­ві і не­май­но­ві пра­ва та обо­в’я­з­ки, ви­сту­пає по­зи­ва­чем, від­по­ві­да­чем або третьою особою у суді. ОСББ не несе від­по­ві­дальності за зо­бо­в’я­зан­ням­ йо­го чле­нів, як і члени не несуть відповідальності за зобов’язанням ОСББ.


^ 2 . Ме­та ство­рен­ня, за­вдан­ня та предмет дія­ль­но­с­ті ОСББ. Права та обов’язки ОСББ.


2.1. Ме­тою ство­рен­ня ОСББ є за­без­пе­чен­ня за­хисту прав йо­го чле­нів, відповідно до пункту 10.1 цього Статуту, та до­три­ман­ня ни­ми обо­в'я­з­ків що­до на­ле­ж­но­го утри­ман­ня та вико­ри­с­тан­ня жи­т­ло­во­го ком­пле­к­су, за­без­пе­чен­ня своє­ча­с­но­го надхо­джен­ня ко­ш­тів для спла­ти всіх пла­те­жів, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­дав­ст­вом та ста­ту­т­ни­ми документами.

2.2. За­вдан­ням та пред­ме­том ді­я­ль­но­с­ті ОСББ є:

- на­ле­ж­не утри­ман­ня бу­ди­н­ку та при­бу­ди­н­ко­вої те­ри­то­рії;

- за­без­пе­чен­ня ре­а­лі­за­ції прав вла­с­ни­ків при­мі­щень бу­ди­н­ку на во­ло­дін­ня та ко­ри­с­ту­ван­ня спі­ль­ним май­ном чле­нів ОСББ;

- за­без­пе­чен­ня спри­ян­ня чле­нам ОСББ в отри­ман­ні жи­т­ло­во-­ко­му­на­ль­них та ін­ших по­слуг на­ле­ж­ної яко­с­ті за обґрунтованими ці­на­ми та ви­ко­нан­ня ни­ми сво­їх зо­бо­в’я­зань, по­в’я­за­них з ді­я­ль­ні­с­тю ­ ОСББ;

- здій­с­нен­ня некомерційної го­с­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті для за­без­пе­чен­ня вла­с­них по­треб.

2.3. ОСББ має право, відповідно до законодавства та Статуту, шляхом скликання загальних зборів:

- створювати органи управління та визначати умови їх діяльності та оплати;

- приймати рішення щодо надходження та витрати коштів ОСББ;

- визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту неподільного і загального майна відповідно до Статуту;

- встановлювати розміри платежів, і внесків членів ОСББ, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;

- виключати зі свого складу членів ОСББ, які не виконують своїх обов’язків;

- брати в управління, на баланс майно ОСББ;

- одержува­ти у свою власність або в користування земельну ділянку прибудинкової території;

- для виконання статутних завдань здійснювати необхідну некомерційну господарську діяльність у порядку, визначеному законом.

2.4. Доручати правлінню в межах повноважень, визначених Статутом:

- визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію, обслуговування та ремонт майна з будь–якою фізичною або юридичною особою відповідно до Статуту та законодавства;

- здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;

- ініціювати скликання загальних зборів;

- захищати права, представляти законні інтереси власників в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

- за рішенням загальних зборів та згодою власників приміщень, які не є членами ОСББ, використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб органів управління ОСББ.

2.5. Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов’язків ОСББ має право:

- проводити контроль санітарно-технічного стану та перевірку показань лічиль­ників у власників приміщень;

- робити членам ОСББ попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;

- вимагати відшкодування збитків, завданих неподільному та загальному майну ОСББ з вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;

- вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх установлених законодавством та Статутом ОСББ платежів, зборів та внесків від власників приміщень, а також відрахувань до резервного та ремонтного фондів;

- звертатись до суду з позовом про звернення стягнення на майно власників приміщень, які відмовляються відшкодовувати завдані збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені законодавством та Статутом ОСББ платежі та внески, а також відрахування до резервного та ремонтного фондів;

- виступати засновником (учасником) господарських товариств та приватних підприємств;

2.6. ОСББ зобов’язане:

- забезпечувати належний санітарний, протипожежний та технічний стан неподільного та загального майна, що належить членам ОСББ;

- звітувати загальним зборам про виконання кошторису ОСББ за рік;

- забезпечувати виконання вимог Статуту ОСББ;

- виконувати свої договірні зобов’язання;

- забезпечувати дотримання інтересів усіх членів ОСББ при встановленні умов та порядку володіння, користування та розпорядження спільною власністю, розподілі між членами ОСББ витрат на експлуатацію та ремонт неподільного та загального майна;

- забезпечувати дотримання інтересів усіх власників приміщень незалежно від членства в об'єднанні,

- у випадках, передбачених законодавством, Статутом ОСББ, представляти інтереси членів ОСББ, відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами.


^ 3. Майно ОСББ.


3.1. Май­но ОСББ утво­рю­єть­ся з:

- май­на, пе­ре­да­но­го йо­му чле­на­ми ОСББ у вла­с­ність;

- оде­р­жа­них до­хо­дів;

- ін­шо­го май­на, на­бу­того на під­ста­вах, не за­бо­ро­не­них законом.

3.2. Майно ОСББ, яке знаходиться у користуванні ОСББ, або є його власністю поділяється на неподільне та загальне майно:

- не­по­ді­ль­не май­но – не­по­ді­ль­на ча­с­ти­на жи­т­ло­во­го ком­пле­к­су, яка скла­да­єть­ся з ча­с­ти­ни конс­тру­к­ти­в­них еле­ме­н­тів бу­ди­н­ку, тех­ні­ч­но­го об­ла­д­нан­ня, допо­мі­ж­них при­мі­щень, споруд, прибудинкової території (що не можуть бути поділені між власниками приміщень) та без яких не може бути належного фу­н­к­ці­о­ну­ван­ня житлового бу­ди­н­ку та прибудинкової території. Не­по­ді­ль­не май­но пе­ре­бу­ває у спі­ль­ній су­мі­с­ній вла­с­но­с­ті спів­вла­с­ни­ків ба­га­то­ква­р­ти­р­но­го бу­ди­н­ку. Не­по­ді­ль­не май­но не під­ля­гає від­чу­жен­ню;

- за­га­ль­не май­но – ча­с­ти­на до­по­мі­ж­них при­мі­щень жи­т­ло­во­го ком­пле­к­су, що мо­жуть використову­ва­ти­ся згі­д­но з їх при­зна­чен­ням на умо­вах, ви­зна­че­них цим ста­ту­том (кла­до­ві, га­ра­жі, в то­му чи­с­лі під­зе­м­ні, май­с­те­р­ні то­що).

3.3. Пе­ре­лік май­на, що пе­ре­бу­ває у спі­ль­ній су­мі­с­ній вла­с­но­с­ті (не­по­ді­ль­не ­ майно), пра­ва та обо­в’я­з­ки чле­нів ОСББ що­до цьо­го май­на:

3.3.1. До не­по­ді­ль­но­го май­на на­ле­жать:

- конс­тру­к­ти­в­ні еле­ме­н­ти бу­ди­н­ку - ча­с­ти­ни споруди, які за­без­пе­чу­ють її ці­лі­с­ність та не­об­хід­ні тех­ні­ч­ні умо­ви фу­н­к­ці­о­ну­ван­ня (фу­н­да­мент, зовнішні та не­су­чі сті­ни, балки та інші будівельні опори, сходові марши, огороджуючі конструкції, сходові майданчики, сходові клітки, входи та виходи будинку та стіни, що огороджують проходи, між­по­ве­р­хо­ві, надпідвальні та горищні пе­ре­крит­тя, парапети, фронтони та конс­тру­к­ції да­ху, по­крі­в­ля, люки та інші виходи на дах та покрівлю, елементи архітектурного оздоблення будинку, балкони та лоджії);

- тех­ні­ч­не об­ла­д­нан­ня бу­ди­н­ку – ін­же­не­р­ні ко­му­ні­ка­ції та тех­ні­ч­ні при­строї, які за­без­печують са­ні­та­р­но-­гі­гі­є­ні­ч­ні умо­ви та без­пе­ч­ну екс­плу­а­та­цію ква­р­тир (загальні бу­ди­н­ко­ві ме­ре­жі те­п­ло-, во­до-, газо-, еле­к­т­ро­по­с­та­чан­ня, бой­ле­р­ні та еле­ва­то­р­ні ву­з­ли, об­ла­д­нан­ня про­ти­по­же­ж­ної без­пе­ки, ве­н­ти­ля­цій­ні ка­на­ли та ка­на­ли для ди­мо­ви­да­лен­ня, пожежні драбини, лі­ф­ти, ліфтові шахти з обладнанням та пристроями, які в них використовуються, інші огорожі і кожухи; центра­ль­ні роз­по­ді­ль­чі щи­ти еле­к­т­ро­по­с­та­чан­ня, система водовідведення, водостічні труби, сміттєпроводи, радіо та телеантени колективного користування, блискавковідводи, елементи благоустрою прибудинкової території, в тому числі зелені насадження, дитячі, спортивні майданчики, майданчики для відпочинку дорослих, тротуари то­що);

- до­по­мі­ж­ні при­мі­щення будинку – тамбури, вестибюлі, сходові клітини, міжквартирні коридори, приміщення технічних поверхів, приміщення підвалів, приміщення, в яких розташоване обладнання будинку, приміщення для зберігання матеріалів, обладнання та інструменту, приміщення для розміщення обслуговуючого будинок персоналу та інші приміщення будинку, які необхідні для забезпечення утримання будинку, прибудинкової території та культурно-побутового обслуговування мешканців;

3.3.2. Чле­ни ОСББ при­йма­ють рі­шен­ня що­до управ­лін­ня не­по­ді­ль­ним май­ном будинку. Частка в загаль­но­му об­ся­зі обо­в’я­з­ко­вих пла­те­жів на утри­ман­ня та ре­монт не­по­ді­ль­но­го май­на бу­ди­н­ку вста­но­в­лю­єть­ся про­по­р­цій­но до за­га­ль­ної пло­щі жи­т­ло­вих та не­жи­т­ло­вих при­мі­щень, що пе­ре­бу­ва­ють у вла­с­но­с­ті фі­зи­ч­них або юри­ди­ч­них осіб.

3.3.3. Співвласник, який за­вдав зби­т­ків май­ну, що пе­ре­бу­ває у спі­ль­ній вла­с­но­с­ті, зо­бо­в’я­за­ний від­шко­ду­ва­ти їх у по­в­но­му об­ся­зі.

3.4. Права та обов’язки членів об’єднання щодо май­на, яке перебуває у спільній частковій власності (загальне майно):

3.4.1. Чле­ни ОСББ при­йма­ють рі­шен­ня що­до управ­лін­ня за­га­ль­ним май­ном та зо­бо­в’я­за­ні бра­ти участь в йо­го утри­ман­ні.

3.4.2. Ча­с­т­ка в за­га­ль­но­му об­ся­зі обо­в’я­з­ко­вих пла­те­жів на утри­ман­ня і ре­монт за­га­ль­но­го май­на вста­но­в­лю­єть­ся про­по­р­цій­но до за­га­ль­ної пло­щі жи­т­ло­вих та не­жи­т­ло­вих при­мі­щень, що пе­ре­бу­ва­ють у власності фі­зи­ч­них або юри­ди­ч­них осіб, тобто відношення загальної площі квартири (квартир) чи нежитлових приміщень, які перебувають у його власності, до загальної площі усіх квартир та нежитлових приміщень будинку.

3.4.3. Об’єкти прав спільної власності на майно можуть бути передані в користування фізичній або юридичній особі, якщо це не пов’язано з порушенням прав та інтересів інших співвласників неподільного і загального майна, що охороняється законом.

^ 4. Органи управління ОСББ, їх по­в­но­ва­жен­ня та по­ря­док фо­р­му­ван­ня


4.1. Ор­га­на­ми управ­лін­ня ОСББ є за­га­ль­ні збо­ри йо­го чле­нів, пра­в­лін­ня та ре­ві­зій­на ко­мі­сія.

4.2. Ви­щим ор­га­ном управ­лін­ня ОСББ є за­га­ль­ні збо­ри.

4.3. За­га­ль­ні збо­ри скли­ка­ють­ся і про­во­дять­ся згі­д­но з ви­мо­га­ми цьо­го Ста­ту­ту та чин­но­го за­ко­но­дав­ст­ва.

4.4. За­га­ль­ні збо­ри пра­во­чинні, як­що на них при­су­т­ні бі­ль­ше по­ло­ви­ни чле­нів ОСББ.

4.5. До ви­клю­ч­ної ком­пе­те­н­ції за­га­ль­них збо­рів чле­нів ОСББ належить:

1) затвердження Статуту ОСББ, внесення змін до нього;

2) припинення діяльності ОСББ, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

3) визначення стратегічних планів розвитку ОСББ та основних напрямів діяльності, затвердження його планів господарської діяльності;

4) затвердження річного кошторису, балансу ОСББ, річних звітів діяльності ОСББ, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, визначення порядку покриття збитків;

5) обрання та відкликання членів правління та ревізійної комісії ОСББ;

6) питання про використання об'єктів, які знаходяться в загальній власності членів ОСББ, а також встановлення обмежень на користування цими об'єктами;

7) ухвалення рішень про передачу в оренду об'єктів, які знаходяться в загальній власності членів ОСББ, фізичним і юридичним особам;

8) ухвалення рішень про реконструкцію і ремонт будинку або про зведення господарських споруд;

9) визначення розмірів внесків і платежів членів ОСББ;

10) заснування фондів ОСББ і затвердження положень про них;

11) визначення розміру матеріального або іншого заохочення членів ОСББ та правління;

12) затвердження положення про правління, про ревізійну комісію ОСББ, внесення в них змін та доповнень;

13) прийняття рішень про взаємодію з громадськими організаціями.

4.6. Ке­рі­в­ни­ц­т­во по­то­ч­ною ді­я­ль­ні­с­тю ОСББ здій­с­нює йо­го пра­в­лін­ня. Пра­в­лін­ня має право при­йма­ти рі­шен­ня з усіх пи­тань ді­я­ль­но­с­ті ОСББ за ви­нятком тих, які належать до ви­клю­ч­ної ком­пе­те­н­ції за­га­ль­них збо­рів. Пра­в­лін­ня є ви­ко­нав­чим ор­га­ном ОСББ та під­зві­т­не за­га­ль­ним зборам.

4.7. До ком­пе­те­н­ції пра­в­лін­ня ОСББ належить:

1) здійснення і забезпечення поточної господарської діяльності ОСББ;

2) підготовка кошторису, балансу та річного звіту ОСББ;

3) розпорядження фінансами ОСББ відповідно до затвердженого загальними зборами ОСББ кошторису, внесення змін до кошторису шляхом перерозподілу коштів між статтями витрат, якщо цей перерозподіл не призводить до збільшення витратної частини кошторису, затвердженого загальними зборами ОСББ;

4) ведення діловодства, бухгалтерського обліку і звітності про діяльність ОСББ;

5) затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх управлінських документів ОСББ , за винятком Положення про правління ОСББ;

6) скликання та організація проведення загальних зборів членів ОСББ, в тому числі підготовка проектів рішень загальних зборів ОСББ;

7) обрання зі свого складу голови правління і заступника голови правління ОСББ;

8) прийом на роботу на договірних підставах керуючого справами ОСББ;

9) затвердження кандидатури бухгалтера ОСББ;

10) здійснення контролю за своєчасною сплатою членами ОСББ внесків та платежів та виконання заходів щодо стягнення заборгованості згідно з чинним законодавством;

11) укла­дан­ня до­го­во­рів із су­б’єк­та­ми під­при­єм­ни­ц­т­ва, які ви­ко­ну­ють ро­бо­ти, в то­му чи­с­лі будівель­ні, на­да­ють жи­т­ло­во-­ко­му­на­ль­ні та ін­ші по­слу­ги, та здій­с­нен­ня ко­н­т­ро­лю за їх ви­ко­нан­ням.

4.8. Члени правління ОСББ обираються загальними зборами терміном на 1 рік у кількості трьох (п’яти) осіб. Членом правління ОСББ може бути лише член ОСББ.

Членами правління ОСББ не можуть бути члени ревізійної комісії ОСББ.

4.9. Голова правління ОСББ обирається Загальними зборами терміном на 1 рік.

Голова правління забезпечує виконання рішень загальних зборів членів ОСББ та рішень правління, діє без доручення від імені ОСББ, укладає в межах своєї компетенції угоди, розпоряджається коштами об’єднання відповідно до затвердженого кошторису, підписує платіжно-розрахункові, звітні та інші документи ОСББ.

4.10. За відсутності голови правління, його обов’язки виконує заступник голови, який обирається правлінням ОСББ зі свого складу терміном на 1 рік.

4.11. Член правління, в тому числі голова правління, може достроково вийти з правління за власним бажанням. Дострокове відкликання члену правління, в тому числі голови правління, відбувається також за рішенням загальних зборів ОСББ у разі:

 • втрати права власності на квартиру чи приміщення в ОСББ;

 • невиконання ним своїх обов’язків, недотримання вимог чинного законодавства та Статуту ОСББ;

 • завдання майнових збитків ОСББ при виконанні покладених на нього обов’язків.

Дострокове відкликання члену правління відбувається за ініціативою загальних зборів, або правління, або ревізійної комісії.

4.12. Дострокове відкликання голови правління відбувається також за рішенням правління ОСББ у разі:

 • втрати права власності на квартиру чи приміщення в ОСББ;

 • невиконання ним своїх обов’язків, недотримання вимог чинного законодавства та Статуту ОСББ;

 • завдання майнових збитків ОСББ при виконанні покладених на нього обов’язків.

Дострокове відкликання члену правління відбувається за ініціативою або не менше, ніж 50% членів правління, або ревізійної комісії.

4.13. Засідання правління проводяться згідно плану або у разі потреби, але не менше, ніж один раз на місяць.

Засідання правління скликаються головою правління за власною ініціативою або за ініціативою будь-якого члена правління ОСББ. Засідання правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів правління ОСББ.

Рішення правління ОСББ ухвалюється 2/3 голосів від присутніх на засіданні членів правління.

Якщо член правління ОСББ ініціював засідання правління, але голова правління ОСББ не скликає засідання правління, то члени правління збираються самостійно на засідання правління, на якому, за наявності кворуму, зі свого складу обирають головуючого.

4.14. Правління ОСББ на договірній основі за рішенням загальних зборів ОСББ може укласти договір з управителем (управляючим), що частково здійснюватиме функції з управління неподільним та загальним майном житлового комплексу за дорученням власника (власників) майна і забезпечуватиме його належну експлуатацію.

4.15. Для здій­с­нен­ня ко­н­т­ро­лю за фі­нан­со­во-­го­с­по­дар­сь­кою ді­я­ль­ні­с­тю пра­в­лін­ня на за­га­ль­них збо­рах з числа членів ОСББ обирається ревізійна комісія у складі однієї - трьох осіб терміном на 1 рік, або приймаєть­ся рі­шен­ня про за­лу­чен­ня ау­ди­то­ра. До складу ревізійної комісії не можуть входити члени правління.

Ревізійна комісія (ревізор) зі свого складу обирає голову комісії терміном на 1 рік.

4.16. Ре­ві­зій­на ко­мі­сія (ревізор):

- контролює фінансово-господарську діяльність ОСББ, перевіряє виконання кошторису, розмірів видатків і надходжень, внесків та платежів членів ОСББ;

- проводить планові ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ, на вимогу правління та з власної ініціативи проводить позачергові перевірки;

- зо­бо­в'я­за­на ініціювати по­за­че­р­го­ве скли­кан­ня за­га­ль­них збо­рів у ра­зі ви­ни­к­нен­ня за­гро­зи ін­те­ре­сам ОСББ, або ви­яв­лен­ня зло­вжи­вань, учи­не­них по­са­до­ви­ми особами.

4.17. Рі­шен­ня за­га­ль­них збо­рів чле­нів ОСББ про затверджен­ня річ­но­го зві­ту, ко­ш­то­ри­су ви­да­т­ків і над­хо­джень, роз­мі­рів внесків та пла­те­жів чле­нів ОСББ при­йма­ють­ся з ура­ху­ван­ням ви­сно­в­ків ре­ві­зій­ної ко­мі­сії або ау­ди­то­ра.


^ 5. По­ря­док скли­кан­ня та про­ве­ден­ня за­га­ль­них збо­рів ОСББ

Періодичність проведення зборів. Порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них. Перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів


5.1. Чер­го­ві за­га­ль­ні збо­ри чле­нів ОСББ скли­ка­ють­ся пра­в­лін­ням не рідше ніж 1 ра­з на рік, як пра­ви­ло по за­кін­чен­ні ка­ле­н­да­р­но­го ро­ку, для роз­гля­ду підсумків ді­я­ль­но­с­ті ОСББ. По­за­че­р­го­ві за­га­ль­ні збо­ри чле­нів ОСББ мо­жуть бу­ти скли­ка­ні за рішенням правління, ре­ві­зій­ної ко­мі­сії або на ви­мо­гу більше 20 від­со­т­ків чле­нів ОСББ.

5.2. По­від­ом­лен­ня про про­ве­ден­ня за­га­ль­них збо­рів чле­нів ОСББ над­си­ла­єть­ся в пись­мо­вій фо­р­мі і вру­ча­єть­ся ко­ж­но­му чле­ну ОСББ під роз­писку або шля­хом по­што­во­го від­пра­в­лен­ня (реко­ме­н­до­ва­ним ли­с­том) на вка­за­ну ад­ре­су. По­від­ом­лен­ня над­си­ла­ють­ся не пі­з­ні­ше ніж за 14 днів до да­ти про­ве­ден­ня за­га­ль­них збо­рів. У по­від­ом­лен­ні про про­ве­ден­ня за­га­ль­них збо­рів за­зна­ча­єть­ся проект порядку ден­ного, да­та та мі­с­це їх про­ве­ден­ня.

5.3. За­га­ль­ні збо­ри пра­во­чинні, як­що на них при­су­т­ні бі­ль­ше 50 (п’я­ти­де­ся­ти) від­со­т­ків чле­нів ОСББ. Рі­шен­ня за­га­ль­них збо­рів при­йма­ють­ся 2/3 го­ло­сів від за­га­ль­ної кі­ль­ко­с­ті го­ло­сів чле­нів ОСББ, які при­су­т­ні на за­га­ль­них збо­рах.

5.4. У ра­зі від­су­т­но­с­ті кво­ру­му для про­ве­ден­ня за­га­ль­них збо­рів пра­в­лін­ня ви­зна­чає но­ву да­ту і час їх про­ве­ден­ня, про що чле­ни ОСББ по­від­ом­ля­ють­ся до­да­т­ко­во. Но­ві збо­ри при­зна­ча­ють­ся не ра­ні­ше 14 днів і не пі­з­­ні­ше 30 днів з мо­ме­н­ту збо­рів, що не від­бу­ли­ся, і є чин­ни­ми, як­що на них при­су­т­ні не ме­н­ше 30 від­со­т­ків чле­нів ОСББ. На та­ких збо­рах рі­шен­ня при­йма­ють­ся 3/4 го­ло­сів при­су­т­ніх чле­нів ОСББ.

5.5. Пи­тан­ня, з яких рі­шен­ня при­йма­ють­ся за­га­ль­ни­ми збо­ра­ми ква­лі­фі­ко­ва­ною більшістю го­ло­сів (3/4 го­ло­сів при­су­т­ніх на збо­рах чле­нів ОСББ):

- рі­шен­ня про фо­р­му управ­лін­ня жи­т­ло­вим ком­пле­к­сом;

- за­твер­джен­ня ко­ш­то­ри­су ОСББ, балансу та річного звіту;

- визначення розміру внесків та платежів членів ОСББ;

- про­ве­ден­ня ка­пі­та­ль­но­го ре­мо­н­ту бу­ди­н­ку, ре­ко­н­с­т­ру­к­ції або йо­го від­но­в­лен­ня пі­с­ля руйнування, зведення господарських споруд;

- вне­сен­ня змін та до­по­в­нень до Ста­ту­ту ОСББ;

- ре­о­р­га­ні­за­ція ОСББ;

- ви­зна­чен­ня об­ме­жень на ви­ко­ри­с­тан­ня об'­єк­тів, які пе­ре­бу­ва­ють у спі­ль­ній вла­с­но­с­ті чле­нів ОСББ, та пе­ре­да­чу їх у ко­ри­с­ту­ван­ня фі­зи­ч­ним і юри­ди­ч­ним осо­бам;

- лі­к­ві­да­ція ОСББ у ви­па­д­ку фі­зи­ч­но­го зни­щен­ня або руй­ну­ван­ня бу­ди­н­ку, яке унеможливлює йо­го від­но­в­лен­ня.

5.6. Рі­шен­ня чле­нів ОСББ з питань, які не належать до виключної компетенції за­га­ль­них збо­рів чле­нів ОСББ (відповідно до пункту 4.5.), мо­жуть бу­ти при­йн­я­ті шля­хом їх пись­мо­во­го опи­ту­ван­ня в тому разі, якщо два рази підряд не відбувалися скликані відповідно до Статуту ОСББ загальні збори членів ОСББ.

Рішення про проведення пись­мо­во­го опи­ту­ван­ня членів ОСББ приймає правління ОСББ та оприлюднюється шляхом вивішення на дошці оголошень. В такому разі правління ОСББ затверджує: проект рішення членів ОСББ, який виноситиметься для письмового опитування; склад робочої групи, яка проводитиме письмове опитування.

Протягом 14 днів від дня прийняття рішення про проведення пись­мо­во­го опи­ту­ван­ня робоча група проводить письмове опитування не менше 2/3 членів ОСББ шляхом підпису члена ОСББ „за”, „проти” або „утримався” під проектом рішення. Протягом 5-ти днів після закінчення терміну проведення письмового опитування правління на своєму засіданні встановлює результати письмового опитування та оформлює їх протоколом. Рішення членів ОСББ вважається прийнятим, якщо за нього поставили підписи не менше 2/3 опитаних членів ОСББ.

Рішення членів ОСББ, прийняте шляхом письмового опиту, оприлюднюється шляхом вивішення на дошці оголошень.

5.7. Рі­шен­ня, при­йн­я­ті на за­га­ль­них збо­рах, під­пи­су­ють­ся го­ло­вою пра­в­лін­ня та се­к­ре­та­рем зага­ль­них збо­рів і під­ля­га­ють по­стій­но­му збе­рі­­ган­ню.

5.8. Рі­шен­ня, при­йн­я­ті за­га­ль­ни­ми збо­ра­ми, в межах їх компетенції є обо­в'я­з­ко­ви­ми для всіх чле­нів ОСББ. Рішення з питань, що стосуються не членів ОСББ, обов’язкові для власників приміщень та мешканців будинку, що не є членами ОСББ.

5.9. Рі­шен­ня за­га­ль­них збо­рів опри­лю­д­ню­є­ть­ся. За рі­шен­ням збо­рів во­но мо­же бу­ти на­да­не чле­нам ОСББ під роз­пи­с­ку або на­пра­в­ле­не по­штою (ре­ко­ме­н­до­ва­ним ли­с­том).

5.10. Рі­шен­ня за­га­ль­них збо­рів про про­ве­ден­ня ре­ко­н­с­т­ру­к­ції бу­ди­н­ку, в то­му чи­с­лі над­бу­до­ви чи до­бу­до­ви, вва­жа­єть­ся при­йн­я­тим за умо­ви на­яв­но­с­ті зго­ди всіх вла­с­ни­ків при­мі­щень. Як­що вла­с­ник житлового при­мі­щення від­мо­в­ля­єть­ся від­се­ли­ти­ся чи власник нежитлового приміщення відмовляється тимчасово залишити його для про­ве­ден­ня ре­ко­н­с­т­ру­к­ції бу­ди­н­ку, спір мо­же бу­ти ви­рі­ше­но в су­до­во­му по­ряд­ку. Рі­шен­ня про про­веден­ня ре­мо­н­ту бу­ди­н­ку при­йма­єть­ся, ви­хо­дя­чи з тех­ні­ч­но­го ста­ну еле­ме­н­тів бу­ди­н­ку.


^ 6. Дже­ре­ла фі­нан­су­ван­ня, по­ря­док ви­ко­ри­с­тан­ня май­на та ко­ш­тів ОСББ


6.1. Ко­ш­ти ОСББ містяться на ра­ху­н­ках у ба­н­ків­сь­ких уста­но­вах і використовуються виключно за їх призначенням.

6.2. Ви­ко­ри­с­тан­ня та роз­по­ря­джен­ня ко­ш­та­ми здій­с­ню­єть­ся від­по­ві­д­но до Ста­ту­ту та затверджено­го ко­ш­то­ри­су.

6.3. Ко­ш­ти ОСББ не під­ля­га­ють роз­по­ді­лу між чле­на­ми ОСББ, за ви­ня­т­ком випад­ків, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­м.

6.4. Ко­ш­ти ОСББ скла­да­ють­ся з:

- ста­ту­т­них вне­с­ків і обо­в'я­з­ко­вих пла­те­жів чле­нів ОСББ та власників приміщень, які не є членами ОСББ;

- суб­си­дій на опла­ту жи­т­ло­во-­ко­му­нальних по­слуг та ком­пе­н­са­цій за гро­ма­дян, які користують­ся пра­вом на їх отримання щодо оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі;

- обов’язкових платежів за надання послуг з утримання, ремонту, управління неподільного та загального майна у разі укладення відповідного договору між власником приміщення та ОСББ;

- обов’язкових платежів за надання комунальних послуг у разі укладення відповідного договору між власником приміщення та ОСББ;

 • ко­ш­тів, оде­р­жа­них ОСББ у ре­зуль­та­ті зда­чі в оре­н­ду майна об’єдання;

 • доходів, що спря­мо­ву­ють­ся на ви­ко­нан­ня ста­ту­т­них завдань ОСББ, отри­ма­них у ре­зуль­та­ті ді­я­ль­но­с­ті під­при­ємств, за­сно­в­ни­ка­ми яких є ОСББ;

 • до­б­ро­ві­ль­них май­но­вих, у то­му чи­с­лі гро­шо­вих, вне­с­ків фі­зи­ч­них і юри­ди­ч­них осіб;

 • запозичених коштів.


^ 7. По­ря­док при­йн­ят­тя ко­ш­то­ри­су, ство­рен­ня та ви­ко­ри­с­тан­ня фо­н­дів ОСББ,
по­ря­док опла­ти спі­ль­них ви­трат7.1. Пра­в­лін­ня ОСББ скла­дає що­рі­ч­ний ко­ш­то­рис над­хо­джень і ви­трат на на­сту­п­ний фінансо­вий рік і ви­зна­чає роз­мі­ри пла­те­жів ко­ж­но­го чле­на ОСББ. Ко­ш­то­рис ОСББ складається до 25 гру­д­ня по­то­ч­но­го ро­ку з подальшим затвердженням на чергових загальних зборах членів ОСББ.

7.2. Пе­р­ший фі­нан­со­вий рік ОСББ по­чи­на­єть­ся з да­ти йо­го державної ре­єст­ра­ції і закінчуєть­ся 31 гру­д­ня. На­сту­п­ні фі­нан­со­ві ро­ки від­по­ві­да­ють ка­ле­н­да­р­ним.

7.3. Ко­ш­то­рис по­ви­нен пе­ред­ба­ча­ти та­кі стат­ті ви­трат:

а) по­то­ч­ні ви­тра­ти;

б) ви­тра­ти на опла­ту ко­му­на­ль­них та ін­ших по­слуг;

в) ви­тра­ти та на­ко­пи­чен­ня на ре­монт бу­ди­н­ку;

г) ін­ші ви­тра­ти.

7.4. Для на­ко­пи­чен­ня ко­ш­тів на ре­монт не­по­ді­ль­но­го та за­га­ль­но­го май­на і те­р­мі­но­во­го усунен­ня зби­т­ків, що ви­ни­к­ли в результаті ава­рій чи не­пе­ред­ба­че­них об­ста­вин, в обо­в'я­з­ко­во­му по­ряд­ку ство­рю­ють­ся ре­мо­н­т­ний та ре­зе­р­в­ний фо­н­ди ОСББ. Ко­ш­ти цих фо­н­дів аку­му­лю­ють­ся на ра­ху­н­ку ОСББ у ба­н­ків­сь­ких уста­но­вах та ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся ви­клю­ч­но за ці­льо­вим при­зна­чен­ням.

7.5. Пе­ре­лік та роз­мі­ри обо­в'я­з­ко­вих пла­те­жів на об­слу­го­ву­ван­ня та ре­монт не­по­ді­ль­но­го та загаль­но­го май­на, а та­кож по­ря­док їх спла­ти вста­но­в­лю­ють­ся відповідно до Статуту ОСББ.

7.6. За рі­шен­ням за­га­ль­них збо­рів ОСББ мо­жуть ство­рю­ва­ти­ся спе­ці­а­ль­ні фо­н­ди, витрати з яких здій­с­ню­ють­ся на цілі, що пе­ред­ба­че­ні статутом. Ко­ш­ти цих фо­н­дів аку­му­лю­ють­ся на ба­н­ків­сь­ких ра­ху­н­ках ОСББ.


^ 8. По­ря­док та умо­ви укла­ден­ня до­го­во­рів між ОСББ

та ко­ж­ним вла­с­ни­ком ква­р­ти­ри, при­мі­щен­ня


8.1. У разі при­йн­ят­тя на вла­с­ний ба­ланс ОСББ всьо­го жи­т­ло­во­го ком­пле­к­су та ви­бо­ру форми управ­лін­ня не­по­ді­ль­ним та за­га­ль­ним май­ном че­рез ста­ту­т­ні ор­га­ни ОСББ між ОСББ та ко­ж­ним вла­с­ни­ком жи­т­ло­во­го чи нежи­т­ло­во­го при­мі­щен­ня, укла­да­єть­ся до­го­вір на ос­но­ві Ти­по­во­го до­го­во­ру, за­твер­дже­но­го спе­ці­а­ль­но упо­в­но­ва­же­ним центра­ль­ним ор­га­ном ви­ко­нав­чої вла­ди з пи­тань жи­т­ло­во-­ко­му­на­ль­но­го го­с­по­дар­с­т­ва. До­го­вір по­ви­нен мі­с­ти­ти іс­то­т­ні умо­ви, ви­зна­че­ні за­ко­но­дав­ст­вом. Відносини між ОСББ та власниками приміщень, що є членами ОСББ регулюються цим Статутом, а укладання з ними договорів є не обов’язковим. Укладання договорів між ОСББ та не членами ОСББ є обов’язковим.

8.2. У ра­зі від­мо­ви вла­с­ни­ка при­мі­щен­ня укла­да­ти до­го­вір або спла­чу­ва­ти обо­в’я­з­ко­ві пла­те­жі на утри­ман­ня та ре­монт не­по­ді­ль­но­го май­на та від­по­ві­д­ної ча­с­т­ки за­га­ль­но­го май­на, ОСББ має пра­во зве­р­нутися до су­ду для стя­г­нен­ня на­ра­хо­ва­них пла­те­жів у су­до­во­му по­ряд­ку.

Пра­во на звернення до суду виникає в ОСББ через шістдесят днів з дня припинення платежів або відмови в укладенні договору.


 1. По­ря­док при­йн­ят­тя у чле­ни ОСББ та ви­клю­чен­ня з членів


9.1. Чле­ном ОСББ мо­же бу­ти фі­зи­ч­на чи юри­ди­ч­на осо­ба, яка є вла­с­ни­ком ква­р­ти­ри (ква­р­тир) або нежи­т­ло­во­го при­мі­щен­ня (при­мі­щень) у жи­т­ло­во­му ком­пле­к­сі. На­й­ма­чі та оре­н­да­рі при­мі­щень не мо­жуть бу­ти чле­на­ми ОСББ.

9.2. Член­с­т­во в ОСББ є до­б­ро­ві­ль­ним і мо­же на­бу­ва­ти­ся од­но­ча­с­но зі ство­рен­ням ОСББ при про­ве­ден­ні уста­но­в­чих збо­рів, а та­кож ін­ди­ві­ду­а­ль­но, за згодою ОСББ у будь-­який мо­мент пі­с­ля йо­го ство­рен­ня. У другому випадку прийом в члени ОСББ здійснюється правлінням ОСББ на під­ста­ві по­дан­ня пись­мо­вої за­яви вла­с­ни­ка жи­т­ло­во­го чи нежи­т­ло­во­го при­мі­щен­ня до правління, копій документів, які встановлюють право власності на приміщення, копії паспорту.

9.3. Член­с­т­во в ОСББ при­пи­ня­єть­ся за власним бажанням пі­с­ля по­дан­ня про це правлінню пись­мо­вої за­яви вла­с­ни­ком жи­т­ло­во­го чи нежи­т­ло­во­го при­мі­щен­ня.

Член­с­т­во в ОСББ також при­пи­ня­єть­ся за рішенням загальних зборів або правління за таких підстав:

- втра­та чле­ном ОСББ пра­ва вла­сно­с­ті на ква­р­ти­ру, жи­т­ло­ве чи не­жи­тлове при­мі­щен­ня у зв’я­з­ку з їх від­чу­жен­ням або з ін­ших під­став, пе­ред­ба­че­них чин­ним за­ко­но­дав­ст­вом;

- реорганізація або ліквідація ОСББ;

- виключення з членів ОСББ в разі си­с­те­ма­ти­ч­но­го не­ви­ко­нан­ня членом положень Ста­ту­ту та рі­шень ста­ту­т­них ор­га­нів.

9.4. Вла­с­ни­ки жи­т­ло­вих чи не­жи­т­ло­вих при­мі­щень, роз­та­шо­ва­них у ме­жах од­но­го жи­т­ло­во­го ком­пле­к­су, які не є чле­на­ми ОСББ, та орендарі зобов`язані укла­сти з ОСББ договір про участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової території та надання послуг.

9.5. Як­що ча­с­ти­на ква­р­тир чи не­житлових при­мі­щень бу­ди­н­ку пе­ре­бу­ва­ють у дер­жа­в­ній чи комунальній вла­с­но­с­ті або перебувають у власності юридичних осіб, то ці власники ви­зна­ча­ють упо­в­но­ва­же­ну осо­бу, яка бу­де пред­ста­в­ля­ти їх ін­те­ре­си в ді­я­ль­но­с­ті ОСББ. Пись­мо­ва ко­пія та­ко­го рі­шен­ня з ви­зна­че­ним те­р­мі­ном по­в­но­ва­жень ці­єї осо­би збе­рі­га­єть­ся у спра­вах ОСББ.

9.6. Усі зобов’язання члена ОСББ перед ОСББ та постачальниками житлово-комунальних та інших послуг, не погашені на момент припинення його членства в ОСББ, підлягають обов’язковому виконанню.


^ 10. Пра­ва та обо­в'я­з­ки чле­нів ОСББ


10.1. Член ОСББ має пра­во:

- бра­ти участь в управ­лін­ні ОСББ у по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му За­ко­ном України “Про об’­єд­нан­ня співвла­с­ни­ків ба­га­то­ква­р­ти­р­но­го бу­ди­н­ку” і цим Ста­ту­том;

- оби­ра­ти та бу­ти об­ра­ним до скла­ду ста­ту­т­них ор­га­нів ОСББ;

- зна­йо­ми­ти­ся з про­то­ко­ла­ми за­га­ль­них збо­рів, ро­би­ти з них ви­пи­с­ки;

- оде­р­жу­ва­ти в уста­но­в­ле­но­му по­ряд­ку ін­фо­р­ма­цію про ді­я­ль­ність ОСББ;

- ви­ма­га­ти від ста­ту­т­них ор­га­нів за­хи­с­ту сво­їх прав та до­три­ман­ня чле­на­ми ОСББ пра­вил до­б­ро­су­сід­с­т­ва;

- ви­й­ти в уста­но­в­ле­но­му Ста­ту­том по­ряд­ку з ОСББ;

- ви­ма­га­ти від пра­в­лін­ня ОСББ озна­йо­м­лен­ня з усі­ма фі­нан­со­ви­ми зві­та­ми;

- користуватися і розпоряджатися житловими чи нежитловими приміщеннями, що належать йому на праві власності, не порушуючи при цьому права й інтереси членів ОСББ;

- користуватися загальнодоступними допоміжними приміщеннями й об’єктами, що знаходяться в спільній сумісній і спільній частковій власності;

- передавати наймачу квартири або орендарю нежилих приміщень права та обов'язки, пов'язані з утриманням цих приміщень з повідомленням про це прав­ління ОСББ.

10.2. По­ря­док здій­с­нен­ня прав вла­с­ни­ків ви­зна­ча­єть­ся за­ко­нодавством. Здій­с­нен­ня прав власника не мо­же по­ру­шу­ва­ти пра­ва ін­ших вла­с­ни­ків. Суперечки що­до здій­с­нен­ня прав вла­с­ни­ків вирішують­ся за зго­дою сто­рін або в су­до­во­му по­ряд­ку.

10.3. Член ОСББ зо­бо­в’я­за­ний:

- ви­ко­ну­ва­ти ви­мо­ги Ста­ту­ту ОСББ;

- ви­ко­ну­ва­ти рі­шен­ня ста­ту­т­них ор­га­нів, при­йн­я­ті у ме­жах їх по­в­но­ва­жень;

- ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти при­мі­щен­ня за при­зна­чен­ням, до­три­му­ва­ти­ся пра­вил ко­ри­с­ту­ван­ня ни­ми;

- за­без­пе­чу­ва­ти збе­ре­жен­ня при­мі­щень, бра­ти участь у про­ве­ден­ні їх ре­мо­н­ту;

- за­без­пе­чу­ва­ти до­три­ман­ня ви­мог жи­т­ло­во­го та мі­с­то­бу­ді­в­но­го за­ко­но­дав­ст­ва при ре­мо­н­ті чи ре­ко­н­с­т­ру­к­ції при­мі­щень або їх ча­с­тин, не до­пу­с­ка­ти по­ру­шен­ня за­кон­них прав та ін­те­ре­сів ін­ших власни­ків;

- до­де­р­жу­ва­ти­ся Пра­вил користування приміщеннями житлових бу­ди­н­ків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2006 № 45;

- доводити до відома правління ОСББ про здачу в оренду свого приміщення або його частини;

- своє­ча­с­но і в по­в­но­му об­ся­зі спла­чу­ва­ти на­ле­ж­ні пла­те­жі;

- від­шко­до­ву­ва­ти за вла­с­ний ра­ху­нок і в по­в­но­му об­ся­зі зби­т­ки, за­вдані май­ну ін­ших вла­с­ни­ків осо­би­с­то або ін­шою осо­бою, що за­ймає чи ви­ко­ри­с­то­вує при­мі­щен­ня на за­кон­них під­ста­вах або з відома вла­с­ни­ка;

- ви­ко­ну­ва­ти згідно власні договірні зобов’язання перед ОСББ у разі укладання відповідного договору;

- запобігати псу­ван­ню не­по­ді­ль­но­го та за­га­ль­но­го май­на, ін­фо­р­му­ва­ти ор­га­ни управ­лін­ня ОСББ про по­шко­джен­ня та ви­хід з ла­ду тех­ні­ч­но­го об­ла­д­нан­ня;

- забезпечувати доступ представників ОСББ до частин та елементів приміщень у разі необхідності ліквідації аварій, усунення пошкоджень, проведення технічних та профілактичних оглядів, зняття контрольних показників засобів обліку тощо;

- за свій рахунок приводити приміщення до попереднього стану, якщо ним було здійснене само­вільне переобладнання або перепланування приміщення, що призвело до порушення кон­структивних елементів або засобів протипожежного захисту будинку;

- до­де­р­жу­ва­тись чи­с­то­ти в мі­с­цях за­га­ль­но­го ко­ри­с­ту­ван­ня та ти­ші в ні­ч­ний час, проводити ремонтні та будівельні роботи в приміщеннях лише з попередженням мешканців прилеглих квартир та примі­щень про початок робіт і час їх завершення та відповідно до норм Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

- у разі відчуження належних члену об'єднання на праві власності приміщень, інформувати про це правління ОСББ.


^ 11. Від­по­ві­да­ль­ність за по­ру­шен­ня Ста­ту­ту ОСББ та рі­шень ста­ту­т­них ор­га­нів


11.1. Чле­ни ОСББ за по­ру­шен­ня Ста­ту­ту та законних рі­шень ста­ту­т­них ор­га­нів не­суть відповідальність згідно з чинним законодавством.­

11.2. Рі­шен­ням за­га­ль­них збо­рів членів ОСББ або правлінням мо­же ініціюватися звернення до суду щодо вста­но­в­ле­ння ма­те­рі­а­ль­ного відшкодування збитків, завданих ОСББ його членами, спричинених порушеннями Статуту та рішень статутних органів.

11.3. У ра­зі си­с­те­ма­ти­ч­но­го не­ви­ко­нан­ня положень Ста­ту­ту та рі­шень ста­ту­т­них ор­га­нів член ОСББ мо­же бу­ти ви­клю­че­ний з ОСББ за рі­шен­ням загальних зборів або правління.

^ 12. По­ря­док вне­сен­ня змін до Ста­ту­ту ОСББ


12.1. Змі­ни до Ста­ту­ту ОСББ вносяться за рі­шен­ням за­га­ль­них збо­рів та приймаються 3/4 го­ло­сів чле­нів ОСББ за умови, що на них присутні більше 50% власників, які бе­руть участь у збо­рах.

12.2. Змі­ни до Ста­ту­ту ОСББ ре­єст­ру­ють­ся у вста­но­в­ле­но­му за­ко­но­дав­ст­вом по­ряд­ку та на­бира­ють чин­но­с­ті з мо­ме­н­ту ре­єст­ра­ції упо­в­но­ва­же­ни­ми ор­га­на­ми державної реєстрації.


 1. Під­ста­ви та по­ря­док лі­к­ві­да­ції, ре­о­р­га­ні­за­ції (злит­тя, по­ділу) ОСББ

та вирішення май­но­вих пи­тань, по­в’я­за­них з цим


13.1. ОСББ лі­к­ві­ду­єть­ся у ра­зі:

- фі­зи­ч­но­го зни­щен­ня або руй­ну­ван­ня жи­т­ло­во­го ком­пле­к­су, яке уне­мо­ж­ли­в­лює йо­го відновлення або ре­монт;

- від­чу­жен­ня жи­т­ло­во­го ком­пле­к­су за рі­шен­ням су­ду;

- при­дбан­ня од­ні­єю осо­бою всіх приміщень у жи­т­ло­во­му ком­пле­к­сі.

13.2. Лі­к­ві­да­ція ОСББ здійснюється при­зна­че­ною за­га­ль­ни­ми збо­ра­ми чле­нів ОСББ лік­ві­да­цій­ною ко­мі­сі­єю, а у ви­па­д­ках при­пи­нен­ня ді­я­ль­но­с­ті ОСББ за рі­шен­ням го­с­по­дар­сь­ко­го су­ду – лі­к­ві­да­то­ром, що при­зна­ча­єть­ся цим су­дом.

З дня при­зна­чен­ня лі­к­ві­да­цій­ної ко­мі­сії (лі­к­ві­да­то­ра) до неї пе­ре­хо­дять по­в­но­ва­жен­ня з управління спра­ва­ми ОСББ. Лі­к­ві­да­цій­на ко­мі­сія (лі­к­ві­да­тор) пу­б­лі­кує ін­фо­р­ма­цію про лі­к­ві­да­цію ОСББ із за­зна­чен­ням стро­ку по­да­чі за­яв кре­ди­то­ра­ми сво­їх пре­те­н­зій, оці­нює на­яв­не май­но ОСББ, ви­яв­ляє йо­го де­бі­то­рів та кре­ди­то­рів та роз­ра­хо­ву­єть­ся з ни­ми, скла­дає лі­к­ві­да­цій­ний ба­ланс та по­дає йо­го за­га­ль­ним збо­рам чле­нів ОСББ або су­ду, що при­зна­чив лі­к­ві­да­то­ра на затвердження.

13.3. Активи ОСББ (майно та кошти ОСББ, включаючи виручку від розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед кредиторами) розподілу між членами ОСББ не підлягають.

Майно, передане ОСББ у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

У разі ліквідації ОСББ її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до бюджету.

13.4. Лі­к­ві­да­ція ОСББ вва­жа­єть­ся за­ве­р­ше­ною, а ОСББ та­ким, що при­пи­ни­ло свою дія­ль­ність, з мо­ме­н­ту вне­сен­ня за­пи­су про це до дер­жа­в­но­го ре­єст­ру.

13.5. Ре­о­р­га­ні­за­ція ОСББ про­во­дить­ся ли­ше за рі­шен­ням за­га­ль­них збо­рів. При реорганізації (злит­ті, по­ділі) ОСББ вся су­ку­п­ність прав та обо­в’я­з­ків ОСББ пе­ре­хо­дить до йо­го пра­во­на­сту­п­ни­ків.


14. Прикінцеві по­ло­жен­ня.


Чле­ни ОСББ повинні до­кла­да­ти­ всіх зу­силь для то­го, щоб роз­в’я­зу­ва­ти між со­бою суперечки шля­хом пе­ре­го­во­рів та кон­су­ль­та­цій. Як­що чле­ни ОСББ не при­йш­ли до зго­ди, то суперечки між ни­ми розв'язуються згі­д­но з но­р­ма­ми чин­но­го за­ко­но­дав­ст­ва у судовому порядку.


Головуючий на установчих

зборах об'єднання _______________ Бєлова Г.В.
Схожі:

Затверджено рішенням установчих зборів співвласників багатоквартирного за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 124/7 iconДоговір № на дольову участь у капітальному ремонті будинку м. Харків " " 201 р. Об`єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку «Луч 124/7»
Об`єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку «Луч 124/7» в особі Голови правління Бєлової Галини Василівни, яка діє на підставі...
Затверджено рішенням установчих зборів співвласників багатоквартирного за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 124/7 iconПовідомлення про проведення установчих зборів об′єднання співвласників багатоквартирного будинку Шановний (а) !
Створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі – об’єднання) та затвердження його назви
Затверджено рішенням установчих зборів співвласників багатоквартирного за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 124/7 iconПротокол Установчих зборів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
Загальна чисельність співвласників будинку (власників квартир та нежилих приміщень)
Затверджено рішенням установчих зборів співвласників багатоквартирного за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 124/7 iconПротокол №1 Установчих зборів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
Загальна чисельність співвласників будинку (власників квартир та нежилих приміщень)
Затверджено рішенням установчих зборів співвласників багатоквартирного за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 124/7 iconПротокол №1 засідання ініціативної групи зі скликання І проведення установчих зборів об'єднанняспіввласників багатоквартирного будинку за адресою: м., вул
Присутні співвласники багатоквартирного будинку за адресою: м.,вул
Затверджено рішенням установчих зборів співвласників багатоквартирного за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 124/7 iconШановний Петре Петровичу!
Осбб необхідно мати точну інформацію про кількість співвласників багатоквартирного будинку (власників окремих квартир І нежилих приміщень)....
Затверджено рішенням установчих зборів співвласників багатоквартирного за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 124/7 iconПротокол № загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку (назва об’єднання)
Слухали: (промовці, короткий зміст виступу)
Затверджено рішенням установчих зборів співвласників багатоквартирного за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 124/7 iconПро затвердження Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного
Відповідно до пункту 4 статті 30 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29 листопада 2001 року...
Затверджено рішенням установчих зборів співвласників багатоквартирного за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 124/7 iconРозпорядження міського голови № вщ /О. О. голова В. Г. Мандрує Затверджено: Загальними зборами правління Протокол №1 від {Ї ц 2006р. Статут асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків "молодіжний" м. Кіровське 2006р. 1
Асоціацію об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі асоціація осбб) "Молодіжний" створено в мікрорайоні Молодіжний...
Затверджено рішенням установчих зборів співвласників багатоквартирного за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 124/7 iconТрудовий договір з керуючим
Керуючого, що проживає за адресою і в подальшому зветься “Керуючий”, та Об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку /назва...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи