Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільськ 2010 icon

Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільськ 2010
Скачати 126.63 Kb.
НазваПравил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільськ 2010
Дата конвертації22.02.2014
Розмір126.63 Kb.
ТипПравила


Схвалено

Радою Старобільської

загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ст. №4

протокол №1 від 26.08.10

Голова ради

________ Л.В. Лисакова

Затверджено на


зборах трудового колективу

Старобільської загальноосвітньої

школи ІІ-ІІІ ступенів №4

26.08.2010 р.

Наказ №122 від 26.08.10

Директор______ Н.В. Приходько


П Р А В И Л А


внутрішнього трудового розпорядку

для працівників

Старобільської загальноосвітньої

школи ІІ-ІІІ ступенів № 4


Старобільськ - 2010


І. Загальні положення


Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ЗОШ № 4 (далі – Правила) розроблені у відповідності до діючих нормативно - правих документів, чинного законодавства про працю та наказу МОН України від 20.12.93 №455 «Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів Міносвіти»

Виконання цих правил є обов’язковим для всіх працівників школи.

Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує керівник школи в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і цими Правилами – спільно або за погодженням з ПК.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.


ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників.


1. Працівники школи приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

2. При прийнятті на роботу керівник зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

а) подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред’явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку.

б) особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення) копії яких завіряються керівництвом закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

в) особи, які прймаються на роботу в школу, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 5 серпня 1993 року № 293.

4. Працівники школи можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

5. Прийняття на роботу оформляється наказом директора, органу управління освітою (в тому числі призначених органом державного управління освітою), який оголошується працівнику під розписку.

6. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які процюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, що ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника.

Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року №58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в школі.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника школи.

7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу директор зобов’язаний:

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та умови праці, наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства, розпорядку та колективного договору.

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

8. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбаченних чинним законодавством та умовами, передбаченими в контракті.

9. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

10. Припинення трудового договору оформляється наказом директора, та (для педпрацівників) керівника закладу освіти.

11. Керівник забов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.


ІІІ. Основні права та обов’язки працівників.


^ 12. Педагогічні працівники мають права на:

а) захист професійної честі, гідності;

б) вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

в) індивідуальну педагогічну діяльність;

г) участь у громадському самоврядуванні;

д) користування подовженою оплачуваною відпусткою;

е) підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

^ 13. Працівники закладу освіти зобов’язані:

а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту закладу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у учнів бережливе ставлення до майна навчально – виховного закладу.

Працівники школи в установлені строки повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.

  1. ^ Педагогічні працівники школи повинні:

а) забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно - національних, духовних, історичних цінностей України, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

д) додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня;

е) захищати дітей, молодь від будь – яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

15. Коло обов’язків (робіт), що іх виконує кожний працівник за своєю спеціальностю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку, кваліфікаційними довідками посад службовців і тарифно – кваліфікаційними характеристиками робіт і професій робітників, положеннями, правилами внутрішнього трудового розпорядку школи та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

16. У разі неявки працівників на роботу з поважних причин працівник повинен своєчасно попередити адміністрацію школи щодо своєї відсутності на роботі.

17. У разі хвороби після одужання працівник, який став до роботи, повинен надати адміністрації лікарняний лист.


ІV. Основні обов’язки керівника – директора школи.


^ 17. Директор школи зобов’язаний:

а) забезпечувати необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально – виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

б) визначати педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати іх необхідними засобами роботи;

в) удосконалювати навчально – виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи школи;

г) організовувати атестацію педпрацівників;

д) укладати і розривати угоди, контракти з обслуговуючими робітниками відповідно до чинного законодавства;

е) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

надавати відпуски всім працівникам закладу освіти відповідно до графіку відпусток;

ж) забезпечувати умови техніки безпеки, виробничої санітарії, технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

и) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякдених потреб працівників школи, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв; організовувати харчування учнів;

к) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу;

л) забезпечувати належне утримання приміщеннь, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників школи, учнів;

м) надавати відпустки всім працівникам школи відповідно до графіка відпусток.


V. Робочий час і його використання.


18. Для працівників школи установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Режим роботи кожного вчителя встановлюється згідно з розкладом уроків, наказом про режим роботи школи та розподілом службових обов’язків.

Для технічного та обслуговуючого персоналу встановлюється 8 годинний робочий день з перервою на обід, а саме:

- технічний персонал – з 1245 – 1315 (30 хвилин)

- секретар-друкарка – з 1200 – 1300 (60 хвилин)

- бібліотекар – з 1200 – 1300 (60 хвилин)

- лаборанти, двірники, сторожі, гардеробник – за особистим графіком, затвердженим директором

- За погодженням з профспілковим кабінетом деяким структурним підрозділам і окремим працівникам може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи та перерви і її тривалість.

19. В межах робочого дня працівники школи повинні вести всі види навчально-методичної роботи відповідно до посади, навчального плану, включаючи і чергування по школі. Адміністрація контролює явку на роботу та вихід з роботи.

20. Учбові заняття в школі починаються о 8-00 годині. Учителі приходять на роботу не пізніше ніж за 15 хвилин до початку уроку, виходять з роботи через 15 хвилин після закінчення занять. Класні керівники забезпечують догляд учнів протягом усього навчального часу.

21. Залучання окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом директора, з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін, наданням іншого дня для відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

22. Таким працівникам, як сторож та двірник, де за умовами роботи не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або тижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з профспілковим комітетом школи запровадження підсумкового обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала числа робочих годин.

Працівники цієї категорії залучаються до роботи в загальновстановлені вихідні та святкові дні. Цей час включається в місячну норму робочого часу. Вихідні дні передбачаються для них графіком роботи. Робота в святкові дні оплачується в цьому випадку в розмірі одинарної годинної або денної ставки. На бажання працівника, який працює в святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

23. Адміністрація школи залучає педагогічних працівнків до чергування в закладі. Графік чергування та його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років,не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

Чергування починається не раніше ніж за 20 хвилин до початку занять і продовжується не довше ніж 20 хвилин після закінчення занять.

24. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпускою, керівник школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує іх навчального навантаження до початку канікул.

25. Робота органів самоврядування школи регламентується відповідними Положеннями затвердженими Кабінетом Міністрів України та Статутом.

26. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки керівнику закладу освіти оформляється наказом відповідного органу державного управління освітою, а іншим працівникам - наказом по школі. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна ії частина була не менше шести днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється не надання щорічної відпустки протягом двох років підряд.

^ 27. Педагогічним працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б) подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в)передоручати виконання трудових обов’язків.

^ 28. Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;

б) відволікання працівників школи від виконання професійних обов’язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.


VІ. Заохочення за успіхи в роботі.


29. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення у вигляді додаткових днів до відпустки або грошових премій.

30. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального й матеріального заохочення.

31. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів школи. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

Заохочення оголошуються в наказі (розпорядженні) доводяться до відома всього колективу школи і заносяться до трудової книжки працівника.


VІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни.


32. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосоване одне з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п. п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.

33. Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією школи або відділом освіти. До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт. Дисціплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня ії виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

34. Працівники, обрані до складу профспілкового комітету і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є; керівники профспілкових органів – без попередньої згоди відповідного профспілкового органу в закладі освіти.

35. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допускав нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

36. Директор має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.


Погоджено з ПК

Голова ПК ЗОШ №4

____________ Н.П. Погребняк

пр. №____ від 26.08.10 р.
Схожі:

Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільськ 2010 iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 енергодарської міської ради запорізької області
України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою...
Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільськ 2010 iconНаказ №44 Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників відділу освіти
На підставі рішення профспілкового комітету та зборів трудового колективу від 25 січня 2010 року «Про затвердження Правил внутрішнього...
Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільськ 2010 iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «оленка» Зміст
Відповідальність працівників за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку
Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільськ 2010 iconРозпорядження від 30. 05. 2005 р. №105-р м. Чернівці Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів міської ради
Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Чернівецької міської ради (далі Правила), що додаються
Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільськ 2010 iconПравила внутрішнього розпорядку для працівників Донецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2 для дітей з вадами розумового І фізичного розвитку (допоміжної школи)
Правила внутрішнього трудового розпорядку розроблені відповідно до Конституції України, Кодексу Законів про працю, Закону України...
Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільськ 2010 iconНаказ № Про персональну відповідальність за збереження життя і здоров’я вихованців
Уставу школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Донецької допоміжної загальноосвітньої школи-інтернату...
Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільськ 2010 iconСоціально – психолгічні та адміністративні заходи серпень
...
Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільськ 2010 iconНаказ № Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для шкільного колективу на 2012-2013 н рік
На підставі рішення протоколу загальних зборів колективу від 05. 08. 2012 р. «Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку...
Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільськ 2010 iconПлан-сітка річного плану на 2010-2011 н р
Затвердження режиму роботи школи, повторення правил внутрішнього трудового розпорядку, охорона праці у школі
Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільськ 2010 iconПравил а внутрішнього розпорядку для працівників ланнівської зош І-ІІІ ступенів
Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи