Тема Зміст уроку icon

Тема Зміст уроку
Скачати 252.81 Kb.
НазваТема Зміст уроку
Дата конвертації11.03.2014
Розмір252.81 Kb.
ТипДокументи
уроку

Дата

Тема

Зміст уроку

Основні поняття та терміни

Домашнє завдання

1
Предмет соціально­економічної географії світу

Предмет соціально­економічної географії світу. Завдання курсу «Соціально­економічна географія світу». Соціально­економічна географія в системі географічних наук. Зв’язок соціально­економічної географії з іншими науками

Економічна географія, соціальна географія, географія населення, регіонознавство, країнознавство, територіальна організація суспільства, розміщення продуктивних сил, фізична географія, соціологія, статистика, екологія

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати повідомлення про сучасні економіко­географічні дослідження

2
Економіко­географічні дослідження

Джерела географічних знань. Методи економіко­географічних досліджень. Видатні економ­географи світу

Карта, атлас, ГІС, енциклопедія, довідник, Інтернет, методи досліджень: статистичний, картографічний, порівняльний, історичний, економіко­математичний, науковий напрям

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати доповідь «Колоніальні імперії»

Розділ І. Загальна економіко­географічна характеристика світу.

Тема 1. Політична карта світу

3
Сучасна політична карта світу

Сучасна політична карта світу. Відмінність понять «країна», «держава», «залежна країна», «колонія». Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно­територіального устрою

Територія, акваторія, країна, залежна країна, держава, суверенітет, колонія, протекторат, підопічна територія, республіка, монархія (абсолютна, конституційна, теократична), джамахірія

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати доповідь «Рік Африки», «Падіння Берлінської стіни»

4
Етапи формування політичної карти світу

Кількісні та якісні зміни на карті світу. Утворення перших держав. Політична карта Середньовіччя. Зміни на політичній карті світу в епоху Великих географічних відкриттів. Розвиток капіталістичних відносин і їх вплив на політичну карту

Політична карта, політична географія, кількісні зміни, якісні зміни, період, етап, Великі географічні відкриття, імперія, капіталізм, колоніальна система, соціалістична система, країни постсоціалістичні, пострадянські

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати повідомлення «Велика вісімка»

5
Політичні та економічні системи країн

Поняття про політичні системи. Економічні системи країн. Типологія держав. Типи країн за структурою господарства. Показники, що визначають рівень економічного розвитку країн. Типи країн за рівнем економічного розвитку

Політична система, демократія, авторитаризм, тоталітаризм, економічна система, економіка ринкова, планова, перехідна; країни аграрні, індустріальні, постіндустріальні; ВВП, ВНП, ІРЛП, країни високорозвинуті, середньорозвинуті, що розвиваються, країни нової індустріалізації

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Скласти картосхему за даними ООН про ІРЛП.

3. Підготувати повідомлення «Роль ООН у сучасному світоустрої»

6
Міжнародні організації

Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні організації (ООН, Рада Європи та ін.). Спеціальні організації (Європейський Союз, НАТО та ін.)

Міжнародні організації: загальнополітичні, економічні та спеціальні. Глобальні та регіональні організації. Спеціальні установи ООН

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати повідомлення «Проблема нелегальної міграції»

Тема 2. Населення світу

7
Кількість і рух населення

Кількість населення. Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика. Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків

Демографія, відтворення населення, народжуваність, смертність, природний приріст, демографічний перехід, демографічний вибух, демографічна криза, тип відтворення, демографічна політика, міграція, імміграція, еміграція

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати фотовиставку «Найбільші міста світу»

8
Розміщення і системи розселення населення

Поняття «розміщення населення». Сучасна картина розселення населення світу та її особливості. Чинники розселення. Система розселення населення світу. Урбанізація як глобальний процес

Розміщення населення, чинники розселення, сільські поселення; місто, урбанізація, субурбані­зація, псевдоурбанізація, агломерація, мегалополіс

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати доповідь «Релігія і економіка»

9
Етнічний склад населення

Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї та групи. Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення і сучасне поширення релігійних учень

Раса, етнос, народ, нація, мовна сім’я, мовна група, країни однонаціональні, двонаціональні, багатонаціональні, світові релігії, дискримінація, толерантність

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати доповідь «Гастарбайтери»

10
Соціальна і професійна структура населення

Статево­вікова структура населення. Трудові ресурси. Соціальна і професійна структура населення. Проблеми зайнятості й безробіття.

^ Практична робота № 1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу

Статева структура, вікова структура, діти, люди похилого віку, працездатний вік, трудові ресурси, економічно активне населення, зайнятість, безробіття, рівень безробіття, соціальна структура, професійна структура, сфера господарства

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Скласти діаграми «Структура зайнятості населення в країнах із різним рівнем економічного розвитку»

Тема 3. Взаємодія суспільства і природи.
Світові природні ресурси

11
Географічне середовище і природні ресурси

Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Природні умови і природні ресурси. Класифікація природних ресурсів

Географічна оболонка, географічне середовище, навколишнє природне середовище, техносфера, антропосфера, природні умови, природні ресурси, вичерпність ресурсів, відновність ресурсів

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати повідомлення «Природні багатства Землі»

12
Географія світових мінеральних ресурсів

Світові мінеральні ресурси. Фізико­хімічні властивості та використання мінеральних ресурсів у господарстві. Закономірності розміщення родовищ і басейнів корисних копалин

Мінеральні ресурси: енергохімічні (паливні), рудні, гірничо­хімічні, технічні, будівельні, гідротермальні, родовище, басейн, тектонічна й геологічна будова земної кори

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати фотовиставку «Світ очима туриста»

13
Географія світових ресурсів

Географія світових земельних ресурсів. Лісові ресурси як складова біологічних ресурсів. Водні ресурси суходолу. Світовий океан — комора природних ресурсів. Природні та соціально­економічні рекреаційні ресурси

Земельні ресурси, ґрунтові ресурси, родючість, структура земельних ресурсів, біологічні ресурси, лісові ресурси, водні ресурси, прісна вода, Світовий океан, рекреація, природно­рекреаційні ресурси, культурно­історичні ресурси

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати повідомлення «Природокористування і сталий розвиток»

14
Ресурсозабезпеченість. Природокористування

Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне та нераціональне.

^ Практична робота № 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором)

Ресурсозабезпеченість, природокористування: раціональне та нераціональне, політика природокористування

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Нанести на контурну карту країни­лідери ресурсозабезпеченості

Тема 4. Світове господарство

15
Світове господарство та міжнародний географічний поділ праці

Поняття про світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці (МГПП). Галузі міжнародної спеціалізації і закон порівняльних переваг. Етапи формування світового господарства. Система сучасного світового господарства

Господарство, міжнародний географічний поділ праці, галузь міжнародної спеціалізації, закон порівняльних переваг, галузева структура, територіальна структура, «центр», «напівпериферія», «периферія», поліцентрична модель

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати повідомлення за темою «Наука — рушійна сила розвитку людства»

16
Світове господарство в період НТР

Поняття «НТР» та її основні риси. Складові частини НТР. Темпи й рівні розвитку світового господарства в період НТР. Вплив НТР на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва

Науково­технічна революція, інформаційно­технологічна революція, універсальність, прискорення науково­технічних перетворень, наукоємність, технологія, біотехнології, технополіс

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати повідомлення «Альтернативна енергетика»

17
Світова промисловість: основні галузі

Загальна характеристика світової промисловості. Географія основних галузей паливної промисловості та енергетики. Використання нетрадиційних джерел енергії. Металургійна промисловість як основний виробник конструкційних матеріалів

Промисловість, галузі промисловості відновлювальні джерела енергії, енергоспоживання, конструкційні матеріали, металургія, чорні й кольорові метали, комбінат, металургійна база, концентрат

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати повідомлення «Авангардна трійка»

18
Світова промисловість: основні галузі (продовження)

Машинобудування: структура галузі й основні регіони розміщення. Хімічна промисловість: структура галузі та принципи розміщення виробництв. Географія лісової й деревообробної промисловості. Зрушення в розміщенні виробництв легкої промисловості. Харчова промисловість: сучасний стан традиційної галузі

Машинобудування, фармацевтична промисловість; лісова, деревообробна, меблева, целюлозно­паперова промисловість; текстильна, швейна, трикотажна промисловість, легка промисловість

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати повідомлення «Як нагодувати людство?»

19
Світове сільське господарство

Світове сільське господарство. Основні риси географії землеробства і тваринництва. Рибальство. Найбільші сільськогосподарські райони

Сільське господарство, агробізнес, землеробство, рослинництво, зернове господарство, технічні культури, тваринництво, рибальство, аква­ і марикультура

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати проект «Транспорт майбутнього»

20
Географія світового транспорту

Світова транспортна система. Галузева структура транспорту. Загальна характеристика розвитку світового транспорту. Географія сухопутного, водного та повітряного транспорту. Типи транспортних систем

Транспорт, транспортна система, транспортна мережа, вантажний та пасажирський транспорт, залізничний, автомобільний, трубопровідний, морський, річковий, авіаційний, гужовий, в’ючний транспорт

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготуватися до дискусії «Глобалізація: «за» і «проти»»

21
Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм

Зовнішні економічні зв’язки. Форми міжнародних економічних зв’язків. Географія зовнішньої торгівлі й руху капіталу. Туризм як сектор економіки. Основні риси географії туризму

Зовнішні економічні зв’язки, зовнішня торгівля, науково­технічне співробітництво, транспортні послуги, ринок праці, інвестиції, кредитно­фінансові відносини, міжнародний туризм

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати повідомлення «Глобальні проблеми людства»

Тема 5. Глобальні проблеми людства

22
Глобальні проблеми людства

Поняття про глобальні проблеми людства. Глобальні геополітичні та соціально­економічні проблеми. Глобальні екологічні та сировинно­енергетичні проблеми

Глобальні проблеми людства: збереження миру, тероризм, екологічна, енергетична, продовольча, сировинна, демографічна, охорони здоров’я

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Скласти таблицю «Глобальні проблеми та шляхи їх розв’язання»

23
Сталий розвиток

Глобальні прогнози та проекти. Стратегія сталого розвитку людства

Сталий розвиток, Кіотський протокол, глобальні прогнози, глобальні проекти

Опрацювати відповідний матеріал підручників.

^ Розділ ІІ. Регіони та країни світу.

Тема 1. Країни Європи

24
Країни Європи: загальна характеристика

Загальна характеристика регіону, його склад. Економіко­географічне положення. Природні умови та ресурси. Населення, міста. Внутрішньорегіональні відмінності

ЕГП, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, галузі спеціалізації, промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати презентацію «Німеччина — локомотив європейської економіки»

25
ФРН

ФРН. Географічне положення та природно­ресурсний потенціал. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку господарства країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура. Зовнішньоекономічна діяльність

Федеральні землі, ЕГП, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, галузі спеціалізації, промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати презентацію «Велика Британія — майстерня світу»

26
Велика Британія

Велика Британія. Особливості ЕГП, його вплив на розвиток країни. Природні умови й ресурси. Населення і міста. Характерні риси розвитку економіки індустріальної держави. Значення зовнішніх економічних зв’язків

Історичні області, Британська Співдружність націй, ЕГП, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, галузі спеціалізації, промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки, економічні райони

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати презентацію «Французький шестикутник»

27
Франція

Франція. Особливості ЕГП, природних умов і ресурсів. Населення і міста. Провідні галузі господарства. Зовнішньоекономічна діяльність. Практична робота № 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції (за вибором)

ЕГП, заморські території, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, галузі спеціалізації, промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки, економічні райони

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати презентацію «Автострада Сонця»

28
Італія

Італія. Особливості ЕГП, природних умов і ресурсів, їх вплив на розвиток господарства. Населення й міста. Галузева структура господарства країни. Зовнішня торгівля й туризм. Практична робота № 3. (продовження)

ЕГП, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, галузі спеціалізації, промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки, економічні райони

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати презентацію «Польща та Білорусь: шляхи розвитку»

29
Польща. Білорусь

Польща. Білорусь. Особливості ЕГП, природних умов і ресурсів. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства. Особливості зовнішньоекономічної діяльності

ЕГП, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, галузі спеціалізації, промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки, економічні райони

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати презентацію «Вінок Дунаю»

30
Словаччина. Угорщина

Словаччина. Угорщина. Особливості ЕГП, природних умов і ресурсів. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства. Зовнішньоекономічна діяльносіть

ЕГП, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, галузі спеціалізації, промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки, економічні райони

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати презентацію «Два береги Прута»

31
Румунія. Молдова

Румунія. Молдова. Особливості ЕГП, природних умов і ресурсів. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, їх територіальні відмінності. Особливості зовнішньоекономічної діяльності

ЕГП, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, галузі спеціалізації, промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки, економічні райони

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати презентацію «Природні багатства Росії»

32
Росія. Характеристика природи і населення

Росія. Форма правління і державний устрій. Особливості ЕГП країни. Природні умови й природні ресурси та їх значення для розвитку країни. Населення: демографічні та етнографічні особливості

Федерація, ЕГП, природні умови та ресурси, природно­ресурсний потенціал, населення і трудові ресурси, демографічна проблема, агломерація, національний склад, релігійний склад

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати доповідь «Програма модернізації економіки Росії»

33
Росія. Економіка країни

Росія. Сучасний стан економіки країни. Галузева структура господарства,. Характеристика основних галузей промисловості. Зональна спеціалізація сільського господарства. Транспортна система. Зовнішньоекономічні зв’язки

Галузі спеціалізації, промисловість, ПЕК, металургійна база, ВПК, сільське господарство, зональна спеціалізація, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки, економічні райони, федеральний округ

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготуватися до диспуту «Україна: центр Європи чи периферія»

34
Україна — європейська держава

Зв’язки країн­сусідів з Україною.

^ Практична робота № 3. Характеристика зв’язків України з країнами­сусідами (закінчення)

Зовнішні економічні зв’язки, зовнішня торгівля, експорт, імпорт, науково­технічне співробітництво, інвестиції, міжнародний туризм

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Скласти таблицю «Економічні зв’язки України»

Тема 2. Країни Азії

35
Азія. Загальний огляд

Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії в світі. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм

ЕГП, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, галузі спеціалізації, промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки, субрегіони

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати повідомлення «Японське економічне диво»

36
Японія

Японія. ЕГП, історико­культурні особливості країни. Природні умови й ресурси. Особливості населення країни. Роль НТР в економіці Японії. Галузева й територіальна структура господарства

ЕГП, агломерація, галузі спеціалізації, технології, промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати презентацію «Обличчя Китаю»

37
Китай

Китай. ЕГП, історико­культурні особливості країни. Природні умови й ресурси. Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси Китаю. Особливості економічної політики Китаю. Зовнішні економічні зв’язки

Соціалістична держава, спеціальні адміністративні райони, ЕГП, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, галузі спеціалізації, промисловість, вільні економічні зони, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки, економічні райони

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати презентацію «Заново відкриваємо Індію»

38
Індія

Індія. ЕГП. Культурно­історичні особливості країни. Природні умови й ресурси. Населення: демографічні та етнографічні особливості. Особливості галузевої і територіальної структури господарства. Роль країни в регіоні та світі

Штати, союзні території, ЕГП, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, промисловість, ремесла, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати доповідь за темою «Тигри Сходу»

39
Нові індустріальні країни Азії

Країни нової індустріалізації в Південно­Східній і Східній Азії. Феномен «азіатських тигрів». Основні закономірності розвитку Сінгапуру, Тайваню, Південної Кореї

ЕГП, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, галузі спеціалізації, індустріалізація, промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати презентацію «Туреччина — міст між Європою й Азією»

40
Країни Південно­Західної Азії

Геополітичне положення регіону. Роль нафтовидобутку в економічному розвитку регіону. Традиційні й нові галузі промисловості. Особливості сільського господарства. Туреччина

ЕГП, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, галузі спеціалізації, промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Скласти схему «Близький Схід — перехрестя світів»

Тема 3. Країни Північної Америки

41
Північна Америка. Загальний огляд

Склад території. Особливості економіко­географічного положення. Етапи освоєння регіону та формування території США й Канади. Українська діаспора Канади і США

ЕГП, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, галузі спеціалізації, промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки, субрегіони

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати повідомлення «США — єдина наддержава світу»

42
США. Загальна економіко­географічна характеристика

США. Населення: закономірності зростання, етнічний склад, трудові ресурси, соціальна структура суспільства. Процеси урбанізації. Галузева та територіальна структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації

Штат, федеральний округ, ЕГП, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, міграція, расовий і етнічний склад, урбанізація, субурбанізація, агломерація, мегалополіс, галузі спеціалізації

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати презентацію «Made in USA»

43
США. Економічні райони

Найбільші промислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних зв’язків США.

^ Практична робота № 4. Порівняльна характеристика господарства головних економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу

Промисловість, промислові райони, сільське господарство, сільськогосподарські райони, транспорт, сфера послуг, «Силіконова долина», туризм, зовнішньоекономічні зв’язки, економічні райони

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Скласти картосхему «Економічні райони США»

44
Канада

Канада. ЕГП. Особливості розміщення населення. Українці в Канаді. Найбільші міські агломерації. Господарство Канади. Роль країни в міжнародному географічному поділі праці

Провінції, території, ЕГП, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, галузі спеціалізації, , транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Скласти графічний конспект «Портрет Канади»

Тема 4. Країни Латинської Америки

45
Латинська Америка. Загальна характеристика природи й населення

Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Політична карта. Різноманітність країн. Природні умови та ресурси регіону. Особливості населення

Колонії, ЕГП, субрегіони, природні умови й ресурси, населення й трудові ресурси, расовий і етнічний склад

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати презентацію «Життя в латиноамериканських ритмах»

46
Латинська Америка. Економіка регіону

Основні риси географії сільського господарства, промисловості, транспорту. Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поділі праці. Особливості розвитку країн нової індустріалізації

Галузі спеціалізації, промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки, країни нової індустріалізації

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати презентацію «Кольори Африки»

Тема 5. Країни Африки, Австралії та Океанії

47
Африка. Загальна характеристика природи й населення

Загальний огляд. Склад території. Різноманітність країн. Історія формування політичної карти. Характерні риси населення, типи розселення та урбанізації в країнах Африки. Природно­ресурсний потенціал та його використання

ЕГП, субрегіони, колоніальна система, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, демографічний вибух, псевдоурбанізація, расовий і етнічний склад

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати картосхему «Монокультурна економіка Африки»

48
Африка. Економіка регіону

Особливості господарства країн, що розвиваються. Територіальна та галузева структура господарства регіону. Місце країн Африки у світовому господарстві. Найбільші країни

Країни, що розвиваються, галузі спеціалізації, промисловість, сільське господарство, монокультура, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Скласти графічний конспект «Портрет Австралії»

49
Австралія

Австралія. ЕГП. Природні умови й ресурси. Особливості формування і розміщення населення, найбільші міські агломерації. Особливості економічного розвитку. Географія промисловості, сільського господарства, транспорту. Роль країни в МГПП. Зовнішні зв’язки

ЕГП, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, аборигени, галузі спеціалізації, промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки, економічні райони

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати презентацію «Океан островів»

50
Океанія

Океанія. Специфіка ЕГП. Вплив природних умов і ресурсів на економічний розвиток. Етнічна карта регіону. Політична карта. Особливості розвитку Нової Зеландії. Малі острівні країни Тихоокеанського регіону та особливості їх розвитку

ЕГП, острів, архіпелаг, колонія, природні умови й ресурси, населення і трудові ресурси, расовий і етнічний склад, галузі спеціалізації, промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг, туризм, зовнішньоекономічні зв’язки

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготуватися до уроку­конференції «Єдність у різноманітності»

51
Узагальнення. Всесвітні економічні відносини

Форми всесвітніх економічних відносин. Інтернаціоналізація, інтеграція, інформатизація та глобалізація як найважливіші тенденції розвитку світового господарства

Всесвітні економічні відносини, інтернаціоналізація, інтеграція, інформатизація, глобалізація, світове господарство, ТНК

1. Опрацювати відповідний матеріал підручників.

2. Підготувати презентацію «Географія в нашому житті»

52
Узагальню­юче повторення
Схожі:

Тема Зміст уроку iconУроку музики №21 у 6 класі тема уроку: Доля генія зміст уроку : В. А. Моцарт „Лакрімоза" з „Реквієму"- слухання
Обладнання: роздатковий матеріал (слова пісень, характеристики музики, тощо), портрет композитора, ілюстрації, презентації Microsoft...
Тема Зміст уроку iconУроку музики № у 6 класі, проведеного року тема уроку: Ф. Шопен душа фортепіано зміст уроку : Ф. Шопен Вальс до-мінор слухання
Обладнання: роздатковий матеріал (слова пісень, характеристики музики, тощо), портрет композитора, ілюстрації, презентації Microsoft...
Тема Зміст уроку iconУроку музики у 6 класі тема уроку: Ф. Шопен душа фортепіано зміст уроку : Ф. Шопен Вальс до-мінор слухання; Ф. Шопен Ноктюрн сі-бемоль мінор слухання
Обладнання: роздатковий матеріал (слова пісень, характеристики музики, тощо), портрет композитора, ілюстрації, презентації Microsoft...
Тема Зміст уроку iconУроку Предмет: Хімія Викладач: Волощук О. В. Тема програми: Органічні речовини та здоров’я людини Тема уроку: Харчові добавки. Е-числа
Мета: Сформувати уявлення про харчові добавки, їх значення; вивчити їх класифікацію; навчити читати зміст етикеток харчових продуктів,...
Тема Зміст уроку iconТема уроку: В. Сосюра.,, Васильки ’’ взірець інтимної лірики
Мета уроку: Ознайомити з інтимною лірикою В. Сосюри; допомогти усвідомити ідейно – художній зміст твору; розвивати навички виразного...
Тема Зміст уроку iconУрок №1 Тема уроку
Тема уроку: Поняття основного та допоміжного алгоритму. Алгоритми-процедури. Формальні та фактичні параметри
Тема Зміст уроку iconНомер уроку Тема уроку
Тема Життя людей за первісних часів (8 годин, у тому числі 1 урок узагальнення, 1 тематичного оцінювання)
Тема Зміст уроку iconУрок №9 Тема уроку
...
Тема Зміст уроку iconУрок алгебри та початків аналізу в 11 класі. Тема уроку
Тема уроку: „Застосування визначеного інтегралу до розв’язування задач геометричного, фізичного та економічного змісту”
Тема Зміст уроку iconУрок №1 Тема уроку
Тема уроку : Поняття про інформацію та способи її подання. Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка...
Тема Зміст уроку iconТема і зміст уроку
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи