№ Поняття і суть кримінально-процесуального права та кримінального процессу icon

№ Поняття і суть кримінально-процесуального права та кримінального процессу
Скачати 75.86 Kb.
Назва№ Поняття і суть кримінально-процесуального права та кримінального процессу
Дата конвертації12.06.2013
Розмір75.86 Kb.
ТипДокументи

ТЕМА № 1.Поняття і суть кримінально-процесуального права та кримінального процессу


Суть і поняття кримінального процесу. Мета та завдання кримінального процесу і його місце в боротьбі зі злочинністю. Кримінальний процес як система кримінально-процесуальних дій і відносин.

Кримінально-процесуальне право: система, структура, джерела. Конституція України та система процесуальних норм. Структура та особливості і кримінально-процесуальних норм. Структура і система Кримінально-процесуального кодексу України. Чинність кримінально-процесуального закону в часі і просторі, за колом осіб. Значення керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України для кримінально-процесуальної діяльності. Значення наказів, інструкцій Генерального прокурора України і Міністерства внутрішніх справ України для діяльності органів дізнання і досудового слідства.

Кримінально-процесуальна форма, процесуальні гарантії правосуддя, їх поняття і значення. Процесуальні функції, їх поняття і види.

Стадії кримінального процесу, їх поняття і система.

Кримінально-процесуальні правовідносини: поняття, структура, особливості.

Процесуальні строки та процесуальні витрати.

Місце і роль науки кримінального процесу в системі правових наук. Завдання науки кримінального процесу.

Зв'язок кримінального процесу з криміналістикою, кримінальним правом, з оперативно-розшуковою діяльністю ОВС, іншими суміжними галузями права і спеціальних знань.

Система курсу кримінального процесу. Значення вивчення кримінального процесу для фахівців юристів.

.

ТЕМА № 2. Принципи кримінального процесу


Поняття і значення принципів кримінального процесу. Демократичні основи правосуддя в Україні та їх подальше вдосконалення.

Система принципів кримінального процесу. Принципи кримінального процесу, закріплені в Конституції України.

Поняття, зміст і значення принципів кримінального процесу: встановлення об'єктивної істини; забезпечення захисту прав і свобод людини; недоторканність сфери особистого життя; недоторканність особи; недоторканність житла, забезпечення таємниці листування, телефонних та шших розмов, телеграфної і поштової кореспонденції; забезпечення таємниці банківських вкладів; непорушність права власності; повага та захист честі і гідності людини; презумпція невинуватості обвинувачуваного; рівність людей перед законом і судом; гарантованість доступу до правосуддя та забезпечення права на судовий захист, здійснення правосуддя тільки судом; забезпечення обвинувачуваному права на захист; недопустимість примушування до свідчень проти самого себе, членів своєї сім'ї і своїх близьких родичів (свобода самовикриття та викриття близьких); забезпечення безпеки учасників кримінального процесу; допустимість застосування примусових і запобіжних заходів лише в разі крайньої необхідності; допустимість притягнення до кримінальної відповідальності лише за умови доведеності вини; незалежність слідчого; забезпечення ознайомлення особи, що притягується до відповідальності з обвинуваченням і допустимість судового розгляду справи тільки в рамках пред'явленого обвинувачення; прокурорський нагляд за забезпеченням законності на досудових стадіях та підтримання обвинувачення в суді прокурором; публічність; гласність судового розгляду справи; незалежність суду і підкорення його тільки законові; змагальність і диспозитивність; безпосередність та усність судового процесу; таємниця наради судців; обов'язковість рішень суду; свобода оскарження процесуальних дій і рішень, забезпечення можливості касаційного та апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції; державна мова судочинства; реабілітація невинуватих; документованість; законність; толерантність; гуманізм, справедливість.

Взаємозв'язок і взаємообумовленість принципів кримінального процесу.


ТЕМА № 3. Учасники кримінального процессу


Поняття учасників (суб'єктів) кримінального процесу, їх класифікація.

Державні органи і посадові особи, які здійснюють кримінальне судочинство.

Суд — орган правосуддя. Склад суду. Виняткові повноваження і за Конституцією України. Керівне становище суду в кримінальному процесі.

Прокурор .Процесуальні функції, завдання і повноваження прокурора в кримінальному процесі. Процесуальне становище прокурора різних стадіях кримінального процесу.

Начальник слідчого підрозділу, його процесуальне становище.

Слідчий, Його процесуальні функції, завдання і повноваження. Процесуальна самостійність слідчого. Роль і місце слідчих підрозділів ОВС в системі органів досудового слідства.

Орган дізнання. Завдання і повноваження органу дізнання. Роль і місце штатних підрозділів дізнання в системі ОВС.

Особа, яка провадить дізнання, і її процесуальне становище. Розмежування повноважень органу дізнання й особи, яка провадить дізнання. Штатні дізнавачі в ОВС, їхнє процесуальне становище.

Особи, які мають свої законні інтереси в кримінальному процесі.

Обвинувачений. Процесуальне становище обвинуваченого в кримінальному процесі. Конституційні і процесуальні гарантії прав обвинуваченого.

Підозрюваний. Процесуальне становище підозрюваного в кримінальному процесі. Конституційні і процесуальні гарантії прав підозрюваного.

Потерпший і його процесуальне становище в кримінальному процесі.

Цивільний позивач і його процесуальне становище в кримінальному процесі.

Цивільний відповідач і його процесуальне становище в кримінальному процесі.

Учасники кримінального процесу, які захищають або представляють інтереси інших осіб.

Захисник. Поняття захисту. Особи, які можуть виконувати обов'язки захисника. Особи, які не мають права виконувати обов'язки захисника. Участь захисника в кримінальному судочинстві. Випадки обов'язкової участі захисника на досудовому слідстві, в суді.

Представники потерпшого, цивільного позивача і цивільного відповідача і їх процесуальне становище в кримінальному процесі.

Учасники кримінального процесу, які надають допомогу правосуддю. Свідки. Права й обов'язки свідків. Порядок забезпечення безпеки та процесуальних прав свідка. Експерт. Спеціаліст. Перекладач. Поняті. Секретар судового засідання. Заставодавець. Поручитель. їх процесуальне становище. Порядок забезпечення прав учасників процесу.

Обов'язок суду, прокурора, слідчого й особи, яка провадить дізнання, роз'яснити особам, що беруть участь у справі, їх права і забезпечити можливість здійснення цих прав. Складання протоколів про роз'яснення процесуальних прав учасникам кримінального судочинства.

Обставини, що виключають можливість участі в судочинстві суддів, народних засідателів, прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, експерта. Відвід, самовідвід і порядок їх вирішення.


ТЕМА № 4. Докази і доказування в кримінальному процесі


Поняття і зміст теорії доказів у кримінальному процесі. Поняття і зміст істини в кримінальному процесі. Встановлення об'єктивної істини — мета доказування в кримінальному процесі. Конституційні і процесуальні гарантії встановлення істини і правосуддя.

Поняття предмета доказування в кримінальному процесі. Межі доказування. Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальній справі. Співвідношення предмета і межі доказування.

Поняття і значення презумпції невинуватості в доказуванні. Суб'єкти і обов'язок доказування. Недопустимість перенесення обов'язку доказування на обвинуваченого. Роль осіб, які провадять розслідування, прокурора і суду в доказуванні.

Участь в доказуванні обвинуваченого, захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників.

Поняття і значення доказів у кримінальному процесі. Належність і допустимість доказів. Відмінність доказів від фактичних даних, які встановлені під час проведення оперативно-розшукових заходів.

Види і класифікація доказів. Підстави і практичне значення класифікації доказів.

Характеристика окремих видів доказів.

Показання свідка. Поняття, предмет і значення показань свідка. Особи, які не підлягають допиту як свідки. Права, обов'язки і відповідальність свідка. Фактори, що впливають на достовірність показань свідка. Перевірка й оцінка показань свідка.

Показання потерпілого. Поняття, предмет і значення показань потерпілого. Права, обов'язки і відповідальність потерпшого. Фактори, що впливають на достовірність показань потерпшого. Перевірка й оцінка показань потерпшого.

Показання підозрюваного. Поняття, предмет і значення показань підозрюваного. Процесуальні права підозрюваного в зв'язку з допитом. Перевірка й оцінка показань підозрюваного.

Показання обвинуваченого. Поняття, предмет і значення показань обвинуваченого. Види показань обвинуваченого: визнання або заперечення ним своєї вини; самообмова та її процесуальне значення. Алібі. Доказове значення визнання обвинуваченим своєї вини, оцінки і перевірки показань обвинуваченого.

Висновок експерта. Поняття, предмет і значення висновку екс Зміст понять "експерт", "експертиза", "висновок експерта". Підстави, призначення експертизи. Випадки обов'язкового призначення експертиз. Права, обов'язки і відповідальність експерта. Підстави і порядок відводу експерта. Компетенція експерта. Відмінність експерта від спеціаліста, який бере участь у провадженні слідчих дій. Види експертиз. Комплексна і комісійна, додаткова і повторна експертизи. Зміст висновку експерта. Особливості перевірки та оцінки висновку експерта.

Речові докази. Поняття і значення речових доказів. Види речових доказів. Процесуальне закріплення і зберігання речових доказів. Перевірка та оцінка речових доказів. Вирішення питання про речові докази.

Протоколи слідчих і судових дій. Поняття, процесуальна природа та значення протоколів слідчих і судових дій. Перевірка і оцінка протоколів слідчих і судових дій. Інші документи. Поняття, значення і процесуальна природа документів як доказів. Відмінність документів від речових доказів. Документи як речові докази. Поняття і зміст процесу доказування. Процесуальна форма доказування. Процесуальні способи збирання і перевірки доказів.

Поняття і значення оцінки доказів. Внутрішнє переконання суду, прокурора, слідчого й особи, яка провадить дізнання, і його роль в оцінці доказів. Значення закону у формуванні внутрішнього переконання при оцінці доказів.


ТЕМА № 5. Порушення кримінальної справи


Суть, завдання і значення стадії порушення кримінальної справи. Органи і посадові особи, які мають право порушувати кримінальні справи.

Приводи і підстави до порушення кримінальної справи.

Порядок порушення кримінальної справи. Межі, методи і строки перевірки заяв і повідомлень про вчинені або підготовлювані злочини. Роль чергових частин органів внутрішніх справ у прийнятті заяв і повідомлень про злочини, реєстрації і реагування на них.

Заходи, які вживаються органом дізнання, слідчим, прокурором і судом для закріплення слідів злочину в стадії порушення кримінальної справи. Засоби збирання доказів у стадії порушення кримшальної справи. Слідчі дії, які можуть проваджуватись до порушення кримінальної справи.

Види рішень, що приймаються в стадії порушення кримінальної справи. Форма і зміст постанови про порушення кримінальної справи Порушення кримінальної справи при виявленні ознак злочину. Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі, Підстави і порядок відмови в порушенні кримшальної справи. Форма і зміст постанови про відмову в порушенні кримшальної справи. Порядок її оскарження.

Нагляд прокурора за законністю та обґрунтованістю порушення кримшальної справи.

Оскарження постанови про відмову в порушенні кримінальної справи.Схожі:

№ Поняття і суть кримінально-процесуального права та кримінального процессу iconЛекція №1 Тема Поняття, предмет, метод, система кримінально-виконавчого права. Поняття, предмет та методи кримінально-виконавчого права. Завдання кримінально-виконавчого права. Принципи кримінально
Кримінально-виконавче право відповідно закріплює основні положення політики держави у сфері виконання кримінальних покарань
№ Поняття і суть кримінально-процесуального права та кримінального процессу iconМіністерство фінансів України український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплін
Поняття, предмет, завдання, принципи і система кримінального права. Наука кримінального права
№ Поняття і суть кримінально-процесуального права та кримінального процессу iconТема поняття кримінального процесу
Верховною Радою України, як частина національного кримінально-процесуального законодавства України
№ Поняття і суть кримінально-процесуального права та кримінального процессу iconПоняття та функції складу злочину; Класифікація складів злочину
Ці дві кримінально-правові інституції визначають і утворюють зміст, характеристику, особливості, завдання та потребу кримінального...
№ Поняття і суть кримінально-процесуального права та кримінального процессу iconВступ. 3 Поняття і значення стадії порушення кримінальної справи. 5 Порядок порушення кримінальної справи. 8
До зазначеного числа, у першу чергу, варто віднести питання, пов'язані зі стадіями кримінального процесу, центральне місце, у якому,...
№ Поняття і суть кримінально-процесуального права та кримінального процессу iconТема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет і система курсу
Який з перерахованих видів діяльності є однією з кримінально-процесуальних функцій
№ Поняття і суть кримінально-процесуального права та кримінального процессу iconТема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет і система курсу
Який з перерахованих видів діяльності є однією з кримінально-процесуальних функцій
№ Поняття і суть кримінально-процесуального права та кримінального процессу iconПоняття кримінального права, його предмет, методи та завдання
Матеріальний зміст кримінально-правових відносин складає сукупність прав і обов‘язків суб‘єктів цих відносин. Предметом кримінального...
№ Поняття і суть кримінально-процесуального права та кримінального процессу icon2. Джерела кримінально-виконавчого права
Поняття і значення принципів кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавча наука про систему і види принципів кримінально-виконавчого...
№ Поняття і суть кримінально-процесуального права та кримінального процессу iconМіністерство освіти І науки України міжнародний науково-технічний університет чернігівський інститут інформації, бізнесу І права Факультет лінгвістики І права Кафедра права України Реферат з дисципліни
Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення. Предмет доказування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи