Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст icon

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст
Скачати 320.59 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст
Дата конвертації14.06.2013
Розмір320.59 Kb.
ТипРобоча програма


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра зарубіжної преси та інформації


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Історія світової літератури ХІХ-ХХ ст.

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_____6.030301 журналістика ___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності __0303__журналістика та інформація______________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації___________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення____журналістики_________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010


Історія світової літератури ХІХ-ХХ ст. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 16 с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Доц. Хоменко Т. М., асистент Титаренко М. О.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № __ від. “__”________ 2010 р.


Завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації


_______________________ (_проф. Лось Й. Д.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 Хоменко Т.М., 2010

 Титаренко М.О., 2010

 Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

“ Історія світової літератури ХІХ-ХХ ст. ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –2

Галузь знань

6.030301 журналістика

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям

6.030301 журналістика

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

журналістика4-й

3-4-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

8-й

6,7,8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год.

16 год.

^ Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні^ Самостійна робота

64 год.

48 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 1/2

для заочної форми навчання - 1/3 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета. Фундаментальний курс «Історія світової літератури ХІХ-ХХ ст.» передбачає теоретичну підготовку майбутніх журналістів, а передовсім журналістів-літературознавців, критиків та рецензентів. Основна мета, поставлена перед студентами, - розумітися у літературному процесі 19-20 століть, а зокрема бути обізнаними із літературними течіями, тенденціями, постатями, творами цього часу. Метою курсу не є зазубрювання студентами імен, дат та текстів, метою є саме розуміння студентами логіки літературного процесу, взаємозв’язку літератури із історією, впливу літератури і впливу на літературу, в якій розкривається найбільше істин часу, яка часто є «секретарем суспільства» (Бальзак), або його «дзеркалом» (Гюго, Флобер).


Завдання навчальної дисципліни «Історія світової літератури ХІХ-ХХ ст.»:

 • подати студентам системні знання про літературний процес цього часу,

 • викласти логіку послідовності виникнення стилів та явищ,

 • схарактеризувати панорамне бачення літератури вказаного періоду,

 • відтворити тяглість літературного процесу,

 • закцентувати увагу на ключових постатях провідних напрямів (життя і творчість),

 • проаналізувати найвизначніші літературні твори епох (звернення до критичної літератури),

 • засвоїти теоретичне підґрунтя (деякі літературознавчі аспекти): жанри, прийоми, літературні методи тощо,

 • побіжно розглянути публіцистику письменників,

 • на основі класичний прикладів дати можливість студентам спробувати власні творчі експерименти (каліграми, вірші-речі, есеї за принципом єдиного характеру тощо).


В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • Романтизм як літературний напрямок і як світогляд: періодизацію, типологію, ознаки;

 • характеристику німецького романтизму: школи, представники;

 • загальну характеристику англійський романтизму: школи, представники, періодизацію;

 • загальну характеристику французького романтизму: періодизацію, представників;

 • засади поетичного угрупування «Парнас» (представники та принципи);

 • характеристику американського романтизму: періодизацію, типологію, представників;

 • школу Трансценденталістів: ознаки творчости, представників, філософські засади;

 • характеристику зрілого американського романтизму;

 • пізній романтизм: В. Вітмен та Е.Дікінсон.

 • Класичний реалізм (КР): генезис, ознаки, філософсько-історичне підґрунтя, дискусійні питання;

 • характеристику французького КР: періодизацію, ознаки, представників;

 • англійський КР: періодизацію, ознаки, представників;

 • характеристику творчості письменниць англійського КР (Дж. Остен, сестри Бронте, Е. Гаскелл, Дж. Еліот);

 • порівняльну характеристику Декадансу, символізму і «проклятих поетів»: А. Рембо, П. Верлена, С. Малларме; Р.М. Рільке, Г. Аполлінера;

 • авангардизм та модернізм: генезис, відмінність, типологію, представників;

 • «Нову драму» та «театр мовчання» ( Г. Ібсен, М. Метерлінк, Б. Шоу);

 • «Батьків» модерністської прози (М. Пруст, Д. Джойс, Ф. Кафка);

 • характеристику зрілого модернізму на прикладі творчості Т. Манна;

 • літературу «втраченого покоління» (Е. М. Ремарк, Е. М. Гемінгвей);

 • літературні антиутопії та дистонії (О. Гакслі, К. Чапек, Дж. Оруел);

 • «епічну драму» Б. Брехта та театр абсурду й театр-притчу;

 • літературу Другої світової війни (А. Камю, Г. Белль, П. Целан);

 • світову літературу 50-70 років: типологію, представників;

 • представників та засади «Магічного реалізму»;

 • представників та засади Постмодернізму.В результаті вивчення даного курсу студент повинен вміти:

 • розрізняти різні літературні течії,

 • креслити хронологічні таблиці та порівняльні схеми (що їх подає лектор на заняттях);

 • аналізувати творчість письменника на вибір (Г. фон Клейста, Е. Т. А. Гофмана, А. Шаміссо, Г. Гейне);

 • дати порівняльну характеристика творчості Д.Н.Г. Байрона та В. Скотта;

 • аналізувати творчість В. Гюго;

 • аналізувати творчість Ш. Бодлера;

 • аналізувати ранній американський романтизм на прикладі творів В. Ірвінга або Ф. Купера (на вибір);

 • характеризувати творчість Є. А. По;

 • аналізувати новелістику П. Меріме та його літературні містифікації;

 • схарактеризувати постать Стендаля: літературну критику та художню творчість;

 • аналізувати «Людську комедію» Бальзака;

 • аналізувати творчість Флобера (поняття боваризму, флоберізації тощо);

 • аналізувати творчість Ч. Діккенса на прикладі одного із творів;

 • схарактеризувати творчість В. Теккерея на прикладі роману «Ярмарок суєти»;

 • проаналізувати твір на вибір: «Санта-Крус» (М. Фріш), «Гостина старої дами» (Ф. Дюрренматт), «Носороги» (Е. Йонеско), «В очікуванні на Годо» (С. Беккет));

 • схарактеризувати ознаки постмодернізму на прикладі прочитаного твору.
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Історія світової літератури 19 століття: Романтизм та Класичний Реалізм (Німеччина, Англія, Франція, США).


Тема 1. Вступ. Романтизм як літературний напрямок і як світогляд


 1. Періодизація історико-літературного процесу ХІХ ст.

 2. Романтизм:

а) філософсько-естетичні основи;

б) типологія;

в) визначальні особливості.


Тема 2. Німецький Романтизм


 1. Загальна характеристика (+таблиця).

 2. Ранній (ієнський ) романтизм (Ф. Шлегель, Новаліс, Л. Тік, Ф. Фуке).

 3. Пізній (гейдельберзький) романтизм (А. фон Арнім, К. Брентано, брати Грімм).

 4. Життя та творчість німецьких романтиків: Г. фон Клейста, Е. Т. А. Гофмана, А. Шаміссо, Г. Гейне, Ф. Геббеля, Р. Вагнера.


Додатково. Датський романтизм: життя та творчість Г. К. Андерсена.


Тема 3. Англійський Романтизм


 1. Загальна характеристика (+таблиця).

 2. Старше покоління: Вільям Блейк; «Озерна школа» (В. Вордсворд, С.Т. Колрідж, Р. Сауті).

 3. Середнє покоління: Д.Н.Г. Байрон, П.Б. Шеллі, В. Скотт, Дж. Кітс, М. Годвін.

+ Додатково: Молодше покоління: Т. Карлейль.


Тема 4. Французький Романтизм


 1. Загальна характеристика (+таблиця).

 2. Ранній Романтизм:

а) Ф.Р. де Шатобріан, Ж. де Сталь, Б. Констан;

б) А. де Ламартін, А. де Віньї;

в) революційна поезія Франції 30-40 рр., П.Ж. Беранже.

 1. Пізній Романтизм (лекція ІІІ):

а) Ж. Санд, А. де Мюссе;

б) В. Гюго;

в) поети «Парнаса», Ш. Бодлер.


Тема 5. Американський Романтизм


 1. Загальна характеристика, періодизація, типологія (+схема).

 2. Ранній романтизм: В. Ірвінг, Ф. Купер.

 3. Трансценденталізм: Р.У. Емерсон, Г.Д. Торо.

 4. Зрілий романтизм: Є. А. По, Н. Готорн, Г. Мелвілл, Г.У. Лонгфелло.

 5. Пізній романтизм: В. Вітмен.

+ Додатково: відкриття феномену Е.Дікінсон.


Тема 6. Класичний реалізм


 1. Передумови виникнення: джерела, філософське та історичне підґрунтя.

 2. Дискусійні питання:

 • Коли з’явився реалізм?

 • Критичний чи класичний реалізм?

 • Чим відрізняється реалізм ХІХ ст. від реалізму Ренесансу і Просвітництва?

 1. Характерні ознаки класичного реалізму.Тема 7. Французький Реалізм


 1. Загальна характеристика, періодизація (+схема).

 2. Реалізм першого періоду: Стендаль, О. де Бальзак, П. Меріме.

 3. Реалізм другого періоду: Г. Флобер.

+ Додатково: Натуралізм: Е. Золя, Шанфльорі, брати Ж та Е. де Гонкури.


Тема 8. Класичний Реалізм в англійський літературі


 1. Загальна характеристика, періодизація (+схема).

 2. Реалізм першого періоду: Дж. Остен, Ч. Діккенс, В. Теккерей, «Молода Англія» (Б. Дізраелі).

 3. Реалізм другого періоду: сестри Ш. та Е. Бронте, Е. Гаскелл, (Ч. Кінгслі).

 4. Реалізм третього періоду: Дж. Еліот (М.Е.Еванс), А. Троллоп.Змістовий модуль 2. Історія світової літератури 20 століття.


Тема 1. Поезія зламу ХІХ-ХХ ст.: декаданс, символізм, авангардизм та модернізм.


 1. Загальна характеристика, типологія (+схема).

 2. Декаданс, символізм і «прокляті поети»: А. Рембо, П. Верлен, С. Малларме; Р.М. Рільке, Г. Аполлінер.

 3. Авангардизм: генезис і типологія

 • експресіонізм (Г. Тракль)

 • сюрреалізм (П. Елюар, Ф.Г. Лорка)

 • дадаїзм (Т. Тцара)

 • футуризм (Т. Марінетті)

 • + додатково: акмеїзм, імпресіонізм

 1. Модернізм, головні ознаки, типологія:

 • імажизм (Т.С. Еліот)

 • неокласицизм (на вибір)

 • герметизм (С. Квазімодо)

 • поетизм (В. Незвал)Тема 2. Проза і драматургія зламу ХІХ-ХХ ст.: «нова драма», модерністська проза.


 1. Загальна характеристика, типологія (+схема).

 2. Неоромантизм (Джек Лондон) та естетизм (О. Вальд).

 3. «Нова драма» та «театр мовчання»: Г. Ібсен, М. Метерлінк, Б. Шоу.

 4. «Батьки» модерністської прози: М. Пруст, Д. Джойс, Ф. Кафка.


Тема 3. Література «втраченого покоління» та антиутопії.


 1. Література «втраченого покоління»: Е. М. Ремарк, Е. М. Гемінгвей, Р. Олдінгтон.

 2. Літературні антиутопії та дистопії: Є.Замятін, О. Гакслі, К. Чапек, Дж. Оруел.Тема 4. Література першої половини ХХ ст.: Епічна драма та зрілий модернізм.


 1. Загальна характеристика (+схема).

 2. «Епічна драма» Б. Брехта.

 3. Зрілий модернізм: Т. Манн (або Дж. Ґолсуорсі (англ. реаліст. роман), Ф. Моріак (фр.), Т. Драйзер (амер.)), М. Булгаков, Г. Гессе, В. Вулф, В. Фолкнер, Р. Музіль, К. Гамсун та ін.


Тема 5. Література Другої світової війни.


 1. Література Другої світової війни:

 • А. Камю,

 • Г. Белль,

 • О. Твардовський,

 • П. Целан.


Тема 6. Література другої половини ХХ ст.: європейська традиція (окрім постмодернізму)


 1. Драматургія 50-70 роки:

 • драма-притча (М. Фріш, Ф. Дюрренматт)

 • театр абсурду (Е. Йонеско, С. Беккет)

 1. Західна проза 50-70 роки (схема):

 • розвиток традицій

  1. західний модернізм (В. Дж. Голдінг, Дж. Апдайк, Дж. Селінджер)

  2. світова фантастика (Р. Д. Бредбері, С. Лем, А. Азімов)

 • новітні явища

  1. «новий роман» або «антироман» (А. Роб-Грійє, Н. Саррот, М. Бютор)

  2. нонконформістські настрої в літературі:

а) «сердиті молоді люди»

б) «розбите покоління» («бітники»)


Тема 7. Література другої половини ХХ ст.: поза Європою (оглядово)


 1. Проза поза межами Західного світу:

  1. Росія (оглядово): література «відлиги» («табірна проза» (О. Солженіцин), «авторська пісня» (В. Висоцький, Б. Окуджава), «лейтенантська проза» (В. Некрасов), філософська лірика (А. Тарковський), публіцистична лірика (Р. Рождественський, Є. Євтушенко, А. Вознесенський).

  2. Японія (оглядово): національні традиції (Я. Кавабата «Тисяча журавлів»), взаємодія із західною традицією (Кобо Абе «Людина-коробка»)

  3. Латинська Америка:

 • «магічний реалізм» (А. Карпентьєр, Х. Кортасар, Г. Гарсіа Маркес)

формування постмодернізму (Х. Л. Борхес)


Тема 8. Постмодернізм


1. Постмодернізм:

 • проблема генезису та окреслення дефініції, ознаки

 • постмодерністський світогляд та постмодерністський стиль

 • постмодернізм-модернізм-неоавангардизм: спільне та відмінне

2. Дві хвилі постмодернізму (оглядово):

  1. 50-70 рр.: Г. Грасс, Дж. Хеллер, Абрам Терц, В. Єрофеєв та ін.

  2. 80-90 рр.: У. Еко, П. Зюскінд, К. Рансмайр, М. Павич, Й. Бродський та ін.

 1. Ваші міркування щодо майбутнього літератури: а що після постмодернізму?4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Історія світової літератури 19 століття: Романтизм та Класичний Реалізм (Німеччина, Англія, Франція, США).

Тема 1. ^ Вступ. Романтизм як літературний напрямок і як світогляд

2


4
1


3

Тема 2. ^ Німецький Романтизм

2


4
1


3

Тема 3. ^ Англійський Романтизм

2


4
1


3

Тема 4. ^ Французький Романтизм

2


4
1


3

Тема 5. ^ Американський Романтизм

2


4
1


3

Тема 6.

^ Класичний реалізм

2


4
1


3

Тема 7.

^ Французький Реалізм

2


4
1


3

Тема 8.

^ Класичний Реалізм в англійський літературі

2


4
1


3

Разом – зм. модуль1
16


32
8


24

^ Змістовий модуль 2. Історія світової літератури 20 століття.


Тема 1. Поезія зламу ХІХ-ХХ ст.: декаданс, символізм, авангардизм та модернізм.

2


4
1


3

Тема 2. ^ Проза і драматургія зламу ХІХ-ХХ ст.: «нова драма», модерністська проза.

2


4
1


3

Тема 3. ^ Література «втраченого покоління» та антиутопії.


2


4
1


3

Тема 4.^ Література першої половини ХХ ст.: Епічна драма та зрілий модернізм.

2


4
1


3

Тема 5. ^ Література Другої світової війни.

2


4
1


3

Тема 6. ^ Література другої половини ХХ ст.: європейська традиція.


2


4
1


3

Тема 7. ^ Література другої половини ХХ ст.: поза Європою (оглядово).

2


4
1


3

Тема 8. Постмодернізм

2


4
1


3

Разом – зм. модуль 2
16


32
8


24
^

Усього годин

32


64
16


48

Модуль 2
^

Курсова робота
-

-
--

-

-^

Усього годин^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

12...

^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

12...

^ 7. Теми лабораторних занятьз/п
Кількість

Годин

12
^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

^ Романтизм як літературний напрямок і як світогляд


4

2

Німецький Романтизм

4

3

^ Англійський Романтизм

4

4

Французький Романтизм

4

5

^ Американський Романтизм

4

6

Класичний реалізм

4

7

^ Французький Реалізм

4

8

Класичний Реалізм в англійський літературі

4

9

^ Поезія зламу ХІХ-ХХ ст.: декаданс, символізм, авангардизм та модернізм

4

10

Проза і драматургія зламу ХІХ-ХХ ст.: «нова драма», модерністська проза

4

11

^ Література «втраченого покоління» та антиутопії

4

12

Література першої половини ХХ ст.: Епічна драма та зрілий модернізм

4

13

^ Література Другої світової війни

4

14

Література другої половини ХХ ст.: європейська традиція

4

15

^ Література другої половини ХХ ст.: поза Європою (оглядово)

4

16

Постмодернізм

4


9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання


^ 10. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Оцінка модуля

КРИТЕРІЇ оцінювання


Сукупний бал нараховується зі суми набраних балів:


 1. Інтелектуальний рейтинг-зріз – 10 балів

 2. Конспект матеріалів та першоджерел – 10 балів

 3. КМКР (тест) – 30 балів

 4. Усна здача – 50 балів


Розподілу балів, які отримують студенти для заліку


Поточне тестування та самостійна робота

Сума балівСамостійна робота

20

Кредитно-модульна контрольна робота

30

Залік

50

Загальна

100^ 11. Рекомендована література


Базова

История зарубежной литературы ХХ века: Учеб. для филол. спец. вузов / В. Н. Богословский, А.С. Дмитриев, Н. А. Соловьева и др.; Под ред. Н. А. Соловьевой. – М. : Высш. шк., 1991. – 637 с

Волощук Є. Зарубіжна література: Підручник для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. Ґенеза, 2005. – 464 с.: іл.

Волощук Є. Зарубіжна література: Хрестоматія-посібник для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. Ґенеза, 2004. – 560 с.: іл., схеми.

Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.]/Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка – (2-ге вид.). – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 400 с.

Давиденко Г. Й., Стрельчук Г. М., Гричаник Н. І. Історія зарубіжної літератури ХХ ст.: 2-ге вид. перероб. та доп. / Навч. посібник. – К. Центр учбової літератури, 2009 – 488 с.

Зарубіжна література: Підручник для 10-го класу загальноосвіт. навч. закл. – К. : Видавничий Дім «Світ знань», 2004. – 392 с.: іл.

Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005-2006.

Павличко, Соломія. Зарубіжна література: Дослідж. та критич. статті. / Передм. Д. Наливайка. – К. Вид-во: Соломії Павличко «Основи», 2001. – 559 с.

Квіт С. М. Основи герменевтики: Навч. посіб. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 192 с. – Бібліогр.: с. 190-191.

Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ ст.: Іст.-естет. нарис. – К.: Вид дім «КМ Академія», 2004. – 360 с. – Бібліогр. в кінці розд.


Допоміжна


Аникст А. А. История учений о драме: история драмы на Западе в первой половине XIX в.
Зпоха романтизма.— М., 1980.

Бэлза С. Роман о жизни Оскара Уайльда / Избранное. – М.: Правда, 1989. – С. 5- 26.

Бодлер Шарль. Об искусстве / Пер. с франц. Н. Столяровой и Л. Липман; Предисл. В. Левика; Послесл. В. Мильчиной. – М.: Искусство, 1986. – 422 с., 40 л. ил.

Ванслов В.В. Зстетика романтизма.— М., 1966. Европейский романтизм.— М., 1973.

Від романтизму до натуралізму у французькому театрі XIX сторіччя. Редакція і вступна стаття О.І. Білецького.— К., 1939.

Европейская поззия XX века.— М., 1977.

Журавська І.Ю. Іван Франко і зарубіжні літератури.— К., 1961. История мировой литературьі. В 9-ти т. Т 6.— М., 1989.

Зарубежная литература XIX века. Романтизм. Хрестоматия.— М., 1977.

Зарубежная литература. Романтизм. Хрестоматия историко-литературньїх материалов.—М., 1990.

Зубрицька М. Дискурс обмеженої і необмеженої інтерпретації: дискусії навколо роману Умберто Еко «Маятник Фуко» / Маятник Фуко. – Л., Літопис, 1998. – С.623-635.

История зстетики. Памятники мировой зстетической мьысли. В 5-ти т. Т. 3. Зстетические уче­ння Западной ЕвропьІ и СІЛА (1789 — 1871).— М., 1967.

Інтерпретація і надінтерпретація / Умберто Еко, Річард Рорті, Джонатан Куллер, Крістін Брук-Ровз; Пер. з англ. М. Зубрицької / Маятник Фуко. – Л., Літопис, 1998. – С.635-719.

Литературные манифесты западноевропейских романтиков.— М., 1980.

Наливайко Д.С. Спільність і своєрідність. Українська література в європейському літератур­ному контексті.— К., 1988.

Неупокоева И.Г. Революционно-романтическая позма первой половины XIX века.

Поззия английского романтизма XIX века.— М., 1975.

Співець. Із світової поезії кінця XVIII — першої половини XIX ст.— К., 1972.

Сверстюк Є. Адельберт Шаміссо: Казка про трагедію втрати / На святі надій: Вибране. – К.: Наша віра, 1999. – С. 663-674

Сверстюк Є. Стендаль: Наполеонівський вершник з пером / На святі надій: Вибране. – К.: Наша віра, 1999. – С. 674-678.

Хрестоматия по зарубежной литературе XIX века. В 2-х ч. Ч. 1. Сост. А. А. Аникст.— М., 1955.

Франко І.Я. Статті про Дж. Байрона, В. Гюго, Г. фон Клейста, Г. Гейне та інших європейських романтиків // Зібрання творів у 50 т.— К., 1976 — 1986.


12. Інформаційні ресурси


http://www.zsu.zp.ua/lab/fildep/ZL.htm

http://lib.ru/CULTURE/RUDNEW/slowar.txt

http://www.sky-art.com/andersen/index.htm

+ електронні бібліотеки


^ 13. Контрольні питання


 1. Романтизм як літературний напрямок і як світогляд: періодизація, типологія, ознаки.

 2. Характеристика німецького романтизму: школи, представники. Аналіз творчості письменника на вибір (Г. фон Клейста, Е. Т. А. Гофмана, А. Шаміссо, Г. Гейне).

 3. Загальна характеристика англійський романтизму: школи, представники, періодизація.

 4. Порівняльна характеристика творчості Д.Н.Г. Байрона та В. Скотта.

 5. Загальна характеристика французького романтизму: періодизація, представники. Аналіз творчості В. Гюго.

 6. Поетичне угрупування «Парнас»: представники та принципи. Аналіз творчості Ш. Бодлера.

 7. Характеристика американського романтизму: періодизація, типологія, представники. Аналіз раннього романтизму на прикладі творів В. Ірвінга або Ф. Купера (на вибір).

 8. Трансценденталісти: ознаки творчости, представники, філософські засади.

 9. Характеристика зрілого американського романтизму. Детальний аналіз творчості Є. А. По.

 10. Пізній романтизм: В. Вітмен та Е.Дікінсон. _____________________________________________________________________________
 1. Класичний реалізм (КР): генезис, ознаки, філософсько-історичне підґрунтя, дискусійні питання.

 2. Характеристика французького КР: періодизація, ознаки, представники.

 3. Аналіз новелістики П. Меріме, питання літературних містифікацій.

 4. Стендаль: літературна критика та художня творчість.

 5. Бальзак і його «Людська комедія».

 6. Творчість Флобера (поняття боваризму, флоберізації тощо).

 7. Англійський КР: періодизація, ознаки, представники.

 8. Характеристика творчості письменниць англійського КР (Дж. Остен, сестри Бронте, Е. Гаскелл, Дж. Еліот).

 9. Творчість Ч. Діккенса, аналіз одного із творів.

 10. Творчість В. Теккерея, аналіз роману «Ярмарок суєти». _____________________________________________________________________________
 1. Декаданс, символізм і «прокляті поети»: А. Рембо, П. Верлен, С. Малларме; Р.М. Рільке, Г. Аполлінер.

 2. Авангардизм та модернізм: генезис, відмінність, типологія, представники (таблиця).

 3. «Нова драма» та «театр мовчання»: Г. Ібсен, М. Метерлінк, Б. Шоу.

 4. «Батьки» модерністської прози: М. Пруст, Д. Джойс, Ф. Кафка. Характеристика зрілого модернізму на прикладі творчості Т. Манна.

 5. Література «втраченого покоління»: Е. М. Ремарк, Е. М. Гемінгвей.

 6. Літературні антиутопії та дистопії: О. Гакслі, К. Чапек, Дж. Оруел.

 7. Від «епічної драми» Б. Брехта – до театру абсурду й театру-притчі (аналіз твору на вибір: «Санта-Крус» (М. Фріш), «Гостина старої дами» (Ф. Дюрренматт), «Носороги» (Е. Йонеско), «В очікуванні на Годо» (С. Беккет)).

 8. Література Другої світової війни: А. Камю, Г. Белль, П. Целан.

 9. Світова література 50-70 років: типологія, представники. Аналіз творчості Дж. Селінджера.

 10. «Магічний реалізм». Аналіз творчості письменника на вибір.

________________________________________________________________________________


 1. Питання для кожного: аналіз прочитаного твору (на вибір) в контексті постмодернізму.


^ 14. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

з курсу «Історія світової літератури ХІХ-ХХ ст.»

для студентів ІV курсу факультету журналістики


Романтизм


 • твір Е. Т. А. Гофмана на вибір: «Золотий горнець», «Життєві переконання кота Мурра…», «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»;

 • «Петер Шлеміль» А. Шаміссо;

 • лірика та публіцистика Г.Гейне;

 • автобіографія «Казка мого життя» Г. К. Андерсена;

 • поема «Паломництво Чайльд Гарольда» Байрона;

 • роман В. Скотта на вибір;

 • роман В. Гюго на вибір + «Передмова до «Кромвеля»;

 • збірка «Квіти зла» Ш. Бодлера (додатково – його критичні статті);

 • романи Ф. Купера та В. Ірвінга на вибір;

 • роман Г. Мелвілла «Мобі Дік, або Білий кит»;

 • Е.А. По: оповідання, поезія (зокрема вірші «Ворон», «Аннабель Лі», «Улялюм», «Лінор», «Дзвони»);

 • поема Г. Лонгфелло «Пісня про Гайавату»;

 • збірка «Листя трави» В. Вітмена (зокрема «Пісня про себе»);

 • лірика Е.Дікінсон;

 • «Хатина дяді Тома» Г. Бічер-Стоу та її «Ключ до хатини»;


Реалізм


 • роман Стендаля на вибір;

 • роман О. де Бальзака на вибір + «Етюд про Бейля»;

 • новели (на вибір) П. Меріме («Кармен», «Матео Фальконе» та ін.);

 • роман Г. Флобера на вибір;

 • роман Е. Золя на вибір;

 • роман Ч. Діккенса на вибір;

 • роман В. Теккерея «Ярмарок суєти»;

 • роман Дж. Еліот (М.Е.Еванс) на вибір;


Поезія зламу ХІХ-ХХ ст.:

 • декаданс, «прокляті поети»: А. Рембо, П. Верлен, С. Малларме; символісти Р.М. Рільке, Г. Аполлінер;

 • авангардизм: експресіонізм (Г. Тракль); сюрреалізм (П. Елюар, Ф.Г. Лорка); дадаїзм (Т. Тцара); футуризм (Т. Марінетті);

 • модернізм: імажизм (Т.С. Еліот); герметизм (С. Квазімодо); поетизм (В. Незвал).


Проза і драматургія зламу ХІХ-ХХ ст.:


 • роман Джека Лондона на вибір + оповідання «Любов до життя»;

 • «Портрет Доріана Грея» О. Вальда;

 • Г. Ібсен п’єса «Ляльковий дім»;

 • п’єса «Синій птах» М. Метерлінка;

 • п’єса «Пігмаліон» Б. Шоу;


Батьки модерністської прози:


 • роман на вибір М. Пруста з епопеї «У пошуках втраченого часу»;

 • «Улісс» та «Джакомо Джойс» Д. Джойса;

 • роман або новели на вибір Ф. Кафки + «Лист батькові»;


Література «Втраченого покоління»:


 • роман на вибір Е. М. Ремарка;

 • роман на вибір Е. М. Гемінгвея + повість-притча «Старий і море»;


Літературні антиутопії та дистонії:


 • «Цей прекрасний новий світ» О. Гакслі;

 • К. Чапек «Війна з саламандрами»;

 • «1984» Дж. Орвела;


Література першої половини ХХ ст.


 • п’єса на вибір Б. Брехта («Матінка Кураж та її діти», «Життя Галілея» або ін.);

 • твір на вибір Т. Манна («Доктор Фаустус», «Чарівна Гора», «Смерть у Венеції» або ін.);

 • твір на вибір А. Камю («Чума», «Міф про Сізіфа», «Сторонній» або ін.);

 • Генріх Белль «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»;

 • лірика Пауля Целана, зокрема «Фуга смерті»;

Додатково. Зрілий модернізм: Дж. Ґолсуорсі, Ф. Моріак, Т. Драйзер, Г. Гессе, В. Вулф, В. Фолкнер, Р. Музіль, К. Гамсун та ін.


Література другої половини ХХ ст.


 • «Над прірвою в житі» Дж. Селінджера;

 • «Володар мух» В. Дж. Голдінга або «Кентавр» Дж. Апдайка;

 • світова фантастика (Р. Д. Бредбері, С. Лем, А. Азімов та ін.);

 • п’єса «Санта-Крус» М. Фріш;

 • п’єса «Гостина старої дами» Ф. Дюрренматта;

 • п’єса «Носороги» Е. Йонеско;

 • «В очікуванні на Годо» С. Беккета;

 • роман на вибір Г. Маркеса;

 • Я. Кавабата «Тисяча журавлів»;

 • Кобо Абе «Людина-коробка»;


Постмодернізм


 • новели Х. Л. Борхеса;

 • «Бляшаний барабан» Г. Грасса, або Дж. Хеллер «Пастка-22», або «Останній світ» К. Ран-смайра;

 • роман «Запахи» П. Зюскінда + «Літературна амнезія»;

 • «Маятник Фуко» або «Ім’я Троянди» У. Еко;

 • «Хозарський словник» М. Павича.Схожі:

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни прикладна етика
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни світоглядна публіцистика
Світоглядна публіцистика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю...
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни розслідувальна журналістика за кордоном
Розслідувальна журналістика за кордоном. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика,...
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика
Міжнародне право і журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн
Медіаекономіка зарубіжних країн. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи