Положення про проведення практики студентів лдфа укладач: Маринець В. П. завідувач виробничої практики лдфа розглянуто І схвалено методичною радою лдфа протокол №3 від 21 січня 2010 року icon

Положення про проведення практики студентів лдфа укладач: Маринець В. П. завідувач виробничої практики лдфа розглянуто І схвалено методичною радою лдфа протокол №3 від 21 січня 2010 року
Скачати 215.32 Kb.
НазваПоложення про проведення практики студентів лдфа укладач: Маринець В. П. завідувач виробничої практики лдфа розглянуто І схвалено методичною радою лдфа протокол №3 від 21 січня 2010 року
Дата конвертації22.02.2013
Розмір215.32 Kb.
ТипПоложення

Затверджую”

Ректор ЛДФА

____________ П.Буряк

25.02.2010р.П О Л О Ж Е Н Н Я

про проведення практики студентів

ЛЬВІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ АКАДЕМІЇ


ЛЬВІВ -2010

Положення про проведення практики студентів ЛДФА


укладач:

Маринець В.П. – завідувач виробничої

практики ЛДФА


Розглянуто і схвалено методичною радою ЛДФА


Протокол № 3

від 21 січня 2010 року


Розглянуто і затверджено вченою радою ЛДФА


Протокол № 4

від 25 лютого 2010 року


Зміст

1. Загальні положення 3

2. Види і зміст практики 3

3. Бази практики 4

4. Організація практики 5

^ 5. Матеріальне забезпечення 10

6. Підведення підсумків практики 11

Додатки 12


1. Загальні положення

Положення про проведення практики студентів Львівської державної фінансової академії (далі - Положення) розроблено у відповідності до Закону України "Про вищу освіту", Указу Президента України від 04.07.2005 р. № 1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", Наказу Міністерства освіти України від 08.04.1993р. № 93 “Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України” ( зі змінами, внесеними згідно з наказом Міносвіти України № 351 від 20.12.1994р.), Положення про організацію навчального процесу в ЛДФА , Тимчасового Положення про організацію навчального процесу в ЛДФА підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної системи.

1.1 Практика студентів вищих є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

^ Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

1.2 Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах і графіках навчального процесу.

1.3 Зміст практики визначається її програмою.

Місцем. проведення практики є податкові та фінансові органи, органи державного казначейства, контрольно-ревізійні відділи (управління), органи державного управління, бюджетні установи, підприємства, (організації, установи) різних галузей господарства та форм власності, науки, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі, сільського господарства.

Заходи, пов'язані з організацією практики, визначаються наказом ректора академії.


^ 2. Види та зміст практики

2.1 Залежно від конкретної спеціальності (спеціалізації) студентів основними видами практики в академії є:
- навчальна;

- виробнича ;

- переддипломна;

- навчальна “Вступ до фаху”1

2.2 Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних(фахових) дисциплін, Така практика передбачає: вирішення студентами під керівництвом викладача виробничих завдань (ситуацій) з оцінки фінансового стану підприємства, складання та перевірка достовірності податкової звітності юридичних та фізичних осіб - платників податків, моніторинг стану взаємовідносин платників податків з бюджетом, вирішення конфліктних ситуацій при адмініструванні податків та платежів, аналіз стану виконання кошторисів бюджетних установ тощо.

2.3 Метою виробничої практики є поглиблення знань, які одержали студенти в процесі теоретичного навчання, оволодіння сучасними формами і методами економічної і контрольної роботи на конкретних місцях, формування у них професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень, виховання погреби систематичного поповнення та оновлення знань, умінь, їх застосування в практичній діяльності.

2.4 ^ Переддипломна практика студентів (як різновид виробничої практики) є завершальним етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності. Переддипломна практика передбачає закріплення та поглиблення теоретичних знань з профілюючих дисциплін, оволодіння практичними навичками та уміннями організаторської роботи зі спеціальності, збирання фактичного, нормативного та статистичного матеріалів для виконання дипломної роботи, проведення їх аналізу і обробки на ПК.

2.5 Метою навчальної практики “Вступ до фаху” є формування у студентів системи знань про обрану спеціальність і первинні навички у сфері управління підприємством, організацією, установою, їх структурними підрозділами, а також ознайомити їх із вітчизняним і світовим досвідом у цій галузі знань.

2.6 Види практики з кожної спеціальності, їх тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом. Зміст і послідовність практик визначити наскрізною програмою, яка розробляється випусковими кафедрами академії згідно з навчальним планом.

В наскрізній програмі визначити конкретні рекомендації щодо видів і форм контролю рівня знань, умінь, навичок, яких студенти повинні набути на кожному робочому місці.

Зміст наскрізної програми повинен відповідати нормативно-правовим документам України щодо практики студентів, освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця, навчальному плану спеціальності. На основі цієї програми випусковим кафедрам академії розробити робочі програми відповідних видів практики.


^ 3. Бази практики

3.1 Практика студентів академії (виробнича та переддипломна) проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр).

Відповідно до спільного наказу Міністерства фінансів України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Державної податкової адміністрації України № 928/468/596 від 27.12.2005р. “Про забезпечення студентів вищих навчальних закладів Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, базами практики на 2006-2010 роки” академії щорічно укладати угоди для проходження практики з Головними обласними фінансовими управліннями, Контрольно-ревізійними управліннями, Обласними державними податковими адміністраціями, Головними управліннями держказначейства України в розрізі областей .

З метою розширення баз практики у розрізі областей в 2009 році укласти договір “Про співробітництво між Львівською державною фінансовою академією та Державним казначейством України на 2009 – 2015 роки” .)

Академії (завідувачу виробничої практики) щорічно укладати індивідуальні договори з комерційними банками, підприємствами та організаціями різних галузей економіки та форм власності в яких проходять виробничу та переддипломну практику студенти, які навчаються у вузі на платній основі.

3.2 ^ Навчальна практика для отримання професійних навичок проводити в навчальних аудиторіях академії з залученням практичних працівників фінансових, податкових органів, підприємств та організацій.

3.3 Визначення конкретних баз практики здійснюється завідувачем виробничої практики академії на основі укладених договорів із установами, організаціями, підприємствами тощо.

3.4 Студенти можуть самостійно, за погодженням із завідувачами випускових кафедр академії, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.


^ 4. Організація практики

4.1 Відповідальність за організацію та проведення практики покладається на ректора академії.

Загальне навчально-методичне керівництво практикою здійснює завідувач виробничої практики.

Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечують випускові кафедри академії (кафедра “Державних фінансів”, кафедра “Фінансів суб’єктів господарювання” , кафедра “Обліку і аудиту”, кафедра “Економічної кібернетики”).

4.2 Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення практики, є:

- розробка :Положення про порядок проведення практики студентів акдемії;

- - розробка програм практики студентів, підготовка яких здійснюється за різними напрямами та спеціальностями (спеціалізаціями);

- визначення баз практики;

- розподіл студентів за базами практики;

- укладання договорів про проведення практики між академією та підприємством, організацією, установою (Додаток 1);

- складання кошторису-калькуляції щодо витрат на проведення практики студентів (Додаток 2);

- призначення керівників практики;

- укладання трудової угоди між академією і керівником практики від бази практики (Додаток 3);

- складання тематики індивідуальних завдань на практику;

- підготовка форм звітної документації за результатами проведення практики;

4.3 Основним організаційно-методичним документом, що регламентує діяльність студентів і керівників практики, є наскрізна програма практики на підставі якої випускові кафедри розробляють робочі програми в розрізі спеціальностей та видів практики.

Програми практики повинні відповідати вимогам галузевих стандартів вищої освіти, ураховувати специфіку спеціальності та відображати останні досягнення науки і виробництва. Тому вони повинні переглядатися та доопрацьовуватися не рідше, ніж один раз на п'ять років. Розробка та видання програм практики для нових спеціальностей і спеціалізацій здійснюються не пізніше, ніж за семестр до її початку.

Програми практики повинні містити наступні основні розділи:

 • цілі і завдання практики;

 • організація проведення практики;

 • зміст практики;

 • індивідуальні завдання;

 • вимоги до звіту про практику;

 • -підведення підсумків практики та оцінювання знань студентів

Крім того, розділи програми практики можуть включати методичні указівки (рекомендації) щодо проходження практики, перелік літератури та необхідної документації, екскурсії під час проведення практики та інші заходи, що сприяють закріпленню знань, отриманих під час навчання.

Індивідуальне завдання розробляється керівником практики від кафедри, і видається кожному студенту. Зміст індивідуального завдання повинен ураховувати конкретні умови та можливості організації (установи, підприємства), відповідати цілям і завданням навчального процесу.

4.4 Підприємства (організації, установи), які використовуються як бази практики, повинні відповідати наступним вимогам:

 • наявність структур, що відповідають спеціальностям і спеціалізаціям, за якими здійснюється підготовка фахівців у академії;

- можливість кваліфікованого керівництва практикою студентів;

 • - можливість надання студентам на час практики робочих, місць;

- -надання студентам права користування нормативно-правовими актами, бібліотекою, лабораторіями, звітною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;

- можливість наступного працевлаштування випускників академії.

- наявність житлового фонду (за необхідністю).

4.5 На початку практики студенти повинні отримати інструктаж з охорони праці в галузі, ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, (установи, організації) порядком отримання документації тощо.

При зарахуванні студентів на штатні посади на час проходження практики на них розповсюджуються законодавство про працю та правила внутрішнього трудового розпорядку організації (підприємства).

На студентів, не зарахованих на штатні посади, також розповсюджуються правила внутрішнього трудового розпорядку організації.

 1. Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики регламентується Кодексом законів про працю України і складає для студентів віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень (ст. 51 із змінами, внесеними Законами № 871-12 від 20.03.91, № 3610-12 від 17.11.93, № 263/95 ВР від 05.07.95), від 18 років і старше - не більше 40 годин на тиждень (ст. 50 в редакції Закону № 871-12 від 20.03.91, із змінами, внесеними Законом № 3610-12 від 17.11.93).

4.7 Наказом ректора про проведення практики студентів визначається:

- місце та терміни проведення практики;

- склад студентських груп;

- відповідальний керівник за організацію практики та оформлення підсумкового звіту за її результатами;

4.8 Завідувач виробничої практики академії:

- наприкінці календарного року укладає договори з підприємствами (організаціями, установами), які визначені як бази практики, на наступний навчальний рік;

- укладає договори з підприємствами (організаціями, установами) за вибором студентів;

- визначає вид і строки проведення практики, кількість студентів-практикантів, обов'язки ВНЗ і

підприємства щодо організації і проведення практики;

- готує проекти наказів і рішень з питань практики;

- уточнює з базами практики умови проведення практики;

- надає кафедрам, інформацію щодо наявності місць практики згідно з укладеними договорами;

 • здійснює контроль за проведенням практики, аналізує та узагальнює її результати;

 • здійснює через бухгалтерію ВНЗ розрахунок з базами практики за рахунками згідно з

укладеними договорами;

- забезпечує кафедри необхідною документацією з питань практики;

- здійснює контроль за розробкою програм практики;

- аналізує звіти кафедр за результатами практики та готує підсумкову довідку про її проведення.

4.9 ^ Безпосереднє навчально-методичне керівництво практикою студентів забезпечують

випускові кафедри академії, які здійснюють наступні заходи: л

- розробляють наскрізну програму практики, програми практики в розрізі видів практик і при

 • необхідності доопрацьовують їх, але не рідше, ніж один раз на п'ять років;

- призначають керівників практики та забезпечують по можливості їх виїзд на бази практик за декілька днів до їх початку для перевірки готовності до прийому студентів і ознайомлення керівників підприємств (організацій, установ) з програмами практики;

- розробляють тематику індивідуальних завдань на період проведення практики;

- організовують проведення зборів студентів з питань роз’яснення порядку проходження практики та оформлення її результатів за участю безпосередніх керівників практики від кафедри;

- здійснюють керівництво і контроль за проведенням практики;

- повідомляють студентів про систему звітності з практики , яка затверджена кафедрою , а саме: подання письмового звіту, вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;

- обговорюють підсумки та аналізують виконання програм практики на засіданнях кафедри;

- подають завідувачу з виробничої практики витяг з протоколу засідання кафедри про результати захисту практик ( в розрізі їх видів), зауваження і пропозиції щодо організації та проходження практик.

4.10 Керівник практики від академії:

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від'їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, теми курсового і дипломного проектів, магістерської роботи, методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації тощо), перелік яких встановлює випускова кафедра та дане Положення;

 • у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

 • контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов'язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

 • у складі комісії приймає заліки з практики;

 • подає проректору з навчально - методичної роботи (першому проректору) письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

4.11 Викладач-керівник практики від кафедри:

 • розробляє тематику індивідуальних завдань, яка враховує передбачувані теми бакалаврських і дипломних робіт;

 • узгоджує з керівником практики від підприємства (організації, установи) індивідуальні завдання з урахуванням особливостей місця практики;

 • бере участь у розподілі студентів за місцями практики;

 • відслідковує своєчасне прибуття студентів до місць практики;

 • здійснює контроль за виконанням програми практики та стоками її проведення;

 • надає методичну допомогу студентам під час виконання ними індивідуальних завдань і збору матеріалів до дипломної (випускної ) роботи;

 • проводить обов'язкові консультації щодо обробки зібраного матеріалу та його використання для звіту про практику, а також у дипломній роботі;

- інформує студентів про порядок надання звітів про практику;

- приймає захист звітів студентів про практику у складі комісії, на підставі чого оцінює результати практики студентів, атестує їх і виставляє оцінки в відомості та залікові книжки;

- здає звіти студентів на кафедру.

4.12 Обов'язки безпосередніх керівників, призначених базами практики, зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики.

Керівник практики від підприємства (установи, організації):

 • несе особисту відповідальність за проведення практики;

 • організовує практику згідно з програмами практики;

 • визначає місця практики, забезпечує найбільшу ефективність її проходження;

 • організовує ознайомлення студентів з правилами техніки безпеки і охорони праці;

 • забезпечує виконання погоджених з навчальним планом графіків проходження практики по структурних підрозділах установи, (організації, підприємства);

 • надає студентам-практикантам можливість користуватись наявною літературою, необхідною документацією;

- забезпечує і контролює дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку;

- створює необхідні умови для засвоєння практикантами нової техніки, передової технології, сучасних методів організації праці;

 • контролює виконання Кодексу законів про працю України тощо.

4.13 За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики.

4.14 Студенти вищих навчальних закладів при проходженні практики зобов'язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики (випускової кафедри) направлення, методичні матеріали (методичні вказівки, програму, щоденник, індивідуальне завдання) та консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • своєчасно прибути на базу практики;

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників;

 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії та внутрішнього розпорядку;

 • нести відповідальність за виконану роботу;

 • своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики.

4.15 Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва та працюють за фахом випусковим кафедрам розробити індивідуальні завдання для проходження виробничої практики з фахових дисциплін ( “Податкова система”, “Бюджетна система”, “Фінансовий аналіз” тощо). – Додаток 4.

5. Матеріальне забезпечення практики

5.1 Джерела фінансування практики студентів академії визначаються формою замовлення на фахівців: державні або регіональні кошти, кошти підприємств (організацій, установ) усіх форм власності, закордонних замовників-спеціалістів або кошти фізичних осіб.

Для фінансування практики студентів залучатися додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Суб'єкти - замовники фахівців перераховують вищим навчальним закладам кошти на практику студентів у терміни і в обсягах, передбачених відповідними статтями договорів чи контрактів на підготовку фахівців (з урахуванням інфляційних процесів).

5.2 Витрати на практику студентів академії входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку фахівців. Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, який розробляє академія і погоджує з базами практики, із розрахунку вартості проходження практики одного студента за тиждень. Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути:

- оплата праці безпосереднього керівнику практики;

- оплата консультації, екскурсії, одноразових загальних заходів, які можуть проводитися спеціалістами баз практики та ін.

- разові витрати на організацію і підведення підсумків практики (укладання договору, проведення інструктажів, вибір місця практики тощо);

- витрати на матеріальне забезпечення практики (використання електронно-обчислювальних машин, множні роботи, придбання матеріалів і канцелярського приладдя, експлуатація обладнання тощо).

5.3 Норма часу на проведення захисту звіту за практику встановлюється із розрахунку 0,33 год. на одного студента кожному члену комісії (кількість членів комісії не більше 3 осіб).

5.4 Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється на умовах погодинної оплати із розрахунку 1 година на одного студента за тиждень.

Розмір погодинної оплати керівника практики залежить від його посади, наукового ступеня та вченого звання. Форма оплати праці спеціалістів баз практики вказується в договорі і може проводитись через фінансові органи баз практики або безпосередньо бухгалтерією академії за трудовою угодою.

5.5 Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати за студентами зберігається право на одержання стипендії за результатами семестрового контролю.

5.6 Усім студентам-практикантам на період практики, що проводиться за межами місця знаходження академії, сплачуються добові за рахунок витрат на практичну підготовку у розмірах, встановлених законодавством. При цьому враховується час знаходження в дорозі до бази практики і назад.

5.7 Проїзд студентів - практикантів залізничним, водним і автомобільним транспортом до місця знаходження баз практики і назад сплачується за рахунок витрат навчального закладу.

5.8 Проїзд до баз практики і назад міським і приміським (до 50 км) транспортом сплачується студентами-практикантами за свій рахунок.

5.9 Проживання студентів-практикантів у гуртожитках баз практик або в орендованих для цього житлових приміщеннях сплачується на умовах та у розмірах, передбачених договором.

5.10 Оплата відряджень викладачам академії - керівникам практики студентів здійснюється згідно з чинним законодавством.

5.11 Обсяги часу на керівництво практикою не повинні перевищувати обсяги часу, передбачені навчальним планом.

5.12 Робочий час керівника практики від академії враховується як педагогічне навантаження, що заплановане йому на керівництво практикою на навчальний рік.

5.13 Оплата викладачам добових, за проїзд до місця практики поза місцем розташування академії і назад, а також повернення затрат по найму житлового приміщення здійснюється бухгалтерією академії у відповідності до діючого законодавства України про оплату службових відряджень.


^ 6. Підведення підсумків практики

6.1 Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента за практику - це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником бази практики.

Письмовий звіт разом з іншими документами, (щоденник, характеристика від бази практики з оцінкою), подається на рецензування керівнику практики від академії.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури тощо. Оформлюється звіт за вимогами, що визначені у програмі практики. (виробничої, переддипломної).

6.2 Звіт захищається студентом у комісії, призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівник практики від академії, викладачі та (по можливості) керівник від бази практики.

Комісія приймає залік (або диференційований залік) у студентів на базах практики в останні дні її проходження або у академії після закінчення термінів практики згідно складеного розкладу.

6.3 Студент, який не виконав програму практики без поважних причини, відраховується з навчального закладу.

Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, то академією надається можливість студенту пройти практику повторно через рік. Можливість повторного проходження практики через рік, але за власний рахунок, надається і студенту який на підсумковому заліку (захисті звіту) отримав негативну оцінку.

6.4 Результат заліку за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписом голови комісії і враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю.

6.5 Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на факультетах не менше одного разу протягом навчального року.


УГОДА №

на проведення практики студентів

вищих навчальних закладів

м. Львів 23 березня 2009р.

Ми, які нижче підписалися, з однієї сторони, Львівська державна фінансова академія

(надалі ^ ВНЗ), в особі ректора Буряка Петра Юрійовича, який діє на підставі статуту

(прізвище, ініціали)

і, з іншої сторони Державна податкова адміністрація у Волинській області


(надалі ^ БАЗА ПРАКТИКИ), в особі голови Пекарчука Віталія Семеновича

(посада, прізвище, ініціали)

яка діє на підставі ____________________________________________________________

(статуту, розпорядження, доручення)

уклали між собою угоду:


^ 1. База практики зобов'язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:з/п

Назва спеціальності, напряму

Курс

Вид практики

Кількість студентів та бази практики

Термін практики

початок

кінець
8..050104 «Фінанси»


YПереддипломна

(магістр)


1/1*


23 березня


25 квітня* Чисельник – кількість студентів , знаменник – кількість баз практики

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.3. Створити студентам умови для виконання програми практики, не допустити використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. За необхідності навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від ВНЗ можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхід­ною для виконання програми практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти ВНЗ.

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якість підготовленого ним звіту.

1.8. Додаткові умови

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

^ 2. ВНЗ зобов'язується:

2.1. За два місяці до початку практики надати БАЗІ ПРАКТИКИ для погодження програму, а не пізніше ніж за тиждень - список студентів, яких скеровано на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією БАЗИ ПРАКТИКИ нещасних випадків, що сталися зі студентами.

2.4. Оплату за проведення практики студентів здійснювати за згодою Сторін.


^ 3. Відповідальність Сторін за невиконання угоди

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні.

3.2. Всі суперечки, що виникають між Сторонами за угодою, вирішуються у встановленому порядку.

3.3. Угода набуває чинності після її підписання Сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

3.5 Юридичні адреси Сторін:


ВНЗ: вул. Коперника,3, 79000 м. Львів

Тел.: (032) 297-17-14, 272-66-52

Факс: (032) 244-44-69

БАЗА ПРАКТИКИ:

______________________

______________________

______________________


Підписи та печатки:

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БАЗА ПРАКТИКИ


_______________ проф. П.Буряк __________________


_______________ 2010 р. "___" ________ 2010 р.


1 Галузь знань 0306 “Менеджмент і адміністрування”, напрям підготовки 030601 “Менеджмент” (передбачено відкрити).
Схожі:

Положення про проведення практики студентів лдфа укладач: Маринець В. П. завідувач виробничої практики лдфа розглянуто І схвалено методичною радою лдфа протокол №3 від 21 січня 2010 року iconПоложення про організацію методичної роботи в лдфа львів 2008 удк ббк положення про організацію методичної роботи в лдфа. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2008. 11 с. Розробники
Положення про організацію методичної роботи в лдфа. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2008. – 11 с
Положення про проведення практики студентів лдфа укладач: Маринець В. П. завідувач виробничої практики лдфа розглянуто І схвалено методичною радою лдфа протокол №3 від 21 січня 2010 року iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Аудит: // Програма вступних випробувань.– Лдфа, Львів: Видавництво Лдфа, 2012.– 9 с
Положення про проведення практики студентів лдфа укладач: Маринець В. П. завідувач виробничої практики лдфа розглянуто І схвалено методичною радою лдфа протокол №3 від 21 січня 2010 року iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Географія: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: Лдфа, 2012. – 19 с
Положення про проведення практики студентів лдфа укладач: Маринець В. П. завідувач виробничої практики лдфа розглянуто І схвалено методичною радою лдфа протокол №3 від 21 січня 2010 року iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: лдфа – 13с
Положення про проведення практики студентів лдфа укладач: Маринець В. П. завідувач виробничої практики лдфа розглянуто І схвалено методичною радою лдфа протокол №3 від 21 січня 2010 року iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Фінанси: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: Лдфа, 2012. – 13 с
Положення про проведення практики студентів лдфа укладач: Маринець В. П. завідувач виробничої практики лдфа розглянуто І схвалено методичною радою лдфа протокол №3 від 21 січня 2010 року iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Фінансовий облік: // Програма вступних випробувань. Лдфа, Львів: Видавництво Лдфа, 2012. 12с
Положення про проведення практики студентів лдфа укладач: Маринець В. П. завідувач виробничої практики лдфа розглянуто І схвалено методичною радою лдфа протокол №3 від 21 січня 2010 року iconПоложення про кафедру львів 2009 розглянуто та схвалено затверджую на засіданні Ректор лдфа
Діяльність всіх інших підрозділів Академії сприяє забезпеченню максимальних можливостей для ефективної роботи кафедри
Положення про проведення практики студентів лдфа укладач: Маринець В. П. завідувач виробничої практики лдфа розглянуто І схвалено методичною радою лдфа протокол №3 від 21 січня 2010 року iconПоложення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями) львів 2011 Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями). Лдфа. Львів, 12 с
Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями). – Лдфа. – Львів, 12 с
Положення про проведення практики студентів лдфа укладач: Маринець В. П. завідувач виробничої практики лдфа розглянуто І схвалено методичною радою лдфа протокол №3 від 21 січня 2010 року iconНавчальний посібник для студентів 1 курсу лдфа

Положення про проведення практики студентів лдфа укладач: Маринець В. П. завідувач виробничої практики лдфа розглянуто І схвалено методичною радою лдфа протокол №3 від 21 січня 2010 року iconЗатверджую ректор лдфа п. Буряк 16. 12. 2010 р. Розкла д
Комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів 4 курсу скороченого терміну навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи