Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями) львів 2011 Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями). Лдфа. Львів, 12 с icon

Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями) львів 2011 Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями). Лдфа. Львів, 12 с
Скачати 255.32 Kb.
НазваПоложення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями) львів 2011 Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями). Лдфа. Львів, 12 с
Дата конвертації22.02.2013
Розмір255.32 Kb.
ТипПоложення


Error: Reference source not found


Затверджую”

Ректор ЛДФА

_____________ П. Буряк

28 квітня 2011 р.


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СИСТЕМУ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ЛДФА


(зі змінами і доповненнями)


ЛЬВІВ – 2011


Положення про систему державної атестації випускників ЛДФА (зі змінами і доповненнями). – ЛДФА. – Львів, - 12 с.


Укладачі: Ситник Н.С. – перший проректор

Легка В.М. – керівник навчально-методичного відділу

^ Пастушенко О.І. – методист навчально-методичного відділу


Робоча група з уніфікації та унормування вимог щодо державної атестації:

Ярема Б.П. – проректор з навчально-організаційної та економічної роботи

Приймак С.В. – заступник завідувача кафедри обліку і аудиту з навчально-методичної роботи

^ Жмуркевич А.Є. – заступник завідувача кафедри економічної кібернетики з навчально-методичної роботи


Розглянуто і схвалено вченою радою Львівської державної фінансової академії

Протокол № від 2011 року.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Відповідно до Законів України „Про освіту” від 23 травня 1991 р. №1060-12 та „Про вищу освіту” від 17 січня 2002 р. №2984-111( зі змінами і доповненнями) державна атестація випускників Львівської державної фінансової академії (далі – Академія), що завершують навчання є обов’язковою.

1.2. Державна атестація випускників Академії проводиться за галузями знань та напрямами підготовки відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр”, „спеціаліст”, магістр”, за якими в Академії здійснюється підготовка фахівців й передбачено галузевими стандартами вищої освіти, та завершується видачею диплому державного зразка про рівень освіти та кваліфікацію.

1.3. Державна атестація бакалаврів, спеціалістів та магістрів проводиться державною екзаменаційною комісією (ДЕК) після завершення навчання на відповідному освітньому кваліфікаційному рівні з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

1.4. Державна атестація випускників здійснюється за допомогою засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених освітньо-кваліфікаційними характеристиками фахівця з відповідного напряму підготовки, освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціальності, з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

1.5. Державні екзаменаційні комісії створюються в академії наказом ректора

1.6. Функціями державних екзаменаційних комісій є:

- комплексна оцінка підготовки випускника та її відповідності вимогам державного освітнього стандарту відповідних напрямків, спеціальностей та рівнів підготовки;

- вирішення питання про присвоєння кваліфікації за результатами державної атестації та видачі випускнику відповідного диплому про вищу освіту;

- розробка рекомендацій із вдосконалення підготовки випускників на основі підсумків роботи комісій.

1.7. Державні екзаменаційні комісії керуються у своїй діяльності Законом України “Про вищу освіту”, “Положенням про організацію навчального процесу” (затвердженим 02.06.93 р.), “Рекомендаціями про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної комісії”(від 29.123.93 р), вимогами галузевих стандартів вищої освіти за напрямами та спеціальностями підготовки фахівців, Тимчасовим положенням про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системи підготовки фахівців (затвердженого 12.05.2006р.), Статутом академії, рішеннями вченої ради академії та цим Положенням.


^ 2. ЗМІСТ І ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ


2.1. Державна атестація випускника складається з таких видів атестаційних випробувань:

- державний екзамен з блоку дисциплін фахової підготовки;

- захист дипломної роботи для освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр;

2.2. Державний екзамен з блоку дисциплін фахової підготовки повинен враховувати вимоги до змісту окремих дисциплін та загальні вимоги до спеціалізованої професійної підготовки, що передбачені стандартами підготовки відповідних фахівців.

2.3. Терміни проведення державної атестації випускників визначаються навчальними планами підготовки фахівців за напрямами підготовки.

2.4. Конкретний перелік атестаційних випробувань, що виносяться на державну атестацію студентів, визначається відповідними освітньо-професійними програмами.

2.5. Види атестаційних випробувань, що застосовуються у державній атестації випускників.

2.5.1. Для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

- комплексний державний екзамен з блоку дисциплін фахової підготовки, який повинен включати завдання з нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (не менше 3-х)

2.5.2. Для освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр:

- захист дипломної роботи.

^ 3. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ


3.1. Державні екзаменаційні комісії створюються в Академії як єдині для денної, заочної форм навчання, післядипломної освіти за кожним напрямом підготовки фахівців.

3.2. При наявності великої кількості випускників створюється декілька комісій з одного і того ж напряму підготовки. При малій кількості випускників може бути організована об’єднана комісія для споріднених напрямів підготовки.

3.3. Державна екзаменаційна комісія створюється щорічно наказом ректора Академії і діє протягом календарного року. До її складу входять: голова, заступник (заступники) голови, члени комісії та її секретар.

3.4. Голови ДЕК призначаються Міністерством фінансів України за пропозицією ректора Академії з числа провідних спеціалістів фінансових та податкових органів, органів Державної казначейської служби України та Державної фінансової інспекції України або науковців, а також керівників великих підприємств.

3.5. Списки голів комісій у двох примірниках за встановленою формою подаються на затвердження до Міністерства фінансів України не пізніше як за два місяці до початку роботи державної комісії.

3.6. Заступником (заступниками) голови ДЕК (при необхідності) можуть призначатися проректори з навчальної та наукової роботи, декан відповідного факультету, завідувачі випускових кафедр.

3.7. За своїми посадовими обов’язками членами державної екзаменаційної комісії є ректор, перший проректор, проректори з навчально-організаційної чи наукової роботи, декан відповідного факультету або його заступник. При складанні державних екзаменів з дисциплін кафедри членами ДЕК є– завідувачі кафедрами, професори, доценти (викладачі) профілюючих кафедр, які формують напрям підготовки фахівців, викладачі інших навчальних закладів, провідні спеціалісти фінансових та податкових органів, органів Державної казначейської служби та Державної фінансової інспекції України, працівники науково-дослідних інститутів. До участі в роботі комісії як екзаменатори можуть залучатися професори і доценти (викладачі) відповідних кафедр, якщо в складі комісії немає представників цих кафедр. У цьому випадку вони користуються правами членів комісії.

3.8. Пропозиції щодо персонального складу ДЕК подаються завідувачами випускових кафедр ректору Академії не пізніше, ніж за два місяці до початку роботи ДЕК. Персональний склад членів державної екзаменаційної комісії і екзаменаторів затверджується наказом ректора Академії не пізніше, ніж за місяць до початку роботи державної комісії.

3.9. Одна і та ж сама особа може призначатися головою державної комісії не більше трьох років підряд

3.10. Голова державної комісії:

 • ознайомлює членів комісії з їх правами та обов‘язками і звітом про роботу ДЕК попереднього року;

 • забезпечує роботу комісії відповідно до затвердженого розкладу;

 • присутній при проведенні державних екзаменів, захисті дипломних робіт, обговоренні та оцінюванні їх результатів, вирішенні питання щодо присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації;

 • контролює роботу секретаря комісії щодо підготовки необхідних документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів;

 • складає звіт про роботу державної комісії, який після обговорення на заключному засіданні комісії подає ректору академії.

3.11. Кількість членів ДЕК для проведення державних екзаменів та захисту дипломних робіт під час державної атестації випускників повинна складати не більше 4-х осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб).

3.12. Робота державних екзаменаційних комісій проводиться у терміни, передбачені навчальними планами Академії. Графік роботи державної екзаменаційної комісії затверджується ректором і доводиться до загалу не пізніше як за два місяці до початку складання державних екзаменів.

3.13. Розклад роботи державної екзаменаційної комісії затверджується першим проректором Академії та доводиться до відома випускників не пізніше, як за місяць до початку складання державних екзаменів або захисту дипломних робіт.

3.14. Секретарі ДЕК призначаються із числа працівників Академії. Свої обов’язки вони виконують у робочий час з основної посади.

3.15 Під час роботи ДЕК секретар повинен :

 • оформляти протоколи засідання державної комісії.

3.16. Після закінчення роботи державної комісії секретар повинен:

подати в навчально-методичний відділ:

 • два примірника звіту голови державної комісії, не пізніше двох днів після закінчення роботи державної комісії;

 • книгу протоколів засідання державної комісії, оформлену відповідно до встановлених вимог;

подати до деканату:

 • оформлені належним чином залікові книжки індивідуальні навчальні плани студентів.

3.17. Секретар державної комісії несе відповідальність за правильне і своєчасне оформлення документів про роботу державної комісії.

Виправлення помилок у документах державної комісії підтверджується підписом голови і секретаря державної комісії.


^ 4. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ


4.1. До державного екзамену за напрямом підготовки та захисту дипломної роботи допускаються студенти, які завершили повний курс підготовки за відповідною освітньо-професійною програмою, виконали всі вимоги навчального плану та пройшли всі попередні атестаційні випробування.

4.2. Складання державних екзаменів та захист дипломних робіт проводяться на відкритих засіданнях державної екзаменаційної комісії за участю не менш як половини її складу при обов’язковій присутності голови комісії або його заступника.

4.3. Результати складання державних екзаменів та захисту дипломних робіт визначаються оцінками „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно” і у бальній системі ECTS у відповідності з Тимчасовим положенням про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (затвердженим 12.05.06 р.) та оголошуються у той же день після оформлення у встановленому порядку протоколів засідання екзаменаційних комісій.

4.4. Рішення державних екзаменаційних комісій про оцінку знань, виявлених випускниками при складанні екзаменів та захисті дипломних робіт, а також про присвоєння їм кваліфікації та видачі диплому (загального зразка чи з відзнакою) приймаються на закритих засіданнях простою більшістю голосів членів комісії, які беруть участь у засіданні. За рівної кількості голосів - голос голови комісії або заступника голови є вирішальним.

Примітка.

Оцінка державного екзамену і захисту дипломних робіт виставляє кожен член комісії, а голова підсумовує їх результати щодо кожного студента. За теоретичну і практичну частину екзамену виставляється одна оцінка. Повторне складання і перескладання державного екзамену і захист дипломної роботи з метою підвищення оцінки не допускається.

4.5. За результатами захисту дипломних робіт та складання державних екзаменів випускниками державна екзаменаційна комісія приймає рішення про присвоєння їм кваліфікації за напрямом підготовки та про видачу диплому про вищу освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

4.6. Випускнику, який склав державні екзамени та захистив дипломну роботу з оцінкою „відмінно” (А), досяг високих успіхів в освоєнні освітньо-професійної програми та має оцінки „відмінно” не менше, ніж із 75% усіх дисциплін навчального плану та індивідуальних завдань, з решти дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки „добре” (В і С), а також виявив себе у науковій роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри, видається диплом про вищу освіту з відзнакою.

4.7. Студент, який при складанні комплексного державного екзамену з блоку дисциплін фахової підготовки та/або при захисті дипломної роботи отримав незадовільну оцінку, відраховується з Академії з отриманням академічної довідки.

4.8. У випадках, коли захист дипломної роботи визнається незадовільним, державна екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист роботу за тією ж темою, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, затверджену відповідною кафедрою.

4.9. Студент, який не склав комплексного державного екзамену з блоку дисциплін фахової підготовки та/або не захистив дипломну роботу, допускається до повторного складання державних екзаменів чи захисту дипломної роботи протягом трьох років з моменту проходження державної атестації. Перелік дисциплін, що виносяться на державні екзамени, для осіб, котрі не склали ці екзамени, визначається навчальним планом, який діяв у рік завершення повного курсу навчання за відповідною основною освітньо-професійною програмою.

4.10. Студентам, які не складали державні екзамени та/або не захищали дипломну роботу з поважної причини (документально підтвердженої), ректором Академії може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії зі складання державних екзаменів чи захисту дипломних робіт відповідно, але не більше, ніж на один рік.

4.11. Усі засідання державної комісії протоколюються. У протоколи вносяться оцінки, одержані на державних екзаменах або при захисті дипломної роботи, фіксуються питання, що ставились членами комісії та екзаменаторами, особливі думки членів комісії, вказується здобутий освітній рівень (кваліфікація), а також, який державний документ про освіту (кваліфікацію) (з відзнакою чи без відзнаки) видається студенту-випускнику, що закінчив Академію. Протоколи підписують голова та члени державної комісії, які брали участь у засіданні. Книга протоколів зберігається в Академії 10 років.

4.12. Після закінчення роботи державної комісії голова комісії складає звіт і подає ректору. У звіті голови державної комісії відображаються:

- аналіз рівня підготовки випускників і якості виконання дипломних робіт;

- відповідність тематики дипломних робіт сучасним вимогам, характеристика знань студентів, виявлених на державних екзаменах;

- недоліки в підготовці студентів з окремих навчальних дисциплін;

- рекомендації щодо поліпшення навчального процесу та організації роботи ДЕК

4.13. Підсумки роботи державних комісій і пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та підвищення якості підготовки студентів обговорюються на засіданнях випускових кафедр, вчені та методичній радах.


^ 5. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ


5.1. Державний екзамен є адекватною формою кваліфікаційних випробувань, яка об’єктивно і надійно визначає рівень освітньої та професійної підготовки Академії. Він передбачає виконання певних атестаційних кваліфікаційних завдань.

5.2. Проведення державного екзамену здійснюється з дотриманням наступних принципів:

- уніфікація умов та методик проведення оцінювання, методик обробки результатів тестування та форм їхнього подання;

- інформаційна підготовка студентів до екзамену;

- дотримання вимог таємності при розмноженні завдань екзаменаційних білетів (теоретичних питань, тестових завдань і задач тощо), їх зберіганні та використанні.

5.3. Форма державної атестації визначається галузевими стандартами вищої освіти за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки і доводиться до відома студентів на початку навчального року, у якому буде здійснено державну атестацію.

5.4. Програма державного екзамену, структура екзаменаційних білетів, тривалість екзамену тощо визначаються випускаючою кафедрою і доводиться до відома випускників не пізніше ніж за 3 місяці до початку державного екзамену.

5.5. При проведенні письмового державного екзамену, за рішенням випускової кафедри, дозволяється застосовувати усну компоненту.

5.6. На засідання ДЕК перед початком державних екзаменів або захисту дипломних робіт (не пізніше одного дня до початку державного екзамену або захисту дипломних робіт) деканами факультетів подаються такі документи:

- наказ (витяг із наказу) ректора про затвердження персонального складу ДЕК;

- розклад роботи комісії;

- накази про допуск студентів групи, які допущені до складання державного екзамену чи захисту дипломних робіт;

- зведена відомість про виконання студентами усіх вимог навчального плану та одержані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт, практик, з державних екзаменів (тільки перед захистом дипломних робіт);

Примітка.

При наявності декількох екзаменаційних оцінок з однієї дисципліни, в зведену відомість про виконання навчального плану заноситься середня зважена оцінка з округленням до її цілого значення. Середня зважена оцінка вводиться з метою більш точного визначення підсумкової оцінки з навчальної дисципліни, яка вивчалась протягом декількох семестрів з проведенням семестрового контролю.

^ Середня зважена оцінка визначається за формулою:середня зважена оцінка;

Q – загальний обсяг навчального часу або обсяг аудиторних занять, відведених на вивчення навчальної дисципліни протягом семестру;

^ X – оцінка семестрового контролю.


- програма державного екзамену;

- комплект екзаменаційних білетів, затверджений першим проректором та підписаний завідувачем випусковою кафедрою, включаючи варіанти комплексних завдань, тестів тощо;

- перелік наочних матеріалів довідкового характеру.

5.7. Для підготовки студентів до складання державного екзамену проводяться групові консультації за розкладом, який доводиться до відома студентів не пізніше ніж за місяць до державної атестації.

5.8. Усі завдання білету державного екзамену рівнозначні за їх внеском до загальної оцінки за екзамен. Підсумкова оцінка державного екзамену складається з усередненої оцінки за кожний з етапів його проведення (включаючи відповіді на запитання членів ДЕК).

5.9. Тривалість державного екзамену не повинна перевищувати норм часу, передбаченого наказом Міністерства освіти і науки України від 7.08.2002 року №450.

5.10. Оцінка результатів складання державного екзамену здійснюється за модульно-рейтинговою системою у відповідності із критеріями оцінки рівня знань студентів, затверджених у програмі державного екзамену.


^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

6.1. Загальні вимоги до дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр.

6.1.1. Виконання і захист дипломної роботи є завершальним етапом навчання в Академії за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр, який підводить підсумки вивчення ними дисциплін, що передбачені навчальними планами підготовки за напрямом підготовки.

6.1.2. Дипломна робота є складовою державної атестації, підсумковою індивідуальною письмовою науково-дослідницькою роботою, яка дає змогу отримати комплексне уявлення про рівень засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю. На підставі її захисту Державна екзаменаційна комісія вирішує питання про присвоєння автору кваліфікації і видачу диплома відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за обраним професійним спрямуванням.

6.1.3. Дипломна робота має відповідати наступним загальним вимогам:

- логічність, доказовість, аргументованість;

- чітке дотримання графіку та процедур підготовки та захисту;

- наявність глибокого самостійного аналізу досліджуваної проблеми;

- наявність обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення теорії та практики господарювання у контексті досліджуваної проблеми;

- відповідність теми роботи завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціалістів та магістрів за відповідним напрямом підготовки;

- належне оформлення;

- наявність усіх необхідних супровідних документів.

6.1.4. У процесі виконання дипломної роботи студент повинен проявити:

- знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання напряму підготовки;

- вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію, визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у відповідності до цілей дослідження;

- вміння формулювати наукові висновки і обґрунтовувати конкретні пропозиції за об’єктами дослідження.

6.1.5. Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка досліджується, результатів власних досліджень.

6.1.6. Дипломна робота, яка не відповідає встановленим вимогам щодо змісту, оформлення, дотримання затвердженого плану, обгрунтованих пропозицій, наявності супровідних документів, до захисту не допускається.

6.2. Вимоги до змісту дипломних робіт спеціалістів та магістрів, критерії оцінювання розробляються випусковими кафедрами, враховуючи специфіку фахової підготовки і закріплюються у відповідних методичних рекомендаціях.

6.3. Послідовність підготовки та процедура захисту дипломних робіт спеціаліста (магістра)

6.3.1. Вибір теми дипломної роботи здійснюється студентом самостійно із тематики, яка розроблена кафедрою. Тематика дипломних робіт кожного освітньо-кваліфікаційного рівня щорічно оновлюється і відбиває актуальну проблематику відповідного напрямку підготовки. Студент за погодженням із керівником може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей отримання потрібної інформації на підприємствах, в установах, організаціях). Разом із вибором теми може визначатися об’єкт (підприємство, установа організація), за матеріалами якого буде виконуватися робота.

6.3.2. Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над дипломною роботою:

- допомагає йому скласти план та індивідуальне завдання щодо виконання дипломної роботи;

- здійснює індивідуальне консультування студента за встановленим та затвердженим графіком;

- контролює дотримання календарного графіка виконання;

- рецензує частини роботи і надає письмовий відгук на завершений рукопис;

- готує студента до захисту.

6.3.3. Підставою для призначення наукового керівника є заява студента на ім’я завідувача випускової кафедри із зазначенням формулювання теми дослідження. При визначенні наукових керівників враховуються принципи наступництва керівництва науковою діяльністю студентів, спектр наукових інтересів викладачів та студентів.

6.3.4. Дипломна робота має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану та завдання. У випадках відставання від графіка студент зобов’язаний надати пояснення своєму науковому керівнику та завідувачу кафедри.

6.3.5. Терміни виконання та захисту дипломної роботи обумовлюються навчальними планами відповідних напрямів підготовки. Заключний етап виконання дипломної роботи спеціаліста (магістра) повинен припадати на період після повного або часткового завершення навчального процесу і бути не меншим від 4 тижнів.

6.3.6. При захисті дипломних робіт у державну комісію подаються:

- виконана дипломна робота з записом на ній висновку завідувача випусковою кафедрою про допуск студента до захисту;

- письмовий відгук керівника з характеристикою діяльності випускника під час виконання дипломної роботи;

- письмова рецензія на дипломну роботу.

Примітка.

Кафедра призначає зовнішнього рецензента дипломних робіт із числа висококваліфікованих спеціалістів виробничих, наукових організацій, податкових, фінансових та ін. органів, викладачів інших навчальних закладів. Рецензія на дипломну роботу написана рецензентом на встановленому бланку та завірена печаткою підприємства, установи, організації, де працює рецензент, подається на кафедру не пізніше, як за 7 днів до захисту. Негативна рецензія не є підставою для відхилення роботи від захисту.

6.3.7. Рецензент дипломної роботи спеціаліста (магістра) призначається кафедрою за вибором студента і наукового керівника до моменту проходження дипломними роботами процедури попереднього захисту.

6.3.8. Дипломні роботи спеціаліста та магістра повинні проходити процедуру попереднього захисту. Попередній захист проводиться комісією, сформованою із фахівців кафедри. Дата попереднього захисту визначається рішенням кафедри не пізніше, ніж за 20 днів до захисту дипломних робіт.

6.3.9. Реєстрація дипломних робіт здійснюється лаборантами кафедри за наявності обов’язкових супровідних матеріалів не пізніше, ніж за 2 тижні до захисту дипломних робіт.

6.3.10. Завершальною процедурою допуску дипломної роботи спеціаліста (магістра) до захисту є виконана робота та розгляд супровідних матеріалів завідувачем кафедри. До супровідних матеріалів до дипломної роботи належать:

- письмовий відгук наукового керівника дипломної роботи;

- письмова рецензія на дипломну роботу а;

- інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної дипломної роботи (довідки про впровадження пропозицій студента у практику діяльності підприємств, установ або організацій, друковані праці студента з теми дипломної роботи і т. ін.).

Наявність письмового відгуку наукового керівника та письмової рецензії на дипломну роботу спеціаліста(магістра) є обов’язковою.

6.3.11. Допуск до захисту здійснюється шляхом відповідного запису завідувача кафедри на титульній сторінці дипломної роботи. Якщо завідувач кафедри вважає за неможливе допустити дипломну роботу спеціаліста (магістра) до захисту через її незадовільну якість, це питання мас бути заслухано на засіданні кафедри за участю наукового керівника. Обговорення оформлюється протоколом і подається на затвердження ректору Академії.

6.3.12. На засідання ДЕК до початку захисту дипломних робіт спеціаліста (магістра) подаються такі документи:

 • витяг із наказу ректора академії про затвердження персонального складу ДЕК;

 • наказ ректора академії про затвердження тематики дипломних робіт;

- список студентів, які допущені до захисту дипломних робіт за підписом першого проректора;

- зведена відомість про виконання студентами навчального плану та отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик, завірена першим проректором;

- дипломна робота студента;

- супровідні матеріали до дипломної роботи;

- наочні матеріали до дипломної роботи.


^ 7. СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ

7.1. Під комплексом засобів оцінювання для державної атестації випускників Академії розуміють комплект методичних матеріалів, призначених для встановлення під час атестації випускників, факту відповідності рівня їх підготовки вимогам певного державного стандарту.

7.2. У комплекс засобів оцінювання входять такі матеріали:

7.2.1. Для державного екзамену:

- програма державного екзамену;

- перелік екзаменаційних завдань;

- сукупність критеріїв оцінювання;

- методичні матеріали, що визначають процедуру проведення екзамену.

7.2.2. Для дипломної роботи:

- тематика дипломних робіт для спеціаліста (магістра) відповідно напряму підготовки;

- критерії оцінювання відповідності рівня підготовки випускника вимогам державного стандарту вищої освіти (на підставі підготовки та захисту ним дипломної роботи);

- методичні матеріали, які визначають процедуру захисту дипломної роботи.

7.3. Програми державних екзаменів та пакет екзаменаційних завдань, а також критерії оцінювання результатів державного екзамену, виконання і захисту дипломних робіт розробляють випускові кафедри, враховуючи специфіку змісту основних навчальних дисциплін фахової підготовки та освітньо-кваліфікаційних характеристик випускника (додаток 1, 2, 3).

7.4. Програма державного екзамену включає:

- перелік дисциплін, які включені до державного екзамену;

- питання, які включаються в екзаменаційні білети з кожної дисципліни;

- критерії оцінювання знань студентів під час державного екзамену;

- література, яка рекомендована для підготовки до екзамену;

- перелік посібників та навчальних і довідкових матеріалів, які дозволено використовувати під час екзамену.

7.5. Програми державних екзаменів затверджуються першим проректором .

7.6. Програми державних екзаменів та критерії оцінювання дипломних робіт обговорюються за участю голови державної екзаменаційної комісії перед початком проведення державної атестації. Усі зміни, що вносяться у ці документи негайно доводяться до усіх учасників державної атестації.


Додаток 1.


Критерії оцінювання екзаменаційних робіт державною екзаменаційною комісією


з/п


Завдання

Максимальна кількість

балів

І рівень – завдання з вибором відповіді (тестові завдання)

30
Перший рівень - завдання із вибором відповіді. Завдання мають декілька варіантів відповідей, з яких тільки одна є правильною. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці записана тільки одна буква (цифра), якою позначена правильна відповідь. За кожне правильно виконане завдання виставляється визначена кількість балів

Бали за одну правильну відповідь

х

кількість тестових завдань = 30

ІІ рівень – завдання з короткою відповіддю

30
Другий рівень - завдання з короткою відповіддю.. Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана правильна відповідь чи трактування відповідної дефініції. За кожне правильно виконане завдання студенту виставляється визначена кількість балів .


Бали за одну правильну відповідь

х

кількість тестових завдань = 30

ІІІ рівень – практичні завдання

40
Третій рівень - завдання з розгорнутою відповіддю (повне розв'язання і обґрунтування одержаної відповіді, або доведення заданого твердження). За кожне правильно виконане завдання студенту виставляється визначена кількість балів .


Бали за одну правильну відповідь

х

кількість тестових завдань =40
Разом

100 балівДодаток 2.


Критерії оцінювання дипломних робіт державною екзаменаційною комісією
^ Критерії оцінювання

Кількість балів


Вступ

Обґрунтування актуальності обраної теми, визначення мети та завдань її дослідження. Визначення теоретичної або прикладної проблеми (питання), що має відповідне значення у сфері дослідження, елементів наукової новизни обраної теми.


1-5

Розділ І

Цінність теоретичних висновків та практичних рекомендацій, новизна отриманих результатів. Достатність глибини теоретичних досліджень. Наявність наукової ідеї та аналітичних розробок дипломника.


1-10

Розділ ІІ

Рівень глибини економічних досліджень із застосуванням аналітичних розрахунків, методів і засобів проведення наукових досліджень.

1-20

Розділ ІІІ

Оцінка результатів досліджень

 • обґрунтування перспективних параметрів розвитку;

 • обґрунтування напрямів удосконалення досліджуваної проблеми;

 • прогнозування, аналіз результатів дослідження з використанням програмних продуктів.

Практична цінність отриманих результатів та можливість їх впровадження. Чіткість висновків та рекомендацій.1-20
Змістовність, цілісність, якість оформлення та ілюстрованість виконаної роботи.

1-5
Якість захисту роботи ( уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження; здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди; загальний рівень підготовки студента; володіння культурою презентації). Змістовні відповіді на запитання членів державної екзаменаційної комісії.


1-35
Наявність опублікованих наукових статей.

1-5
Разом

100Додаток 3.


Шкала оцінювання успішності студентів за результатами підсумкового державного контролю

^ Рейтинг студента (балів)

Оцінка

за шкалою

ECTS

Визначення

Оцінка

За

національною системою

За

системою

ЛДФА

90 – 100

A

Відмінно (EXCELENT) відмінне виконання з незначною кількістю помилок

Відмінно

5

82 – 89

B

Дуже добре (VERI GOOD) вище середніх стандартів, але з деякими помилками

Добре

4

75 – 81

C

Добре (GOOD) – в цілому змістовна і правильна робота з певною кількістю значних помилок

Добре

69 – 74

D

^ Задовільно (SATISFACTORI) – непогано, але зі значною кількістю недоліків

Задовільно

3

60 – 68

E

Достатньо (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям

Задовільно

35 – 59

FX

Незадовільно (FAIL) – необхідна ще певна додаткова робота для успішного складання екзамену

Незадовільно

2

1 – 34

F

Незадовільно (FAIL) – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

Схожі:

Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями) львів 2011 Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями). Лдфа. Львів, 12 с iconПоложення про проведення практики студентів лдфа укладач: Маринець В. П. завідувач виробничої практики лдфа розглянуто І схвалено методичною радою лдфа протокол №3 від 21 січня 2010 року
України” ( зі змінами, внесеними згідно з наказом Міносвіти України №351 від 20. 12. 1994р.), Положення про організацію навчального...
Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями) львів 2011 Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями). Лдфа. Львів, 12 с iconПоложення про організацію методичної роботи в лдфа львів 2008 удк ббк положення про організацію методичної роботи в лдфа. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2008. 11 с. Розробники
Положення про організацію методичної роботи в лдфа. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2008. – 11 с
Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями) львів 2011 Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями). Лдфа. Львів, 12 с iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Аудит: // Програма вступних випробувань.– Лдфа, Львів: Видавництво Лдфа, 2012.– 9 с
Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями) львів 2011 Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями). Лдфа. Львів, 12 с iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Географія: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: Лдфа, 2012. – 19 с
Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями) львів 2011 Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями). Лдфа. Львів, 12 с iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: лдфа – 13с
Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями) львів 2011 Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями). Лдфа. Львів, 12 с iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Фінанси: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: Лдфа, 2012. – 13 с
Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями) львів 2011 Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями). Лдфа. Львів, 12 с iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Фінансовий облік: // Програма вступних випробувань. Лдфа, Львів: Видавництво Лдфа, 2012. 12с
Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями) львів 2011 Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями). Лдфа. Львів, 12 с iconПоложення про методичну раду львівської державної фінансової академії Львів 2010 Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. 3 с
Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. – 3 с
Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями) львів 2011 Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями). Лдфа. Львів, 12 с iconНаказ №201 Про роботу лікарської консультативної комісії по звільненню від державної підсумкової атестації за станом здоров`я випускників 2011 року
«Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів зош м. Ізюму та Ізюмського району за станом здоров'я в 2011р.» з метою...
Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями) львів 2011 Положення про систему державної атестації випускників лдфа (зі змінами І доповненнями). Лдфа. Львів, 12 с iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Українська мова та література// Програма навчальної дисципліни – лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2011. – 22 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи