Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії icon

Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Скачати 158.91 Kb.
НазваЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Дата конвертації15.06.2013
Розмір158.91 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Львівської

державної фінансової академії

______________ П. Буряк

___”_____________2012р.ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З ПРЕДМЕТА „ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

за галуззю знань 0305 „Економіка та підприємництво”

на напрями підготовки

6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит”,

6.030502 „Економічна кібернетика”ЛЬВІВ – 2012


Історія України: // Програма вступних випробувань. – ЛДФА, Львів: Видавництво: ЛДФА – 13с.


Розробники:


Н.З.Лозан – ст. викладач кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін


Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін

Протокол № 7 від 06.02.2012 р.

Зав.кафедри _____________Ю.Ю.Сливка


^ 1. Пояснювальна записка


Програму укладено на основі чинної програми з історії України для 11-річної школи. Історія України, як одна з головних складових частин гуманітарної освіти, сприяє розвиткові особистості, формуванню у студентів політичної відповідальності та творчого підходу до вирішення проблем.

Вивчення історії має сприяти: розвитку історичної свідомості, критичного осмислення минулого, прогнозуванню майбутнього; осмисленню ролі людини в історії; вихованню громадянської свідомості, гідності та честі в гармонійному поєднанні національних і загальнолюдських цінностей, утвердженню ідеалів гуманізму, демократії, добра і справедливості; формуванню толерантного , неупередженого ставлення до інших народів, груп та особистостей; розвитку творчого мислення, формуванню власного погляду та критичного ставлення до інформації; розвитку у студентів інтересу і поваги до історії й культури свого та інших народів; прагненню зберегти , примножити культурну спадщину своєї країни й усього людства.

Предметом дисципліни „Історія України” є історична діяльність і суспільне життя українського народу на різних етапах його існування.

Мета вивчення дисципліни „Історія України” передбачає формування знань про сутність соціально – політичних, культурних процесів, що відбувалися в минулому і спостерігаються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності.

Завданням дисципліни є розкрити головні етапи історії українського народу, сформувати розуміння загальної схеми історії України, пояснити її ключові моменти, а також виробити вміння аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства у контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами, роботи аргументовані висновки.

Цільова спрямованість курсу зумовлює такі вимоги до знань та умінь:

Знати:

 • дати історичних подій, хронологічних меж явищ і процесів; періодів і етапів історії України;

 • історичні факти (події, явища, процеси) – місця, обставини, учасників, результати;

 • поняття та терміни;

 • передумови, причини, сутності, наслідки та значення історичних подій та явищ.


Вміти:

 • конкретизувати (відносити дати, події до відповідних історичних періодів та епох, визначати приналежність місцевості до певних регіонів, відносити події та явища до певного історичного процесу, відносити конкретних осіб, груп людей до певних етнічних, соціально-економічних, політичних груп);

 • виділяти головне (характерні риси, зміни в житті людей, політиці, економіці та суспільстві, виокремлювати етнічні, соціальні, політичні групи);

 • групувати історичну інформацію за вказаною ознакою;

 • аналізувати та оцінювати істинність суджень, спираючись на власні історичні знання;

 • працювати з історичними джерелами та документами (отримувати інформацію з джерела, застосовувати набуті знання в зв’язку зі змістом джерела);

 • систематизувати історичну інформацію на основі запропонованого контексту;

 • встановлювати послідовність подій у часі, спираючись на знання історичних епох.


^ 2. Зміст програми


 1. Стародавня історія України


Історичні джерела. Поява та розселення людей на території України. Поширення землеробства й скотарства на землях України. Кочовики за раннього залізного віку. Розселення племен трипільської культури (ІV – середина III тис. до н.е.). Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та Криму. Перші писемні згадки про давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов’ян (V – VII ст.).


 1. ^ Виникнення та розквіт Київської Русі


Розселення східнослов’янських племінних союзів. Утворення Київської Русі. Об’єднання північних та південних руських земель Олегом 882 р. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність князів/княгині: Олега, Ігоря, Ольги, Святослава. Князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Запровадження християнства як державної релігії 988 р. Спорудження Софійського собору. Правління Ярославичів. Боротьба за київський стіл між Ярославичами. 1097 р.Любецький з’їзд князів.Князювання Володимира Мономаха та його сина Мстислава в Києві.


 1. ^ Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава


Роздробленість Київської Русі. Боротьба за київський стіл. Перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах 1187 р. Галицькі князі Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславович,Об’єднання Галицького та Волинського князівств 1199 р. Князювання Данила Романовича. Монгольська навала на південно-західні землі Русі. Розподіл і збереження Галицько-Волинської держави нащадками Данила Романовича.

 1. ^ Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ – ХІV ст.


Розвиток суспільно-політичного та господарського життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Розвиток культури та освіти Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Поширення писемності. Створення Остромирового Євангелія. Укладення першої редакції «Повісті минулих літ».


 1. ^ Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV – першій половині XVI ст.)


Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Входження українських земель до складу Литовської держави. Магдебурзьке право. Кревська унія (1385 р.). Ліквідація князем Вітовтом самостійності удільних українських князівств. Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом Ольгердовичем. Відновлення й остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств.

Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Туреччини. Виникнення українського козацтва. Включення Закарпаття до складу Угорщини, Буковини до складу Молдавського князівства. Московсько-литовські війни. Розвиток культури та освіти. Костянтин Острозький, Юрій Дрогобич.


 1. ^ Українські землі в другій половині ХVІ ст.


Зміни у соціальній структурі українського суспільства. Виникнення Запорозької Січі. Повстання 90-х років ХVІ ст. Утворення Речі Посполитої. Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українські землі. Братський рух. Реформаційний та контр-реформаційний рухи в Україні. Берестейська церковна унія 1596 р. Утворення греко-католицької церкви. Розвиток культури й освіти. Іван Федоров.


 1. ^ Українські землі в першій половині ХVІІ ст.


Зміни в соціально-економічному житті. Розвиток міст. Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення церковної православної ієрархії. Розвиток культури та освіти. Утворення Києво-Могилянської академії. Петро Могила. Участь українського козацтва у Хотинській війні. Петро Конашевич–Сагайдачний. Козацькі повстання 1620-х – 1630-х рр.: повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні. 1. ^ Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.


Національно-визвольна війна українського народу. Зборівська битва. Укладення Зборівського договору. Зміни в суспільно-політичному житті. Утворення української козацької держави – Війська Запорозького. Зовнішньополітична діяльність уряду Б. Хмельницького.


 1. ^ Українські землі в 60 – 80-ті рр. XVII ст.


Руїна. Гетьманування І. Виговського. Ухвалення Гадяцьких пунктів. Московсько-українська війна. Конотопська битва (1659 р.). Гетьманування Ю. Хмельницького. Поділ Гетьманщини. Андрусівський договір (1667 р.). Гетьманування П. Тетері, І. Брюховецького, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Самойловича. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Бахчисарайський мирний договір (1681 р.). Вічний мир (1686 р.). Занепад Правобережжя. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України.


 1. ^ Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.


Гетьманування І. Мазепи. Національно-визвольна акція гетьмана І. Мазепи 1708 – 1709 рр.. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. Гетьманування І. Скоропадського, П. Полуботка, Д. Апостола. Обмеження автономії Гетьманщини. «Правління Гетьманського уряду». «Малоросійська колегія». Розвиток культури та освіти. Ф. Прокопович, І. Щирський. Козацькі літописи. С. Величко. Козацьке бароко. І. Руткович, Й. Кондзелевич,


 1. ^ Українські землі в другій половині XVIII ст.


Гетьманування К. Розумовського. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини 1764 р. Діяльність Другої Малоросійської колегії. Ліквідація Запорозької Січі 1775 р. П. Калнишевський. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України 1783 р. Заселення Південної України. Розгортання гайдамацького та опришківського рухів. 1768 р. – Коліївщина. Зміни в політичному становищі Правобережної України після поділів Речі Посполитої.

Розвиток культури, науки, освіти та філософських ідей. Г. Сковорода. А. Ведель, М. Березовський, Д. Бортнянський. 1. ^ Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.


Включення українських земель до складу Російської імперії. Адміністративно-територіальний поділ українських земель. Промисловий переворот та зародження ринкової економіки.

Розвиток національного руху. Вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського Національне відродження. Поширення на Україну російського та польського суспільних рухів. Масонство. Декабристи. Повстання Чернігівського полку грудень 1825 – січень 1826 рр. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства 1846 – 1847 рр. М. Костомаров, П. Куліш, М.Гулак, Т. Шевченко. Повстання під проводом У. Кармалюка. «Київська козаччина».


13. ^ Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.


Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії, адміністративно-територіальний поділ західно-українських земель, реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ та українські землі, діяльність «Руської трійці» (1833 – 1837 рр.). Діяльність Головної руської ради (ГРР). Скасування панщини в Галичині 1848 р.


14. ^ Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.


Національне відродження. Відкриття університетів. В. Каразін. Університет у Харкові 1805 р. Відкриття університету в Києві 1834 р. Культурно-освітній рух. Поява «Історії русів». Розвиток літератури, мистецтва. П. Гулак-Артемовський, Г. Квітка-Основ’яненко, М. Максимович, М. Остроградський.


15. ^ Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.


Кримська війна 1853 – 1856 рр. Реформи 60 – 70-х рр. ХІХ ст. і процеси модернізації в Україні. Політика російського царизму щодо України. Валуєвський циркуляр 1863 р. Емський указ 1876 р. Розвиток громадівського руху В. Антонович, М. Драгоманов, П. Чубинський. Заснування та діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства». Вплив російського громадсько-політичного руху на Україну. Братство тарасівців.


16. ^ Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст.


Національна політика австрійського уряду щодо українських земель. Розвиток кооперативного руху, трудова еміграція. Політизація національного руху й утворення перших політичних партій: Русько-української радикальної партії (РУРП), Української Національно-демократичної партії (УНДП), Української соціал-демократичної партії (УСДП). Українофіли, москвофіли, народовці. Є. Левицький, І. Франко, М. Павлик, Ю. Бачинський, М. Грушевський.

Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта» 1868 р. Створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (1873 р., від 1892 р. – Наукового товариства ім. Т. Шевченка).


17. ^ Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.


Становлення і консолідація української нації. Піднесення української культури. Освіта. Недільні школи на Наддніпрянській Україні. Розвиток науки. І. Мечников, А. Кримський, Д. Яворницький. Відкриття Новоросійського університету 1865 р. Розвиток нових напрямів культури. Реалізм і модернізм. М. Пимоненко Відкриття театрів, музеїв, архівів. І. Нечуй-Левицький, П. Мирний, Л. Українка, І. Франко, М. Старицький, М. Кропивницький, І. Карпенко-Карий, М. Садовський, П. Саксаганський, М. Заньковецька, М. Леонтович, С. Крушельницька. Українські підприємці-благодійники. Церковне життя.


18. ^ Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст.


Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Економічна криза 1900 – 1903 рр. та передвоєнне економічне піднесення. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Розвиток самостійницької і автономістської течій в національному русі. Посилення національного гніту в Наддніпрянській Україні у 1907 – 1914 рр. Події революції 1905 – 1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.


19. ^ Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.


Становище промисловості та сільського господарства. Розвиток кооперативного руху. Радикалізація українського політичного руху. Вплив Української греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення Західної України А. Шептицький. Боротьба політичних партій Західної України за реформу виборчої системи. К. Трильовський, А. Волошин.


20. ^ Україна в Першій світовій війні


Позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель щодо війни. Утворення Головної української ради, формування легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України. Перебіг воєнних дій на території України в 1914 р. Початок російської адміністрації в Галичині. Створення «Загальної української ради». Перебіг воєнних дій на території України в 1915 – 1917 рр. Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців.


21. ^ Українська революція


Революційні події в Україні у 1917 – на початку 1918 р. Утворення Української Центральної Ради. М. Грушевський. Всеукраїнський Національний конгрес. Еволюція поглядів політичних сил України щодо самовизначення українців (Універсали Центральної Ради, погляди самостійників). Вплив корніловського заколоту на події в Україні. Політика Української Центральної Ради в умовах загострення конфлікту з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення Української Народної Республіки. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР.


22. ^ Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920 рр.)


Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу (1918 р.), Військова конвенція УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Прийняття Конституції УНР. Державний переворот П.Скоропадського і утворення Української Держави 29 квітня 1918 р.

Утворення ЗУНР. К. Левицький, Є. Петрушевич, Д. Вітовський. Прихід до влади Директорії 14 листопада 1918 р. В. Винниченко, С. Петлюра. Акт злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 р.. Окупація військами Антанти півдня України. Денікінський режим в Україні. «Київська катастрофа». Більшовицький режим в Україні. Друга радянсько-українська війна. Прийняття Конституції УСРР 1919 р. «Чортківська офензива». Перший «Зимовий похід» Армії УНР. Ю. Тютюнник. Варшавська угода між УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Утворення Галицької СРР. Другий «Зимовий похід» Армії УНР.


23. ^ Українська CРР в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)


Процес входження УСРР до складу СРСР. Голод в Україні 1921 – 1923 рр. Неп в УСРР. Відбудова народного господарства. Початок курсу на індустріалізацію 1925 р. Колективізація 1927 р. сільського господарства.

Політика «коренізації» УСРР 1923 – 1933 рр.. О. Шумський, М. Скрипник, М. Волобуєв, М. Хвильовий (Фітільов). Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Українське національне відродження в літературі та театрі. «Плуг», «Гарт», «ВАПЛІТЕ». Г. Юра, Л. Курбас М. Бойчук, О. Довженко. Утворення ВУАН. Боротьба з націонал-комунізмом. Шахтинська справа 1928 р.


24. ^ Радянська модернізація України (1929 – 1938 рр.)


Прояви процесу модернізації в радянській Україні. Зміна соціальної структури суспільства в Україні. Стаханівський рух. Суспільно-політичне, соціально-економічне, культурне та релігійне життя. Голодомор в Україні 1932 – 1933 рр. Розкуркулення. «Закон про п’ять колосків». Масові репресії. Завершення колективізації в Україні 1937 р. Ідеологізація суспільного життя, культ особи. Й. Сталін. Монополізація духовного життя. Згортання українізації. Розстріляне відродження. Перенесення столиці України з Харкова до Києва 1934 р.


25. ^ Західноукраїнські землі (1921 – 1938 рр.)


Українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Економіка українських земель. Українські суспільно-політичні рухи, радикалізація політичного життя в 1930-х роках. Інтегральний націоналізм Д. Донцов. Утворення ОУН 1929 р. Є. Коновалець, , С. Бандера, А. Мельник. Польська «пацифікація» у Східній Галичині. Український монархізм В. Липинський. Українська греко-католицька церква А. Шептицький. Проголошення незалежності Карпатської України 15 березня 1939 р. А. Волошин.


24. ^ Україна під час Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)


Початок Другої світової війни. Включення Західної України, Бессарабії та Північної Буковини до складу УРСР. Початок Великої Вітчизняної війни, окупація України. Проголошення Акта про відновлення Української Держави 30 червня 1941 р. Встановлення окупаційного нацистського режиму. Розгортання діяльності радянських партизан та українського визвольного руху. С. Ковпак, О. Федоров, О. Сабуров. Створення УПА. Р. Шухевич. Визволення України. Перемога у Великій Вітчизняній війні.


25. ^ Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 – початку 1950-х рр.


Україна – суб’єкт міжнародних відносин. Україна - співзасновниця ООН (квітень 1945 р.). Відбудова великих індустріальних об’єктів (Азовсталь, Дніпрогес, Запоріжсталь, шахти Донбасу тощо). Розгортання ідеологічних кампаній. «Ждановщина», «лисенківщина». Голод в Україні 1946 – 1947 рр. Операція «Вісла» 1947 р.


26. ^ Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.)


Зміни адміністративно-територіального устрою УРСР. Входження Кримської області до складу УРСР лютий 1954 р. Будівництво потужних індустріальних об’єктів. Лібералізація суспільно-політичного життя УРСР в середині 1950 – 1960-х рр.: припинення масових репресій, політична реабілітація безвинно засуджених. Реформа управління економікою. Виникнення руху «шістдесятників», першої хвилі дисидентського руху наприкінці 1950 – початку 1960-х рр. А. Горська, І. Драч, І. Дзюба, О. Кириченко, Л. Костенко, Л. Лук’яненко, Є. Сверстюк, І. Світличний, В. Симоненко, В. Чорновіл.


27. ^ Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960 – початок 1980-х рр.)


Здійснення економічних реформ у другій половині 1960-х рр. Кадрові зміни в політичному керівництві УРСР. Друга хвиля дисидентського руху. О. Бердник, П. Григоренко, Б. Горинь, М. Горинь, М. Литвин, С. Параджанов. Утворення Української Гельсінської групи 1976 р. М. Руденко, В. Стус, О. Тихий. Політико-ідеологічне становище радянського ладу в Україні (середина 1960 – початок 1980-х рр.). П. Шелест, В. Щербицький. Конституція УРСР 1978 р.


28. ^ Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України


Початок «перебудови» квітень 1985 р. Чорнобильська катастрофа 26 квітня 1986 р. Загострення соціально-економічної кризи: інфляція, продаж товарів за картками споживача з купонами, зростання цін. Зростання соціальної та національної активності українського суспільства наприкінці 1980-х рр.: загальноукраїнський страйк шахтарів, виникнення Народного руху України (Народний рух України за перебудову), перші альтеративні вибори до Верховної Ради. В.Чорновіл.

Здобуття Україною незалежності: прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет (16 липня 1990 р.), Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.), проведення референдуму та виборів Президента України (1 грудня 1991 р.). Л. Кравчук, Л. Кучма.


29. ^ Україна в умовах незалежності


Заснування Збройних Сил України 6 грудня 1991 р. Обрання Л. Кучми Президентом України липень 1994 р. Прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. Прийняття державної символіки. Формування інституту громадянства та соціально-економічні реформи наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.: приватизація засобів виробництва, лібералізація цін, грошова реформа, диференціація суспільства. Обрання Президентом України В.Ющенка. Внутрішня та зовнішня політика. Інтегрування України у світове співтовариство.


^ 4. Список літератури

1. Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 192 с.

2. Власов В. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 280 с.

3. Власов В. Історія України: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 256 с.

4. Швидько Г. К Історія України. ХVІ – ХVІІІ ст.: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 1999. – 384 с.

5. Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 352 с.

6. Реєнт О., Малій О. Історія України. Кінець ХVІІІ – початок ХХ століття: Посібн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 224 с.

7. Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1914–1939: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2002. – 352 с.

8. Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 304 с.

9. Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – 352 с.

10. Турченко Ф. Новітня історія України (1939 – початок ХХІ ст.): Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2006. – 384 с.

11. Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1939–2001): Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 320 с.

12. Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: 11 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2007. – 384 с.

13. Крупчан С., Крупчан Т., Скопненко О., Іванюк О. Новий довідник: Історія України. – К.: Казка, 2006. – 736 с.

14. Бойко О. Д. Історія України: Навч. посіб./3-тє вид., вип., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 688 с.

15. Кульчицький С. В., Мицик Ю. В., Власов В. С. Історія України: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Літера ЛТД, 207. – 528 с.


Список додаткової літератури

1. Баран В., Грицак Я. Історія України. – Львів, 1996.

2. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації. ХІХ – ХХ століття. К.,1997, 2000.

3. Грушевський М. Історія України-Русі. В 10-ти тт. – К., 1991-1998.

4. Давня історія України в 3 т. – К., 1997.

5. Довідник з історії України / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – К., 2001.

6 Дорошенко Д.І. Нарис історії України. В 2-х т. - Львів 1991.

7. Залізняк Л.П. Первісна історія України. – К., 2000.

8. Історія України /Кер. авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів, 1998.

9. Кормич П. Багацький В. Історія України від найдавніших часів до 21 ст. – К., 2001.

10. Крип'якевич І. Історія України. - Львів, 1990.

11. Нагаєвський І. Історія Української держави XX століття. - К. 1993.

12. Полонська-Василенко Н. Історія України. В 2-х т. - К., 1995.

13. Семененко В.І., Радченко Л.О. Історія України. З прадавніх часів до сьогодення. – Харків, 2000.

14. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. – К., 1997.

15. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. К., 2005.Схожі:

Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Подальший розвиток України в ринкових умовах значною мірою залежить від характеру фінансової діяльності держави та ефективності управління...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Бухгалтерський облік // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2012. – 12 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма співбесіди з питань державного управління. – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 7 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи економіки». – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 7 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи держави І права». – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 6 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Фінанси: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: Лдфа, 2012. – 13 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Математика // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2012. – 8 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Українська мова та література// Програма навчальної дисципліни – лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2011. – 22 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи