Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії icon

Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Скачати 230.68 Kb.
НазваЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Дата конвертації15.06.2013
Розмір230.68 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Львівської

державної фінансової академії

______________ П. Буряк

___”_____________2012р.ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З ПРЕДМЕТА „ФІНАНСИ”

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

за галуззю знань 0305 „Економіка та підприємництво”

на напрями підготовки

6.030508 „Фінанси і кредит” та 6.030509 „Облік і аудит”

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

молодший спеціаліст”ЛЬВІВ – 2012


Фінанси: // Програма вступних випробувань. – ЛДФА, Львів: Видавництво: ЛДФА, 2012. – 13 с.


Розробники:

Перетятко Л.А. – кандидат економічних наук, доцент


Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів

Протокол № 7 від 23.02.2012 р.

Зав. кафедри _____________ О.А. Біттер


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Формування ринкових відносин в Україні супроводжується суттєвими змінами фінансової системи, зростанням ролі та ускладненням функцій фінансів. З'являються нові фінансові інститути (довірчі товариства, інвестиційні фонди, холдингові компанії, депозитарії, реєстратори, фондові біржі та ін.). Все більш високої кваліфікації спеціалістів вимагає менеджмент державного бюджету, діяльності комерційних банків, розвитку нефінансових підприємств різних форм власності, проведення операцій в сфері зовнішньоекономічних відносин. Потребує обгрунтованих рішень і управління фінансовими ресурсами громадян, оскільки мається багато альтернативних напрямів їх використання.

Всі ці зміни є основою того, що поглиблене вивчення дисципліни “Фінанси” стало необхідністю для контингенту фахівців, які залучаються до фінансового менеджменту. Разом з тим, фінансова система нашої країни помітно відрізняється від розвитку її в інших державах. Це пояснюється багатьма причинами. До них, зокрема, відносяться відмінності в державному регулюванні фінансової діяльності, зрілості ринкових структур, в умовах для залучення іноземних інвестицій, в формуванні та використанні фінансів місцевого самоврядування та ін.

В процесі оздоровлення народного господарства, виходу держави з економічної кризи слід створити правові і нормативні основи нової господарської системи, забезпечити нормальне функціонування економіки, оздоровлення фінансів, скорочення бюджетного дефіциту, підтримку підприємництва та малого бізнесу. Виконання цих завдань нерозривно пов’язане з перебудовою фінансової системи, проведенням єдиної податкової політики, змінами в бюджетній системі тощо. Економічна політика держави, ринкове регулювання всіх сфер економічного життя суспільства відбувається при активній участі важливої економічної категорії – фінансів.


^ Предмет навчальної дисципліни


Предметом дисципліни “Фінанси” є сукупність фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту і національного доходу на макро - і мікрорівнях.


^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета вивчення дисципліни “Фінанси” – формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- та мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

^ Основні завдання дисципліни “Фінанси” – розкрити і засвоїти суть та механізм функціонування фінансів, їх функцій; показати роль фінансів у ринковій економіці, закономірності їх еволюційного розвитку; розкрити теоретичні основи державних, корпоративних і міжнародних фінансів; засади функціонування фінансової системи держави; сформувати у студентів теоретичну та методологічну базу, необхідну для наступного оволодіння практикою використання фінансових інструментів. Слід допомогти правильно розуміти закономірності у сфері фінансових відносин держави, господарюючих суб’єктів та населення, розкрити можливості використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи.


^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі


Дисципліна “Фінанси” взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Мікроекономіка”, “Політична економія”, “Макроекономіка”, “Історія економіки та економічної думки”, “Гроші та кредит”, “Міжнародна економіка”, “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва”, “Бюджетна система“, “Податкова система“, “Місцеві фінанси”, “Страхові послуги”, “Фінансовий ринок” та ін.

Вимоги до знань і умінь


а) знати

  • основні наукові підходи та сучасні концепції розвитку фінансів;

  • проблеми розвитку фінансової системи держави та шляхи їх розв’язання;

  • роль фінансів в розвитку ринкових відносин;

  • можливості використання фінансів для формування ефективної економічної політики держави;

  • пріоритетні дослідження українських науковців-фінансистів


б) уміти

  • порівнювати та аналізувати погляди різних течій і шкіл та вчених;

  • об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільств;

  • аналізувати тенденції розвитку фінансової системи держави, їх окремих ланок, визначати вплив і взаємозв’язок фінансової сфери та соціально-економічних процесів у національній економіці;

  • розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики здійснення фінансової політики держави;

  • застосовувати знання з фінансової науки в практичній діяльності.


У зв’язку із змінами у фінансово-кредитній сфері при вивченні питань курсу необхідно використовувати матеріали сесій Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів України, рішення місцевих органів влади, діючий законодавчий, нормативний та інструктивний матеріал, а також матеріали періодичних видань з питань економіки та фінансів.


^ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСИ”Вступ.

Предмет та завдання фінансової науки

Тема 1.

Генезис і еволюція фінансів. Фінансові категорії. Фінансова система

Тема 2.

Фінансова політика та фінансовий механізм. Фінансове право

Тема 3.

Фінанси суб’єктів господарювання

Тема 4.

Податки та податкова система

Тема 5.

Бюджет і бюджетна система

Тема 6.

Місцеві фінанси

Тема 7.

Державний кредит і державний борг

Тема 8.

Страхування та страховий ринок

Тема 9.

Фінансовий ринок

Тема 10.

Міжнародні фінанси^ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСИ”


Вступ. Предмет та завдання фінансової науки


Фінанси як наукова дисципліна. Міжгалузевий характер курсу Фінанси”, його зв’язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами. Роль курсу “Фінанси” у формуванні професійних навичок висококваліфікованих бакалаврів з економіки. Склад, структура й послідовність викладання курсу.

Історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки. Предмет і метод фінансової науки. Фінансова наука в Україні. Сучасна світова наукова фінансова думка.


^ ТЕМА 1. Генезис і еволюція фінансів. Фінансові категорії.

Фінансова система


Історичний характер фінансів, їх генезис. Фінанси – специфічна форма суспільних відносин, підсистема економічного базису. Об’єктивні передумови виникнення фінансів. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна категорія. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Необхідність фінансів в умовах товарного господарства.

Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових відносин. Прості й складні фінансові категорії. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями.

Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Склад та особливості централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів.

Поняття фінансової системи. Фінансова система України. Сфери фінансів. Ланки фінансових відносин.

Цільові фонди, їх роль у забезпеченні суспільних потреб. Централізовані державні цільові позабюджетні фонди і фонди місцевих Рад народних депутатів, джерела їх формування й основні напрямки використання.

Фінанси домогосподарств.

Шляхи вдосконалення і стабілізації фінансової системи України.

Функції фінансів як виявлення найважливіших суттєвих ознак, властивостей, суспільного призначення фінансів. Розподільна функція, її зміст. Об’єкти і суб’єкти розподілу та перерозподілу вартості суспільного продукту. Контрольна функція. Фінансова інформація та її роль у реалізації контрольної функції. Дискусійні питання щодо функцій фінансів.

Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва. Фінансове забезпечення відтворювального процесу. Форми фінансового забезпечення: державне фінансування, кредитування, самофінансування.

^ ТЕМА 2. Фінансова політика та фінансовий механізм.

Фінансове право


Фінансова політика – складова частина економічної й соціальної політики держави. Взаємозв’язок фінансів і фінансової політики. Стратегія і тактика фінансової політики. Основні напрямки фінансової політики, її завдання. Фінансова політика України на сучасному етапі.

Фінансовий механізм, як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою. Складові елементи фінансового механізму.

Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання. Система фінансових планів, їх характеристика. Зведений фінансовий баланс держави. Основні зміни у фінансовому плануванні при переході до ринку.

Управління фінансами. Об’єкти і суб’єкти управління. Функції вищих законодавчих і виконавчих органів державної влади та управління щодо загального управління фінансами.

Права та обов’язки Міністерства фінансів, Головної державної податкової адміністрації та їх структурних підрозділів у регіонах з оперативного управління фінансами.

Головні завдання Державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

Структура і функції Державного казначейства.

Фінансовий контроль. Сутність фінансового контролю, його значення. Види, форми й методи фінансового контролю. Фінансовий аудит як незалежний фінансовий контроль. Становлення і розвиток аудиторського контролю. Суб’єкти фінансового контролю в Україні. Шляхи підвищення дієвості фінансового контролю.

Фінансове право. Правове регулювання фінансових відносин. Розвиток фінансового законодавства в Україні.


^ ТЕМА 3. Фінанси суб’єктів господарювання


Фінанси підприємств, організацій, установ як вихідна ланка фінансової системи. Сутність фінансів суб’єктів господарювання, їх функції та основні принципи організації.

Грошові надходження підприємств, їх склад, економічна характеристика й класифікація. Розмежування коштів підприємств на власні й залучені.

Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, її розподіл. Фактори, що впливають на її розмір.

Зміст і класифікація видатків підприємств.

Прибуток, його економічна суть та функції. Формування чистого прибутку. Принципи та етапи розподілу чистого прибутку. Прибуток до оподаткування. Валові доходи та валові витрати підприємства. Скоригований валовий дохід.

Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності.

Фінансовий стан підприємства, його оцінка.

Фінансова санація і банкрутство підприємств.


^ ТЕМА 4. Податки та податкова система


Суть і функції податків. Роль податків у фіскальній політиці держави. Класифікація податків, її ознаки. Види податків. Прямі і непрямі податки. Особливості окремих видів податків.

Прибуткове оподаткування підприємств та організацій. Оподаткування доходів фізичних осіб. Сутність та фіскальна роль податку на додану вартість. Акцизний збір як форма специфічних акцизів.

Мито як фіскальний інструмент та засіб митного регулювання. Основи земельного оподаткування в Україні. Плата за землю. Плата за ресурси. Економічне призначення ресурсних платежів.

Майнове оподаткування. Державне мито. Податок на промисел. Місцеві податки і збори. Інші платежі до бюджету.

Податкова система: поняття, основи побудови. Принципи й методи оподаткування. Податкова система України. Податкова політика. Сучасні податкові системи зарубіжних країн.

Організація роботи державних податкових органів України, їх завдання. Склад і структура податкових органів.


^ ТЕМА 5. Бюджет і бюджетна система


Економічна природа і суть бюджету. Бюджет як економічна та юридична категорія. Місце й значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.

Економічна сутність доходів і видатків бюджету, їх класифікація.

Розподільна і контрольна функції бюджету. Бюджетний механізм фінансового регулювання в умовах переходу до ринкових відносин.

Бюджетна політика держави. Фінансова програма оздоровлення економіки України та роль бюджету в її здійсненні.

Бюджетний устрій і бюджетна система. Поняття бюджетного устрою й бюджетної системи. Види бюджетів України. Розподіл доходів і витрат між ланками бюджетної системи. Бюджетне регулювання. Поняття закріплених і регулюючих доходів. Субвенції, субсидії, дотації, їх значення в збалансуванні бюджетів різних рівнів.

Бюджетний процес, його поняття, основні елементи. Організація бюджетного планування та його удосконалення.

Касове виконання дохідної та видаткової частини державного та місцевих бюджетів.

Бюджетні права органів законодавчої і виконавчої влади.

Роль державного бюджету у фінансовому забезпеченні економічного і соціального розвитку України.

Формування доходів державного бюджету, їх склад і структура.

Видатки державного бюджету. Основні напрямки використання бюджетних коштів.

Видатки державного бюджету на соціальний захист населення.

Фінансове забезпечення соціальних гарантій населення та фінансування галузей соціальної сфери.

Державні видатки, пов’язані з регулюванням економіки. Фінансова підтримка суб’єктів народного господарства. Роль бюджету в здійсненні інвестиційних програм. Фінансова підтримка малого бізнесу.

Бюджетний дефіцит. Поняття, причини виникнення. Проблеми скорочення й можливі джерела покриття бюджетного дефіциту.


^ ТЕМА 6. Місцеві фінанси


Суть місцевих фінансів, причини їх появи, їх склад. Місцеві фінанси як система. Основи фінансової автономії місцевих органів влади. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів.

Функції місцевих фінансів. Роль місцевих фінансів у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин.

Фінансові ресурси місцевого самоврядування.

Система місцевих фінансових інститутів.

Місцеві бюджети, їх доходи. Загальнодержавні податки і збори, закріплені за місцевими бюджетами. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Види неподаткових надходжень у місцеві бюджети.

Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів. Фінансування витрат місцевого господарювання. Фінансування адміністративного апарату місцевих органів влади.

Інститут комунальної власності у системі місцевих фінансів.

Цільові фонди органів місцевого самоврядування.


^ ТЕМА 7. Державний кредит і державний борг


Економічна суть державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту. Відмінність державного кредиту від банківського.

Види та форми державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит. Розвиток міжнародного й умовного державного кредиту.

Форми внутрішнього державного кредиту. Державні позики, їх види. Класифікація державних внутрішніх позик. Обертання частини вкладів громадян у державний кредит. Залучення коштів загальнодержавного фонду.

Казначейські позики. Гарантовані позики як форма умовного державного кредиту.

Форми зовнішнього державного кредиту. Державні зовнішні позики. Позики міжнародних фінансових органів. Міжурядові позики, банківські кредити держави, їх значення у фінансовій підтримці України.

Державний борг. Капітальний і поточний державний борг. Причини і наслідки зростання державного боргу. Джерела погашення державного боргу.

Управління державним боргом.

Економічні та соціальні наслідки державного боргу.


^ ТЕМА 8. Страхування та страховий ринок


Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності суспільного виробництва. Особливості фінансових відносин у сфері страхування.

Форми і методи страхового захисту. Система страхових фондів.

Класифікація страхування за об’єктами та ознакою ризику. Принципи обов’язкового і добровільного страхування.

Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види й форми.

Особисте страхування його суть і значення в забезпеченні соціального захисту громадян. Види особистого обов’язкового і добровільного страхування.

Страхування кредитних і фінансових ризиків, його необхідність, значення та види. Умови страхування кредитних і фінансових ризиків.

Страхування відповідальності.

Перестрахування, його необхідність для забезпечення сталості страхових операцій.

Доходи і витрати страховика. Страхові платежі як основне джерело доходів страховика. Витрати на виплату страхового відшкодування і страхових сум, відрахування до запасних і резервних фондів.

Фінансові результати страхових операцій, їх рентабельність. Прибуток страхових організацій, його розподіл і використання.

Страховий ринок. Поняття страхового ринку. Організаційні форми існування страхових компаній. Учасники страхового ринку. Формування і розвиток страхового ринку в Україні.

Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні. Ліцензування страхової діяльності.


^ ТЕМА 9. Фінансовий ринок


Поняття про фінансовий ринок, його значення. Економічні передумови функціонування фінансового ринку в Україні. Суть фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів.

Класифікація фінансових ринків.

Характеристика ринку цінних паперів.

Види цінних паперів, які можуть випускатись і обертатись в Україні. Основні характеристики цінних паперів.

Правове регулювання фінансового ринку. Державний контроль за випуском і обігом цінних паперів.

Фондова біржа: правове положення, організація і порядок роботи. Українська фондова біржа: передумови її створення., основні риси, принципи діяльності, завдання і функції. Види угод, які укладаються на фондовій біржі та їх характеристика. Правила реєстрації угод. Форми членства на фондовій біржі. Умови допуску цінних паперів до обігу на фондових біржах в Україні. Правила торгівлі на фондовій біржі.

Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.


^ ТЕМА 10. Міжнародні фінанси


Економічна природа і призначення міжнародних фінансів.

Поняття фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин, його склад.

Валютні відносини та валютні системи, їх еволюція.

Валютний курс. Види і форми валютних курсів.

Валютне регулювання та валютні обмеження: суть і необхідність.

Конвертованість валюти та механізм її забезпечення.

Валютний ринок як складова міжнародного фінансового ринку. Валютні операції. Державний контроль за здійсненням валютних операцій і своєчасним надходженням коштів.

Міжнародні валютно-фінансові інститути. Міжнародний валютний фонд. Група Світового банку. Універсальні та регіональні банківські інститути та співпраця України з ними.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1.

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 28 червня 1996 року. – К.: Право, 1996.

2.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.

3.

Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

4.

Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-IV.

5.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

6.

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

7.

Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р., № 3125-XII.

8.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р., № 2121-III.

9.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р., № 2343-ХII.

10.

Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990 р., № 509-XII.

11.

Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р., № 1576-XII.

12.

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р., № 448/96-ВР.

13.

Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.1993 р., № 2939-XII.

14.

Закон України «Про єдиний митний тариф» від 05.02.1992 р., № 2097-XII.

15.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р., № 1105-XIV.

16.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р., № 1533-IІІ.

17.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р., № 2240-ІIІ.

18.

Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р., № 400/97-ВР.

19.

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р., № 2464-VІ.

20.

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 р., № 280/97-ВР.

21.

Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р., № 2374-III.

22.

Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996 р., № 315/96-ВР.

23.

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р., № 93/96-ВР.

24.

Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р., № 85/96-ВР.

25.

Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р., № 723/97-ВР.

26.

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р., № 3480-IV.

27.

Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 р., № 16/98-ВР.

28.

Адамик Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посіб.: / Адамик Б. П. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 278 с.

29.

Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : Навч. посіб. для самост. вивч. дисц. / Азаренкова Г. М., Журавель Т. М., Михайленко Р. М. – 2 – ге вид., випр. і доп. – К.: Знання – Прес, 2006. – 287 с.

30.

Александрова М. М. Гроші. Фінанси. Кредит: навч. – метод. Посіб. / Александрова М. М., Маслова С. О. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с.

31.

Алексєєв І. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / Алексєєв І. В. та ін. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 168 с.
32.

Банки Львова : минуле і сучасне : монографія / За ред. Я. В. Грудзевича, З. М. Комаринської. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 223 с.

33.

Банківські операції : підручник / За ред. А. М. Мороза. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

34.

Бечко П.К. Місцеві фінанси. Навч. пос./ Бечко П.К., Ролінський О.В. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

35.

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: в 2 т./ Бланк И. А. – К.: Ника-Центр, 1999. Т.- 1999. - 592с., Т. – 1999. – 512с.

36.

Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини : підручник / Боринець С. Я. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 305 с.

37.

Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту: пер. з англ. / Брігхем Є. Ф. – К. Молодь, 1997. – 1000 с.

38.

Буряк П. Ю., Смолінська С. Д., Татарин Н. Б. Фінанси: Підручник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 329 с.

39.

Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посіб. / Васюренко О. В. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 324 с.

40.

Ватуля І. Д. Податки, збори, платежі : Навч. посібник / Ватуля І. Д., Ватуля М. І., Рибалко Л. В. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с.

41.

Гальчинський А. Теорія грошей : навч. посіб. / Гальчинський А.– К.: Основи, 2001. - 411с.

42.

Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Гриньова В. М., Корда В. О. – К.: Знання – Прес, 2004. – 424 с.

43.

Гроші, банки та кредит / За ряд. Б. Л. Луціва.– Тернопіль: Карт-Бланш, 2000.–225 с.

44.

Гроші та кредит / За ред. проф. Б. С. Івасіва. – 2-ге вид., змін. і доп. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2005. – 528 с.

45.

Гроші та кредит : підручник / За заг. ряд. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с., 2004. – 598 с.; 2006. – 744 с.

46.

Грошово-кредитна політика України / Стельмах В. С., Єпіфанов А. О., Гребеник Н. І., Міщенко В. І. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2003. – 421 с.

47.

Демківський А. В. Гроші та кредит: навч. посіб. / Демківський А. В. – К.: Дакор, 2005. – 528 с.

48.

Гроші в Україні : факти і документи / Дмітрієнко М., Ющенко В., Литвин В., Яковлева Л. – К.: ARC Ukraine, 1998. – 454 с.

49.

Дорофєєва Н. В. З історії грошей України/ Дорофєєва Н. В., Комаринська З. М. – Львів: ЛБ і НБУ, 2000. – 165 с.

50.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. – Л.: Львівська політехніка, 2005. – 714 с.

51.

Зятковський І. В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Тернопіль: «Економічна думка», 1999. – 248 с.

52.

Зимовець В. В. Фінансове посередництво; навч. посібн. / Зимовець В. В., Зубик С. П. – К.: КНЕУ, 2004. – 288 с.

53.

Енциклопедія банківської справи / Ряд. кол.: В. С. Стельмах та ін. – К.: Молодь, ін. Юре, 2001. – 680 с.

54.

Коваленко М. А. Операції сучасного комерційного банку : навч. посіб. / Коваленко М. А., Білінкіс В. М., Сухомлин Л. Є. – Херсон : Олді – плюс, 2004. – 472 с.

55.

Костіна Н. І. Гроші та грошова політика: навч. посіб. / Костіна Н. І. – К.: НІОС, 2001. – 224 с.

56.

Кравець В. М. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність / Кравець В. М., Кравець О. В., за ред. В. І. Міщенка. – К.: Знання – Прес,2003.-470 с.

57.

Лагубін В. Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посіб. / Лагубін В. Д. – 5-те вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 199с.
58.

Лагубін В. Д. Кредитування: теорія і практика : навч. посіб. / Лагубін В. Д. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 215 с.

59.

Любуль О. С. Національнй банк України: основні функції, грошово-кредитна політика регулювання банківської діяльності : навч. посіб. / Любуль О. С., Любунь В. С., Іванець І. В. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.

60.

Лютий І. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки / Лютий І. О. – К.: Атіка, 2000. – 240 с.

61.

Матвієнко П. В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України / Матвієнко П. В. – К.: Наук. думка, 2004. – 256 с.

62.

Мельник О. М. Інфляція: теорія і практика регулювання / Мельник О. М. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 291 с.

63.

Михайловська І. М. Гроші та кредити: навч. посіб. / Михайловська І. М., Ларіонова К. Л. – Львів: Новий Світ – 2000, 2006. – 432 с.

64.

Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: підручник / Мишків Ф. С. : наук. ред. С. Панчишина. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

65.

Міжнародна економіка: навч. посіб. / За ред. Козака Ю. Г., Новацького В. М. – К.: Центр навчальної літератури, Видавництво «Артек», 2002. – 436 с.

66.

Міжнародні організації: навч. посіб. / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – 288 с.

67.

Місцеві фінанси в Україні: Правове регулювання: Навч. посібник / Близнюк О.С., Губерська Н.Л., Музика О.А., Устенко Р.А. – К.: Дакор КНТ, 2007. – 316 с.

68.

Мних Є. В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

69.

Онисько С. М., Марич П. М. Фінанси підприємств: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. –236 с.

70.

Операції комерційних банків / Р. Кацовська, В. Ричаківська, Г. Табачук та ін. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

71.

Панчишин С. М. Макроекономіка: навч. посіб. / Панчишин С. М. – К.: Либідь, 2001. – 616 с.

72.

Партин Г. О., Білецька Н. П., Тимощук М. Р. та ін. Фінанси підприємств: Навч.-метод. Посіб. – Л.: ЛБІ НБУ, 2005. – 111 с.

73.

Партин Г. О., Загородній А. Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 379 с.

74.

Петровська І. О. Фінанси: навч. посіб. / Петровська І. О., Клиновий Д. В. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 300 с.

75.

Податковий менеджмент: Підручник / Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Кізима А. Я., Карпова В. В. – К.: Знання, 2008. – 525 с.

76.

Рогач О. І. Міжнародні фінанси / Рогач О. І., Філіпенко А. С., Шемет Т. С. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

77.

Романишин В. О. Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч. посіб / Романишин В. О., Уманців Ю. М. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

78.

Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

79.

Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. І перероб. – Луцьк: Вежа; Волин. Держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2001. – 456 с.

80.

Фінанси: курс для фінансистів. Підручник. / За ред. д. е. н., проф. Буряка П. Ю., д. е. н., проф. Жихор О. Б. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 528 с.

81.

Фінанси підприємств: Навчальний посібник / О. М. Рудницька, О. Й. Вівчар, Р. Й. Желізняк, І. Я. Цигиль. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 208 с.
82.

Фінанси підприємств: Підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 6-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.

83.

Фінанси підприємств: Практикум: Навчальний посібник / Н. Б. Ярошевич. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2009. – 308 с.

84.

Фінансовий словник-довідник / М. Я. Дем’яненко, Ю. А. Лузан, Т. Т. Каблук та ін.; За ред. М. Я. Дем’яненка. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 555 с.

85.

Ярошевич Н. Б. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання, 2011. – 341 с.

86.

Ярошевич Н. Б. Фінанси підприємств. Курс лекцій: Навч. посіб. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 296 с.


Internet cайти


1. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг – www.dfp.gov.ua

2. Державна комісія з цінних паперів – www. ssmsc.gov.ua

3. Державна податкова служба України – www. sta.gov.ua

4. Державна служба статистики України – www. ukrstat. gov.ua

5. Контрольно-ревізійна служба України – www. dkrs.gov.ua

6. Міністерство фінансів України – www. minfin.gov.ua

7. Національний банк України – www. bank.gov.ua


Схожі:

Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Подальший розвиток України в ринкових умовах значною мірою залежить від характеру фінансової діяльності держави та ефективності управління...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Бухгалтерський облік // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2012. – 12 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма співбесіди з питань державного управління. – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 7 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи економіки». – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 7 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи держави І права». – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 6 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: лдфа – 13с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Математика // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2012. – 8 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Українська мова та література// Програма навчальної дисципліни – лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2011. – 22 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи