Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії icon

Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії




Скачати 139.87 Kb.
НазваЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Дата конвертації15.06.2013
Розмір139.87 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Львівської

державної фінансової академії

______________ П. Буряк

___”_____________2012р.



ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З ПРЕДМЕТА „БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

за галуззю знань 0305 „Економіка та підприємництво”

на напрями підготовки

^ 6.030508 „Фінанси і кредит” та 6.030509 „Облік і аудит”

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

молодший спеціаліст”



ЛЬВІВ – 2012


Бухгалтерський облік // Програма вступних випробувань. – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2012. – 12 с.


Розробник:

Лобода Н.О. - к.е.н., старший викладач кафедри обліку і аудиту ЛДФА


Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол № 9 від 01.03.2012 р.

Зав. кафедри обліку і аудиту

к.е.н., професор

___________ Є.М. Романів


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»


Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

Тема 3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємстві.

Тема 4. Бухгалтерський баланс.

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Тема 6. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку.

Тема 7.Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку.

Тема 8. Облік основних господарських процесів.

Тема 9. Облікові регістри, техніка і форми та організація обліку на промислових підприємствах.

Тема 10. Облік основних засобів.

Тема 11. Облік нематеріальних активів.

Тема 12. Облік виробничих запасів.

Тема 13. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості.

Тема 14. Облік фінансових інвестицій.

Тема 15. Облік власного капіталу.

Тема 16. Облік зобов’язань.

Тема 17. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу.

Тема 18. Облік витрат діяльності підприємства.

Тема 19. Облік доходів і фінансових результатів.

Тема 20. Фінансова звітність.

Тема 21. Облік на підприємствах малого бізнесу.

Тема 22. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»


Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика

Загальні відомості про господарський облік та його суть. Еволюція господарського обліку. Історична обумовленість господарського обліку, залежність його цілей, задач і змісту від господарського механізму.

Вимірники, що застосовуються в обліку, їх характеристика. Види господарського обліку. Суть і зміст оперативно-технічного, статистичного
і бухгалтерського обліку. Особливості і сфера застосування кожного виду обліку.


Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Предмет бухгалтерського обліку та його важливіші об’єкти. Класифікація активів, капіталу, зобов’язань підприємства.

Метод бухгалтерського обліку. Основні елементи методу бухгалтерського обліку: документація і інвентаризація, рахунки і подвійний запис, оцінка і калькуляція, баланс і звітність.


Тема 3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку

та їх використання на підприємстві

Характеристика основних методичних прийомів бухгалтерського обліку. Суть методичних прийомів бухгалтерського обліку. Використання методичних прийомів бухгалтерського обліку на підприємстві.


Тема 4. Бухгалтерський баланс

Поняття бухгалтерського балансу. Бухгалтерський баланс як засіб узагальненого відображення активів, капіталу, зобов'язань підприємства. Побудова і зміст балансу: актив і пасив, розділи балансу, статті балансу.

Тотожність активу і пасиву бухгалтерського балансу та її обґрунтування. Валюта балансу, періодичність його складання та подання. Значення балансу.

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення.

Побудова рахунків. Активні, пасивні, активно-пасивні рахунки, їх структура. Порядок відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборо­тів і сальдо. Взаємозв'язок між рахунками і балансом.

Подвійний запис і його контрольне значення. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи: прості, складні. Хронологічний і систематичний записи господарських операцій на рахунках. План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про застосування Плану рахунків, їх призначення, зміст та характеристика. Синтетичний та аналітичний облік. Взаємозв’язок між рахунками синтетичного і аналітичного обліку. Оборотні відомості за синтетичними і аналітичними рахунками. Поняття про класифікацію рахунків бухгалтерського обліку та її призначення. Класифікація рахунків за їх економічним змістом, за призначенням та структурою.


Тема 6. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку

Поняття про бухгалтерські документи. Значення документів, реквізити документів. Класифікація документів. Вимоги щодо первинної документації. Бухгалтерська обробка документів. Уніфікація і стандартизація бухгалтерських документів. Документооборот та його організація. Зберігання документів. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку. Нормативне регламентування інвентаризації. Види інвентаризації. Порядок проведення інвентаризації та відображення в обліку її результатів.

Тема 7. Оцінювання та калькуляція в системі бухгалтерського обліку

Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку. Економічна суть вартісного виміру і його значення.

Оцінка господарських засобів: мета, принципи, методи, вимоги. Діючий порядок оцінки важливіших видів засобів підприємства.

Калькуляція як спосіб групування витрат і визначення собівартості продукції, робіт, послуг. Основні види витрат та їх класифікація.

Види калькуляції. Калькуляція фактичної собівартості як один з варіантів оцінки продукції, робіт, послуг.


Тема 8. Облік основних господарських процесів

Облік процесу постачання. Показники, що використовують для обліку процесу постачання. Облік витрат на виробництво. Мета обліку процесу виробництва. Класифікація витрат на виробництво. Облік процесу реалізації
і формування фінансових результатів.


Тема 9. Облікові регістри, техніка і форми та організація обліку на промислових підприємствах

Облікові реєстри, їх суть і значення. Види і форми облікових реєстрів. Класифікація облікових реєстрів. Правила ведення облікових реєстрів
і способи виправлення помилок у записах.

Форми бухгалтерського обліку: історичний розвиток, їх суть
і характеристи­ка. Шляхи удосконалення форм бухгалтерського обліку.

Форми організації бухгалтерського обліку на підприємствах. Права
і обов’язки головного бухгалтера підприємства.

Тема 10. Облік основних засобів

Визнання необоротних активів.

Поняття про основні засоби, класифікація та оцінка. Організація синтетичного і аналітичного обліку основних засобів.

Документальне оформлення операцій з руху основних засобів. Облік надходження основних засобів. Облік амортизації (зносу) основних засобів. Облік вибуття основних засобів (ліквідації, реалізації, безоплатній передачі). Облік орен­ди основних засобів.


Тема 11. Облік нематеріальних активів

Визнання нематеріальних активів, їх оцінка і переоцінка. Облік операцій з надходження та вибуття нематеріальних активів. Облік амортизації нематеріальних активів.

Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів і порядок відображення в обліку її результатів.

Розкриття інформації про основні засоби, нематеріальні активи
у фінансовій звітності.


Тема 12. Облік виробничих запасів

Визнання запасів, їх класифікація, оцінка. Документальне оформлення опе­рацій з руху запасів. Облік запасів на складі і в бухгалтерії. Облік надходження та вибуття запасів. Визначення транспортно-заготівельних витрат по запасах, що вибули.

Особливості обліку оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів. Інвентаризація запасів і відображення в обліку її результатів.

Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності.

Тема 13. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

Грошові кошти: їх економічна сутність та визначення. Організація ведення касових операцій. Документальне оформлення руху грошових коштів в касі підприємства. Облік руху грошових коштів в касі.

Порядок відкриття рахунків в установах банку. Види рахунків. Облік коштів на поточних рахунках в національній та іноземній валютах.

Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

Визначення, види та оцінка дебіторської заборгованості.

Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності.


Тема 14. Облік фінансових інвестицій

Економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій.

Документальне оформлення фінансових інвестицій.

Організація синтетичного та аналітичного обліку інвестицій. Облік поточних інвестицій. Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов'язання. Облік інвестицій в акції. Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності.


Тема 15. Облік власного капіталу

Власний капітал та характеристика його складових. Облік формування та руху статутного капіталу на підприємствах різних форм власності і організаційно-правових форм. Облік пайового, додаткового, резервного капіталу. Облік нероз­поділених прибутків (непокритих) збитків.

Розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності.

Тема 16. Облік зобов’язань

Визнання, класифікація та оцінка зобов'язань. Облік довгострокових зобов'язань. Документальне оформлення та облік довгострокових кредитів банків. Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями та інших довгострокових фінансових зобов'язань (забезпечення векселями та інше).

Облік поточних зобов'язань. Документальне оформлення та облік короткострокових кредитів банків.

Облік зобов’язань по розрахунках з постачальниками і підрядниками
за това­ри, роботи, послуги.

Тема 17. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

Заробітна плата: поняття, види, форми і системи оплати праці. Законодавче регулювання оплати праці. Фонд оплати праці та його складові.

Документація з обліку праці та її оплати.

Облік розрахунків по внесках на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування персоналу.


Тема 18. Облік витрат діяльності підприємства

Основні вимоги до визнання та оцінки витрат. Класифікація витрат за елементами та за видами діяльності. Витрати прямі, непрямі, змінні і постійні. Побудова обліку витрат діяльності на рахунках бухгалтерського обліку.

Відображення витрат за видами діяльності та економічними елементами
у фінансовій звітності.

Тема 19. Облік доходів і фінансових результатів

Основні вимоги до визнання та оцінки доходів. Класифікація доходів. Побудова обліку доходів на рахунках бухгалтерського обліку. Поняття фінансових результатів, порядок їх формування та облік.

Облік використання прибутку. Облік податку на прибуток. Відображення доходів і фінансових результатів у фінансовій звітності.

Тема 20. Фінансова звітність

Загальне поняття, призначення фінансової звітності.

Якісні характеристики фінансової звітності. Основні принципи, на яких ґрунтується фінансова звітність. Види фінансової звітності. Склад фінансової звітнос­ті та порядок її подання.

Зміст квартальної та річної фінансової звітності.


Тема 21. Облік на підприємствах малого бізнесу

Загальна характеристика малого бізнесу в Україні. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу. Законодавча та нормативна база обліку на підприємствах малого бізнесу. Форми бухгалтерського обліку для малих підприємств.

Тема 22. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Процес розробки Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Статус Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та їх застосування. Організація діяльності Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.


^ СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ

 1. Україна. Закон. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні:
  16 липня 1999 року № 996 - ХІУ (зі змінами та доповненнями).

 2. Податковий кодекс України від 02.12.2012 р. № 2755-VІ.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги
  до фінансової звітності”. Затверджено наказом-Мінфіну України
  від 31.03.1999 р. № 87.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”. Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”. Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів”. Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”. Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 „Виправлення помилок
  і зміни у фінансових звітах”. Затверджено наказом Мінфіну України від 28.05.1999 р. №137.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”. Затверджено наказом Мінфіну України від 27.04.1999 р. № 92.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”. Затверджено наказом Мінфіну України від 18.10.1999 р. № 242.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”. Затверджено наказом Мінфіну України від 20.10.1999 р. № 246.

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”. Затверджено наказом Мінфіну України від 08.10.1999 р. №237.

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання”. Затверджено наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20.

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 „Фінансові інвестиції”. Затверджено наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91.

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 „Фінансові інструменти”. Затверджено наказом Мінфіну України від 30.11.2001 р. № 558.

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 „Оренда”. Затверджено наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. №181.

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Доходи”. Затверджено наказом Мінфіну України від 29.11.1999 р. № 290.

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”. Затверджено наказом Мінфіну України від 31.12.1999 р. № 318.

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 „Податок на прибуток” Затверджено наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. № 353.

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 „Будівельні контракти” Затверджено наказом Мінфіну України від 28.04.2001 р. № 205.

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 „Об’єднання підприємств”. Затверджено наказом Мінфіну України від 07.07.1999 р. № 163.

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 „Консолідована фінансова звітність”. Затверджено наказом Мінфіну України від 30.07.1999 р. № 176.

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 „Вплив змін валютних курсів”. Затверджено наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193.

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 „Вплив інфляції”. Затверджено наказом Мінфіну України від 28.02.2002 р. № 147.

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 „Розкриття інформації відносно пов’язаних сторін”. Затверджено наказом Мінфіну України
  від 18.06.2001р. №303.

 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 „Прибуток на акцію”. Затверджено наказом Мінфіну України від 16.07.2001 р. № 344

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”. Затверджено наказом Мінфіну України
  від 25.02.2000 р. № 39.

 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 „Виплати працівникам”. Затверджено наказом Мінфіну України від 28.10.03 р. №601.

 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 „Діяльність, що припиняється”. Затверджено наказом Мінфіну України від 07.01.2003 р.
  № 617.

 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 „Зменшення корисності активів”. Затверджено наказом Мінфіну України від 24.12.2004 р. № 817.

 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 „Фінансова звітність
  за сегментами”. Затверджено наказом Мінфіну України від 15.05.2005 р.
  № 412.

 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 „Біологічні активи”. Затверджено наказом Мінфіну України від 18.11.2005 р. № 790.

 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 „Фінансові витрати”. Затверджено наказом Мінфіну України від 28.04.2006 р. № 415.

 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 „Інветисційна нерухомість”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 липня 2007 р. № 779

 35. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
  і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Мініс­терства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 зі змінами
  і доповненнями.

 36. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку акти­вів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 зі змінами і доповненнями.

 37. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник для студентів]. - [2-ге вид. доп. і перероблене]. / Ф. Ф. Бутинець. - Житомир: ЖІТІ, 2000 - 640 с.

 38. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: [підручник]. – [3-є вид. перероблене і доповнене] / Ф. Ф. Бутинець. - Житомир: ЖІТІ, 2001 - 672 с.

 39. Бухгалтерський облік в Україні: [навч. посіб. / Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І., Воськало В.І. та ін.]. – Львів: Бухгалтерський центр „Ажур”, 2010. – 440 с.

 40. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навч. посіб. / Бачинський В. І., Куцик П. О., Медвідь л. Г. та інші]. – Львів: “Магнолія 2006”, 2010. – 319 с.

 41. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: [підруч.] / М.Т. Білуха. – К. : 2000. – 692 с.

 42. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник для студентів]. - [2-ге вид. доп. і перероблене] / Ф. Ф. Бутинець. - Житомир: ПП ”Рута”, 2003. – 444 с.

 43. Голов С.Д. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: [навчально-практичний посібник] / С. Д. Голов. – Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2000. - 713 с.

 44. Деващук Л.Г. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку: [навч. посібник] / Деващук Л.Г., Єрмалаєва В.І., Квач Я.П., Рудинська О.В. - Х: ТОВ „Одисей”, - 2001. – 245 с.

 45. Кім Г.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення / Г.Г. Кім , В. Сопко, С.Г. Кім. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 291 с.

 46. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід і практика в Україні. – К.: ЦУЛ, 2008. – 528 с.

 47. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: [підруч.]. / О.В. Лишиленко. – К.: Видавництво „Центр навчальної літератури”, 2005. – 632 с.

 48. Лука Пачоли. Трактат о счетах и записях / Лука Пачоли. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 286 с.

 49. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.]. / Нашкерська Г.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

 50. Орлова В.К. Бухгалтерський облік: [навч. посібник]. – [2-ге видання] / Орлова В.К., Савич В.І. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 238 с.

 51. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: [підручник]. / Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2007 – 954 с.

 52. Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку: [навч. посіб.]. / І.Й. Яремко. – Л.: “Новий Світ-2000”, 2007. – 240 с.

 53. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник]. – [3-тє вид., переоб. і доп.]. / В.Г. Швець. – К.: Знання, 2008. – 535 с.




Схожі:

Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Подальший розвиток України в ринкових умовах значною мірою залежить від характеру фінансової діяльності держави та ефективності управління...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма співбесіди з питань державного управління. – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 7 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи економіки». – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 7 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи держави І права». – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 6 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Фінанси: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: Лдфа, 2012. – 13 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: лдфа – 13с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Математика // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2012. – 8 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Українська мова та література// Програма навчальної дисципліни – лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2011. – 22 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи