Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії icon

Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Скачати 248.83 Kb.
НазваЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Дата конвертації15.06.2013
Розмір248.83 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Львівської

державної фінансової академії

______________ П. Буряк

___”_____________2012р.ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З ПРЕДМЕТА „БЮДЖЕТНА СИСТЕМА”

для вступників на освітньо-кваліфікаційні рівні

^ 7.03050801 „спеціаліст”, 8.03050801 „магістр”

за галуззю знань 0305 „Економіка та підприємництво”

спеціальності „Фінанси і кредит”

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”ЛЬВІВ – 2012


УКЛАДАЧІ:

к.е.н., доцент Піхоцька О.М.

к.е.н., доцент Бугіль С.Я.

к.е.н., доцент Західна О.Р.


^ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри державних фінансів

Протокол № 7 від 02.02.2012 р.

Зав. кафедри:

д.е.н., проф. Буряк П.Ю. _________

(підпис)


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Подальший розвиток України в ринкових умовах значною мірою залежить від характеру фінансової діяльності держави та ефективності управління головною складовою державних фінансів  бюджету.

Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу.

Роль і значення навчальної дисципліни «Бюджетна система» у підготовці фахівців визначається теоретико-прикладним характером цієї дисципліни: у теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання щодо макроекономічної сфери фінансової системи – державних фінансів; у прикладному плані – закласти базові знання з методики бюджетної роботи та сформувати навички проведення розрахунків показників бюджету.

^ Метою навчальної дисципліни «Бюджетна система» є вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство та набуття навичок практичного застосування отриманих знань студентами у майбутній професії.

^ Предметом даної дисципліни є система фінансово-економічних відносин, що виникають в процесі формування бюджету та здійснення видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави.

^ Завдання вивчення навчальної дисципліни «Бюджетна система» полягають у:

 • вивченні історичних процесів зародження, становлення та розвитку бюджетних відносин в Україні та окремих зарубіжних держав;

 • засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету держави;

 • розуміння засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи;

 • формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків;

 • оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави;

 • формуванні знань з питань державного кредиту та управління державним боргом.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

 • основи побудови бюджетної системи України та окремих зарубіжних країн;

 • законодавчі та інструктивні матеріали бюджетного напряму;

 • форми і методи планування в бюджетних установах;

 • етапи бюджетного процесу;

 • організацію функціонування органів управління бюджетною системою.

вміти:

 • виконувати необхідні розрахунки бюджетних доходів і витрат на всіх рівнях бюджетної системи;

 • складати проекти кошторисів бюджетних установ;

 • складати пояснювальну записку до звіту про виконання відповідного бюджету;

 • знаходити резерви додаткових надходжень і економії витрат відповідного бюджету.

Вивчення навчальної дисципліни «Бюджетна система» посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки спеціаліста та ґрунтується на засвоєнні та володінні фундаментальних економічних дисциплін, зокрема таких як «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси», «Місцеві фінанси», «Податкова система».

В процесі вивчення навчальної дисципліни слід широко використовувати законодавчий та інструктивний матеріал, матеріали сесій Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів України, рішення місцевих рад, навчальну, наукову та довідкову літературу.

^ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Вступ

Предмет і завдання дисципліни

Тема 1.

Сутність, призначення та роль бюджету держави

Тема 2.

Бюджет як основний фінансовий план держави

Тема 3.

Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи

Тема 4

Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування

Тема 5

Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання

Тема 6

Бюджетний процес та його учасники

Тема 7.

Система доходів бюджету

Тема 8.

Система видатків бюджету

Тема 9.

Основи фінансування бюджетної сфери в Україні

Тема 10.

Видатки бюджету на економічну діяльність та науку

Тема 11.

Видатки бюджету на соціальну сферу
11.1. Видатки бюджету на освіту
11.2. Видатки бюджету на охорону здоров’я
11.3. Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення
11.4. Видатки бюджету на культуру і мистецтво
11.5. Видатки бюджету на розвиток фізичної культури і спорту

Тема 12.

Видатки бюджету на оборону та управління

Тема 13.

Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу

Тема 14.

Основні напрями розвитку бюджетної системи України

Тема 15.

Бюджетні системи зарубіжних країн^ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Вступ

Предмет, завдання і структура дисципліни та метод її вивчення. Значення дисципліни "Бюджетна система" у підготовці економістів та її взаємозв'язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Організація навчання. Використання у навчальному процесі підручників, навчальних посібників, законодавчого, інструктивного та практичного матеріалів.

Організація самостійної роботи студентів.


^ Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави

Функції держави як визначальний чинник формування бюджету. Державний бюджет як економічна категорія. Взаємозв'язок бюджету з іншими економічними категоріями. Місце і роль бюджету в системі фінансових відносин. Бюджетна централізація ВВП та її об'єктивні межі. Тенденція зростання бюджетної централізації ВВП, чинники, що протидіють цій тенденції. Забезпечення оптимальних пропорцій розподілу і перерозподілу ВВП. Фінансові протиріччя у суспільстві, пов'язані із суб'єктивним формуванням бюджету та способи їхнього вирішення. Характеристика грошових відносин, що становлять зміст державного бюджету.

Місце і роль бюджету в системі фондів грошових коштів. Державний бюджет як централізований фонд грошових коштів держави, його характерні ознаки.

Місце і роль бюджету у фінансовій системі України. Державний бюджет як центральна ланка фінансової системи. Функції бюджету, їх характеристика.

Бюджетна політика Української держави, її особливості та значення. Бюджетна стратегія і бюджетна тактика держави в ринкових умовах господарювання.


^ Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави

Місце і роль державного бюджету в системі фінансових планів. Державний бюджет як основний фінансовий план. Взаємозв'язок державного бюджету з іншими фінансовими планами України. Відмінності між бюджетом як фінансовим планом та бюджетом як економічною категорією.

Правовий характер бюджету, його чинники. Бюджет як віддзеркалення економічної, соціальної і міжнародної політики держави. Поточний бюджет. Бюджет розвитку місцевих бюджетів.

Сутність, принципи і завдання бюджетного планування в сучасних умовах господарювання. Бюджетне планування як складова частина фінансового планування. Місце і роль бюджетного планування у системі соціально-економічного планування в Україні. Етапи та методи бюджетного планування.

Основи побудови Державного бюджету України. Бюджетний період. Баланс бюджету.


^ Тема 3. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України

Основи бюджетного устрою: встановлення принципів побудови бюджетної системи; виділення окремих видів бюджетів; розподіл доходів і видатків між окремими ланками бюджетної системи; встановлення характеру взаємовідносин між бюджетами.

Поняття бюджетної системи. Структура бюджетної системи України, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи.

Принципи побудови бюджетної системи України та їх характеристика.

Бюджетні повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради АРК, Ради Міністрів АРК, обласних та районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, селищних та сільських рад.

Бюджетна класифікація. Значення бюджетної класифікації для прогнозування доходів і видатків бюджетів та їх виконання. Структура бюджетної класифікації. Класифікація доходів бюджету; класифікація видатків (в тому числі за вирахуванням погашення) бюджету; класифікація фінансування бюджету; класифікація боргу.


^ Тема 4. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування

Стан бюджету: рівновага доходів і видатків, бюджетний профіцит, бюджетний дефіцит. Фактори, що впливають на стан бюджету. Бюджетний дефіцит, його сутність, причини виникнення, соціально-економічні наслідки, джерела фінансування, шляхи та методи подолання.


^ Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання

Засади розмежування доходів і видатків між окремими бюджетами. Фактори, що визначають порядок і пропорції розподілу доходів між бюджетами. Власні та закріплені доходи місцевих бюджетів. Чинники і порядок закріплення доходів. Види регулюючих доходів і порядок бюджетного регулювання.

Склад доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при обсягу міжбюджетних трансфертів.

Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.

Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України.

Місцеві бюджети, їх місце у бюджетній системі України та роль у соціально-економічному розвитку регіонів і адміністративно-територіальних утворень. Видатки, що здійснюються з місцевих бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Види міжбюджетних трансфертів: дотація вирівнювання, субвенція, кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів, інші дотації. Трансферти, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам. Дотація вирівнювання місцевим бюджетам. Кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджету АРК, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського підпорядкування АРК та міст обласного значення) бюджетів. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами. Субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту, на виконання інвестиційних проектів. Субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок наданих державою податкових пільг. Порядок надання міжбюджетних трансфертів.


^ Тема 6. Бюджетний процес та його учасники

Сутність бюджетного процесу. Учасники бюджетного процесу. Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні. Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні.

Шляхи удосконалення бюджетного процесу в Україні.


^ Тема 7. Основи фінансування бюджетної сфери в Україні

Кошторис бюджетної установи. Зміст основних кодів видатків кошторису бюджетної установи


^ Тема 8. Система доходів бюджету

Методи формування доходів бюджету. Доходи держави від підприємницької діяльності. Доходи від державних майна, угідь, послуг. Податковий метод мобілізації доходів бюджету. Державні позики.

Джерела формування доходів бюджету. ВВП і національний дохід як основа дохідної бази бюджету. Причини й умови використання національного багатства для формування доходів бюджету.

Склад, структура та динаміка доходів Державного бюджету України, Республіканського бюджету АРК, обласних, бюджету, районних, міських, селищних і сільських бюджетів. Класифікація доходів Правове регулювання формування доходів. Особливості податкової структури України, її відмінності від розвинених країн.

Загальна характеристика податкової системи України. Види непрямих податків, їх роль у доходах бюджету. Пряме оподаткування, його види, значення прямих податків у формуванні доходів бюджету. Платежі за ресурси, їх види, роль у доходах бюджету.

Неподаткові доходи бюджету, їх характеристика. Доходи від власності та підприємницької діяльності. Доходи від операцій з капіталом. Доходи рентного характеру. Інші неподаткові доходи бюджету.

Трансферти та їх роль у формуванні доходів окремих бюджетів. Державні та місцеві позики. Організація мобілізації доходів бюджету.


^ Тема 9. Система видатків бюджету

Склад, структура та динаміка доходів і видатків Державного бюджету України.

Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку. Наукова класифікація видатків бюджету, її ознаки. Процесуальна класифікація видатків бюджету: функціональна, відомча та економічна. Оптимізація структури видатків бюджету, її критерії.

Бюджетне фінансування. Система бюджетного фінансування: відомча та програмно-цільова. Форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, державні інвестиції, бюджетні кредити, державні трансферти. Методи бюджетного фінансування.

Кошторис бюджетної установи його форма і зміст. Порядок складання і затвердження та виконання кошторису бюджетної установи.

Нормування видатків в Україні. Види норм видатків та нормативів, порядок їх встановлення.


^ Тема 10. Видатки бюджету на економічну діяльність та науку

Роль держави у забезпеченні макроекономічної стабілізації та економічного зростання. Форми державного впливу на розвиток економіки. Регуляторна політика і бюджетні інструменти фінансового регулювання економічного циклу. Завдання, засади і методологічні основи прямого державного фінансування економіки.

Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль і місце у розвитку економіки. Напрями і форми бюджетного фінансування економіки.

Бюджетні інвестиції, їх види. Капітальні вкладення і джерела їх фінансування. Відомча система фінансування та фінансування інвестиційних проектів. Конкурсний відбір об'єктів бюджетного інвестування, його завдання і критерії. Бюджетне фінансування інвестиційних проектів за рахунок цільових державних позик.

Бюджетні кредити, порядок їх видачі і погашення. Порядок дотування збиткових підприємств. Шляхи фінансового оздоровлення державного сектора і ліквідації збитковості.

Галузева структура видатків бюджету на економічну діяльність. Особливості фінансування видатків на розвиток промисловості та енергетики, будівництва, транспорту, зв'язку, телекомунікацій та інформатики, сільського та лісового господарства, на розвиток місцевої інфраструктури та комунальної власності. Операційні витрати, їх склад і призначення. Роль і місце бюджету у фінансуванні операційних витрат.

Видатки бюджету на науку. Організація наукових досліджень і джерела їх фінансування. Фінансування фундаментальних досліджень у наукових установах Академії наук України, у відомчих наукових закладах та вищих закладах освіти. Кошторисне фінансування наукових закладів і наукових програм.


^ Тема 11. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу

Соціальні видатки бюджету як відображення соціальної політик! держави. Типи соціальної політики та їх вплив на обсяги бюджетною фінансування бюджетних видатків. Склад соціальних видатків: видатки на соціальний захист, соціальне забезпечення і соціальну сферу. Соціальне медичне страхування, їх роль у реалізації соціальної політики її вплив на обсяги бюджетного фінансування соціальних видатків.

Об'єктивні чинники видатків на соціальний захист населення за умов перехідної економіки. Форми й види соціального захисту населення. Склад видатків бюджету на соціальний захист населення, їх роль в умовах переходу до ринкової економіки. Адресні субсидії громадянам на оплату житла комунальних послуг. Види разової фінансової допомоги громадянам.

Форми і методи фінансового забезпечення установ соціальної сфери Бюджетне фінансування закладів соціальної сфери, його організація, основа кошторисного фінансування.

Засади бюджетного фінансування освіти, роль і місце бюджету у системі фінансового забезпечення освітніх закладів.

Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура. Бюджетні заклади освіти, особливості організації їх діяльності. Фінансування загальноосвітніх шкіл.

Оперативно-сітьові показники діяльності школи, порядок їх визначення. Система заробітної плати вчителів і тарифікація педагогічних працівників. Штати і порядок планування фонду заробітної плати. Складання й перевірка кошторису загальноосвітньої школи. Особливості кошторисного фінансування шкіл-інтернатів.

Фінансування дитячих дошкільних закладів: оперативно-сітьові показники, система заробітної плати, штати і планування фонду заробітної плати. Кошторис дитячого дошкільного закладу.

Бюджетне фінансування вищої освіти. Особливості кошторисного планування і фінансування у вищих закладах освіти. Штати і система заробітної плати працівників вищої школи. Позабюджетні кошти державних вищих закладів освіти.

Видатки бюджету на охорону здоров'я, їх склад і структура. Засади бюджетного фінансування охорони здоров'я, роль і місце бюджету у фінансовому забезпеченні медицини.

Бюджетні заклади охорони здоров'я, організація їх фінансової діяльності, Фінансування медичних установ за нормативом бюджетних видатків на одного жителя. Особливості організації фінансової діяльності закладів охорони здоров'я в умовах страхової медицини. Оперативно-сітьові показники медичних установ. Штати і система заробітної плати медичних працівників; порядок планування фонду заробітної плати в установах здоров'я. Складання й перевірка кошторису лікарні.

Бюджетне фінансування закладів культури, склад видатків. Особливості кошторису бібліотек, будинків культури та інших культурно-освітніх закладів. Фінансування преси, видавництва, радіо, телебачення.

Бюджетне фінансування розвитку фізичної культури і спорту. Роль бюджету в державній підтримці олімпійського руху.

Склад видатків на фізичну культуру і спорт, порядок їх планування і фінансування.

Видатки бюджету на молодіжну політику.


^ Тема 12. Видатки бюджету на оборону та управління

Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Військова доктрина країни та її вплив на рівень видатків на оборону. Склад і характеристика видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування.

Система і структура органів управління в Україні та джерела їх фінансового забезпечення. Видатки бюджетів на державне управління, їх склад і характеристика. Видатки на утримання органів законодавчої, виконавчої влади та місцевого самоврядування. Видатки на судові та правоохоронні органи, прокуратуру. Видатки на утримання фінансових, фіскальних та митних органів. Порядок планування та фінансування видатків бюджетів на управління.


^ Тема 13. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу

Державний борг, його структура. Внутрішній та зовнішній, поточний та капітальний державний борг. Обслуговування державного боргу. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. Управління державним боргом. Способи управління: конверсія, консолідація, уніфікація, обмін облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочка погашення, анулювання. Політика реструктуризації державного боргу.


^ Тема 14. Основні напрями розвитку бюджетної системи України

Проблеми, що виникають у бюджетній системі України. Необхідність подальшого реформування бюджетних відносин. Напрями розвитку бюджетної системи України як складової суспільної системи. Удосконалення законодавчої бази розвитку бюджетних відносин.


^ Тема 15. Бюджетні системи зарубіжних країн

Бюджетні системи розвинутих країни світу. Бюджетні системи окремих країн в контексті специфіки розвитку держави. Зарубіжний досвід регулювання державного боргу.


^ 4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 1. Конституція України: №254к/96ВР Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.

 2. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21

 3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2154-17.

 4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=835-17.

 5. Закон України "Основи законодавства України про культуру" вiд 14.02.1992 № 2117-12 (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2117-12.

 6. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" вiд 19.11.1992 № 2801-XII(зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2801-12.

 7. Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-ІІІ (зі змінами і доповненнями ) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14.

 8. Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21.11.92р. № 2811-12 (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2811-12.

 9. Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" вiд 23.09.1997р. № 540/97-ВР (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=540%2F97-%E2%F0.

 10. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.90р. № 510-12 ( із змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=509-12.

 11. Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. № 2628-ІП (зі змінами і доповненнями ) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2628-14.

 12. Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.03р. № 1058-15 (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1058-15.

 13. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням" від 18.01.01 р. № 2240-ІП (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2240-14.

 14. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" вiд 23.09.1999 № 1105-XIV (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1105-14.

 15. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. № 1533-111(зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1533-14.

 16. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14.

 17. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" вiд 21.05.1997р. № 280/97-ВР (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0.

 18. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" вiд 09.04.1999р. № 586-14 (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14.

 19. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95-%E2%F0.

 20. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12.

 21. Закон України "Про охорону праці" у редакції вiд 14.10.1992 р. № 2694-XII (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2694-12.

 22. Закон України "Про прожитковий мінімум" вiд 15.07.1999 № 966-XIV (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=966-14.

 23. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов''язкове державне соціальне страхування» вiд 08.07.2010р. № 2464-VI (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17

 24. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.93 р. № 3551-XII (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3551-12.

 25. Закон України "Про статус гірських населених пунктів в Україні» від 15.02.95р. №56/95-ВР (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=56%2F95-%E2%F0.

 26. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» вiд 28.02.1991р. № 796-XII (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=796-12.

 27. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти України від 11.06.2007р. № 471 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0675-07.

 28. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами і доповненнями ) // Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України. – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=4792.

 29. Положення про Державне казначейство України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року № 1232 // Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1232-2005-%EF.

 30. Постанова Верховної Ради України "Про структуру бюджетної класифікації" вiд 12.07.1996р. № 327/96-ВР // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=327%2F96-%E2%F0.

 31. Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між державним та місцевими бюджетами" вiд 21.12.2011р. № 1342 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1342-2011-%D0%BF.

 32. Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення розміру доплат за окремі види педагогічної діяльності" від 25.08.2004 року № 1096. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1096-2004-%EF.

 33. Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» від 08.12.2010 року № 1149 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1149-2010-%D0%BF.

 34. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 25.03.2009р. № 250 "Про внесення змін до порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=250-2009-%EF.

 35. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-2002-%EF.


Додаткова література

 1. Алексеев LB., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько A.M. Бюджетна система: Навчальний посібник.  К.: ХайТек Прес, 2007.  376 с.

 2. Базилевич В.Д., Баластрик ЛО. Державні фінанси: Навчальний посібник.  К.: Атіка, 2002.  368 с.

 3. Благун І.Г., Воронко P.M., Бучкович М.Л. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник.  Львів: «Магнолія  2006», 2007.  244 с.

 4. Близнюк О.С., Губернська Н.Л., Музика O.A., Ксенко P.A. Місцеві фінанси в Україні: Правове регулювання: Навчальний посібник.  К.: Дакор, КНТ, 2007.  316 с.

 5. Булгакова CO., Василенко Л.І., Єрмошенко Л.В., Александров В.Т., Недбаєва СМ. Державні фінанси: Фінанси. Бюджетна система України. У 5-ти томах.  Київ: НВП "АВТ лтд.", 2004.  400 с. (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс).

 6. Булавинець Вікторія Теоретичні засади видатків соціального призначення з місцевих бюджетів // Світ фінансів № 4(29) 2011р.

 7. Буряк П.Ю. Фінанси: підручник // Буряк П.Ю., Смолінська С.Д., Татарин Н.Б. – К.: "Хай-Тек Пресс”, 2010. – 392 с. – ISBN– 978966-2143-36-2.

 8. Бюджетний менеджмент: Підручник // за ред.. В.Федосова.  К.: КНЕУ, 2004.  864 с.

 9. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник.  К.: Центр навчальної літератури, 2004.  544 с.

 10. Владимиров K.M., Чуйно Н.І., Рогальський О.Ф.Місцеві фінанси: Навчальний посібник.  Херсон: Олді  Плюс, 2006.  352 с.

 11. Вовна Н. Неподаткові надходження: їх роль та значення у формуванні власної дохідної бази місцевих бюджетів // Регіональна економіка  2005.  № 3.  С. 143-156.

 12. Ганущак Ю.А. Місцеві бюджети / Юрій Ганущак. – К. : Легальний статус, 2011. – 48 с. – (Бібліотека депутата місцевої ради). ISBN 978-966-8312-57-1.

 13. Гром В.А. Міжбюджетні відносини: сучасний стан та напрями удосконалення // Економічні науки.-Серія «Облік і фінанси».- Випуск 7(25).-Ч.4-2010

 14. Дегтяренко З. Досвід наповнювання місцевих бюджетів // Казна  2007.  № 4-5.  С. 29-32.

 15. Дем’янишин Василь Концептуальні засади видатків бюджетів та їх розподіл між ланками бюджетної системи / В. Дем’янишин // Вісник ТНЕУ.- 2008. - №3. – С. – 62-77

 16. Зайчикова В.В. Місцеві фінанси України та європейських країн. – К.: НДФІ, 2007.  299 с.

 17. Зайчикова В.В. Прогнозування доходів місцевих бюджетів у процесі міжбюджетного регулювання // Фінанси України – 2007. – № 6  С. 69-81.

 18. Карлін М.І. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 428 с.

 19. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: Підручник  К.: Знання, 2006.  677 с.

 20. Кириленко О. Теретичні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні // Світ фінансів № 1 2010. С.17.

 21. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник.  К.: Центр учбової літератури, 2007.  640 с.

 22. Корчинський З.Є., Колодій С.Ю. Дослідження залежності між рівнем середньої заробітної плати у регіонах України та фінансовими ресурсами місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки  2008.  №1  С. 177-185.

 23. Лободіна Зоряна / Оцінка методів управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я // Світ фінансів № 4 (29) 2011р.

 24. Луніна І. Формування місцевих бюджетів у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи // Економіка України  2006.  №1.  С. 32-31.

 25. Мартинюк В., Корецький Б. Засади ціноутворення на медичні послуги в умовах реформування системи охорони здоров`я // Світ фінансів №3 (28) 2011 р.

 26. Мних Є.В. Фінансовий контроль бюджетних ресурсів: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2008. – 186 с.

 27. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф. О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – 592 с.

 28. Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України  2006.  №5  С. 3-12.

 29. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк СЯ. Бюджетна система.  К.: КНЕУ, 2000.

 30. Павлюк КВ. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України  2006.  №4.  С. 24-37.

 31. Панкевич Л.В., Зварич М.А., Могиляк П.Я., Хомічак Б.І. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник.  К.: Знання, 2006.  293 с.

 32. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навчальний посібник.  К.: Знання-Прес, 2006.  607 с.

 33. Петрашко П.Г., Чечуліна О.О., Александров В.Т., Булгакова CO., Огданський K.M., Назарчук O.I., Сушко Н.І. Казначейська справа. У 2-х т.  Київ: НВП "АВТ", 2004.  288 с. (Інтегрований посібник).

 34. Посібник для органів місцевого самоврядування. / Проект "Реформа місцевих бюджетів в Україні", RTI International  К.: 2005.  56 с.

 35. Рева Т.М., Ковальчук К.Ф., Кучкова H.B. Місцеві фінанси: Навчальний посібник.  К.: Центр учбової літератури, 2007.  208с.

 36. Сазонець І.Л., Гринько Т.В., Придатко Г.Ю. Управління місцевими фінансами: Навчальний посібник.  К.: Центр навчальної літератури, 2006.  264 с.

 37. Сидор Ірина Неподаткові надходження в контексті наповнення Державного та місцевих бюджетів Україн // Світ фінансів № 3 (28) 2011р.

 38. Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система: Навчальний посібник.  К.: Центр навчальної літератури, 2006.  240с.

 39. Управління державним бюджетом України:Підручник для студентів вузів / колектив авторів [за заг. редакцією М.Я. Азарова] – К.:Міністерство фінансів України, 2010.- 816 с.

 40. Тулай О., Тріпак М. / Тенденції формування доходів місцевих бюджетів // Світ фінансів № 4(29) 2011 р.

 41. Фещенко Л.В., Пронза П.В., Кузьминчук Н.В. Бюджетна система України: Навчальний посібник.  X.: ВД «ІНЖЕК», 2007.  296 с.

 42. Фещенко Л.В., Проноза П.В., Кузьминчук Н.В. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 440 с.

 43. Хлівний В. / Форми, методи та інструменти бюджетного регулювання  / Володимир Хлівний, Зоряна Мацук // Світ фінансів № 4(29) 2011.

 44. Циганова Н. Посадовий та схемний посадовий оклади працівників установ охорони здоров'я : особливості визначення // Баланс-бюджет.  2005.  №8.  с. 15-18.

 45. Циганова Н. Розрахунок планових показників обсягу діяльності стаціонарів лікарень і поліклінік // Баланс-бюджет.  2005.  №11.  с. 9-14.

 46. Чечетов М.В., Чечетова Н.Ф., Бережна А.Ю. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник.  Харків: ВД"ІНжек", 2004.  1008 с.

 47. Юрій С.І., Стоянов В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник.-2-ге вид. змін, й доп.  Тернопіль: Карт-бланш, 2006.  818 с.


Схожі:

Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Бухгалтерський облік // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2012. – 12 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма співбесіди з питань державного управління. – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 7 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи економіки». – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 7 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи держави І права». – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 6 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Фінанси: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: Лдфа, 2012. – 13 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: лдфа – 13с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Математика // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2012. – 8 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Українська мова та література// Програма навчальної дисципліни – лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2011. – 22 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи