Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії icon

Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Скачати 53.71 Kb.
НазваЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Дата конвертації15.06.2013
Розмір53.71 Kb.
ТипПояснювальна записка


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Львівської

державної фінансової академії

______________ П. Буряк

___”_____________2012р.ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З ПРЕДМЕТА „НІМЕЦЬКА МОВА

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”

за галуззю знань 0305 „Економіка та підприємництво”

спеціальності 8.03050801 „Фінанси і кредит”,

8.03050901 „Облік і аудит”, 8.03050201 „Економічна кібернетика”

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”ЛЬВІВ – 2012


Укладачі:

доцент Джулик О. І.

ст. викладач Рутар А. І.


^ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри іноземних мов

Протокол № 7 від 17.02.2012 р.

Зав. кафедрою ____________ Джулик О.І. 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

         Одним із найважливіших стратегічних завдань модернізації сучасної освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського освітнього простору згідно із положеннями Болонської конвенції передбачає навчання в магістратурі.

Вступники до магістратури складають вступний іспит з предмета „Іноземна мова за професійним спрямуванням“ в межах навчальної програми вищих навчальних закладів економічного спрямування.

Мета складання вступного іспиту – перевірка та оцінювання знань вступників до магістратури з предмета „Іноземна мова за професійним спрямуванням“.

^ Вступники повинні продемонструвати володіння іншомовною комунікативною компетенцією на рівні В2 (незалежний користувач), як цього вимагає рівень бакалавра. Згідно навчальної програми з предмета „Іноземна мова“ для бакалавра, випускники повинні опанувати такі складові іншомовної комунікативної компетенції, як: мовленнєва компетенція, лінгвістична компетенція (лексична, граматична, семантична, фонологічна, орфографічна і орфоепічна), соціокультурна та професійна компетенції.


^ 2 . ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО МАГІСТРАТУРИ З ПРЕДМЕТА “НІМЕЦЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”

    Іспит з іноземної мови проводиться у вигляді письмового тесту, який повинен продемонструвати мовну компетенцію студента:

  • лексичні знання

  • граматична компетенція

ЛЕКСИКА

^ 1. Економіка України.

Економічний стан України. Галузі промисловості та сільського господарства. Експорт. Імпорт.


2. Економіка Німеччини.

Економічний стан Німеччини. Галузі промисловості та сільського господарства. Експорт. Імпорт.


^ 3. Що таке економіка?

Економіка як соціальна наука. Основні економічні поняття. Мікроекономіка та макроекономіка. Фактори виробництва. Фундаментальні економічні питання. Міжнародне співробітництво в галузі економіки.


^ 4. Типи економічних систем.

Командно-адміністративна економіка. Ринкова економіка. Перехідна економіка. Змішана економіка.


 1. Гроші.

Історія виникнення грошей. Грошові одиниці світу. Функції грошей.


 1. Фінансові установи.

Центральна банківська система. Центральний банк Німеччини. Національний банк України.


^ 7. Гроші та функції фінансових установ.

Історія виникнення грошей. Грошові одиниці світу. Функції грошей.


8. Структура компанії.

Структура компанії. Види підприємств: приватні та державні. Товариства.


^ 9. Форми організації бізнесу.

Одноосібна власність. Партнерство. Корпорація.

10. Банки.

З історії банківської системи. Валютний ринок. Умовна одиниця. Євро.


11. Маркетинг.

Функції маркетингу. Маркетингова стратегія.


12. Фінанси.

Фінанси і функції фінансів. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи. Грошові фонди та фінансові ресурси.


13. Податки.

Податки та їх функції. Система оподаткування підприємств України. Система оподаткування підприємств країни, мова якої вивчається.


^ 14. Бухгалтерський облік та аудит.

Історія виникнення бухгалтерського обліку. Бухгалтерська книга. Розрахунковий баланс. Балансова вартість. Складання рахунку.


ГРАМАТИКА


 • Порядок слів німецького речення.

 • Іменник. (Утворення множини. Правила правопису множини іменників. Відмінки іменників).

 • Артиклі. (Основні функції артиклів, вживання артиклів).

 • Часи дієслів (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 1,2 Aktiv).

 • Типи питальних речень. (Загальне питання. Спеціальне питання. Альтернативне питання. Розділове питання).

 • Прикметник. (Ступені порівняння прикметників).

 • Числівник. (Арифметичні дії. Дріб).

 • Займенник.

 • Прислівник. (Розряди прислівників та ступені порівняння).

 • Прийменник.

 • Пасивний стан дієслова (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 1,2 Passiv).

 • Модальні дієслова та їх еквіваленти (wollen, sollen, können, müssen, mögen, dürfen, lassen).

 • Узгодження часів. Непряма мова.

 • Умовні речення.

 • Не особові форми дієслова (iнфінітив, дієприкметник 1,2).^ 3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна

 1. Бориско Н.Ф.Бізнес – курс німецької мови. Київ: Заповіт, 1995 р.

 2. Гавриш О.О. Фахова німецька мова. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 284 с.

 3. Німецько - український словник. Київ: Освіта, 1999. – 459 с.

 4. М.М.Васильева, Н.М.Мирзабекова, Е.М.Сидельникова Неметкий язик для студентов-экономистов: Ученик. – М.: Гардарики, 2003. – 346 с.

 5. Смолій М. С. Німецька мова: Граматичний довідник. Вид. 2-е, виправ. І доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 208 с.

 6. Хоменко Л. О. Німецька мова: Підручник. – Вінниця.: „Нова книга”, 2001. – 232 с.


Додаткова

  1. Басова Н.В., Гайвоненко Т.Ф. Немецкий для экономистов. Учебное пособие / Н.В. Басова, Т.Ф. Гайвоненко. – Изд. 8-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 384 с. – (Высшее образование).

  2. Бочко Г., Кудіна О. З німецькою мовою по світу: Українсько-німецький розмовник. – К.: Вид. центр „Просвіта”, 2001. – 247 с.

  3. Гінка Б.І., Мелех З.Д. Німецька мова. Посібник-порадник. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 1998. – 234 с.

  4. Молоткова А.С., Левицька Л.Ф. Підручник німецької мови. Москва: Вища школа, 1999. – 263 с.

  5. Проскурницький В.М., Лемішко Б.Д., Проскурницька Г.А. Граматика німецької мови для шкіл, середніх і вищих учбових закладів. – Львів: „Кобзар”, 1999. – 346 с.

  6. Салишев В.А., Дикс Х. Новый немецко-русский экономический словарь. – М.: РУССО, 2002 г. – 608 с.

  7. Сущинский И.И. Немецкий деловой язык. – М.: Филоматис, 2004. – (Серия „Филология”). – 432 с.

  8. Ятель Г.П., Гіленко І.О., Мариненко Т.С. Німецька мова. Поглиблений курс.Київ: Вища школа, 2002. – 358 с.

Схожі:

Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Подальший розвиток України в ринкових умовах значною мірою залежить від характеру фінансової діяльності держави та ефективності управління...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Бухгалтерський облік // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2012. – 12 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма співбесіди з питань державного управління. – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 7 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи економіки». – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 7 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи держави І права». – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 6 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Фінанси: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: Лдфа, 2012. – 13 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: лдфа – 13с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Математика // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2012. – 8 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Українська мова та література// Програма навчальної дисципліни – лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2011. – 22 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи