Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії icon

Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії
НазваЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Дата конвертації15.06.2013
Розмір80.5 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Львівської

державної фінансової академії

______________ П. Буряк

___”_____________2012р.ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З ПРЕДМЕТА „ОСНОВИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА”

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”

за галуззю знань 1501 „Державне управління”

спеціальності 8.15010002 „Державна служба”

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”ЛЬВІВ – 2012


УДК

ББК


Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи держави і права». – Львів, ЛДФА: Видавництво ВТЗНВ, 2012. – 6 с.


Розробники:

Капленко Г.В., доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та державного управління;

^ Ковний Ю.Є., доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін;

Кривачук Л.Ф., доцент, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри соціальних та гуманітарних дисциплін.


^ Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки, менеджменту та державного управління (Протокол №7 від 23 лютого 2012 р.) як програму вступних випробувань з дисципліни «Основи держави і права» для абітурієнтів напряму підготовки 1501 «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба»


Завідувач кафедри ___________________ проф. Б.А. Карпінський


ББК

ЛДФА, 2012


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Фахове вступне випробування з дисципліни «Основи держави та права» на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з напряму підготовки «Державне управління», спеціальності – 8.15010002 «Державна служба» проводиться з метою визначення можливості вступників засвоювати навчальні програми підготовки магістрів.

Фахове вступне випробування здійснюються шляхом оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників, передбачених Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН) «Освітньо-кваліфікаційна характеристика» бакалавра з напряму «Правознавство», з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

Фахове вступне випробування складається з одного етапу – письмова відповідь на два теоретичних питання.

На фахове вступне випробування виноситься дисципліна «Основи держави та права».


^ 2. АНОТАЦІЇ ТА КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА», ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ


Зміст дисципліни

Розділ 1. Основи держави.

Загальні передумови виникнення держави. Поділ суспільної праці та його вплив на формування держави. Теорії походження держави. Цивілізаційний та формаційний підхід у типології держави.

Ознаки держави: територія, суверенітет, апарат публічної влади, правова система, право на збір податків, державна мова, державна символіка, зовнішні зв’язки, апарат примусу, фінансова система та грошова одиниця. Сутність та призначення держави в суспільстві. Держава в політичній системі суспільства. Співвідношення державної та політичної влади. Взаємозв’язок держави і громадянського суспільства. Складові громадянського суспільства.

Мета та завдання держави. Основні функції держави: внутрішні, зовнішні. Правові та організаційні форми здійснення функцій держави.

Поняття та загальна характеристика елементів форми держави. Форма державного правління. Форма державного устрою. Форма державного режиму.

Складові елементи механізму держави. Рівні механізму держави. Апарат держави його структура. Види органів держави. Принцип розподілу державної влади. Місцеве самоврядування. Співвідношення органів держави та місцевого самоврядування. Основні ознаки правової держави.

Сучасні концепції держави. Філософія держави. Теорії про суть, цілі і завдання, засоби і методи діяльності, шляхи і перспективи подальшого розвитку держави.

Розділ 2. Основи права

Поняття права, його основні ознаки. Принципи права. Функцій права та їх види. Співвідношення держави і права. Форми джерела права. Дія нормативно-правових актів у просторі, за колом осіб та у часі. Зворотна сила закону.

Поняття, види та ознаки соціальних норм. Поняття, ознаки та місце норм права в системі соціальних норм. Класифікація норм права. Поняття та види спеціалізованих норм права. Структура норм права. Співвідношення норм права та статті нормативно-правового акта.

Поняття та елементи структури системи права. Загальна характеристика галузей права. Предмет і метод правового регулювання як підстави розподілу права на галузі, підгалузі та інститути права. Поняття системи законодавства та її структури. Систематизація нормативно-правових актів. Співвідношення системи права та системи законодавства.

Ознаки правотворення. Етапи правотворення. Правотворчість як етап правотворення. Стадії, ознаки, принципи, функції правотворчості. Законодавчий процес в сучасній Україні. Реалізація і застосування норм права. Реалізація норм права:ї поняття, основні ознаки та форми. Застосування норм права. Види актів застосування норм права. Прогалини в законодавстві та способи їх подолання. Аналогія закону. Аналогія права. Субсидіарне застосування норм права. Юридичні колізії. Види колізій в законодавстві.

Поняття тлумачення правових норм. Види тлумачення правових норм. Офіційне тлумачення. Нормативне тлумачення. Казуальне тлумачення. Неофіційне тлумачення. Доктринальне тлумачення. Тлумачення за обсягом. Способи тлумачення правових норм. Граматичний, логічний, систематичний, історичний, функціональний спосіб тлумачення правових норм.

Поняття та ознаки правових відносин. Склад (елементи) правових відносин. Класифікація правових відносин. Поняття і види правових відносин. Поняття та структура правосуб’єктності. Держава як суб’єкт правових відносин. Поняття і види об’єктів правових відносин. Зміст правових відносин (фактичний, юридичний). Поняття та види юридичних фактів.

Поняття та ознаки правової поведінки. Правомірна поведінка, правопорушення, зловживання правом, об’єктивно-протиправна поведінка. Ознаки правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Правопорушення: поняття та ознаки. Склад правопорушення. Види правопорушень. Злочин та проступок. Види проступків.

Поняття юридичної відповідальності. Ознаки юридичної відповідальності. Мета і функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Принцип законності, принцип справедливості, принцип гуманізму, принцип неприпустимості аналогії закону і аналогії права, принцип невідворотності, принцип індивідуалізації покарання, принцип обґрунтованості. Загальні принципи правосуддя: змагальності процесу, право на захист особи, презумпція невинуватості. Класифікація юридичної відповідальності за галузевою ознакою та характером санкцій.

Поняття законності. Зміст законності. Принципи та гарантії законності. Принципи та структура правопорядку.


^ 3. Ключові питання з дисципліни «Основи держави і права», які виносяться на фахове вступне випробування

 1. Охарактеризувати загальні передумови виникнення держави.

 2. Назвати та охарактеризувати основні теорії походження держави.

 3. Дати визначення держави. Охарактеризувати основні ознаки держави.

 4. Визначити сутність та призначення держави в суспільстві.

 5. Назвати та охарактеризувати основні відмінності держави від інших організацій в суспільстві.

 6. Охарактеризувати формаційний та цивілізаційний підхід у типології держави.

 7. Охарактеризувати основні функції держави.

 8. Охарактеризувати взаємозв’язок держави і громадянського суспільства.

 9. Визначити місце і роль держави в політичній системі суспільства.

 10. Визначити поняття «форма держави» та охарактеризувати його елементи.

 11. Охарактеризувати основні види форми державного правління.

 12. Охарактеризувати основні види форми державного устрою.

 13. Охарактеризувати типи державного політичного режиму.

 14. Дати визначення поняття «механізм держави» та охарактеризувати його складові елементи.

 15. Дати визначення поняття «апарат держави» та охарактеризувати його структуру.

 16. Охарактеризувати співвідношення органів держави та місцевого самоврядування.

 17. Визначити основні ознаки правової держави.

 18. Охарактеризувати принцип розподілу державної влади.

 19. Дати визначення поняття «політична система суспільства» та охарактеризувати її.

 20. Охарактеризувати співвідношення державної та політичної влади.

 21. Охарактеризувати сучасні концепції держави.

 22. Дати визначення поняття «право» та назвати його основні ознаки.

 23. Охарактеризувати основні функції та форми (джерела) права.

 24. Охарактеризувати співвідношення держави і права.

 25. Визначити поняття «норма права» та охарактеризувати його ознаки.

 26. Охарактеризувати основні принципи класифікації норм права.

 27. Охарактеризувати структуру норм права.

 28. Охарактеризувати співвідношення системи права та системи законодавства.

 29. Охарактеризувати принципи виокремлення галузей права.

 30. Охарактеризувати систему законодавства та її структуру.

 31. Охарактеризувати співвідношення правотворення і правотворчості.

 32. Визначити поняття «реалізація норм права» та охарактеризувати його основні ознаки.

 33. Назвати основні види прогалин в законодавстві та визначити можливі способи їх подолання.

 34. Охарактеризувати ознаки та види актів застосування норм права.

 35. Охарактеризувати види та способи тлумачення правових норм.

 36. Дати визначення поняття «правові відносини» та назвати його основні ознаки.

 37. Дати визначення поняття «правова поведінка», назвати та охарактеризувати основні види правової поведінки.

 38. Дати визначення поняття «юридична відповідальність» та назвати його основні ознаки.

 39. Назвати та охарактеризувати основні принципи юридичної відповідальності.

 40. Визначити поняття та зміст категорії «законність».^ 4. ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ ВАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА»


Основна:

 1. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права. – К.: Кондор, 2006, - 477 с.

 2. Конституція України. — К, 1996.

 3. Котюк В. О. Основи держави і права. Навчальний посібник.-3-тє вид., доп. і перероб.- К.: Атіка, 2001.- 432 с.

 4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків, 2001.

 5. Теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. Навч. пос. – К., 2002.

 6. Федоренко Г.О. Теорія держави і права. Навч. посіб. – К.: Вид-во КНЕУ, 2006. – 232 с.


Додаткова:

 1. Кузьминець О. В. Історія держави і права України: Навчальний посібник. - К.,2003.

 2. Кельман М. С. та інші. Загальна теорія держави та права: Підручник. – Львів, 2003.

 3. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Опорні конспекти: Навч.пос. – К., 2003.

 4. Загальна теорія держави та права / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. — X., 2002.

 5. Словник юридичних термінів (російсько-український). – К., 1994. – 532 с.

Схожі:

Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Подальший розвиток України в ринкових умовах значною мірою залежить від характеру фінансової діяльності держави та ефективності управління...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Бухгалтерський облік // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2012. – 12 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма співбесіди з питань державного управління. – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 7 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи економіки». – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 7 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Фінанси: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: Лдфа, 2012. – 13 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: лдфа – 13с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Математика // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2012. – 8 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Українська мова та література// Програма навчальної дисципліни – лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2011. – 22 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи