Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії icon

Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Скачати 109.9 Kb.
НазваЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Дата конвертації15.06.2013
Розмір109.9 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Львівської

державної фінансової академії

______________ П. Буряк

___”_____________2012р.ПРОГРАМА

СПІВБЕСІДИ З ПИТАНЬ „ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ”

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”

за галуззю знань 1501 „Державне управління”

спеціальності 8.15010002 „Державна служба”

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”ЛЬВІВ – 2012


УДК

ББК


Програма співбесіди з питань державного управління. – Львів, ЛДФА: Видавництво ВТЗНВ, 2012. – 7 с.


Розробник:

Кривачук Л.Ф., доцент, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри соціальних та гуманітарних дисциплін

^ Капленко Г.В., доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та державного управління


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки, менеджменту та державного управління (Протокол №7 від 23 лютого 2012 р.) як програму вступних випробувань для абітурієнтів напряму підготовки 1501 «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба»


Завідувач кафедри ___________________ проф. Б.А. Карпінський


ББК

ЛДФА, 2012


1. Загальні положення

Фахові вступні випробування з дисципліни «Питання державного управління» на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління» проводяться в формі співбесіди.

На підготовку до відповіді на питання з дисципліни "Питання державного управління" вступнику надається 30 хвилин, протягом яких він робить відповідні записи на поставлені в процесі співбесіди питання.

Результати співбесіди оголошуються в день її проведення.


2 Анотації та ключові питання з дисципліни «Питання державного управління», що виносяться на фахові вступні випробування


^ 2.1. Анотація дисципліни

Конституція України про шляхи і засоби демократизації суспільства. Конституційна реформа. Цілі, методи і засоби в політиці. Взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя. Поняття і сутність демократії, її головні ознаки і принципи. Політична еліта в структурі влади. Сутність політичного лідерства. Політичні лідери в політичному житті сучасної України.

Політична система і політичне життя суспільства. Поняття, структура і функції політичної системи. Особливості сучасної політичної системи України. Поняття суверенної демократичної держави. Національна держава і громадянське суспільство. Поняття і функції політичних партій. Партійні системи та їх типологія. Сучасні виборчі системи та їх ознаки. Політична стабільність і конфлікти.

Поняття державного управління. Зміст державного управління. Об'єктивна необхідність та завдання державного управління економікою. Основні категорії державного управління. Сучасні принципи державного управління в Україні. Функції державного управління і їх класифікація. Основні напрямки здійснення соціального захисту населення.

Виконавча влада: поняття, функції, види діяльності. Відносини між виконавчою, представницькою та судовою гілками влади в Україні. Кабінет Міністрів України в системі виконавчої влади. Органи виконавчої влади (поняття, ознаки, система). Конституційні засади державної влади в Україні.

Державна служба в Україні: поняття та принципи функціонування. Правовий статус державних службовців. Дисциплінарна та персональна відповідальність державних службовців. Система правових актів про державну службу на сучасному етапі.

^ 2.2. Контрольний перелік питань для проведення співбесіди.Основні етапи розвитку державності в сучасній Україні.Демократичні традиції українського державотворення.Загальні засади конституційного ладу в Україні.Правовий статус Президента України.Правові засади формування та функціонування Верховної Ради України: основні функції.Кабінет Міністрів України: склад, структура та основні функції.Конституційний статус Кабінету Міністрів УкраїниСутність соціальної держави.Сутність соціального управління.Адміністративна реформа.Вертикальна структура виконавчої влади.Виконавчо-розпорядча діяльність.Відомства України.Гілки державної влади в Україні.Делеговані повноваження місцевих державних адміністрацій.Демократія і бюрократія в державному управлінні.Державна служба.Державне управління як вид соціального управління.Державний устрій як визначальний фактор побудови організаційної структури державного управління.Законність дій влади як вимір досконалості дій державних органів. Властивості законності.Конституційні засади виконавчої влади в Україні.Контроль як функція державного управління.Міністерства України.Об’єкти управлінської діяльності.Основні завдання місцевих державних адміністрацій.Основні органи виконавчої влади України.Особлива роль місцевого самоврядування в системі державного управлінняПоняття державно-владного механізму.Поняття управління.Поняття управлінського рішення.Порядок формування місцевих державних адміністрацій.Правовий статус органів місцевого самоврядування.Процес підготовки управлінського рішення.Служба в органах місцевого самоврядування.Специфічні риси державного управління.Структура місцевих державних адміністрацій.Суть управлінського впливу.Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади.Технологія процедури прийняття рішень.Трьохступенева структура системи організації виконавчої влади і державного управління в Україні.Централізація та децентралізація (поняття, проблеми).Цілі державного управління.Конституційні засади державної влади в Україні.Система гарантій конституційних прав і свободи людини та громадянина.Принципи демократизації та децентралізації в системі державного управління в Україні.Законодавче забезпечення проходження державної служби.Основні ознаки державної служби.Цілі та інструменти антимонопольної політики.Економічні функції держави та їх особливості в умовах України.Конкурентоспроможність економіки України: пріоритетні напрями і засоби її забезпечення.Україна у світових інтеграційних процесах.Сутність та вплив глобалізації на розвиток України.Основні глобальні проблеми сучасності. Класифікація глобальних проблем.Державна політика євроатлантичної інтеграції України.Державна політика європейської інтеграції України.Співпраця України з міжнародними організаціями.Структура зовнішньоекономічної діяльності України.Поняття і функції громадянського суспільства.Соціальна структура сучасної України.Роль та місце національної держави в контексті глобалізаційних процесів.Інформація в державному управлінні: роль та сфери використання.Адміністративно-територіальний устрій України: сучасний стан та потреба у реформуванні.Концепція державної регіональної політики в Україні.Компетенція місцевих державних адміністрацій.Перспективи становлення регіонального управління в Україні.Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні.Сутність та поняття місцевого самоврядування.Система місцевого самоврядування та загальна характеристика її елементів.Компетенція органів місцевого самоврядування.Посадові особи місцевого самоврядування: основні повноваження та функції.Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.Основні принципи здійснення місцевого самоврядування в Україні.Сутність понять "національна безпека" та "національні інтереси".Сукупність загроз національним інтересам, які визначені Стратегією національної безпеки України.Рада національної безпеки і оборони України та її основні функції.Зовнішні фактори, що здійснюють вплив на формування національних інтересів України.Внутрішні фактори, що здійснюють вплив на формування національних інтересів України.Сутність та складові економічної безпеки держави.Сутність і зміст екологічної та техногенної безпеки.Організаційно-правовий механізм визначення національних інтересів в Україні.Життєво важливі національні інтереси, які визначені Стратегією національної безпеки України.Зовнішні фактори, що породжують загрози національній безпеці України.Внутрішні фактори, що породжують загрози національній безпеці України.Сутність та складові політичної безпеки держави.Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері забезпечення національної безпеки.Нормативно-правові засади протидії корупції в Україні.Демократизація суспільства: сутність та напрями.Політична еліта та її роль у реформуванні українського суспільства.Роль громадських організацій у процесі державотворення в Україні.Мовна політика в Україні на сучасному етапі державотворення.Становлення та розвиток політичної системи в Україні.Політична реформа як чинник удосконалення системи державно-владних відносин в Україні.Соціальна структура і соціальна стратифікація сучасного українського суспільстваСоціальні інститути і соціальні організації та їх роль у забезпеченні життєдіяльності суспільства.
^ 3. Рекомендована література

1. Конституція України. – К., 2006.

2. Закон України “Про місцеве самоврядування” // Урядовий кур’єр. – 1997. – 14 червня.

3. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 20-21. – Ст.190.

4. Закон України “Про державну службу” // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 52. – Ст.490.

5. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 33. – Ст.175.

6. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

7. Указ Президента України від 22 липня 1998 р. “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21. – Ст.943.

8. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.

9. Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. Теоретичні та організаційні засади державного управління: Навч. посібник. – К.: Міленіум, 2003.

10. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні: Навч. посібник. – К., 2000.

11. Державне управління / За ред. Авер’янова В.Б. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

12. Державне управління та державна служба: Словник-довідник / Уклад. О.Ю. Оболенський. – К.: КНЕУ, 2005.

13. Державне управління: філософські, світоглядні та та методологічні проблеми: Монографія / За ред. В.М.Князева. – К.: Вид-во НАДУ, 2003.

14. Кравченко В., Пітцик М. Муніципальне право України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2003.

15. Малиновський В. Державне управління: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003.

16. Оболенський О.Ю. Державна служба: Підручник. – К.: КНЕУ, 2006.

17. Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку. – К.: Зат “Нічлава”, 2003.

18. Цвєтков В., Горбатенко В. Демократія – управління – бюрократія. – К., 2001.
Схожі:

Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Подальший розвиток України в ринкових умовах значною мірою залежить від характеру фінансової діяльності держави та ефективності управління...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Бухгалтерський облік // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2012. – 12 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи економіки». – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 7 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи держави І права». – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 6 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Фінанси: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: Лдфа, 2012. – 13 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: лдфа – 13с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського...
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Математика // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2012. – 8 с
Затверджую ректор Львівської державної фінансової академії iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Українська мова та література// Програма навчальної дисципліни – лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2011. – 22 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи