Положення про студентське самоврядування у Львівській державній фінансовій академії Львів-2008 Загальні положення icon

Положення про студентське самоврядування у Львівській державній фінансовій академії Львів-2008 Загальні положення
Скачати 83.22 Kb.
НазваПоложення про студентське самоврядування у Львівській державній фінансовій академії Львів-2008 Загальні положення
Дата конвертації15.06.2013
Розмір83.22 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО


Конференцією трудового колективу ЛДФА « »________ 2008 року.


УХВАЛЕНО


Конференцією студентів ЛДФА « »_________2008 року.


ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування у Львівській державній

фінансовій академії


Львів-2008

Загальні положення


1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у Львівській державній фінансовій академії (далі - Академії).

2. Студентське самоврядування — це право та реальна здатність студентів Академії самостійно, або під відповідальність органів студентського самоврядування вирішувати питання студентського громадського життя, що належать до їхньої компетенції, у порядку, визначеному законодавством України та цим Положенням.

3. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в Академії за всіма формами навчання. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

4. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування в Академії.

5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки Львівської обласної ради, Статутом Академії та цим Положенням.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер для адміністрації Академії, факультету, гуртожитку, крім випадків, передбачених законодавством України та цим Положенням.

6. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається Положенням про студентське самоврядування (далі - Положення) й узгоджується з керівництвом навчального закладу.

7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею.

8. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

9. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

10. Керівництво Академії зобов'язується створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

11. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів мають право брати участь у роботі колегіальних органів Львівської державної фінансової академії та її структурних підрозділів.


^ Мета і завдання органів студентського самоврядування


12. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

13. Основні завдання органів студентського самоврядування:

- захист прав та інтересів студентів;

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

- сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

- співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

- сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

- забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.


^ Структура й організація роботи органів студентського

Самоврядування


14. Студентське самоврядування здійснюється на рівні Академії та її структурних підрозділів: факультетів, гуртожитку.

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними, їх формування (відкритим голосуванням) та термін повноважень визначаються даним Положенням.

Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи.

15. Вищим органом студентського самоврядування в Академії є конференція студентів, які:

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування в Академії; в ньому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування Студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;

- формують і затверджують склад виконавчого органу студентського самоврядування та обирають його голову (заступників), визначають термін їх повноважень; виконавчий орган студентського самоврядування є колегіальним на засадах рівного представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів;

- спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначають порядок обрання представників із складу студентів до вищого колегіального органу громадського самоврядування, вченої ради Академії та її структурних підрозділів (загальних зборів або конференції ЛДФА);

- не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;

- розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

Позачергова конференція скликається на вимогу 10 відсотків студентів Академії або в інших випадках, які передбачені цим Положенням.

16. Голова виконавчого органу студентського самоврядування відповідного рівня:

- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;

- представляє інтереси студентської громади;

- може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій вищого навчального закладу;

- делегує свої повноваження заступнику;

- забезпечує організацію проведення конференції студентів;

- ініціює проведення позачергової конференції;

- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

- має інші права й обов'язки, відповідно до цього Положення.

17. Секретар виконавчого органу студентського самоврядування веде протоколи засідань, облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

18. Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

19. При виконавчому органі студентського самоврядування створюються комісії, відповідно до напряму роботи, а саме:

- комісія з навчальної та науково-дослідної роботи;

- комісія з культурно-виховної роботи;

- комісія зі спортивно-оздоровчої роботи;

- комісія з соціальних питань;

- комісія з профілактики правопорушень.

20. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування проводяться не рідше одного разу на два місяці і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.

21.Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

22. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.


^ Права й обов'язки органів студентського самоврядування


23.Органи студентського самоврядування мають право:

- отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

- звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

- вести конструктивний діалог з адміністрацією Академії щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування;

- делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.


24.Органи студентського самоврядування зобов'язані:

- забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов'язків;

- порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;

- звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

- сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

- координувати свою діяльність у вищому навчальному закладі з іншими студентськими об'єднаннями, осередками тощо;

- узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів вищого навчального заклад.


^ Права й обов'язки адміністрації Львівської державної фінансової академії щодо взаємодії з органами студентського самоврядування


25. Адміністрація Академії має право:

- отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

- скликати позачергову конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту вищого навчального закладу та даного Положення.

- брати участь через своїх представників у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).


26. Адміністрація Академії зобов'язана:

- створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування;

- інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів вищого навчального закладу;

- надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у Львівській державній фінансовій академії.


^ Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування


27. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об'єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

28. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією Академії.

29. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу Академії та держави.Схожі:

Положення про студентське самоврядування у Львівській державній фінансовій академії Львів-2008 Загальні положення iconПоложення про відрахування, переведення та поновлення студентів у Львівській державній фінансовій академії Львів 2010
Положення про відрахування, переведення та поновлення студентів у Львівській державній фінансовій академії. – Лдфа. – Львів, 2010....
Положення про студентське самоврядування у Львівській державній фінансовій академії Львів-2008 Загальні положення iconМодернізація вищої освіти та реалізація положень болонської декларації. З досвіду запровадження у львівській державній фінансовій академії (2005-2009 рр.) Львів – 2010 зміст стор
Адаптація навчально-виховного процессу до європейських стандартів (2007-2008 рр.)
Положення про студентське самоврядування у Львівській державній фінансовій академії Львів-2008 Загальні положення iconПоложення про Громадську раду при Львівській обласній державній адміністрації Розділ I. Загальні положення
Громадська рада при Львівській обласній державній адміністрації (далі – Львівська облдержадміністрація) є постійно чинним колегіальним...
Положення про студентське самоврядування у Львівській державній фінансовій академії Львів-2008 Загальні положення iconПоложення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України Загальні положення
Закону України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 р
Положення про студентське самоврядування у Львівській державній фінансовій академії Львів-2008 Загальні положення iconКонцепція виховної роботи львівської державної фінансової академії
Концепція виховної роботи у Львівській державній фінансовій академії базується на основних положеннях Конституції України, Національній...
Положення про студентське самоврядування у Львівській державній фінансовій академії Львів-2008 Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток, правила про внутрішній розпорядок та положення про студентське самоврядування у гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
«Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності І підпорядкування при затвердженні...
Положення про студентське самоврядування у Львівській державній фінансовій академії Львів-2008 Загальні положення iconПоложення про методичну раду львівської державної фінансової академії Львів 2010 Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. 3 с
Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. – 3 с
Положення про студентське самоврядування у Львівській державній фінансовій академії Львів-2008 Загальні положення iconПоложення про організацію методичної роботи в лдфа львів 2008 удк ббк положення про організацію методичної роботи в лдфа. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2008. 11 с. Розробники
Положення про організацію методичної роботи в лдфа. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2008. – 11 с
Положення про студентське самоврядування у Львівській державній фінансовій академії Львів-2008 Загальні положення iconПоложення про студентське самоврядування Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету Загальні положення
Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
Положення про студентське самоврядування у Львівській державній фінансовій академії Львів-2008 Загальні положення iconПоложення про внутрішньошкільний контроль Практичний досвід управління школою Загальні положення Дійсне положення розроблене відповідно до Закону «Про освіту», «Типового положення про освітню установу», статуту школи
Положення регламентує зміст І порядок проведення внутрішньошкільного контролю (вшк)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи