Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України icon

Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України
Скачати 73.27 Kb.
НазваПоложення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України
Дата конвертації12.03.2014
Розмір73.27 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор школи О. Д. Дубина


Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України

1. Загальні положення

1.1. Музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі - музей), як складова системи навчально-виховної роботи, створюється з метою залучення учнівської та студентської молоді (далі - молодь) до вивчення і збереження історико-культурної спадщини українського народу, формування освіченої розвиненої особистості та сприяння вихованню у неї патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу.

1.2; Музей може співпрацювати з державними, науковими та іншими зацікавленими закладами та установами, а також громадськими організаціями.

1.3. Музей у своїй діяльності керується Законом України «Про музеї та музейну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 №1147 «Про затвердження Положення про Музейний фонд України», нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України з питань діяльності музеїв, цим Положенням, а також окремим положенням про музей, затвердженим керівником навчального закладу.

Оригінальні пам'ятки історії, культури і природи, що мають наукову, історичну, художню чи іншу культурну цінність і зберігаються в фондах музею, входять до складу Музейного фонду України, підлягають обліку в установленому порядку.

1.4. Це положення поширюється на музеї, що діють при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України за умови, якщо вони не є юридичними особами.

^ 2. Основні завдання музею

2.1. Основними завданнями музею є:

залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи;

формування в молоді соціально-громадського досвіду на прикладах історичного минулого України;

розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки молоді засобами позакласної, позашкільної роботи;

надання допомоги педагогічному колективу навчального закладу в упровадженні активних форм роботи з молоддю;

залучення молоді до формування, збереження та раціонального використання Музейного фонду України;

вивчення, охорона і пропаганда пам'яток історії, культури і природи рідного краю;

проведення культурно-освітньої роботи серед молоді, інших верств населення.

2.2. Музей також проводить дослідницьку роботу відповідно до виду музею; систематично поповнює фонди музею шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій, а також використовує інші шляхи комплектування, що не суперечать законодавству; здійснює облік музейних предметів, забезпечує їхнє збереження; створює, поповнює стаціонарні експозиції та виставки; організовує та бере участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських заходах.

^ 3. Створення та ліквідація музею

3.1. Музей створюється за ініціативою керівника навчального закладу або педагогічного, учнівського чи студентського колективів. Створюється музей на принципах доцільності, актуальності, зацікавленості.

3.2. За своїм профілем музеї поділяються на такі види: історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, літературні, мистецькі, етнографічні, технічні, галузеві тощо.

3.3. Створення музею є, як правило, результатом цілеспрямованої систематичної, творчої пошуково-дослідницької, фондової, експозиційної роботи.

Наказ щодо створення музею при навчальному закладі видається його керівником після оформлення відповідної музейної експозиції та при наявності:

положення про музей;

фонду музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі оригінальних пам'яток історії, культури, природи, на основі яких побудована експозиція певного профілю;

приміщення (окремого, ізольованого) та обладнання, які забезпечують збереження, вивчення й експонування музейних колекцій;

експозицій, які відповідають за змістом та оформленням сучасним вимогам;

засобів охорони та пожежної сигналізації;

розкладу роботи музею.

Легалізація (офіційне визнання) музею здійснюється шляхом реєстрації, яка проводиться за поданням навчального закладу відповідно до Порядку обліку музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України та одержання

Свідоцтва про відомчу реєстрацію музею, що додається до пункту__

зазначеного Порядку.

3.4. Музеям, які досягли значних успіхів у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу, формуванні та збереженні Музейного фонду України, пропаганді пам'яток історії, культури та природи,присвоюється звання «Зразковий музей».

3.5. Присвоєння та підтвердження звання «Зразковий музей» проводиться Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України в порядку, визначеному в Положенні про звання «Зразковий музей».

3.6. Музей припиняє свою діяльність за рішенням керівника навчального закладу та за поданням ради музею.

^ 4. Керівництво музеєм

4.1. Загальне керівництво діяльністю музею здійснює керівник навчального закладу.

Для безпосереднього керівництва музеєм керівник навчального закладу, при якому діє музей, призначає відповідального з числа педагогічних працівників або керівника музею на громадських засадах (за його згодою).

У навчальних закладах системи загальної середньої освіти відповідно до Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 №601 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09. 2004 за №1121/9720, призначається завідувач музеєм.

4.2. Керівник навчального закладу:

визначає відповідального за збереження музейного фонду та його поповнення;

вирішує питання дислокації музею та режиму його роботи;

затверджує план роботи музею;

сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших заходів на базі музею;

застосовує заходи морального та матеріального заохочення до відповідального за роботу музею.

4.3. Робота музею організовується на принципі самоврядування. Вищим керівним органом є рада музею. Рада музею обирається на

зборах учнівського чи студентського активу музею та складається з учнів або студентів, педагогічних, науково-педагогічних працівників. Її кількісний склад визначається характером і обсягом роботи музею.

Рада музею:

обирає голову та розподіляє обов'язки між членами ради, які очолюють групи або сектори: пошукової, фондової, експозиційної, просвітницької роботи тощо;

вирішує питання включення до фондів музею пам'яток історії, культури і природи, які надійшли в процесі комплектування;

обговорює та подає на затвердження плани роботи;

заслуховує звіти про пошукову, дослідницьку, наукову роботу;

організовує підготовку громадських екскурсоводів, лекторів, а також навчання активу;

встановлює зв'язки з пошуковими загонами, гуртками, клубами таіншими творчими об'єднаннями;

веде документацію музею (інвентарну книгу, книгу обліку прове-дення екскурсій, навчальних занять, масових заходів, акти прийому-видачі експонатів, плани роботи тощо);

вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю музею.

4.4. У навчальному закладі може створюватися піклувальна рада,яка створюється на добровільних засадах з числа педагогічних працівників, представників державних музеїв, архівів, спеціалістів різнихгалузей знань, краєзнавців, ветеранів війни та праці, представниківгромадських організацій та державних установ.

4.5. З метою удосконалення та координації роботи музеїв в районах, містахта областях можуть створюватись методичні комісії з їхньої діяльності.

4.6. Облік музеїв здійснюють Український державний, Кримськийреспубліканський, обласні, районні, міські центри туризму і крає-знавства учнівської молоді, станції юних туристів, а також інші по-зашкільні навчальні заклади за рішенням відповідних органів управління освітою.

^ 5. Облік і збереження музейного фонду

5.1. Облік і збереження музейного фонду проводиться відповідно доПоложення про Музейний фонд України, затвердженого постановоюКабінету Міністрів України від 20.07.2000 №1147.

5.2. Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується вінвентарній книзі, яка скріплюється печаткою та завіряється підписом керівника навчального закладу.

5.3. Фонди музею поділяються на основні (оригінальні пам'яткиісторії, культури та природи) і допоміжні (схеми, діаграми, копії,муляжі тощо).

Унікальні пам'ятки фонду, а також ті, що мають виняткове наукове, історичне, художнє чи інше культурне значення, заносяться Міністерством культури і туризму до Державного реєстру національного культурного надбання.

5.4. Пам'ятки історії та культури (в тому числі нагороди з ціннихметалів), яким загрожує знищення чи псування, можуть бути вилу-чені з музею згідно з законодавством.

У разі припинення діяльності музею оригінальні пам'ятки історіїта культури передаються до державних та інших музеїв на умовах, щоне суперечать законодавству.

5.5. Порядок обліку, охорони, зберігання, консервації, реставраціїмузейних зібрань та окремих пам'яток, що належать до державної частини Музейного фонду, визначається інструкцією, затверджуваною Міністерством культури і туризму України.

^ 6. Господарське утримання і фінансування

6.1. Музей у своїй роботі використовує навчальне обладнання, кабінети та інше майно навчального закладу.

Витрати, пов'язані з пошуковою роботою, придбанням інвентарю,обладнання, технічних засобів та оформлення музею, проводиться зарахунок загальних асигнувань, органів управління освітою, а такожзалучених коштів.

6.2. Керівник навчального закладу встановлює надбавки за завідування музеєм за рахунок і в межах фонду заробітної плати;

Завідувачу музеєм при навчальному закладі системи загальної середньої освіти встановлюється надбавка за рахунок і в межах фонду заробітної плати з урахуванням вимог пункту 3.3 Положення про навчальний кабінет загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 №601і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України.

Розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) завідувача кабінетом (майстернею) загальноосвітніх навчальних закладів встановлюєґься згідно з наказом МОН України від 29.03.2001 № 161, зареєст-рованим у Міністерстві юстиції України 03.04.2001 за № 303/5494.


Схожі:

Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України iconПоложення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 30. 05. 97 №151
Про внесення змін до положень щодо музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки...
Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України iconПоложення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України
України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу
Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України iconНаказ №213 Про присвоєння та підтвердження звання «Зразковий музей» при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
Міністерства освіти і науки України від 04. 09. 2006р. №640), та на підставі рішення атестаційної комісії щодо розгляду матеріалів...
Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України iconПоложення про обласний конкурс на кращий музей патріотичного профілю при навчальних закладах Луганської області, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України загальні положення
Луганської області, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України iconПоложення про обласний конкурс на кращий музей патріотичного профілю при навчальних закладах Луганської області, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України загальні положення
Луганської області, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України iconПоложення про музей при закладі освіти системи Міністерств освіти України (додається) > Вважати таким, що втратило чинність Положення про шкільний музей, затверджене наказом Міністерства освіти СРСР від 15. 10. 1985 р. №190
Вр І розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1995 року №15233/1, 15232/3 та з метою подальшого удосконалення роботи...
Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України iconРішення атестаційної комісії щодо розгляду матеріалів про присвоєння та підтвердження звання «Зразковий музей» при навчальному закладі системи Міністерства освіти І науки, молоді та спорту (протокол від 31. 01. 2012 р. №1). Наказую
Міністерства освіти і науки України від 04. 09. 2006р. №640), та на підставі рішення атестаційної комісії щодо розгляду матеріалів...
Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України iconПоложення «Про звання «Зразковий музей» при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України»» та з метою подальшого підвищення рівня музейної роботи у закладах освіти, її ролі у навчально-виховному процесі
України від 04. 09. 2006 №640, Положення «Про звання «Зразковий музей» при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління...
Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України iconПоложення про відомчу реєстрацію та перереєстрацію музеїв при закладах освіти системи Міністерства освіти України та зразка Свідоцтва про відомчу реєстрацію музею при закладі освіти системи Міністерства освіти України
Про музеї та музейну справу. Положенням про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв, затвердженого Міністерством культури...
Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України iconДодаток №1 до наказу уон від 02. 02. 2012 №171 Умови проведення обласного конкурсу на кращий музей патріотичного профілю при навчальних закладах Луганської області, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Луганської області, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи