Номенклатура справ загальноосвітнього навчального закладу icon

Номенклатура справ загальноосвітнього навчального закладу
Скачати 329.94 Kb.
НазваНоменклатура справ загальноосвітнього навчального закладу
Дата конвертації12.03.2014
Розмір329.94 Kb.
ТипДокументи

Номенклатура справ загальноосвітнього навчального закладу


Відповідно до пункту 5.1 Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, за­твердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.08.2013 № 1239 (далі — Типова інструкція з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах), номенклатура справ — це обов'язковий для кожного загальноосвітнього навчального закладу систематизований перелік назв (заголовків) справ, що формуються, із зазначенням стро­ків зберігання справ.

Номенклатура справ призначена для:

 • створення єдиної системи формування справ;

 • забезпечення належного обліку документів і справ;

 • забезпечення оперативного пошуку документів за їх зміс­том і видом;

 • визначення строків зберігання справ;

 • оптимізації процесу відбору документів, що мають бути вне­сені до складу Національного архівного фонду України (НАФ).

Види номенклатур справ

Відповідно до Правил роботи архівних підрозділів органів дер­жавної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і орга­нізацій, затверджених наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16 (ідалі — Правила), розрізняють такі три види но­менклатур справ, як:

 • типова;

 • примірна;

 • індивідуальна.

Типова номенклатура справ установлює типовий склад справ для установ, однорідних за характером діяльності, з однаковою структурою, з єдиною системою індексації кожної справи і є нормативним актом.

Типову номенклатуру справ для певної галузі розробляє мініс­терство чи інший центральний орган виконавчої влади за погоджен­ням із Центральною експертно-перевірною комісією Державної ар­хівної служби України.

Примірна номенклатура справ установлює примірний склад справ для установ, навчальних закладів, однорідних за характером діяльності, але різних за структурою, і має рекомендаційний харак­тер. Примірні номенклатури справ можуть розробляти як централь­ні, так і місцеві органи виконавчої влади. Примірну номенклатуру справ обов'язково має погодити місцева експертна комісія відповід­ного державного архіву та затвердити керівник органу, що розробив примірну номенклатуру справ.

Незалежно від того, затверджені типова або примірна номенкла­тури справ чи ні, кожна установа, зокрема й загальноосвітній навчаль­ний заклад, повинна мати індивідуальну номенклатуру справ (ІНС).

^ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Згідно з пунктом 2.4 Правил одним з основних завдань архівного підрозділу органів державної влади чи місце­вого самоврядування є участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ установи, перевіряння відповідності фор­мування документів у справи затвердженій номенклатурі. Отже, до розроблення ІНС загальноосвітнього навчального закладу можна залучати фахівців архівної справи.

Розроблення індивідуальної номенклатури справ

ІНС нашого навчального закладу ми склали за функціональ­ним принципом побудови, тобто за напрямами діяльності праців­ників, визначеними їхніми посадовими обов'язками.

Для належної організації роботи з розроблення ІНС призначи­ли осіб, відповідальних за розроблення номенклатур справ за кон­кретним напрямом діяльності працівників (далі — відповідальні особи, див. Додаток). Ураховуючи те, хто відповідає за розроблення номенклатури справ за конкретними напрямами діяльності праців­ників, та місце зберігання документів у навчальному закладі, в ІНС ми визначили такі розділи, як:

 • Управлінська діяльність;

 • Науково-методична діяльність;

 • Виховна діяльність;

 • Початкова школа;

 • Основна та старша школа;

 • Шкільна бібліотека;

 • Психологічна служба;

 • Медична служба;

 • Адміністративно-господарська служба.

Зведення номенклатур справ за конкретними напрямами діяль­ності працівників у нашому ліцеї здійснює секретар, який є відпові­дальним за організацію діловодства у навчальному закладі. Він складає зведену номенклатуру справ (ЗНС), яку затверджує директор ліцею.


Додаток

Приклад оформлення наказу про складання номенклатури справ


Ліцей № 144 ім. Г. Ващенка

НАКАЗ

12.09.2013 м. Київ № 15


Про складання

номенклатури справ


Відповідно до Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчаль­них закладах усіх типів і форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.08.2013 № 1239, та з метою оновлення систематизації діло­вої документації ліцею, розроблення номенклатур справ за конкретними напряма­ми діяльності працівників

НАКАЗУЮ:

 1. Призначити осіб, відповідальних за розроблення номенклатур справ за кон­кретними напрямами діяльності працівників:

 • управлінська діяльність — Шпильова В. С., секретар;

 • науково-методична діяльність — Шаповал І. М., заступник директора з на­уково-методичної роботи;

 • виховна діяльність — Гедзь О. П., заступник директора з виховної роботи;

 • початкова школа — Волинська С. Г., заступник директора з навчально-ви­ховної роботи;

 • основна та старша школа — Мегедь І. А, заступник директора з навчально- виховної роботи;

 • шкільна бібліотека — Вітичек В. В., бібліотекар;

 • психологічна служба — Позняк Т. В., практичний психолог;

 • медична служба — Мороз Л. І., медична сестра;

 • адміністративно-господарська служба — Остапенко Ю. В., заступник ди­ректора з адміністративно-господарської роботи.

 1. Призначити Шпильову В. С., секретаря, відповідальною за складання зведе­ної номенклатури справ ліцею.

 2. Особам, відповідальним за розроблення номенклатур справ за конкретни­ми напрямами діяльності працівників:

  1. Проаналізувати документацію з усіх питань конкретних напрямів діяль­ності працівників, до 20.10.2013.

  2. Перевірити відповідність назв документів нормативно-правовим актам та визначити строки зберігання документів, до 20.10.2013.

  3. Скласти номенклатури справ за конкретними напрямами діяльності пра­цівників у двох примірниках, до 01.11.2013;

  4. Ознайомити з номенклатурами справ працівників конкретного напряму діяльності, до 10.11.2013.

  5. Подати номенклатури справ за конкретними напрямами діяльності пра­цівників секретарю для зведення, до 15.11.2013.

  6. Забезпечити зберігання документів відповідно до складеної номенклату­ри справ за місцем своєї роботи, доки не мине потреба.

 3. Шпильовій В. С., секретарю:

  1. Проаналізувати номенклатури справ за конкретними напрямами діяль­ності працівників, перевірити відповідність зазначених у них назв документів, строків зберігання документів вимогам нормативно-правових актів, до 01.12.2013.

  2. Включити до зведеної номенклатури справ назви справ, що відображають усі документовані ділянки роботи ліцею, скласти зведену номенклатуру справ у чо­тирьох примірниках, до 10.12.2013.

  3. Погодити зведену номенклатуру справ з комісією навчального закладу з проведення експертизи цінності документів, до 15.12.2013.

  4. Подати зведену номенклатуру справ на затвердження директору ліцею, до 25.12.2013.

 4. Зведену номенклатуру справ ввести в дію з 01.01.2014.

 5. Працівникам ліцею вести ділову документацію з урахуванням вимог норма- тивно-правових актів, постійно.

 6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Директор ліцею Орєхова І. В. Орєхова


Відмітка про ознайомлення працівників із наказом


Номенклатури справ за конкретними напрямами діяльності працівників складаємо на підставі вивчення документів з усіх пи­тань певних напрямів діяльності працівників.

Щоб уніфікувати порядок розроблення номенклатур справ за конкретними напрямами діяльності працівників та полегшити ро­боту відповідальним особам, ми розробили пам'ятку щодо скла­дання номенклатури справ навчального заклад}^* та довели їх до ві­дома відповідальних осіб.

Номенклатури справ за конкретними напрямами діяльності пра­цівників відповідальні особи розробляють до 15 листопада, оскільки пунктом 231 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місце­вих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міні­стрів України від 30.11.2011 № 1242, визначено, що номенклатура справ структурного підрозділу розробляється не пізніше 15 листопада поточ­ного року посадовою особою, відповідальною за діловодство у струк­турному підрозділі, із залученням фахівців, які працюють в підрозділі.

Номенклатури справ за конкретними напрямами діяльності працівників відповідальні особи складають у двох примірниках, один із яких передають особі, відповідальній за розроблення ЗНС (зведена номенклатура справ).

Протягом грудня особа, відповідальна за розроблення ЗНС, ана­лізує номенклатури справ за конкретними напрямами діяльності працівників: перевіряє відповідність зазначених назв документів, строків зберігання документів вимогам нормативно-правових актів.

До ЗНС включаємо назви справ, що відображають усі докумен­товані напрями роботи навчального закладу.

^ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! До ЗНС не слід включати друковані видання, довідники (зокрема й телефонні), бюлетені, реферативні журна­ли, експрес-інформацію.

ЗНС ліцею оформлюємо відповідно до примірної форми номен­клатури справ загальноосвітнього навчального закладу, наведеної у додатку 8 до Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах.


^ Титульний аркуш ЗНС оформлюємо відповідно до форми ти­тульного аркуша примірної номенклатури справ, наведеної у до­датку 3 до Методичних рекомендацій з розроблення галузевих пе­реліків документів та типових (примірних) номенклатур справ, схвалених на засіданні Нормативно-методичної комісії Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Державної архівної служби України (протокол від 18.12.2012 № 5), на стандартному аркуші паперу формату А4.

ЗНС схвалює комісія навчального закладу з проведення екс­пертизи цінності документів та затверджує директор ліцею.

У графі «Примітка» ЗНС упродовж року, на який складена ЗНС, робимо позначки про включення нових справ, про перехідні справи, про посадових осіб, відповідальних за формування справ, про пере- дання справ в архів навчального закладу або іншим установам для продовження ведення справ.

^ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У ЗНС може бути передбачене запровадження однієї справи з грифом «Для службового користування», якщо в ді­яльності навчального закладу створюють небагато документів із цим грифом. Строк зберігання такої справи не встановлюють, а у відповідній графі ЗНС роблять позначку «ЕПК».

У кінці року особа, відповідальна за розроблення ЗНС, обов'язково закриває ЗНС підсумковим записом.

ЗНС складаємо у чотирьох примірниках:

 • перший — недоторканний, зберігаємо у навчальному закладі;

 • другий — використовуємо як робочий примірник;

 • третій — для передання до архіву з метою контролю за формуванням справ у навчальному закладі;

 • четвертий — надсилаємо до архівного відділу, в зоні комп­лектування якого перебуває навчальний заклад, або орга­ну вищого рівня, з яким погоджувалася ЗНС.

^ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Кожен із чотирьох примірників ЗНС повинен мати гриф погодження з відповідною архівною установою, бути пронумерованим, прошитим та скріпленим печаткою.

ЗНС погоджуємо з відповідним державним архівом або орга­ном вищого рівня один раз на п'ять років або невідкладно в разі іс­тотних змін у власності майна, структурі, функціях та характері ро­боти навчального закладу.

Витяги з відповідних розділів затвердженої ЗНС передаємо відповідальним особам для використання у роботі.

ЗНС та номенклатури справ за конкретними напрямами діяль­ності працівників не пізніше грудня переглядаємо й уточнюємо. Піс­ля внесення змін їх передруковуємо, а директор ліцею затверджує ці документи. Доопрацьовані номенклатури справ уводимо в дію з 1 січня нового року.

До складання ІНС слід поставитися відповідально, оскільки вона не лише визначає документообіг у загальноосвітньому навчальному закладі на діловодний рік, а й встановлює порядок та строки збері­гання усіх справ і документів, створених у ньому.


^ Складання номенклатури справ навчального закладу

Пам'ятка

 • Номер індексу справи складають із порядкових номерів розділу та підроз­ділу розділених дефісом.

 • Заголовок справи (тому частини) має чітко у стислій узагальненій формі відображати склад і зміст документів справи.

 • Не можна вживати у заголовках справ неконкретні формулювання, зокрема такі, як: різні матеріали, загальне листування, вхідна кореспонденція, вихід­на кореспонденція тощо, а також вставні слова і складні синтаксичні звороти.

 • Назви заголовків справи можуть містити такі елементи:

 • назва виду справи (листування, журнал, книга тощо) чи виду докумен­тів у справі (накази, протоколи, акти тощо);

 • автор документів (найменування установи, закладу);

 • кореспондент або адресат (найменування установи, до якої адресовані або від якої надійшли документи);

 • короткий зміст документів справи (питання, з якого формують справу);

 • дата (період), дцякої належать документи справи;

 • вказівки на наявність копій документів у справі (за потреби).

 • У заголовках особових та інших справ, що містять документи з одного пи­тання, пов'язані послідовністю ведення процедур діловодства, слід вико­ристовувати термін «справа», наприклад: «Особова справа».

 • У заголовках справ, що містять документи з одного питання, не пов'язані послідовністю ведення процедур діловодства, слід застосовувати термін «документи», а після нього в дужках зазначити основні види документів справи, наприклад: «Документи (плани, анкети, довідки) про проведення стану діловодства у навчальному закладі».

 • Термін «документи» також використовують у заголовках справ, що містять документи-додатки до будь-якого нормативно-правового акта або розпо­рядчого документа навчального закладу.

 • У заголовках справ, призначених для групування документів одного виду, зазначають вид документа у множині та автора документів, наприклад: «Протоколи засідань педагогічної ради навчального закладу».

 • У заголовках справ, що містять листування з одним кореспондентом, за­значають кореспондента і короткий зміст документів, наприклад: «Листу­вання з управлінням освіти Шевченківської районної у місті Києві держав­ної адміністрації щодо реорганізації навчального закладу».

 • У заголовках справ, що містять листування з кореспондентами, однорід­ними за характером діяльності, таких кореспондентів не перелічують, а зазначають узагальнено: «Листування з навчальними закладами щодо проведення експериментальної діяльності».

 • У заголовках справ, що містять листування з різними кореспондентами, ко­респондентів не зазначають, а вказують зміст листування, наприклад: «Лис­тування про організацію експериментальної роботи у навчальному закладі».

 • У заголовках справ, що містять планово-звітну документацію, зазначають період (місяць, квартал, півріччя, рік), в якому заплановано створення до­кументів, або період їх фактичного виконання, наприклад: «Звіт про вико­ристання бюджетних коштів навчальним закладом за 2012/2013 навчаль­ний рік».

 • Під час розміщення заголовків справ у розділах номенклатури справ необхід­но також враховувати важливість документів та їх взаємозв'язок.

 • Відомості про кількість справ (томів, частин) у номенклатурі справ зазна­чають наприкінці діловодного року, перед тим, як внести підсумковий за­пис про кількість справ.

 • У графі «Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за пере­ліком» зазначають строки зберігання справ, номери статей за Переліком типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та органі­зацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим нака­зом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 587/5 (далі— Перелік).

 • Строк зберігання документів, не зазначених у Переліку, визначають за Ти­повою інструкцією з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти

і науки України від 28.08.2013 № 1239 (далі — Типова інструкція).

 • Строк зберігання документів і справ, не зазначених у Типовій інструкції та в Переліку, встановлює комісія навчального закладу з проведення експер­тизи цінності документів.

 • У графі «Примітка» роблять позначки, зокрема, про:

 • умови закінчення строків зберігання документів і справ;

 • перехідні справи;

 • справи, що ведуть в електронній формі;

 • посадових осіб, відповідальних за формування справ;

 • про передачу справ до архіву загальноосвітнього навчального чи до архіву інших установ.

 • У графі «Примітка» також зазначають відповідно до якого нормативно- правового акта встановлено строк зберігання документів.^ Оформлення заголовків справ, визначення строків зберігання документів із зазначенням номерів статей у номенклатурі справ загальноосвітнього навчального закладу

Пам’ятка

Розділи: «Організація системи управління», «Робота з кадрами»


Заголовок справи (тому, частини)


Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка


^ ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Організація розпорядчої діяльності

Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України Укази, розпорядження Президента України Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України

Доки не мине потреба, ст. 1, 2
Доручення державних органів, органів місцевого самоврядування

Доки не мине потреба, ст. 6
Депутатські запити, звернення та документи з їх виконання

5 р.,

ст. 8
Постанови, рішення, рекомендації, протоколи засідань постійно діючих наукових, науково-технічних, експертних, методичних, педагогічних, консультативних та інших комітетів, рад комісій, робочих груп

Доки не мине потреба, ст. 14
Накази, розпорядження Міністерства освіти і науки України

Накази, розпорядження органів управління освітою Розпорядження органів виконавчої влади

Надіслані до відома — доки не мине потреба, ст. 16

Про короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв'язку з навчанням —

5 р., ст. 16
Правила, положення, регламенти, інструкції, методичні вказівки та рекомендації

До заміни новими, ст. 20
Листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування з основних питань діяльності

5 р., ст. 22
Листування про організацію роботи постійно діючих наукових, науково-технічних, експертних, методичних, педагогічних, консультативних та інших комітетів, рад, комісій, робочих груп

Зр., ст. 25

Після

затвердження

^ Організаційні основи управління

Статут навчального закладу

До ліквідації закладу, ст.28
Штатний розпис

75 р., ст. 37
Проекти штатних розписів та документи (довідки, пропозиції, висновки) з їх розроблення

Зр., ст. 38
Типові кваліфікаційні вимоги, посадові інструкції

До заміни новими, ст. 42
Посадові та робочі інструкції працівників навчального закладу

5 р., ст. 43

Після заміни новими

Документи (аналітичні огляди, довідки, доповіді, доповідні записки) з основної діяльності навчального закладу, що подаються в органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

До ліквідації закладу, ст. 44

3 адміністративно- господарських та оперативних питань — 5 р.

Документи (умови, положення, програми, довідки, доповідні записки, звіти, відгуки) про проведення творчих, наукових, інших професійних конкурсів, змагань та оглядів

5 р., ст. 64

Якщо

проводиться у навчальному закладі —10 р.

Вітальні листи, телеграми з приводу ювілейних дат колективів та окремих осіб

1р., ст. 67
Листування про встановлення виробничих, наукових, культурних зв'язків між навчальними закладами, з іншими організаціями

Зр., ст. 70
^ Організація контролю

Документи (програми, доповідні записки, довідки, акти, висновки, звіти) про перевірку виконання рішень колегій, наказів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів управління освітою

Доки не мине потреба, ст. 75
Документи (акти, доповідні записки, довідки) комплексних перевірок навчального закладу з основних питань діяльності

Юр., ст. 76
Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних та контрольних перевірок окремих напрямів діяльності навчального закладу

5 р.,

ст. 77
Документи (акти, постанови, рішення, довідки, доповідні та пояснювальні записки, висновки, листи) службових розслідувань

5 р., ст. 80

Після винесення рішення

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян та документи (листи, довідки, акти) з їх розгляду

5 р., ст. 82

У разі

неодноразового звернення — 5 р. після останнього розгляду

^ Правове забезпечення управління

Документи (постанови, рішення, приписи, акти, висновки, запити, довідки, листи) з питань дотримання норм законодавства, вирішення

конфліктів, спорів та інших правових питань

5 р.,

ст. 88
Листування про адміністративні стягнення

1р., ст. 101
^ Організація діловодства та архівного зберігання документів

Документи (доповідні записки, довідки, програми, акти) про стан діловодства й архівної справи, впровадження інформаційних технологій, захист інформації

5 р., ст. 113
Договори, угоди з архівними установами, іншими організаціями з питань архівної справи та діловодства

5 р., ст. 114

Після закінчення строку дії договору

Документи (акти, довідки) про перевірку стану діловодства у структурних підрозділах навчального закладу

1р., ст. 116

Після наступної перевірки

Акти про знищення зіпсованих бланків; документів суворої звітності, печаток; штампів

Зр., ст. 119
Журнал обліку бланків суворої звітності

Зр., ст. 127
^ ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ, ЦІНОУТВОРЕННЯ

Поточне планування

Річний план роботи

5 р., ст. 157
Плани роботи постійно діючих наукових, експертних,

методичних, педагогічних, консультативних та інших комітетів, рад, комісій

5 р.,

ст. 160
^ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Організація праці, продуктивність праці, трудова дисципліна

Колективний договір

До ліквідації закладу, ст. 395
Правила внутрішнього розпорядку

ір., ст. 397

Після заміни новими

Документи (доповідні записки, акти, листи) про порушення правил внутрішнього розпорядку

1р.,

ст. 398
Документи (заяви, доповідні записки, довідки, протоколи, рекомендації) про розв'язання трудових конфліктів

5 р., ст. 400
Документи (характеристики, відомості, повідомлення, акти, доповідні записки, довідки, листи) про трудову дисципліну

Зр., ст. 403
Табель обліку використання робочого часу

ір., ст. 408
Журнал проведення атестації з техніки безпеки

5 р.,

ст. 483
^ РОБОТА З КАДРАМИ

Приймання, розподіл, переміщення та облік кадрів

Документи (листки з обліку кадрів, заяви, подання, доповідні та пояснювальні записки, довідки, обхідні листки) до наказів з кадрових питань (особового складу), що не увійшли до складу особових справ

3 р.,

Ст. 491
Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, копії особистих документів, характеристики, листки з обліку кадрів)

75 р., ст. 493

Після звільнення

Особові справи учнів

Зр.,

ст. 494

Після закінчення навчального закладу або вибуття учнів

Особові справи (картки обліку, приймання, переміщення та звільнення) осіб, які працюють за сумісництвом

75 р., ст. 495

Після звільнення

Документи (анкети, копії дипломів, заяви, дозволи), що є підставою для наказів з кадрових питань (особового складу), — Зр.

Характеристики працівників, які не мають особових справ

Доки не мине потреба, ст. 498
Документи (листки з обліку кадрів, анкети, автобіографії, заяви) осіб, не прийнятих на роботу

1 р..

, ст. 500
Протоколи засідань комісій з встановлення трудового стажу для виплати надбавок за вислугу років та документи (подання, довідки, анкети) до них; стажові книги

10р., ст. 501

За відсутності наказів про встановлення надбавок — 75 р.

Довідки про наявність вакантних посад

1р., ст. 507
Оригінали особистих документів офіційного походження (дипломи, атестати, посвідчення, свідоцтва, трудові книжки)

До запитання, не затребувані — не менше 50 р., ст. 508
Учнівські квитки

5 р., ст. 509

Після закінчення

навчального

закладу

Посвідчення, повідомлення до них про прибуття на роботу молодих спеціалістів

Зр., ст. 513
Посвідчення про відрядження

5 р., ст. 514
Документи (графіки, заяви, відомості) про надання та використання щорічних, творчих, соціальних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати

ір.,

ст. 515
Заяви про надання додаткових відпусток у зв'язку з навчанням

іР., ст. 516

Після закінчення

навчального

закладу

Копії довідок, виданих працівникам про стаж і місце роботи, заробітну плату тощо

Зр., ст. 517
Листування з питань підтвердження трудового стажу працівників

5 р., ст. 519
Списки:

 • тимчасових працівників

 • кандидатів на висування за посадою (резерв)

 • учнів

 • тих, що вступають до навчальних закладів

 • тих, що екзаменуються, та учнів, які склали перевідні іспити

 • тих, що пройшли атестацію

 • військовозобов'язаних


75 р.,

5 р.,

10р.1,


1р.,

Зр.,

5 р.2,

Зр.2, ст. 525

За відсутності наказів про зарахування, відрахування, випуск, а також особових справ — 75 р.

2Після звільнення

Журнали обліку видачі трудових книжок і вкладок до них

50 р., ст. 530
Книги (журнали) реєстрації видачі атестатів, свідоцтв, посвідчень про закінчення навчальних закладів

50 р., ст. 531
Журнали обліку видачі посвідчень про відрядження

5 р.,

ст. 533

Після закінчення журналу

^ Підготовка кадрів, підвищення їх кваліфікації

Документи (плани, довідки, обгрунтування, листи) про відкриття екстернатної форми навчання

5 р.,

ст. 544
Протоколи, стенограми засідань комісій з набору учнів до навчальних закладів:

 • тих, що прийняті до навчальних закладів

 • тих, що не прийняті до навчальних закладів

1р.,

ст. 545

1Після закінчення навчального закладу або вибуття з нього

Документи (доповідні записки, довідки, звіти, відомості) про хід приймання учнів до навчальних закладів

Зр.,

ст. 548
Класні журнали, журнали відвідування занять учнями

5 р.,

ст. 590
Відомості обліку відвідування занять учнями

1р.,

ст. 591
Відомості й документи, які підтверджують причини пропуску занять учнями

1 р-.

ст. 592
Документи (доповідні й пояснювальні записки, довідки, листи) про виключення, поновлення, переведення учнів із навчальних закладів

10р., ст. 598
Документи (акти, доповідні записки, відомості, листи) про обладнання навчальних лабораторій, кабінетів, май­стерень навчальних закладів, забезпечення навчальни­ми програмами, навчальною і методичною літературою, навчальними аудіовізуальними посібниками

Зр.,

ст. 599
Листування про приймання і зарахування учнів до навчальних закладів

Зр., ст. 620
Листування про проведення днів відкритих дверей, лекцій, виїздів до шкіл, інших заходів щодо залучення учнів у навчальні заклади, заходів з профорієнтаційної роботи

Зр., ст. 621
Листування про розподіл молодих спеціалістів

Зр.,

ст. 621
^ Проведення атестації і встановлення кваліфікації

Протоколи засідань, рішення атестаційних комісій

5 р.,

ст. 636
Документи (характеристики, атестаційні анкети, висновки тощо) про проведення атестацій і встановлення кваліфікації

75 р.,

ст. 637

Зберігаються в особових справах.

Ті, що не увійшли до особових справ, — 5 р.

Списки членів атестаційних комісій

5 р.,

ст. 639
Графіки проведення атестації

1р.,

ст. 640
Заяви про незгоду з рішеннями атестаційних і кваліфікаційних комісій та документи (довідки, висновки) про їх розгляд

5 р., ст. 641
^ Нагородження, присвоєння почесних звань, присудження премій

Документи (подання, клопотання, характеристики, автобіографії, особові листки з обліку кадрів, витяги з рішень тощо) про представлення до нагородження державними, відомчими нагородами, присвоєння почесних звань, присудження премій

75 р.,

ст. 654
Документи (методичні вказівки, переліки нагород) про оформлення представлення працівників до нагородження

До заміни новими,

ст. 656
Листування з державними органами, органами місцевого самоврядування, організаціями вищого рівня, профспілковими органами про нагородження працівників, присвоєння почесних звань, присудження премій

5 р.,

ст. 657
Списки осіб, нагороджених державними та іншими нагородами, почесними званнями, преміями

75 р.,

ст. 658

Примітка. Складено відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків збе­рігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 587/5 (із змінами). Підготувала Алла ДАВИДОВИМ, головний спеціаліст відділу експериментальної педагогіки та управління освітою департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.Схожі:

Номенклатура справ загальноосвітнього навчального закладу iconТипова посадова інструкція бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу
Бібліотекар загальноосвітнього навчального закладу підпорядкований безпосередньо завідувачу бібліотеки
Номенклатура справ загальноосвітнього навчального закладу iconМетодичні рекомендації Христинівський райметодкабінет Орієнтовний перелік основних наказів керівника загальноосвітнього навчального закладу серпень
Про розподіл обов’язків між адміністрацією загальноосвітнього навчального закладу
Номенклатура справ загальноосвітнього навчального закладу iconПро затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу з метою методичної допомоги керівникам загальноосвітніх
Затвердити Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу, погоджений з Міністерством праці та соціальної політики
Номенклатура справ загальноосвітнього навчального закладу iconПро затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу з метою методичної допомоги керівникам загальноосвітніх
Затвердити Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу, погоджений з Міністерством праці та соціальної політики
Номенклатура справ загальноосвітнього навчального закладу iconПрограма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу
Розділ І. Загальна характеристика загальноосвітнього навчального закладу
Номенклатура справ загальноосвітнього навчального закладу iconПрограма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу
Розділ І. Загальна характеристика загальноосвітнього навчального закладу
Номенклатура справ загальноосвітнього навчального закладу iconПоложення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу
До збірки включено основні законодавчо-нормативні документи та методичні рекомендації необхідні для роботи шкільної бібліотеки
Номенклатура справ загальноосвітнього навчального закладу iconПоложення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу
До збірки включено основні законодавчо-нормативні документи та методичні рекомендації необхідні для роботи шкільної бібліотеки
Номенклатура справ загальноосвітнього навчального закладу iconТипова посадова інструкція бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу типова посадова інструкція бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу (в якості моделі для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)
Бібліотекар загальноосвітньою навчального закладу підпорядкований безпосередньо завідувачу бібліотеки
Номенклатура справ загальноосвітнього навчального закладу iconПоложення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, що додається
Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи