Постанова кабiнету мiнiстрiв україни вiд 29 сiчня 2003 p. №141 236 Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту Вiдповiдно icon

Постанова кабiнету мiнiстрiв україни вiд 29 сiчня 2003 p. №141 236 Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту Вiдповiдно
НазваПостанова кабiнету мiнiстрiв україни вiд 29 сiчня 2003 p. №141 236 Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту Вiдповiдно
Сторінка1/10
Дата конвертації13.03.2014
Розмір1.85 Mb.
ТипПостанова
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ПОСТАНОВА

КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

вiд 29 сiчня 2003 p. № 141

236 Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту

Вiдповiдно до статтi 35 Закону України “Про автомобiльний транспорт” Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

1. Внести до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 1997 p. № 176 (Офiцiйний вiсник України, 1997 p., число 8, с. 142), змiни, виклавши їх у новiй редакцiї (додаються).

^ 2. Уповноважити Мiнiстерство транспорту давати роз’яснення щодо застосування Правил.

3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, пункт 19 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 1999 p. №1919 (Офiцiйний вiсник України, 1999 p., № 42, ст. 2096).

4. Мiнiстерству транспорту привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цiєю постановою.

Прем’єр-мiнiстр України 
^ В. ЯНУКОВИЧ


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 18 лютого 1997 p. № 176
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 сiчня 2003 р. № 141)

^ ПРАВИЛА
надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту


I. Загальнi положення

1. Цi Правила визначають порядок здiйснення мiських, примiських, мiжмiських i мiжнародних перевезень пасажирiв, багажу, ручної поклажi та посилок, перевезень органiзованих груп дiтей i туристiв, а також обслуговування громадян на автостанцiях, автовокзалах i є обов’язковими для виконання пасажирськими перевiзниками та автостанцiями (автовокзалами) всiх форм власностi, замовниками транспортних перевезень, водiями та пасажирами.

^ 2. У цих Правилах наведенi нижче поняття вживаються в такому значеннi:

автопавiльйон — споруда на зупинцi для короткочасного перебування пасажирiв;

багаж — вантаж вагою понад 30 кiлограмiв, що перевозиться пасажиром;

багажна квитанцiя — офiцiйна розписка, яка пiдтверджує прийняття вантажу для перевезення;

бронювання мiсця — закрiплення мiсця за пасажиром, яке гарантує придбання квитка на проїзд;

вантаж — усi предмети з моменту їх прийняття для перевезення до видачi одержувачу;

вантажопасажирський автомобiль — автомобiль, який за своєю конструкцiєю та обладнанням призначений для перевезення як пасажирiв, так i вантажу;

графiк руху — вiдомостi про час i послiдовнiсть виконання рейсу;

диспетчер — особа, яка регулює перевезення пасажирiв автобусами на маршрутах загального користування чи роботу таксi;

замовник транспортних послуг — юридична або фiзична особа, яка замовляє транспортнi послуги;

замовник перевезень — урядовий орган державного управлiння в галузi автомобiльного транспорту, виконавчий орган сiльської, селищної, мiської ради, районнi та обласнi держадмiнiстрацiї;

збiр — плата, яку вносить пасажир за наданi перевiзником та автостанцiєю послуги;

iнтервал руху — промiжок часу мiж вiдправленнями автобусiв;

квиток — документ, який надає пасажиру право на користування автомобiльним транспортом;

керiвник групи — особа, яка очолює органiзовану групу дiтей пiд час поїздки;

кондуктор — особа, яка збирає плату за проїзд i забезпечує дотримання пасажирами правил автомобiльних перевезень;

контролер — особа, яка здiйснює контроль за оплатою проїзду, перевезенням багажу пасажирами i додержанням ними вимог цих Правил;

мережа таксомоторних стоянок — територiально визначена сукупнiсть спецiально обладнаних стоянок для наймання громадянами таксi;

оборотний рейс — рух автобуса вiд початкової до кiнцевої зупинки маршруту i у зворотному напрямку;

органiзована група дiтей — належно впорядкована група (певна кiлькiсть) дiтей, якi здiйснюють спiльну поїздку автобусом за певним маршрутом;

паспорт маршруту — реєстрацiйний документ, що мiстить вiдомостi про маршрут, його схему, графiк руху тощо;

перевезення маятниковi — перевезення групи пасажирiв, що здiйснюються у визначений строк з територiї однiєї держави до мiсця тимчасового перебування на територiї iншої держави з наступним поверненням групи автобусом того ж перевiзника в державу її початкового вiд’їзду;

перевезення нерегулярнi — перевезення, умови здiйснення яких визначаються в кожному окремому випадку за погодженням мiж замовником i перевiзником;

перевезення регулярнi — перевезення за визначеними та узгодженими маршрутами i розкладами руху;

пасажирський перевiзник — суб’єкт пiдприємницької дiяльностi, який вiдповiдно до законодавства та одержаної лiцензiї надає послуги за договором про перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом загального користування;

перон — частина територiї автостанцiї, на якiй здiйснюється посадка та висадка пасажирiв;

платформа — частина перону (рiвний пiдвищений майданчик), бiля якого зупиняється автобус для здiйснення посадки та висадки пасажирiв;

посилка — переданий громадянином перевiзниковi вантаж, перевезення якого здiйснюється автомобiльним транспортом без участi громадянина;

рейс — рух автобуса вiд початкової до кiнцевої зупинки маршруту;

розклад руху — сукупнiсть графiкiв руху автобусiв за маршрутом загального користування;

ручна поклажа — вантаж вагою до 30 кг, що перевозиться пасажиром;

станцiйний розклад руху — сукупнiсть графiкiв руху автобусiв, якi вiдправляються з автостанцiї (автовокзалу);

схема маршруту — графiчне зображення маршруту умовними знаками;

таксометр — реєстратор розрахункових операцiй, яким оснащується таксi для надання пасажиру iнформацiї щодо оплати поїздки;

технологiчний процес надання послуг автостанцiєю (автовокзалом) — цiлеспрямованi послiдовнi дiї з обслуговування пасажирiв i водiїв на автостанцiї (автовокзалi);

транспортна мережа — сукупнiсть лiнiй транспортних сполучень, якими здiйснюються пасажирськi перевезення;

транспортнi послуги — дiяльнiсть, пов’язана iз задоволенням потреб населення в перевезеннях;

трафарет — покажчик iнформацiї для пасажирiв про маршрут;

формуляр — документ, який визначає порядок виконання мiжнародних нерегулярних та маятникових перевезень, мiстить програму поїздки i список пасажирiв.

3. Внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом здiйснюються вiдповiдно до цих Правил та iнших актiв законодавства за умови одержання пасажирськими перевiзниками в установленому порядку спецiальних дозволiв (лiцензiй).

^ 4. Порядок i умови органiзацiї перевезень пасажирiв та вантажу згiдно з вимогами цих Правил визначаються Мiнтрансом.

5. Пiдприємства транспорту та iншi пасажирськi перевiзники надають послуги на пiдставi державних контрактiв, державних замовлень i договорiв про перевезення пасажирiв з урахуванням економiчної ефективностi провiзних можливостей транспорту.

6. Не допускаються до перевезення пасажирським автомобiльним транспортом загального користування:

вантажi з вибуховими, отруйними, вогненебезпечними, їдкими, сморiдними, наркотичними та iншими небезпечними речовинами, а також тi, що можуть забруднити транспортний засiб, одяг пасажирiв;

зброя, крiм випадкiв, передбачених законодавством;

тварини, крiм обумовлених цими Правилами випадкiв.

7. Пасажирськi перевiзники, водiї та особи, дiяльнiсть яких пов’язана з наданням транспортних послуг, повиннi мати вiдповiднi знання в обсязi, що визначається Мiнтрансом.

8. Транспортнi засоби повиннi вiдповiдати вимогам безпеки, охорони працi та екологiї, державним стандартам, мати вiдповiдний сертифiкат, бути в належному технiчному i санiтарному станi та укомплектованi вiдповiдно до вимог Правил дорожнього руху.

9. Пiд час довготривалих перевезень розклад руху автобуса повинен складатись таким чином, щоб на промiжних пунктах маршруту пасажири могли забезпечуватись доброякiсною питною водою, харчуванням та одержувати можливiсть задоволення iнших бiологiчних потреб.

^ 10. Умови i порядок страхування пасажирiв та вантажу визначаються законодавством.

11. Iнформацiйне забезпечення перевезень пасажирiв повинне здiйснюватися з додержанням вимог законодавства про мови.

^ II. Перевезення пасажирiв i вантажу

Види послуг, що надаються при перевезеннi пасажирiв

12. Пасажирським автомобiльним транспортом загального користування надаються послуги з перевезення пасажирiв, ручної поклажi, багажу i посилок вiд мiсця посадки до мiсця призначення.

13. Автостанцiями (автовокзалами) надаються обов’язковi послуги з продажу квиткiв населенню на проїзд i перевезення багажу та користування:

iнформацiєю;

залом чекання поїздки;

залом продажу квиткiв;

громадськими вбиральнями;

iншими примiщеннями.

Пасажирським перевiзникам надаються обов’язковi послуги з:

контролю спорядження та санiтарного стану автобуса;

органiзацiї побутового обслуговування водiїв;

органiзацiї посадки пасажирiв в автобус;

регулювання руху автобусiв;

надання мiсць для вiдстою автобусiв на територiї автостанцiї (автовокзалу);

користування кiмнатою короткострокового вiдпочинку;

iнформування водiїв щодо безпеки дорожнього руху.

Пасажирський перевiзник укладає з власником автостанцiї (автовокзалу) договiр про продаж квиткiв i надання обов’язкових послуг. Договiр повинен передбачати вiдповiдальнiсть пасажирського перевiзника, власника автостанцiї (автовокзалу) за невиконання чи неналежне виконання умов договору, несвоєчаснiсть розрахункiв за виконанi ними роботи. Форми типових договорiв затверджуються Мiнтрансом.

За надання обов’язкових послуг автостанцiй та автовокзалiв з осiб, якi придбавають проїзнi квитки, справляється вiдповiдно автостанцiйний чи автовокзальний збiр, розмiр якого визначається калькуляцiєю пов’язаних з наданням цих послуг витрат та кiлькiстю пасажирiв, що ними скористалися, i не може перевищувати встановленого граничного рiвня.

Державне регулювання автостанцiйного чи автовокзального збору та встановлення його граничного рiвня, збору за додатковi послуги автостанцiй (автовокзалiв) i плати пасажирських перевiзникiв за обов’язковi послуги здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

14. Автостанцiями (автовокзалами) населенню можуть надаватися додатковi послуги з:

попереднього продажу квиткiв;

бронювання мiсць;

замовлення квиткiв за телефоном;

замовлення таксi (звичайного, строкового, нiчного);

замовлення автобуса;

переоформлення квиткiв;

зберiгання багажу та ручної поклажi;

замовлення квиткiв для поїздки з iншого мiста;

вiдпочинку в готелi автостанцiї;

одержання iнформацiї у довiдковому бюро;

доставки квиткiв додому.

Перелiк додаткових послуг автостанцiї (автовокзалу), що надаються громадянам та пасажирським перевiзникам, визначається їх класом i вноситься до їх статуту (положення).

За надання додаткової послуги справляється збiр, розмiр якого визначається калькуляцiєю пов’язаних iз наданням послуги витрат i кiлькiстю пасажирiв, що нею скористалися.

Попереднiй продаж квиткiв здiйснюється бiльше нiж за добу до вiдправлення автобуса.

Бронювання мiсць здiйснюється за телефоном або за особистим зверненням замовника не пiзнiше нiж за одну годину до вiдправлення автобуса.

Замовлення квиткiв за телефоном передбачає їх доставку за названою замовником адресою або придбання квиткiв у касi в межах узгодженого з ним часу.

Звичайне замовлення таксi передбачає виконання замовлення в межах узгодженого iз замовником часу, строкове — протягом 30 хвилин з моменту його прийняття.

Переоформлення квиткiв передбачає їх замiну на iншi за бажанням пасажира та за наявностi вiльних мiсць.

Населенню можуть надаватися iншi види додаткових послуг.

Автобуснi перевезення

15. Замовник перевезень оголошує та проводить конкурс для визначення перевiзника, автобуси якого будуть обслуговувати маршрут.

Переможець конкурсу протягом строку, встановленого замовником перевезень:

розробляє розклад руху автобусiв i схему маршруту;

складає паспорт маршруту i погоджує його з мiсцевим органом Державтоiнспекцiї;

подає паспорт маршруту замовнику перевезень для затвердження.

Замовник перевезень присвоює маршруту номер, затверджує паспорт i повертає його пасажирському перевiзнику.

Вiдкриття маршруту проводиться за розпорядженням замовника перевезень про початок перевезення пасажирiв.

Рiшення щодо продовження, скорочення маршруту, часткової змiни шляху прямування автобусiв приймаються замовниками перевезень.

Форма, змiст, порядок складання та ведення паспорта маршруту визначаються Мiнтрансом.

Iнформацiя про вiдкриття i закриття маршруту та змiни в розкладi руху повiдомляється через засоби масової iнформацiї, розмiщується на зупинках i автостанцiях (автовокзалах).

16. Затвердження маршрутiв i розкладiв руху автобусiв покладається на замовника перевезень. Замовником перевезень залежно вiд виду автобусного маршруту загального користування може бути:

виконавчий орган сiльської, селищної, мiської ради — на мiських автобусних маршрутах загального користування;

районна держадмiнiстрацiя — на примiських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межi територiї району;

Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим чи обласна держадмiнiстрацiя — на примiських автобусних маршрутах загального користування, що виходять за межi територiї району, але не виходять за межi територiї Автономної Республiки Крим чи областi, та на внутрiшньообласних маршрутах загального користування;

урядовий орган державного управлiння в галузi автомобiльного транспорту — на мiжобласних i мiжнародних автобусних маршрутах загального користування.

Умови та маршрут перевезення пасажирiв у примiському i мiжмiському сполученнi (у межах Київської областi), пунктом призначення якого є столиця України — м. Київ, погоджуються з Київською мiською радою.

^ 17. Пасажирський перевiзник зобов’язаний ознайомити водiя з паспортом маршруту та забезпечити його схемою маршруту i розкладом руху.

18. За договором перевезення пасажирський перевiзник зобов’язується безпечно перевезти пасажира до пункту призначення, а в разi здавання ним багажу — доставити до пункту призначення багаж та видати його пасажиру або уповноваженiй ним особi, а пасажир зобов’язується внести установлену плату за проїзд, а в разi здавання багажу — плату за його перевезення. У разi здавання громадянином посилки пасажирський перевiзник зобов’язується доставити її до пункту призначення i видати уповноваженiй громадянином особi, а громадянин зобов’язується внести установлену пасажирським перевiзником плату.

^ 19. Пасажирський перевiзник здiйснює перевезення пасажирiв за квитками, форма яких затверджується в установленому законодавством порядку.

20. Перевiзник повинен забезпечити режим працi та вiдпочинку водiїв згiдно iз законодавством.

21. Максимально дозволена кiлькiсть пасажирiв для перевезення в автобусi визначається у паспортi заводу-виготовлювача та нормативно-правовими актами Мiнтрансу.

22. Пасажири повиннi одержувати чiтку i своєчасну iнформацiю про назви зупинок, можливi пересадки, оплату проїзду тощо.

Розмiщення вiзуальної iнформацiї здiйснюється на автобусах:

мiських та примiських маршрутiв: на передньому трафаретi — номер маршруту i назва початкової та кiнцевої зупинки; на боковому — додатково назви основних промiжних зупинок (у чотиридверному автобусi встановлюється один боковий трафарет бiля заднiх вхiдних дверей); на задньому — номер маршруту; у разi здiйснення перевезень в експресному режимi руху та в режимi маршрутного таксi на передньому i боковому трафаретах над номером маршруту та назвою зупинок — напис вiдповiдно червоною фарбою “Експрес”, чорною — “Маршрутне таксi”. На передньому трафаретi вантажопасажирського автомобiля — напис чорною фарбою “Вантажопасажирський”;

мiжмiських та мiжнародних маршрутiв: на передньому i боковому трафаретах — назва початкової та кiнцевої зупинки (у разi здiйснення мiжнародних перевезень iнформацiя подається двома мовами у два рядки: верхнiй — українською, нижнiй — мовою держави, до якої здiйснюються перевезення).

Вихiд чи вхiд або вхiд та вихiд пасажирiв з автобуса позначається спецiальними знаками (написами).

У салонi автобуса розмiщується така iнформацiя:

витяг iз цих Правил;

позначення входу та виходу;

напис про розмiр штрафу за безквитковий проїзд i перевезення неоплаченого багажу;

позначення мiсць розташування аварiйних виходiв iз зазначенням способу їх вiдкривання, вогнегасника, аптечки та кнопки екстреної зупинки;

написи “Не палити”, “Мiсця для пасажирiв з дiтьми та iнвалiдiв” (на мiських та примiських маршрутах);

вiдомостi про пасажирського перевiзника та страховика (найменування, адреса, телефон);

нумерацiя мiсць при здiйсненнi мiжмiських i мiжнародних перевезень.

Розмiри та освiтлення iнформацiйних написiв повиннi бути такими, щоб їх можна було прочитати у свiтлу i темну пору доби:

в салонi автобуса — з вiдстанi не менше нiж 1 метр;

на автобусi: на передньому та задньому трафаретах — з вiдстанi не менше нiж 15 метрiв, на боковому — не менше нiж 3 метри.

23. Зупинки автобусiв на мiських та примiських маршрутах обладнуються автопавiльйонами, трафаретами з назвою зупинки i номерами маршрутiв, вiдомостями про режим роботи автобусiв (назви початкового i кiнцевого пунктiв, час початку та закiнчення руху на маршрутi, iнтервал руху або час вiдправлення автобусiв) та iнформацiєю з безпеки дорожнього руху.

Якщо iнтервал руху на маршрутi не перевищує 10 хвилин, на трафаретах зазначається iнтервал руху протягом доби, в разi бiльшого iнтервалу — час вiдправлення автобусiв iз зупинки.

Iнформацiя про режим роботи автобусiв у вихiднi та святковi днi подається як примiтка до основної iнформацiї.

На зупинках автобусiв, що працюють в експресному режимi руху та у режимi маршрутного таксi, над назвою зупинки на трафаретi червоною фарбою розмiщується напис “Експрес”, чорною — “Маршрутне таксi”.

Зупинки на вимогу обладнуються трафаретом iз написом чорною фарбою “На вимогу”.

Розмiри написiв на зупинках повиннi бути такими, щоб їх можна було прочитати з вiдстанi не менше нiж 3 метри.

24. Посадка та висадка пасажирiв з автобуса здiйснюються:

на мiських та примiських маршрутах у порядку черги на зупинках, мiжмiських та мiжнародних — на автостанцiях (автовокзалах), у разi їх вiдсутностi — на зупинках, передбачених розкладом руху;

на маршрутах у режимi маршрутного таксi на вимогу пасажирiв чи громадян на шляху прямування автобуса вiдповiдно до вимог Правил дорожнього руху;

на мiських маршрутах у дводверному автобусi вихiд здiйснюється через усi дверi, посадка — через заднi дверi; у тридверному та чотиридверному автобусi: вихiд — через усi дверi, посадка — через середнi та заднi дверi;

на примiських та мiжмiських маршрутах: вихiд — через усi дверi, посадка — через переднi дверi.

Прийняття та видача багажу проводиться на визначених розкладом руху зупинках.

25. На мiжмiських маршрутах не дозволяється перевезення дiтей вiком до 10 рокiв без супроводження дорослих, крiм випадкiв доставки школярiв до школи автобусами внутрiшньообласних маршрутiв у сiльськiй мiсцевостi.

Обов’язки та права пасажира

26. Пасажир зобов’язаний:

мати при собi квиток на проїзд, на перевезення багажу, а за наявностi права на пiльги щодо оплати проїзду — вiдповiдне посвiдчення. Квиток на мiськi перевезення повинен бути закомпостований пасажиром пiсля посадки в автобус. За перевезення багажу мiськими маршрутами компостується один квиток. Особи, якi користуються пiльгами в здiйсненнi оплати поїздки мiжмiськими маршрутами, звертаються у квиткову касу автостанцiї для внесення вiдповiдної вiдмiтки до касової вiдомостi та одержання безоплатного квитка, а в разi вiдсутностi квиткової каси — до водiя;

займати зазначене у квитку мiсце, зберiгати квиток до кiнця поїздки i пред’являти в розгорнутому виглядi на вимогу осiб, що мають право контролю;

додержуватись вимог цих Правил i не порушувати громадський порядок;

здiйснювати посадку (висадку) лише пiсля зупинки автобуса;

завчасно подати сигнал водiєвi вiдповiдним дзвiнком або усно у разi виходу на зупинцi “На вимогу”;

у разi дорожньо-транспортної пригоди подати можливу допомогу потерпiлим i повiдомити про це органи мiлiцiї;

повiдомити водiя про виявленi забутi речi, документи та цiнностi.

27. Пасажир має право на:

безпечне i якiсне перевезення;

висунення вимог до перевiзника щодо виконання ним умов договору перевезення;

безоплатне провезення однiєї дитини дошкiльного вiку без надання їй окремого мiсця;

безоплатне провезення ручної поклажi;

перевезення iз собою собаки в наморднику i з повiдком за плату згiдно з тарифом, дрiбних звiрiв i птахiв у клiтках;

перевезення багажу та посилки з оплатою згiдно з тарифом;

оголошення цiнностi багажу, посилки;

одержання вiд перевiзника, водiя, на зупинках, автостанцiях (автовокзалах) iнформацiї про послуги автомобiльного транспорту загального користування;

компенсацiю заподiяної йому шкоди.

28. Право позачергового входу в автобус мають:

вагiтнi жiнки;

iнвалiди;

пасажири з дiтьми дошкiльного вiку;

громадяни похилого вiку.

Для зазначених категорiй пасажирiв у переднiй частинi салонiв автобусiв мiських та примiських маршрутiв вiдводяться мiсця. Iншi пасажири можуть користуватися цими мiсцями лише за вiдсутностi в салонi пасажирiв зазначених категорiй.

29. Пасажиру може бути вiдмовлено у перевезеннi:

у разi вiдсутностi вiльних мiсць або вiдмови придбати квиток на проїзд в автобусi;

якщо вiн порушує громадський порядок;

якщо своїм багажем, ручною поклажею чи одягом вiн може забруднити транспортний засiб або одяг iнших пасажирiв, а також якщо вiн намагається перевезти забороненi для перевезення багаж, ручну поклажу та iншi речi.

30. Пасажир не має права:

пiд час руху вiдволiкати увагу водiя вiд керування автобусом;

вiдчиняти дверi автобуса до повної його зупинки;

перешкоджати зачиненню дверей;

здiйснювати поїздку автобусом без оплати її вартостi;

робити виправлення у квитку i передавати його iншому пасажиру;

перевозити багаж та ручну поклажу на сидiннi;

користуватись аварiйним обладнанням автобуса без потреби;

порушувати громадський порядок;

палити в салонi автобуса.

Обов’язки та права пасажирського перевiзника

31. Пасажирський перевiзник зобов’язаний:

забезпечити додержання персоналом вимог законодавства про автомобiльний транспорт;

забезпечувати проведення контролю стану здоров’я водiїв;

мати паспорт маршруту для здiйснення перевезень;

ознайомити водiя з паспортом маршруту, перед поїздкою забезпечити його схемою маршруту, розкладом руху, таблицею вартостi проїзду (крiм мiських перевезень), дорожнiм листом, книгою облiку розрахункових операцiй, дозволом замовника на перевезення та реєстрацiйними документами на транспортний засiб;

утримувати автомобiльнi транспортнi засоби у належному технiчному i санiтарному станi, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирiв та вiдправлення;

забезпечити пасажирам безпечну, зручну поїздку i збереження та доставку багажу, посилки згiдно з договором перевезення i затвердженим розкладом руху;

забезпечити проїзд пасажирiв до мiсця призначення за маршрутом без додаткових витрат пасажирiв у разi припинення поїздки через технiчну несправнiсть автомобiльного транспортного засобу;

здiйснювати перевезення громадян, яким законодавством надано пiльги щодо плати за проїзд;

запропонувати пасажиру додатковi послуги;

органiзувати попереднiй продаж квиткiв;

компенсувати шкоду, заподiяну здоров’ю та майну пасажира;

здiйснювати обов’язкове страхування пасажирiв, багажу, вантажу згiдно iз законодавством.

32. Пасажирський перевiзник має право:

вiдмiняти рейси своїх автомобiльних транспортних засобiв через обставини, якi вiн не мiг передбачити i яким не мiг запобiгти, повернувши пасажирам кошти, сплаченi ними за перевезення;

обмежувати або припиняти перевезення у разi настання стихiйного лиха, епiдемiї, епiзоотiї або iншої надзвичайної ситуацiї;

надавати пiльги окремим категорiям громадян щодо оплати поїздки та перевезення вантажу;

зазначити у квитку стан багажу, посилки, що мають ознаки пошкодження, або вiдмовитись вiд їх перевезення у разi заперечення пасажира щодо такого зазначення. У разi коли багаж, посилку прийнято перевiзником без вiдмiтки, вважається, що вони були прийнятi в належному станi та належнiй упаковцi;

вимагати вiд замовника перевезень компенсацiї збиткiв вiд перевезень за регульованими збитковими тарифами та вiд перевезень пасажирiв, яким згiдно з законодавством надано пiльги на здiйснення оплати поїздки.

Обов’язки та права водiя

33. Водiй автобуса, який виконує перевезення пасажирiв, зобов’язаний:

мати посвiдчення водiя категорiї Д;

перед виїздом на маршрут пройти медичний огляд;

додержуватись визначеного режиму працi та вiдпочинку;

мати iз собою i пред’являти для перевiрки уповноваженим посадовим особам документи на перевезення;

бути охайно одягненим, чемно поводитись iз пасажирами;

додержуватись визначеного маршруту та розкладу руху автобуса;

розпочинати посадку пасажирiв на кiнцевiй зупинцi примiського маршруту не пiзнiше нiж за 10 хвилин до вiдправлення автобуса, а мiжмiського маршруту — за 15 хвилин;

пiд час посадки в автобус пасажирiв на примiському, мiжмiському або мiжнародному маршрутах перевiряти наявнiсть квиткiв на проїзд та перевезення багажу;

на зупинках, передбачених розкладом руху, приймати, розмiщувати та видавати багаж;

стежити за додержанням пасажирами вимог цих Правил;

оголошувати назви зупинок i час стоянки на них;

продавати квитки пасажирам до початку руху автобуса;

висадити пасажирiв у вiдведеному для цього мiсцi пiд час заправлення автобуса пальним;

уживати необхiдних заходiв для безпеки пасажирiв у разi виникнення перешкоди для руху на маршрутi (туман, ожеледь тощо), яка не дає змоги продовжити поїздку, а також у разi вимушеної зупинки автобуса на залiзничному переїздi;

зупиняти автобус за сигналом контролера, виконувати його вказiвки та допомагати у здiйсненнi контролю;

пiд час роботи на маршрутi додержуватись вимог Правил дорожнього руху, Правил технiчної експлуатацiї автобуса, цих Правил, посадової iнструкцiї та виконувати вказiвки диспетчера;

у разi вiдставання пасажира вiд автобуса на шляху прямування забезпечити збереження його ручної поклажi, багажу.

34. Водiю автобуса забороняється:

починати рух до повного зачинення дверей та вiдчиняти їх до повної зупинки автобуса;

змiнювати маршрут та розклад руху;

розмовляти з пасажирами, їсти, пити, палити пiд час руху автобуса;

продавати пасажирам квитки пiд час керування автобусом.

35. Водiй має право:

вимагати вiд пасажирiв додержання вимог правил поведiнки пiд час поїздки;

не допускати до поїздки пасажирiв, якi не мають квиткiв, порушують громадський порядок у салонi автобуса, забруднюють його, iнших пасажирiв або їх речi;

не видавати багаж, якщо пасажир не пред’явив квитка. Порядок видачi багажу встановлюється Мiнтрансом;

пiд час посадки в автобус пасажирiв на примiському, мiжмiському або мiжнародному маршрутi перевiряти наявнiсть квиткiв на проїзд та перевезення багажу.

Перевезення у таксi

36. Громадяни можуть наймати таксi у порядку черги на стоянках таксi, на замовлення (усно, письмово, за телефоном) та на шляху прямування.

37. На таксi повинно бути встановлено розпiзнавальний лiхтар оранжевого кольору (на даху таксi з нанесеною на ньому композицiєю з чорних квадратiв, що розташованi у шаховому порядку), таксометр (у мiсцi, яке забезпечує одержання пасажиром повної iнформацiї про показники таксометра).

38. Кiлькiсть пасажирiв, що перевозяться в таксi, не повинна перевищувати кiлькостi мiсць для сидiння згiдно з паспортом заводу-виготовлювача.

39. Мережа стоянок таксi та вимоги до їх обладнання визначаються мiсцевою держадмiнiстрацiєю або органом мiсцевого самоврядування в межах їх повноважень за погодженням з Державтоiнспекцiєю.

40. Право позачергового користування таксi надається вагiтним жiнкам, iнвалiдам, пасажирам з дiтьми дошкiльного вiку, громадянам похилого вiку.

41. Пiд час перевезення у таксi пасажир зобов’язаний:

додержуватись вимог Правил дорожнього руху та цих Правил;

бути ввiчливим з водiєм;

пiсля закiнчення поїздки розрахуватися з водiєм у повному обсязi, а в разi зупинки у своїх потребах — внести аванс на час чекання за домовленiстю (якщо в межах цього часу пасажир не з’явився, перевезення вважається закiнченим);

здiйснювати посадку та висадку з таксi тiльки пiсля повної його зупинки з правого боку у напрямку руху.

42. Водiй зобов’язаний:

додержуватись вимог Правил дорожнього руху, цих Правил i правил технiчної експлуатацiї легкового автомобiля;

здiйснювати посадку пасажирiв на стоянцi у порядку черги, а також надавати право позачергового користування таксi згiдно iз законодавством;

вiдчиняти дверi таксi та вiдкривати багажник i перевiряти їх закриття пiд час посадки пасажирiв;

бути ввiчливим i уважним до пасажирiв;

повiдомляти пасажирам розмiр оплати проїзду, показники таксометра на початку i в кiнцi поїздки та роз’яснювати порядок користування таксi;

здiйснювати перевезення до мiсця призначення за визначеним пасажиром маршрутом або найкоротшим шляхом за згодою пасажира;

передавати забутi речi у мiський стiл знахiдок;

виконувати вказiвки диспетчера та контролера;

уживати заходiв для своєчасної доставки пасажирiв до мiсця призначення у разi виходу таксi з ладу (зупинити попутне таксi, викликати таксi по телефону тощо);

допомогти пасажиру укласти його багаж;

видати пасажиру чек про оплату його поїздки.

43. Водiю таксi забороняється:

вiдмовляти пасажирам у перевезеннi, крiм випадкiв, передбачених законодавством;

обирати пасажирiв за вигiднiстю напрямкiв перевезення;

пропонувати здiйснення поїздки iншим особам без згоди пасажирiв, якi знаходяться в таксi;

здiйснювати перевезення пасажирiв у разi вiдсутностi таксометра або його несправностi;

пiд час руху розмовляти з пасажирами, їсти, пити i палити;

брати плату за час простою в разi зупинки в дорозi з вини водiя.

44. Водiй таксi несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством за псування або зникнення прийнятого для перевезення багажу.

III. Перевезення органiзованих груп дiтей

45. Перевезення органiзованих груп дiтей повинно здiйснюватися iз забезпеченням високого рiвня безпеки, надiйностi i якостi транспортного обслуговування.

46. Максимальна кiлькiсть дiтей для перевезення автобусом не повинна перевищувати кiлькостi мiсць для сидiння у ньому згiдно з паспортом заводу-виготовлювача.

47. Органiзованi групи дiтей повиннi перевозитися досвiдченими водiями, якi мають стаж керування транспортним засобом бiльше трьох рокiв.

48. Перевезення органiзованих груп дiтей здiйснюється пасажирським перевiзником за наявностi у нього вiдповiдного дозволу, форма та порядок видачi якого затверджуються Мiнтрансом та МОН.

49. Перевезення органiзованих груп дiтей колоною з п’яти i бiльше автобусiв узгоджується з органами Державтоiнспекцiї.

50. До початку перевезення органiзованих груп дiтей замовнику i пасажирському перевiзнику необхiдно:

а) визначити маршрут перевезення органiзованих груп дiтей, як правило, такий, яким уже здiйснюються регулярнi автобуснi перевезення;

б) установити зупинки автобуса:

технiчнi — одна на першi 50 кiлометрiв i не менше однiєї — на кожнi наступнi 100 кiлометрiв маршруту;

для вiдпочинку — на 5 хвилин через кожну годину руху i на 30 хвилин — через кожнi 5 годин руху (допускається поєднання 30-хвилинного вiдпочинку з перервою на обiд);

для приймання їжi — через 3—5 годин руху;

для ночiвлi;

в) скласти схему маршруту;

г) скласти розклад руху.

^ 51. Перевезення органiзованих груп дiтей виконуються тiльки у свiтлу пору доби i за сприятливих погодних умов.

52. Схема маршруту та розклад руху складаються в трьох примiрниках, узгоджуються пасажирським перевiзником з вiдповiдними органами Державтоiнспекцiї i затверджуються замовником.

На схему маршруту наносяться дiлянки дорiг, населенi пункти, мiсця концентрацiї дорожньо-транспортних пригод, аварiйно небезпечнi дiлянки тощо.

Один примiрник схеми маршруту i розкладу руху видається водiю, iншi два зберiгаються у замовника та пасажирського перевiзника.

53. Iнформацiйне забезпечення перевезень органiзованих груп дiтей повинно бути вiзуальним.

Вiзуальна iнформацiя на автобусi розмiщується на передньому трафаретi (напис чорною фарбою “На замовлення”), спереду i ззаду в автобусi встановлюється розпiзнавальний знак “Дiти”.

Пiд час руху автобусiв з органiзованими групами дiтей у колонi вiдповiдно до вимог Правил дорожнього руху:

встановлюється розпiзнавальний знак “Колона”;

вмикається ближнє свiтло фар;

автобуси повиннi рухатися тiльки в один ряд якнайближче до правого краю проїзної частини, за винятком випадкiв, коли колона супроводжується транспортними засобами Державтоiнспекцiї;

швидкiсть руху колони i дистанцiя мiж автобусами встановлюються старшим колони або за режимом руху головної машини;

колона повинна бути подiлена на групи (не бiльше п’яти транспортних засобiв у кожнiй), дистанцiя мiж якими забезпечує можливiсть обгону групи iншими транспортними засобами;

у разi зупинки колони на дорозi на всiх автобусах вмикаються засоби аварiйної сигналiзацiї.

У салонi автобуса повиннi бути позначенi мiсця розташування аварiйних виходiв iз зазначенням способу їх вiдкривання, вогнегасника, аптечки та кнопки екстреної зупинки. Написи можуть замiнюватися вiдповiдними символiчними зображеннями.

54. У разi настання несприятливих метеорологiчних i дорожнiх умов, виходу з ладу автобуса, загрози безпецi руху, а також погiршення здоров’я водiя необхiдно припинити рух з повiдомленням про це пасажирського перевiзника, який повинен вжити заходiв для доставки дiтей до кiнцевого пункту маршруту, замiни автобуса, водiя.

Обов’язки замовника

55. Замовник зобов’язаний:

до початку перевезення скласти список групи дiтей у трьох примiрниках (для пасажирського перевiзника, замовника i керiвника групи);

допускати до поїздки дiтей, якi зазначенi у списках i якi не мають протипоказань для далеких переїздiв за станом здоров’я;

призначити на кожну групу з десяти дiтей керiвника, вiдповiдального за супроводження їх пiд час поїздки, а на групу з тридцяти дiтей — медичного працiвника та провести iнструктаж про правила поведiнки i технiки безпеки.

Обов’язки керiвника групи

56. Керiвник групи зобов’язаний:

провести бесiду з дiтьми, ознайомити їх з правилами поведiнки i технiки безпеки пiд час поїздки;

забезпечувати додержання дiтьми належного порядку пiд час руху (дiти повиннi сидiти на призначених для цього мiсцях), а також пiд час посадки (висадки) з автобуса;

здiйснювати посадку (висадку) дiтей пiсля зупинки автобуса тiльки з посадкового майданчика, а в разi його вiдсутностi — з тротуару або узбiччя, якщо це неможливо — з крайньої смуги проїзної частини (але не з боку сумiжної смуги для руху), за умови, що це буде безпечно i не створює перешкод iншим учасникам руху, а також справностi засобiв аварiйної свiтлової сигналiзацiї;

проходити з органiзованою групою дiтей тiльки тротуарами та пiшохiдними дорiжками, а у разi їх вiдсутностi — краєм проїзної частини назустрiч руху транспортних засобiв i тiльки у свiтлу пору доби;

пiсля надання транспортної послуги пiдписати формуляр (дорожнiй лист), замовлення на перевезення, зазначивши вiдстань, час початку та закiнчення роботи, а у разi змiни розкладу руху — її причину.

Обов’язки та права дiтей, перевiзника i водiя

57. Пiд час перевезення дiтей повиннi виконуватися обов’язки та забезпечуватися права пасажира, визначенi пунктами 26—30 цих Правил.

Обов’язки та права пасажирського перевiзника i водiя визначаються пунктами 31—35 цих Правил, а також iншими актами законодавства.

^ IV. Мiжнароднi перевезення пасажирiв

58. Мiжнароднi регулярнi, нерегулярнi i маятниковi перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом загального користування повиннi здiйснюватися згiдно iз законодавством України, мiжнародними договорами України та законодавством держав, на територiї яких вони здiйснюються.

59. Не допускаються до перевезення на територiї України ручна поклажа, багаж та зазначенi у пунктi 6 цих Правил, а на територiях iнших держав — речi, перевезення яких заборонено законодавством цих держав.

60. Мiжнароднi перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом на територiї України здiйснюються з додержанням:

вимог Правил дорожнього руху;

порядку органiзацiї регулярних, нерегулярних, маятникових перевезень;

особливих умов i правил, зазначених у спецiальному дозволi (лiцензiї) на здiйснення мiжнародних перевезень пасажирiв;

порядку страхування на автомобiльному транспортi;

порядку здiйснення прикордонного, митного контролю, контролю служби мiжнародних автомобiльних перевезень (далi — СМАП) та iнших видiв контролю;

порядку органiзацiї працi та вiдпочинку водiїв.

61. Двостороннi та транзитнi мiжнароднi перевезення пасажирiв здiйснюються згiдно з мiжнародними договорами України про автомобiльнi перевезення:

українськими пасажирськими перевiзниками на територiї iноземних держав — з дозволу компетентних органiв цих держав;

iноземними пасажирськими перевiзниками на територiї України — з дозволу Мiнтрансу.

62. Порядок здiйснення прикордонного, митного контролю, контролю СМАП та iнших видiв контролю в пунктах пропуску через державний кордон (далi — пункт пропуску) визначається законодавством України.

63. Режим працi та вiдпочинку водiїв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення пасажирiв в Українi, визначається законодавством України, а в iноземних державах — законодавством цих держав та мiжнародними договорами про автомобiльнi перевезення.

64. Розклади руху автобусiв, тарифи та порядок розрахункiв i платежiв за мiжнароднi регулярнi перевезення пасажирiв включаються до зовнiшньоекономiчних договорiв, якi укладаються мiж iноземними та українськими пасажирськими перевiзниками, а тарифи та порядок розрахункiв i платежiв за мiжнароднi нерегулярнi i маятниковi перевезення пасажирiв — до вiдповiдних договорiв, якi укладаються мiж замовниками та пасажирськими перевiзниками. Зразки зазначених договорiв затверджуються Мiнтрансом.

65. Для вiдкриття мiжнародного маршруту регулярних перевезень пасажирiв пасажирський перевiзник подає до урядового органу державного управлiння в галузi автомобiльного транспорту заяву про намiр вiдкрити маршрут.

Урядовий орган державного управлiння в галузi автомобiльного транспорту розглядає поданi у заявi пропозицiї та надає перевiзниковi право на пiдготовку документiв на вiдкриття маршруту.

Перевiзник:

узгоджує з територiальними органами влади та iноземним пасажирським перевiзником розклад руху автобусiв i схему маршруту;

складає паспорт маршруту i погоджує його з мiсцевим органом Державтоiнспекцiї;

укладає угоди про спiльну дiяльнiсть з iноземним пасажирським перевiзником та автостанцiями (автовокзалами);

подає до урядового органу державного управлiння в галузi автомобiльного транспорту договори про спiльну дiяльнiсть з автостанцiями (автовокзалами), iноземним пасажирським перевiзником та нотарiально завiрену копiю лiцензiї на право надання послуг з перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом загального користування.

Урядовий орган державного управлiння в галузi автомобiльного транспорту:

затверджує паспорт маршруту;

надсилає компетентним органам iноземних держав вiдповiдно до вимог мiжнародних договорiв про автомобiльнi перевезення заяви на вiдкриття мiжнародних маршрутiв з проханням про одержання вiд них вiдповiдних дозволiв на здiйснення мiжнародних перевезень пасажирiв на територiї iноземних держав;

передає компетентним органам iноземних держав дозволи на здiйснення мiжнародних перевезень пасажирiв iноземними пасажирськими перевiзниками на територiї України i видає українським перевiзникам дозволи, одержанi вiд компетентних органiв iноземних держав, на здiйснення мiжнародних перевезень пасажирiв на територiї iноземних держав. Строк видачi дозволу на здiйснення мiжнародних регулярних перевезень не повинен перевищувати трьох мiсяцiв з дня подання заяви;

узгоджує з Держкомкордоном, Держмитслужбою та МВС час i пункт перетинання державного кордону.

Урядовий орган державного управлiння в галузi автомобiльного транспорту має право вiдмовити українському пасажирському перевiзнику у вiдкриттi маршруту в разi:

подання заяви, яка мiстить недостовiрнi данi або матерiали не в повному обсязi;

вiдмови у видачi дозволу на здiйснення мiжнародних перевезень пасажирiв компетентним органом iноземної держави;

вiдсутностi у пасажирського перевiзника резерву для замiни автобусiв на маршрутi.

Продовження строку дiї дозволу на здiйснення мiжнародних регулярних перевезень пасажирiв здiйснюється пiсля проведення конкурсу на перевезення пасажирiв.

У разi припинення регулярних перевезень пасажирiв на мiжнародному маршрутi з iнiцiативи українського пасажирського перевiзника про це повiдомляється урядовий орган державного управлiння в галузi автомобiльного транспорту не пiзнiше нiж за три мiсяцi.

66. Нерегулярнi i маятниковi перевезення здiйснюються на основi вiдповiдних договорiв мiж пасажирськими перевiзниками i замовниками з оформленням формуляра. Зразок договору та формуляра затверджується Мiнтрансом.

^ 67. Iнформацiйне забезпечення мiжнародних перевезень на територiї України здiйснюється у порядку, визначеному пунктом 22 цих Правил.

68. Водiї i пасажири автобуса повиннi мати закордоннi паспорти, а також вiдповiднi вiзи, якщо iнше не передбачено законодавством України та мiжнародними договорами.

69. Допуск автобуса на режимну територiю пункту пропуску на державному кордонi здiйснюється старшим прикордонного наряду (складом наряду) або за його наказом поза чергою з додержанням порядку пропуску автотранспортних засобiв через державний кордон.

Мiсце огляду автобуса визначається посадовою особою контрольно-пропускного пункту Прикордонних вiйськ (далi — КПП) за узгодженням з вiдповiдною митницею i СМАП.

Загальний час здiйснення прикордонного, митного контролю, контролю СМАП та iнших видiв контролю не повинен перевищувати часу стоянки автобусiв у пунктах пропуску, передбаченого розкладом руху.

Якщо пiд час здiйснення прикордонного, митного контролю, контролю СМАП та iнших видiв контролю виявлено порушення, час стоянки автобусiв у пунктах пропуску може бути збiльшено до прийняття вiдповiдного рiшення.

У пунктi прикордонного контролю вхiд до автобусiв стороннiх осiб без дозволу працiвникiв КПП забороняється.

Посадка пасажирiв в автобуси, що прямують через державний кордон, а також завантаження (вивантаження) багажу здiйснюються тiльки з дозволу посадових осiб КПП i митних органiв, якщо це не заборонено iншими контролюючими органами.

На мiжнародних маршрутах нерегулярних перевезень пропуск автобусiв з пасажирами через державний кордон здiйснюється в порядку загальної черги.

70. Посадовi особи СМАП, митницi або iнших контролюючих органiв, якi не дозволили пропуск автобуса, iнформують про це посадових осiб КПП, виводять автобус за межi режимної територiї пункту пропуску для з’ясування обставин або повертають його на територiю сумiжної держави.

У разi затримання автобуса українського або iноземного пасажирського перевiзника на строк понад добу СМАП вживає заходiв до надання iншого автобуса для перевезення пасажирiв до найближчого населеного пункту, де функцiонують iншi види транспорту.

Розрахунки за транспортнi послуги i компенсацiю завданих пасажирам збиткiв унаслiдок затримання автобуса з вини пасажирського перевiзника здiйснює пасажирський перевiзник, автобус якого затримано.

Про затримання автобуса, який здiйснює мiжнароднi перевезення, на строк понад добу робиться вiдмiтка у вiдповiдному журналi, форма якого затверджується Мiнтрансом, Держмитслужбою i Держкомкордоном.

71. Посадовi особи КПП, митницi, СМАП, постiв МВС та iнших контролюючих органiв зобов’язанi представитись водiєвi автобуса i чiтко пояснити свої вимоги, що стали приводом для затримання автобуса.

72. У разi виходу автобуса з ладу СМАП на замовлення водiя, за рахунок пасажирського перевiзника, сприяє органiзацiї перевезення пасажирiв до найближчого населеного пункту, де функцiонують iншi види транспорту.

Обов’язки та права пасажира

73. Обов’язки та права пасажира пiд час перевезення на мiжнародних маршрутах на територiї України визначаються пунктами 26—30 цих Правил.

Крiм обов’язкiв, визначених пунктом 26 цих Правил, пасажир зобов’язаний додержуватись вимог прикордонного, митного та iнших видiв контролю.

Крiм прав, визначених пунктом 27 цих Правил, пасажир має право:

перевозити в автобусi безоплатно одну дитину вiком, що визначається за згодою пасажирського перевiзника i замовника;

перевозити за плату собаку в наморднику за наявностi повiдка, дрiбних звiрiв i птахiв у клiтках з пред’явленням документiв на них, встановлених ветеринарною службою, на спецiально обладнаних мiсцях, якщо це передбачено вiдповiдними мiжнародними договорами;

зазначати у багажнiй квитанцiї вартiсть багажу пiд час його здавання на перевезення;

бути присутнiм пiд час огляду належного йому багажу, а також пiд час вiдбору зразкiв, проб речовин i матерiалiв для проведення експрес-аналiзу вiдповiдними контролюючими органами;

одержувати вiд посадових осiб КПП та iнших контролюючих органiв у разi вiдмови у пропуску через державний кордон роз’яснення, а у разi вилучення паспорта — копiї протоколу про його вилучення з вiдповiдним обґрунтуванням.

Обов’язки та права пасажирського перевiзника

74. Обов’язки та права пасажирського перевiзника на територiї України пiд час перевезення на мiжнародних маршрутах перевезень визначаються пунктами 31 i 32 цих Правил.

Обов’язки та права водiя

75. Обов’язки та права водiя, що здiйснює перевезення на мiжнародних маршрутах на територiї України, визначаються пунктами 33—35 цих Правил.

Крiм обов’язкiв, передбачених пунктом 33 цих Правил, водiй повинен:

додержуватись вимог правил прикордонного, митного контролю, контролю СМАП та iнших видiв контролю;

подавати автобус на платформу для посадки пасажирiв за 20 хвилин до вiдправлення;

забезпечувати своєчасне вмикання i правильну експлуатацiю тахографа, а у разi виходу його з ладу — вжити заходiв для усунення несправностей;

пред’являти для перевiрки постам МВС, митницi, СМАП:

а) на мiжнародних маршрутах регулярних перевезень — посвiдчення на право керування транспортним засобом, реєстрацiйний документ на транспортний засiб, дорожнiй лист, вiдповiдну лiцензiю або лiцензiйну картку, схему маршруту, розклад руху автобуса, квитково-облiкову документацiю, дозвiл на здiйснення мiжнародних перевезень пасажирiв;

б) на мiжнародних маршрутах нерегулярних перевезень — посвiдчення на право керування транспортним засобом, реєстрацiйний документ на транспортний засiб, дорожнiй лист, один примiрник якого залишається на митницi, вiдповiдну лiцензiю або лiцензiйну картку, дозвiл на здiйснення нерегулярного перевезення (для iноземного перевiзника, що виїжджає з України або в’їжджає в Україну з громадянами України);

в) документи, що пiдтверджують додержання встановленого режиму працi та вiдпочинку.

Крiм прав, передбачених пунктом 35 цих Правил, водiй має право:

бути особисто присутнiм пiд час огляду автобуса i належного його пасажирам багажу;

одержувати вiд посадових осiб КПП, митницi, СМАП, постiв МВС та iнших контролюючих органiв у разi вiдмови в пропуску автобуса через державний кордон роз’яснення, а у разi вилучення паспорта — копiї протоколу про його вилучення з вiдповiдним обґрунтуванням.

^ V. Перевезення туристiв

76. Максимальна кiлькiсть туристiв для перевезення автобусом не повинна перевищувати кiлькостi мiсць для сидiння згiдно з паспортом заводу-виготовлювача.

77. Перевезення туристiв здiйснюється на пiдставi довгострокового договору або договору разового перевезення, зразки яких затверджуються Мiнтрансом та Держтурадмiнiстрацiєю. У договорi визначаються вимоги до транспортного засобу та його обладнання, умови вiдпочинку i харчування водiїв тощо.

Договiр на разове перевезення туристiв укладається з пасажирським перевiзником суб’єктом туристичної дiяльностi, який є замовником на перевезення, у формi замовлення не пiзнiше нiж за 48 годин до здiйснення перевезення. Змiни у замовленнi на перевезення повиннi бути поданi замовником у письмовiй формi за пiдписом уповноваженої особи.

^ 78. Перевезення туристiв здiйснюється за маршрутом, що визначається суб’єктом туристичної дiяльностi.

79. Вiзуальна iнформацiя на автобусi розмiщується на передньому трафаретi (напис чорною фарбою “Туристичний”).

80. У салонi автобуса повиннi бути позначенi мiсця розташування аварiйних виходiв iз зазначенням способу їх вiдкривання, вогнегасника, аптечки та кнопки екстреної зупинки. Написи можуть замiнюватися або дублюватися вiдповiдними символiчними зображеннями.

81. Для належної органiзацiї туристичних перевезень пасажирському перевiзнику необхiдно:

а) визначити маршрут перевезення туристiв, як правило, такий, яким уже здiйснюються регулярнi автобуснi перевезення;

б) визначити мiсця зупинки автобуса з урахуванням, що пiсля керування автобусом протягом чотирьох з половиною годин водiй повинен зробити перерву не менше нiж на 45 хвилин, якщо не настала перерва на обiд;

в) скласти схему маршруту з нанесенням на неї дiлянок дорiг, населених пунктiв, мiсць концентрацiї дорожньо-транспортних подiй, аварiйно небезпечних дiлянок тощо;

г) скласти розклад руху.

Обов’язки та права туриста, перевiзника i водiя

82. Пiд час перевезення туристiв на них поширюються права i обов’язки пасажира (в частинi, що стосується туристiв), визначенi пунктами 26—30 цих Правил. Обов’язки та права перевiзника, водiя пiд час перевезення туристiв визначаються пунктами 31—35 цих Правил. Взаємна вiдповiдальнiсть перевiзника та туриста визначається законодавством.

Обов’язки суб’єкта туристичної дiяльностi

83. Суб’єкт туристичної дiяльностi повинен:

до початку перевезення скласти список туристiв у трьох примiрниках (для пасажирського перевiзника, суб’єкта туристичної дiяльностi, керiвника туристської групи);

ознайомити туристiв з умовами одержання транспортних послуг, завчасно повiдомити їх про час та мiсце посадки в автобус i проiнформувати про можливi додатковi послуги;

допускати до перевезення туристiв, зазначених у списку;

у разi тривалостi роботи водiїв бiльше нiж 8 годин забезпечувати їм вiдпочинок у готелi або надавати окрему кiмнату.

Пiсля надання транспортної послуги керiвник туристської групи зобов’язаний пiдписати дорожнiй лист i замовлення на перевезення, зазначивши пройдений шлях, час початку та закiнчення роботи, а у разi змiни розкладу руху — її причину.

^ VI. Перевезення на замовлення

84. Перевезення на замовлення виконуються на пiдставi договору (заявки) пасажирського перевiзника iз замовником транспортних послуг. За договором про транспортне обслуговування пiдприємств, установ та органiзацiй, а також для доставки працiвникiв до мiсця роботи перевезення на замовлення можуть бути регулярними.

85. До початку перевезення замовник транспортних послуг повинен:

подати пасажирському перевiзнику заяву на перевезення пасажирiв, у якiй зазначити початковий та кiнцевий пункти маршруту, час вiдправлення автобуса i перебування в розпорядженнi замовника;

погодити з територiальним органом Мiнтрансу графiк регулярних перевезень;

ознайомити пасажирiв з умовами одержання транспортних послуг.

86. Пасажирський перевiзник повинен узгодити iз замовником транспортних послуг маршрут, режим руху та умови перевезення i внести їх у дорожнiй лист.

87. Пасажирський перевiзник забезпечує водiя дорожнiм листом, книгою облiку доходiв i витрат, документами, що засвiдчують оплату транспортних послуг (чек, квитанцiя, копiя платiжного доручення тощо).

88. Пасажирському перевiзнику, який здiйснює перевезення на замовлення, забороняється провадити посадку пасажирiв у пунктах, установлених для посадки пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування.

89. Пасажирський перевiзник забезпечує належний технiчний та санiтарний стан транспортних засобiв, здiйснення контролю стану здоров’я водiїв, створює вiдповiднi умови для працi, здiйснює обов’язкове страхування пасажирiв i водiя вiд нещасних випадкiв пiд час примiських i мiжмiських перевезень на замовлення.

^ 90. Переднiй трафарет автобуса повинен мати напис чорною фарбою “На замовлення”.

91. У салонi автобуса повиннi бути позначенi мiсця розташування аварiйних виходiв iз зазначенням способу їх вiдкривання.

92. Автобуси, що здiйснюють мiжмiськi перевезення пасажирiв на замовлення, за бажанням власникiв обладнуються засобами зв’язку з органами внутрiшнiх справ. Вони не повиннi зупинятися за межами населених пунктiв на вимогу пасажирiв (без наявних пiдстав) i осiб, якi знаходяться на дорозi, особливо в нiчний час.

^ 93. Маршрут руху колони з п’яти i бiльше автобусiв перевiзники повиннi погодити з органами Державтоiнспекцiї.

94. Пiд час перевезення на замовлення на пасажирiв поширюються права i обов’язки, визначенi пунктами 26—30 цих Правил. Обов’язки та права перевiзника, водiя пiд час перевезення на замовлення визначаються пунктами 31—35 цих Правил (у частинi, що стосується перевезень на замовлення).

^ VII. Обслуговування населення та пасажирiв на автостанцiях

Вимоги до функцiонування автостанцiї

95. Залежно вiд добової кiлькостi вiдправлень автобусiв автостанцiї та автовокзали подiляються на п’ять класiв згiдно з наведеною нижче таблицею:

Добова кiлькiсть вiдправлень автобусiв

Клас автостанцiї
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Схожі:

Постанова кабiнету мiнiстрiв україни вiд 29 сiчня 2003 p. №141 236 Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту Вiдповiдно iconПостанова від 9 вересня 2009 р. №983 Київ Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Внести до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18...
Постанова кабiнету мiнiстрiв україни вiд 29 сiчня 2003 p. №141 236 Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту Вiдповiдно iconРозпорядження " 17 " 02 2012 р. №102-р Про внесення змін до мережі автобусних маршрутів загального користування
Закону України «Про автомобільний транспорт», із внесеними змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 18. 02. 97 №176 «Про...
Постанова кабiнету мiнiстрiв україни вiд 29 сiчня 2003 p. №141 236 Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту Вiдповiдно iconРішення проект 2012 року № Про упорядкування організації перевезень пасажирів та їх багажу легковими таксі усіх форм власності в смт. Тростянець
Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”
Постанова кабiнету мiнiстрiв україни вiд 29 сiчня 2003 p. №141 236 Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту Вiдповiдно iconРозпорядження 2014 № Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських
...
Постанова кабiнету мiнiстрiв україни вiд 29 сiчня 2003 p. №141 236 Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту Вiдповiдно iconРозпорядження 2014 № Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення
...
Постанова кабiнету мiнiстрiв україни вiд 29 сiчня 2003 p. №141 236 Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту Вiдповiдно iconРозпорядження 2014 № Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення
...
Постанова кабiнету мiнiстрiв україни вiд 29 сiчня 2003 p. №141 236 Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту Вiдповiдно iconРішення від 19. 08. 2009 №358 Про внесення змін до переліку маршрутів міського наземного пасажирського транспорту
Міського наземного пасажирського транспорту, забезпечення умов пасажироперевезень, удосконалення якості транспортного обслуговування...
Постанова кабiнету мiнiстрiв україни вiд 29 сiчня 2003 p. №141 236 Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту Вiдповiдно iconРозпорядження від 15 червня 2011 року №52 Про початок перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті №1 Підстанція рему Агросервіс
Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997...
Постанова кабiнету мiнiстрiв україни вiд 29 сiчня 2003 p. №141 236 Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту Вiдповiдно iconРішення виконавчого комітету міської ради № Порядок перевезення малозабезпечених громадян в громадському транспорті у місті Чернівцях
Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» із...
Постанова кабiнету мiнiстрiв україни вiд 29 сiчня 2003 p. №141 236 Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту Вiдповiдно iconНаказ № Про організацію безпеки життєдіяльності учнів зош № під час поїздки автомобільним транспортом
Запорізької області від 19. 03. 2012 №187 «Про організацію і проведення початкової вправи стрільб з автомата Калашникова учнями 11...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи