Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" icon

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України "Про охорону праці"
НазваПро затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України "Про охорону праці"
Сторінка2/5
Дата конвертації13.03.2014
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

праці, вищої господарської організації або місцевого органу

виконавчої влади, якщо виявлено незнання посадовою особою,

спеціалістом нормативних актів про охорону праці.

Керівники підприємств, виробничих та науково-виробничих

об'єднань, а також посадові особи цехів, дільниць, виробництв, де

сталася техногенна аварія чи катастрофа, повинні протягом місяця

пройти позачергове навчання та перевірку знань з питань охорони

праці.

2.2.9. Посадові особи, службові обов'язки яких пов'язані з

керівництвом, інспектуванням чи контролем за виконанням робіт з

підвищеною небезпекою (ДНАОП 0.00-8.02-93 ( z0196-93 ) або

виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом, реконструкцією і

експлуатацією відповідного обладнання, розробкою проектів,

технологічних регламентів та іншої технічної документації для цих

робіт, підготовкою персоналу для обслуговування відповідного

обладнання і ведення відповідних технологічних процесів, а також

керівні працівники і спеціалісти міністерств, інших центральних

органів виконавчої влади, об'єднань підприємств, відповідальні за

розробку галузевих нормативних актів з питань виготовлення,

монтажу та експлуатації обладнання, об'єктів і виробництв

підвищеної небезпеки, при наявності в них відповідної підготовки і

посвідчення (атестаційного посвідчення) на право виконання таких

робіт, крім навчання і перевірки знань згідно п.2.2.1 цього

Типового положення, зобов'язані в строки, встановлені державними

міжгалузевими і галузевими нормативними актами, але не рідше

одного разу на три роки, проходити перевірку знань щодо безпечного

ведення відповідних робіт з підвищеною небезпекою.

2.2.10. Посадові особи і спеціалісти, в службові обов'язки

яких входить безпосереднє виконання робіт підвищеної небезпеки

(ДНАОП 0.00-8.02-93) та робіт, що потребують професійного добору

(ДНАОП 0.03-8.06-94 ( z0018-95 ), при прийнятті на роботу

проходять на підприємстві попереднє спеціальне навчання і

перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних

виробничих умов, а надалі - періодичні перевірки знань у строки,

встановлені відповідними нормативними актами про охорону праці,

але не рідше одного разу на рік.

Програми попереднього спеціального навчання розроблюються

відповідними службами підприємства з урахуванням конкретних

виробничих умов і відповідних їм чинних нормативних актів про

охорону праці та затверджуються його керівником.


3. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти


3.1. Навчальні плани (інші документи, що регламентують

перелік навчальних дисциплін, їх обсяги в годинах, види занять та

форми контролю знань) ЗО усіх рівнів, незалежно від їх галузевого

підпорядкування і форм власності, повинні передбачати вивчення

питань охорони праці.

3.1.1. Зміст і обсяги навчання з питань охорони праці та

безпеки життєдіяльності в ЗО регламентуються типовими навчальними

планами і типовими навчальними програмами або навчальними

програмами нормативних дисциплін з питань охорони праці та безпеки

життєдіяльності, які затверджуються Міністерством освіти за

узгодженням з Держнаглядохоронпраці.

3.1.2. У підручниках, навчальних посібниках, методичних

матеріалах, дидактичних засобах і т.ін. із спеціальних дисциплін

повинні передбачатися розділи з охорони праці за відповідною

тематикою.


3.2. У дошкільних закладах освіти (далі - ДЗО) вихованці

вивчають питання охорони життя, здоров'я та норм поведінки, що

повинно передбачатися планами навчально-виховної роботи ДЗО.

3.2.1. Зміст, обсяги, методи та засоби навчання вихованців

ДЗО з питань охорони життя, здоров'я та норм поведінки

визначаються програмами і методичними розробками Міністерства

освіти України. Орієнтовна тематика такого навчання наведена в

додатку 5.

3.2.2. До проведення навчання вихованців ДЗО з питань охорони

життя, здоров'я та норм поведінки залучаються педагогічні та

медичні працівники ДЗО, які мають підготовку з цих питань в обсязі

відповідного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів,

сторонні фахівці з відповідних питань - пожежної безпеки, безпеки

дорожнього руху тощо.

3.2.3. Облік проведення навчання вихованців ДЗО з питань

охорони життя, здоров'я та норм поведінки ведеться в журналі

планування навчально-виховної роботи відповідно до встановлених

Міносвіти вимог.


3.3. У середніх закладах освіти (далі - СЗО) учні вивчають

питання охорони життя, здоров'я та безпеки праці, що повинно

передбачатися навчальними планами і програмами СЗО.

3.3.1. Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань з

питань охорони життя, здоров'я та безпеки праці в СЗО визначаються

типовими навчальними планами і програмами, які затверджуються

Міносвіти за узгодженням з Держнаглядохоронпраці.

3.3.2. Щорічно вивчення учнями питань охорони життя, здоров'я

та безпеки праці в СЗО повинно завершуватися перевіркою знань з

відповідними записами про її результати в класному журналі.

3.3.3. При вивченні загальноосвітніх дисциплін, спецкурсів та

факультативів, при проведенні практичних і лабораторних занять, на

уроках трудового навчання тощо повинні вивчатися питання охорони

праці, пов'язані з тематикою цих дисциплін і робіт, що повинно

передбачатися в планах проведення відповідних занять СЗО.

3.3.4. Облік виконання планів навчання учнів у СЗО з питань

охорони життя, здоров'я та безпеки праці ведеться в журналі

виконання педагогічного навантаження відповідно до встановлених

Міносвіти вимог.


3.4. У позашкільних закладах освіти (далі - ПЗО) в планах

навчально-виховної роботи повинно передбачатися вивчення питань

охорони життя, здоров'я та безпеки праці, пов'язаних з профілем,

напрямами та конкретною тематикою навчально-виховної роботи ПЗО.

3.4.1. Вивчення питань охорони життя, здоров'я та безпеки

праці в ПЗО здійснюється одночасно з проведенням занять та інших

заходів за планами навчально-виховної роботи.

3.4.2. Облік вивчених питань охорони життя, здоров'я та

безпеки праці і результатів перевірки знань з цих питань ведуть

відповідні працівники ПЗО окремою графою в журналах обліку

навчально-виховної роботи.


3.5. Учні професійно-технічних закладів освіти (далі - ПТЗО)

на базі раніше набутих знань у процесі дошкільної і загальної

середньої освіти вивчають дисципліну "Охорона праці".

При підготовці працівників за професіями специфічні питання

охорони праці для конкретних професій повинні вивчатися в курсах

спеціальних та загальнотехнічних дисциплін - з метою поєднання

технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі

навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні

питання охорони праці.

3.5.1. Про вивчення передбачених у робочих навчальних

програмах питань охорони праці (як з дисципліни "Охорона праці",

так і зі спеціальних і загальнотехнічних дисциплін) викладачі та

майстри виробничого навчання роблять відповідні записи в журналах

обліку теоретичного і виробничого навчання.

3.5.2. При підготовці в ПТЗО працівників за професіями, що

застосовуються на роботах з шкідливими, небезпечними і важкими

умовами праці, навчання проводиться з урахуванням вимог ДНАОП

0.00-4.24-94 "Положення про навчання неповнолітніх професіям,

пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або

небезпечними умовами праці", затвердженого наказом

Держнаглядохоронпраці 30.12.94 N 130 ( z0014-95 ) і

зареєстрованого Міністерством юстиції 20.01.95 за N 14/550.


3.6. У вищих закладах освіти (далі - ВЗО), незалежно від

рівня акредитації, студенти вивчають комплекс нормативних

навчальних дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони

праці" та "Охорона праці в галузі", а також окремі питання

(розділи) з охорони праці та безпеки життєдіяльності в

загальнотехнічних і спеціальних дисциплінах, які органічно

пов'язані з їх тематикою і передбачені в навчальних програмах цих

дисциплін, - відповідно до наказу Міносвіти України від 02.12.98

N 420 ( z0059-99 ) "Про вдосконалення навчання з охорони праці й

безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України",

зареєстрованого Міністерством юстиції України 03.02.99 за

N 59/3352.

3.6.1. Кількість годин, передбачена для вивчення нормативних

навчальних дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони

праці" та "Охорона праці в галузі", не може зменшуватись при

розробці та перегляді освітньо-професійних програм без погодження

з Держнаглядохоронпраці. За рішенням ВЗО обсяги навчання в годинах

з цих дисциплін можуть збільшуватися в залежності від

небезпечності професії, за якою здійснюється підготовка фахівців.

3.6.2. До початку колективної трудової діяльності

(студентські загони, табори праці та відпочинку, виробничі

учнівські бригади тощо) учні і студенти в своїх закладах освіти

вивчають основи законодавства про працю та відповідні нормативні

акти про охорону праці, а за місцем колективної трудової

діяльності вони проходять навчання з питань охорони праці згідно з

чинним на підприємстві положенням про навчання.


3.7. У закладах післядипломної освіти (далі - ЗПО), незалежно

від рівня акредитації ЗПО та освітньо-кваліфікаційного рівня

слухачів, навчальні плани повинні передбачати вивчення дисциплін з

питань охорони праці.

Крім того, робочі навчальні програми профілюючих дисциплін

повинні передбачати вивчення питань охорони праці, пов'язаних з

тематикою цих дисциплін.

3.7.1. Перелік навчальних дисциплін з питань охорони праці,

їх обсяги в годинах і види навчальних занять при розробці робочих

навчальних планів перепідготовки та підвищення кваліфікації

визначаються ЗПО з урахуванням небезпечності технологічних

процесів, що застосовуються в галузі, для якої готуються кадри, та

чинних нормативно-правових документів Міністерства освіти.

3.7.2. Формою підсумкового контролю знань після вивчення

дисциплін з охорони праці в ЗПО є іспит.

3.7.3. Дипломні проекти і роботи випускників ЗПО повинні

містити розділи, а білети випускних іспитів - питання з охорони

праці.


4. Інструктажі з питань охорони праці


4.1. Види інструктажів

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони

праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий

та цільовий.

4.1.1. Вступний інструктаж

Проводиться:

з усіма працівниками, які приймаються на постійну або

тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство

і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують

інші роботи для підприємства;

з учнями та студентами, які прибули на підприємство для

проходження виробничої практики;

у разі екскурсії на підприємство;

з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами,

які навчаються в СЗО, ПЗО, ПТЗО, ВЗО, при оформленні або

зарахуванні до ЗО.

4.1.2. Первинний інструктаж

Проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці

з працівником:

новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;

який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;

який буде виконувати нову для нього роботу;

відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у

виробничому процесі на підприємстві.

Проводиться з вихованцями, учнями та студентами СЗО, ПЗО,

ПТЗО, ВЗО:

на початку занять у кожному кабінеті, лабораторії, де

навчальний процес пов'язаний із застосуванням небезпечних або

шкідливих хімічних, фізичних, біологічних факторів, у гуртках,

перед уроками трудового навчання, фізкультури, перед спортивними

змаганнями, вправами на спортивних знаряддях, при проведенні

заходів за межами території ЗО;

перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з

використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо;

на початку вивчення кожного нового предмета (розділу, теми)

навчального плану (програми) - із загальних вимог безпеки,

пов'язаних з тематикою і особливостями проведення цих занять.

4.1.3. Повторний інструктаж

Проводиться з працівниками на робочому місці в терміни,

визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами або

керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але

не рідше:

на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

4.1.4. Позаплановий інструктаж

Проводиться:

З працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони

праці:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів

про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації

устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини,

матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про

охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій,

пожеж тощо;

при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і

контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт,

що виконуються працівником;

при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30

календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти

робіт - понад 60 днів.

З вихованцями, учнями, студентами - в кабінетах,

лабораторіях, майстернях тощо при порушеннях ними вимог

нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або

призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

4.1.5. Цільовий інструктаж

Проводиться з працівниками:

при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;

при ліквідації аварії, стихійного лиха;

при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск,

розпорядження або інші документи.

Проводиться з вихованцями, учнями, студентами ЗО в разі

організації масових заходів (екскурсії, походи, спортивні заходи

тощо).


4.2. Порядок проведення інструктажів для працівників

4.2.1. Усі працівники, які приймаються на постійну чи

тимчасову роботу і при подальшій роботі, повинні проходити на

підприємстві навчання в формі інструктажів з питань охорони праці,

подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також

з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж

і стихійних лих.

4.2.2. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби

охорони праці, а в разі відсутності на підприємстві такої служби -

іншим фахівцем, на якого наказом (розпорядженням) по підприємству

покладено ці обов'язки і який в установленому цим Типовим

положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань

охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або

в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням

сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних

посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з

урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість

інструктажу затверджується керівником підприємства. Орієнтовний

перелік питань для складання програми вступного інструктажу

додається (додаток 6).

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі

реєстрації вступного інструктажу (додаток 7), який зберігається в

службі охорони праці або в працівника, що відповідає за проведення

вступного інструктажу, а також у документі про прийняття

працівника на роботу.

4.2.3. Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з

групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з

охорони праці відповідно до виконуваних робіт, а також з

урахуванням вимог орієнтовного переліку питань первинного

інструктажу (додаток 8).

4.2.4. Повторний інструктаж проводиться індивідуально з

окремим працівником або з групою працівників, які виконують

однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного

інструктажу.

4.2.5. Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з

окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і

зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому

випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його

проведення.

4.2.6. Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з

окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст

цільового інструктажу визначаються в залежності від виду робіт, що

ними виконуватимуться.

4.2.7. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий

інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник

виробництва, цеху, дільниці, майстер).

4.2.8. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий

інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного

опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою

набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа,

яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і

навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного,

повторного чи позапланового інструктажів для працівника на протязі

10 днів додатково проводиться інструктаж і повторна перевірка

знань. При незадовільних результатах і повторної перевірки знань

питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з

чинним законодавством.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового

інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна

перевірка знань при цьому не дозволяється.

4.2.9. Працівники, які суміщають професії (в тому числі

працівники комплексних бригад), проходять інструктажі як з їх

основних професій, так і з професій за сумісництвом.

4.2.10. Про проведення первинного, повторного, позапланового

та цільового інструктажу та про допуск до роботи особою, якою

проводився інструктаж, вноситься запис до журналу реєстрації

інструктажів з питань охорони праці (додаток 9). При цьому

обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто

інструктував. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні

бути пронумеровані, журнали прошнуровані і скріплені печаткою.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення

наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому

наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів - не

обов'язково.

4.2.11. Перелік професій та посад працівників, які

звільняються від первинного, повторного та позапланового

інструктажів, затверджується керівником підприємства за

узгодженням з державним інспектором по нагляду за охороною праці.

До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у

виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім

обслуговуванням обладнання, застосуванням приладів та

інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів

тощо.


4.3. Порядок проведення інструктажів для вихованців,

учнів, студентів


4.3.1. Вступний інструктаж проводиться на початку занять.

Інструктаж проводить працівник служби охорони праці, а за

відсутності такого - особа, на яку наказом керівника ЗО покладені

ці обов'язки.

Програма вступного інструктажу розробляється службою охорони

праці ЗО або призначеною керівником особою. Програма та тривалість

вступного інструктажу затверджуються керівником закладу освіти.
1   2   3   4   5Схожі:

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconНаказ № Про призначення громадського інспектора з охорони праці
Відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про працю”, Статуту профспілки працівників освіти і науки, нормативних документів...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПоложення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці"
Днаоп 00 03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, днаоп...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconНаказ №120 Про організацію роботи з питань охорони праці, пожежної та електробезпеки
На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», «Про пожежну безпеку», з метою забезпечення нормативних показників...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту» і поширюється на навчальний заклад
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconРозпорядження від 08. 11. 2011 р. №46-р м. Чернівці Про призначення відповідальної особи та затвердження інструкцій з охорони праці в Садгірській
України "Про охорону праці", на підставі Положення про розробку інструкції з охорони праці, затвердженого Наказом Комітету по нагляду...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПоложення Закону України «Про охорону праці». Тема законодавство України про працю. Тема психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. Тема вибухонебезпека виробництв І вибухозахист. Тема пожежна безпека
Типові тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПоложення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та "Про освіту" ( 1060-12 ), Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента
Про освіту ( 1060-12 ), Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПро затвердження Правил охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці"
Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі Загальні положення
Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту» І поширюється на навчальний заклад – зош...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПрограма навчання з питань охорони праці посадових осіб План
Основні положення Законів України "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи