Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" icon

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України "Про охорону праці"
НазваПро затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України "Про охорону праці"
Сторінка3/5
Дата конвертації13.03.2014
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу наведений у

додатку 11.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі

реєстрації вступного інструктажу (додаток 7), який зберігається в

службі охорони праці або в працівника, що відповідає за проведення

вступного інструктажу.

4.3.2. Первинний інструктаж проводиться з групою вихованців

ПЗО, учнів СЗО, ПТЗО чи студентів ВЗО. Тематика інструктажу та

порядок його проведення визначаються відповідними положеннями

Міністерства освіти України.

4.3.3. Позаплановий інструктаж проводиться при виявленні

порушень вимог безпеки вихованцями, учнями, студентами під час

навчально-виховного процесу, при зміні умов виконання навчальних

завдань з професії, лабораторних робіт, інших видів занять,

передбачених навчальними планами.

4.3.4. Цільовий інструктаж з питань охорони праці проводять з

групою вихованців, учнів, студентів. Обсяг і зміст інструктажу

визначається в залежності від виду масових заходів.

Облік проведення цільових інструктажів здійснюється у

відповідності з чинними положеннями Міністерства освіти в журналах

обліку теоретичного і виробничого навчання.

4.3.5. Первинний, позаплановий, цільовий інструктажі

проводять відповідні вчителі, вихователі, керівники гуртків,

інструктори, тренери, майстри виробничого навчання або завідувачі

кабінетів (лабораторій) тощо за відповідними інструкціями чи

програмами.

4.3.6. Відмітка про проведення первинного та позапланового

інструктажів робиться в журналах реєстрації інструктажів з питань

охорони праці (додаток 10).


5. Стажування (дублювання) та допуск працівників до

роботи


5.1. Новоприйняті на підприємство працівники після первинного

інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи

повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих фахівців

пройти стажування протягом 2-15 змін або дублювання протягом не

менше шести змін.

5.2. Працівники, функціональні обов'язки яких пов'язані із

забезпеченням безаварійної роботи важливих і складних господарчих

потенційно небезпечних об'єктів або з виконанням окремих

потенційно небезпечних робіт (теплові та атомні електричні

станції, гірничодобувні підприємства, інші подібні об'єкти,

порушення технологічних режимів яких являє загрозу для працівників

та навколишнього середовища), до початку самостійної роботи

повинні проходити дублювання з обов'язковим суміщенням з

протиаварійними і протипожежними тренуваннями відповідно до плану

ліквідації аварій.

5.3. Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом

(розпорядженням) по підприємству (структурному підрозділу), в

якому визначаються тривалість стажування (дублювання) та прізвище

відповідального працівника.

5.4. Перелік посад і професій працівників, які повинні

проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування

(дублювання) визначаються керівником підприємства. Тривалість

стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а

також від кваліфікації працівника.

5.5. Керівнику підприємства надається право своїм наказом

(розпорядженням) звільняти від проходження стажування (дублювання)

працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше

3 років або переводиться з одного цеху до іншого, де характер його

роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.

5.6. Стажування (дублювання) проводиться за програмами для

конкретної професії, посади, робочого місця, які розробляються на

підприємстві і затверджуються керівником підприємства

(структурного підрозділу).

5.7. Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях

свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі

стажування працівники повинні виконувати роботи, які за

складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що

передбачаються функціональними обов'язками цих працівників.

5.8. У процесі стажування (дублювання) працівник повинен:

поповнити знання щодо правил безпечної експлуатації

технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та

інструкцій з охорони праці;

оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях в

нормальних і аварійних умовах;

засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і

обладнання та методи безаварійного керування ними з метою

забезпечення вимог охорони праці.

5.9. Запис про проведення стажування (дублювання) та допуск

до самостійної роботи здійснюється керівником відповідного

структурного підрозділу (начальник виробництва, цеху тощо) в

журналі реєстрації інструктажів (додаток 9).

5.10. Якщо в процесі стажування (дублювання) працівник не

оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну

оцінку щодо протиаварійних та протипожежних тренувань, то

стажування (дублювання) новим розпорядженням може бути продовжено

на термін, що не перевищує двох змін.

5.11. Після закінчення стажування (дублювання) наказом

(розпорядженням) керівника підприємства (або його структурного

підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи.


Додаток 1

до пункту 1.9 Типового положення

про навчання з питань охорони

праці


Зразок протоколу засідання

комісії з перевірки знань

з питань охорони праці


__________________________________________________________________

(підприємство, установа, організація)


Протокол N _____

засідання комісії з перевірки знань

з питань охорони праці


"___" ________________ 199_ р. м.____________________________


Комісія у складі:


голови ___________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

і членів комісії _________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

_________________________________________________________________,

створена на підставі наказу від "___" __________ 19__ р. N ______,

перевірила знання ________________________________________________

(найменування нормативних актів

__________________________________________________________________

про охорону праці, за якими проводилася перевірка знань)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------

| N |Прізвище, ім'я|Посада, |Цех, |Знає/Не знає| Примітки |

|з/п|та по батькові|професія,|дільниця, | | |

| |працівника |розряд |виробництво| | |

|---+--------------+---------+-----------+------------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

------------------------------------------------------------------


Голова комісії _______________________

(підпис)

Члени комісії _______________________

(підпис)

_______________________

(підпис)

_______________________

(підпис)


Додаток 2

до пункту 1.9 Типового положення

про навчання з питань охорони

праці


Рекомендована форма посвідчення

про перевірку знань з питань

охорони праці


Обкладинка посвідчення


(Герб України)


УКРАЇНА


Посвідчення

про перевірку знань з

питань охорони праці


Перша сторінка посвідчення


__________________________________________________________________

(підприємство, установа, організація)


Посвідчення


Видано __________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

посада (фах) ____________________________________________________,

місце роботи ____________________________________________________,

про те, що він(а) пройшов(ла) навчання і виявив(ла) потрібні

знання

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(найменування нормативних актів про охорону праці,

за якими проводилась перевірка знань)

__________________________________________________________________


Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань


від "___" _______________ 19__ р. N _____________________


М.П.


Голова комісії ________________________________________ (прізвище)

(підпис)


_______________

У даному посвідченні можуть бути додаткові вкладки про

обов'язкові медичні огляди працівника, право виконання ним

спеціальних робіт та інше. Посвідчення можуть бути ламінованими,

виготовленими на основі фотокомп'ютерних технологій.


Відомості про періодичну перевірку знань


Посада (фах) _____________________________________________________

виявив(ла) потрібні знання _______________________________________

(найменування нормативних актів про охорону праці,

__________________________________________________________________

за якими проводилася перевірка знань)

__________________________________________________________________

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань


від "___" _____________ 199_ р. N _______________________


М.П.


Голова комісії ________________________________________ (прізвище)

(підпис)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Відомості про періодичну перевірку знань


Посада (фах) _____________________________________________________

виявив(ла) потрібні знання _______________________________________

(найменування нормативних актів про охорону праці,

__________________________________________________________________

за якими проводилася перевірка знань)

__________________________________________________________________

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань


від "___" _______________ 199_ р. N _______________________


М.П.


Голова комісії ________________________________________ (прізвище)

(підпис)

Начало формы


Конец формы


Додаток 3

до пунктів 2.2.1 та 2.2.5

Типового положення про

навчання з питань охорони

праці


Типові тематичний план і програма навчання

посадових осіб і спеціалістів

з питань охорони праці


Тематичний план


Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні

положення Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).

Тема 2. Законодавство України про працю.

Тема 3. Психологія безпеки праці. Організація роботи з

охорони праці.

Тема 4. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 5. Пожежна безпека.

Тема 6. Електробезпека.

Тема 7. Гігієна праці і виробнича санітарія. Медичні огляди.

Тема 8. Надання першої допомоги потерпілим в разі нещасного

випадку.

Тема 9. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики,

попередження, локалізації та ліквідації наслідків техногенних

аварій та катастроф.


Програма


Тема 1. Законодавство України про охорону праці.

Основні положення Закону України "Про охорону праці"


Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони

праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України

"Про охорону праці" ( 2694-12 ), Кодекс законів про працю

( 322-08 ), Закон України "Про забезпечення санітарного та

епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), Закон України

"Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), Закон України "Про використання

ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-вр ).

Основні положення Закону України "Про охорону праці". Основні

принципи державної політики в галузі охорони праці.

Право громадян на охорону праці при укладанні трудового

договору. Права працівників на охорону праці під час роботи на

підприємстві.

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних

захворювань.

Права працівників на пільги і компенсації за важкі та

шкідливі умови праці. Відшкодування власником шкоди працівникам у

разі ушкодження їх здоров'я, відшкодування моральної шкоди.

Обов'язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих

умов праці. Обов'язки працівника виконувати вимоги нормативних

актів про охорону праці.

Положення про навчання з питань охорони праці. Перелік

посадових осіб, які до початку виконання своїх обов'язків і

періодично один раз на три роки проходять навчання з питань

охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці: види,

періодичність, зміст.

Фінансування охорони праці. Фонди охорони праці: на

підприємстві, регіональний, галузевий, державний; їх призначення,

порядок формування і витрачання коштів.

Служба охорони праці. Положення про службу, основні завдання,

функціональні обов'язки та права.

Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні,

будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів

і засобів виробництва. Попередня експертиза (перевірка) проектної

документації. Авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з

боку проектних організацій. Сертифікація машин, механізмів,

устаткування, транспортних засобів і технологічних процесів.

Порядок прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих

виробничих об'єктів. Дозвіл на початок роботи підприємства.

Основні вимоги положення про розслідування та облік нещасних

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Типове положення про комісію з питань охорони праці

підприємства: порядок створення, обов'язки та права комісії.

Інформація та звітність про стан охорони праці.

Добровільні об'єднання громадян з охорони праці.

Стимулювання охорони праці. Заохочення працівників за активну

участь у роботі зі створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Відшкодування підприємствам, громадянам і державі збитків,

завданих порушенням вимог охорони праці.

Штрафні санкції до підприємств, установ і організацій за

порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання

розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною

праці.

Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону

праці. Опрацювання, прийняття та скасування державних нормативних

актів. Припинення чинності державних нормативних актів.

Забезпечення працівників нормативними актами про охорону праці.

Інструкції та інші нормативні акти про охорону праці, що

діють у межах підприємства, основні вимоги до них і порядок їх

розроблення.

Державне управління охороною праці. Органи державного

управління. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі

охорони праці. Повноваження Комітету по нагляду за охороною праці

України. Повноваження міністерств та інших центральних органів

виконавчої влади. Повноваження місцевих державних адміністрацій та

рад народних депутатів у галузі охорони праці.

Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних

актів про охорону праці.

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та

виробничого середовища: національна, галузеві, регіональні.

Комплексні заходи підприємств для досягнення встановлених

нормативів з охорони праці.

Організація наукових досліджень з проблем охорони праці.

Національний науково-дослідний інститут охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду

за охороною праці, їх основні обов'язки і права.

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону

праці. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці.

Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за

додержанням законодавства про охорону праці.

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна

відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних

актів про охорону праці, за створення перешкод для діяльності

посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і

представників професійних спілок.


Тема 2. Законодавство України про працю


Закон України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ).

Розробка, укладення та виконання договору (угоди) відповідно до

"Спільних рекомендацій державних органів і профспілок щодо змісту

розділу "Охорона праці" у колективному договорі (угоді, трудовому

договорі)".

Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість

робочого часу. Заборона роботи в нічний час. Обмеження

понаднормових робіт. Заборона залучення до понаднормових робіт.

Забезпечення здорових і безпечних умов праці відповідно до

Закону "Про охорону праці" ( 2694-12 ).

Праця жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці

жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час. Гарантії при

прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок,

які мають дітей.

Праця інвалідів. Порядок працевлаштування інвалідів (у тому

числі по зору та слуху), надання пільг та компенсацій, обмеження

використання їх праці у нічний час та на понаднормових роботах.

Праця молоді. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах.

Вік, з якого допускається прийняття на роботу. Роботи, на яких

забороняється застосування праці осіб молодших за вісімнадцять

років. Методичні огляди.

Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові

спори. Строки звернення до комісії з трудових спорів та порядок

прийняття заяв. Порядок і строки розгляду трудових спорів.

Відповідальність за порушення законодавства про працю.


Тема 3. Психологія безпеки праці.

Організація роботи з охорони праці


Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу

(безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці

(почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на

безпеку праці.

Роль трудового колективу в забезпеченні безпеки праці

(взаємозв'язок вимог інструкцій з охорони праці з інтересами

виробництва та особистими інтересами працівника, необережність, її

причини та боротьба з нею).

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і

темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного

розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Зв'язок людина - машина, ергономічні вимоги (відповідність

устаткування та упорядження робочого місця до

анатомо-фізіологічних можливостей людини).

Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю на основні

психічні процеси, підвищена схильність до скоєння нещасного

випадку).

Методи пропаганди та агітації з охорони праці (куточки,

стінгазети, радіомовлення, плакати, кінофільми, виставки тощо).

Охорона праці як об'єкт управління. Система управління

охороною праці. Мета і завдання управління.

Структурно-функціональна схема управління охороною праці.

Аналіз та прогнозування стану охорони праці, травматизму,

професійних та загальних захворювань на виробництві.

Планування роботи з охорони праці: перспективне, поточне та

оперативне.

Організація роботи з охорони праці. Посадові інструкції,

встановлення обов'язків, прав і відповідальності

виробничо-технічних служб, посадових осіб і спеціалістів за

виконання функцій і завдань у системі управління охороною праці, а
1   2   3   4   5Схожі:

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconНаказ № Про призначення громадського інспектора з охорони праці
Відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про працю”, Статуту профспілки працівників освіти і науки, нормативних документів...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПоложення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці"
Днаоп 00 03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, днаоп...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconНаказ №120 Про організацію роботи з питань охорони праці, пожежної та електробезпеки
На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», «Про пожежну безпеку», з метою забезпечення нормативних показників...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту» і поширюється на навчальний заклад
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconРозпорядження від 08. 11. 2011 р. №46-р м. Чернівці Про призначення відповідальної особи та затвердження інструкцій з охорони праці в Садгірській
України "Про охорону праці", на підставі Положення про розробку інструкції з охорони праці, затвердженого Наказом Комітету по нагляду...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПоложення Закону України «Про охорону праці». Тема законодавство України про працю. Тема психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. Тема вибухонебезпека виробництв І вибухозахист. Тема пожежна безпека
Типові тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПоложення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та "Про освіту" ( 1060-12 ), Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента
Про освіту ( 1060-12 ), Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПро затвердження Правил охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці"
Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі Загальні положення
Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту» І поширюється на навчальний заклад – зош...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПрограма навчання з питань охорони праці посадових осіб План
Основні положення Законів України "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи