Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальні положення icon

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальні положення
Скачати 227.67 Kb.
НазваПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальні положення
Дата конвертації17.11.2013
Розмір227.67 Kb.
ТипПоложення


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КАБІНЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ


 1. Загальні положення


Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі — КПКТ, кабінет) призначений для формування інформаційно-ос­вітнього і культурного середовища, яке ство­рюється з використанням апаратно-програм­них засобів інформаційно-комунікаційних тех­нологій та інших сучасних засобів навчання.

Положення визначає:

 1. призначення та основні напрями роботи КПКТ загальноосвітніх навчальних закладів;

 2. порядок створення кабінету;

 3. матеріально-технічне оснащення кабінету;

 4. навчально-методичне забезпечення кабі­нету;

 5. засади керування роботою.

 1. Призначення та основні напрями роботи КПКТ

 1. Основною метою створення КПКТ є за­безпечення належних умов для проведення на­вчально-виховного процесу та розв'язання за­гальноосвітнім навчальним закладом завдань, визначених цілями та змістом освіти відповід­но до Державного стандарту базової і повної се­редньої освіти, затвердженого постановою Ка­бінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24.

 2. КПКТ загальноосвітніх навчальних зак­ладів створюються на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2001року № 436 «Про затвердження Програми інфор­матизації загальноосвітніх навчальних зак­ладів, комп'ютеризації сільських шкіл на2001—2003 роки» та відповідно до Положен­ня про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964.

 3. Завданнями створення кабінету є забез­печення технічних і методичних передумов для формування інформаційної культури учнів, на­вчальної діяльності учнів засобами новітніх технологій, наступності між ступенями освіти, єдності між теоретичними і практичними скла­довими змісту освіти, профільного навчання у старшій школі.

 4. Навчально-виховне середовище, ство­рене в КПКТ, використовується для навчання інформатики (базового і профільного курсів), інших навчальних дисциплін навчальної галузі «технології», об'єктами вивчення яких є скла­дові інформаційно-комунікаційних технологій. Засоби навчання, якими обладнано КПКТ, ви­користовуються для навчання інших навчаль­них предметів у позаурочній роботі.2.5. Заняття у КПКТ забезпечують:

 • формування в учнів сучасної інформацій­ної картини світу;

 • формування умінь і навичок використан­ня інформаційних технологій як важливої скла­дової продуктивної діяльності громадянина в сучасному інформаційному суспільстві;

 • формування творчої особистості, розвиток в учнів теоретичного мислення, пам'яті, уяви;

 • виховання підростаючого покоління, спря­мованого на формування в учнів високих гро­мадянських і моральних якостей.

 1. Створення та реконструкція КПКТ пе­редбачають попереднє визначення особливостей його майбутнього функціонування відповідно до профілю навчання у конкретному загально­освітньому навчальному закладі, передбачува­ної наповненості класів (навчальних груп). Ка­бінет повинен розміщуватися в окремому при­міщенні і мати допоміжне приміщення (лабо­рантську). Лаборантська повинна мати два входи — з кабінету та з коридору.

 2. Введення в експлуатацію КПКТ під час його приймання до нового навчального року про­водить комісія, створена відповідно до Положен­ня про організацію роботи з охорони праці учас­ників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001р. № 563 і зареєстрова­ного в Міністерстві юстиції 20.11.2001р. за № 969/6160 (далі — Положення про організацію роботи з охорони праці), за наказом органу ви­конавчої влади (держадміністрації), до якої вхо­дять представники обласного, районного(міського) відділів освіти (залежно від підпоряд­кування), профспілки галузі, керівник навчаль­ного закладу, а під час уведення в дію новоутво­реного або переобладнаного кабінету також і представники відповідних органів державного нагляду (охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічної служби).

2.8. Облаштування, обладнання, реконст­рукція КІІКТ здійснюється відповідно до ви­мог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчаль­но-виховного процесу, затверджених поста­новою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 (далі - ДСанПіН 5.5.2.008-01), та Державних са­нітарних норм і правил улаштування і облад­нання кабінетів комп'ютерної техніки в на­вчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах, затверджених постановою Головного державного санітарно­го лікаря України від 30.12.1998 р. № 9 (далі— ДСанПіН 5.5.6.009-98). На кожний КПКТ відповідно до додатка № 1 ДСанПіН 5.5.6.009-98 створюється паспорт кабінету.

2.9. На КІІКТ поширюються вимоги Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформа­тики навчальних закладів системи загальної се­редньої освіти, затверджених наказом Держнагляду охорони праці України від 16.03.2004 р.№81, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004 р. за № 620/9219 (далі — Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики).

2.10. Вимоги пожежної безпеки для всіх приміщень КІІКТ визначаються Правилами по­жежної безпеки для закладів, установ і органі­зацій системи освіти України, затвердженими спільним наказом Міносвіти України і Голов­ного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30.09.1998 р. № 348/70, за­реєстрованим у Міністерстві юстиції України17.12.1998 р. за № 800/3240 (далі — Правила пожежної безпеки для закладів, установ і орга­нізацій системи освіти України).


3. Основні форми організації навчально-ви­ховного процесу в КІІКТ

3.1. Організація навчально-виховного про­цесу в КІІКТ (тривалість та періодичність на­вчальних занять, чисельність навчальних груп) регламентуються ДСанПіН 5.5.6.009-98, на­казом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 р. № 128 «Про затвердження Нор­мативів наповнюваності груп дошкільних на­вчальних закладів (ясел-садків) компенсуючо­го типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загаль­ноосвітніх навчальних закладах», зареєстрова­ним у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 р. за № 229/6517.

3.2. У КІІКТ проводяться:

 • навчання інформатики (вивчення базово­го курсу і профільних курсів навчальної дисцип­ліни «інформатика»);

 • вивчення інших навчальних предметів з використанням засобів інформаційно-комуні­каційних технологій;

 • експериментальні уроки і практичні за­няття;

 • позаурочні (гурткові і факультативні) за­няття.

 1. Матеріально-технічне оснащення кабінету

 1. Обладнання навчальних кабінетів су­купністю матеріальних об'єктів, які створюють навчальне середовище і використовуються для проведення навчально-виховного процесу, пе­редбачає дотримання санітарно-гігієнічних пра­вил та норм, психолого-педагогічних, ергоно­мічних, естетичних вимог і вимог безпеки жит­тєдіяльності.

 2. Комплектація обладнання кабінетів здійснюється відповідно до нормативних доку­ментів МОН України, які регламентують склад, кількість та основні технічні характеристики відповідних засобів навчання.

 3. Електротехнічне обладнання КІІКТ по­винно відповідати вимогам електробезпеки, передбаченим Правилами безпечної екс­плуатації електроустановок споживачів, за­твердженими наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 р. № 4, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 10.02.1998 р. за № 93/2533, Прави­лам безпеки під час навчання в кабінетах інфор­матики, іншими чинними нормативними доку­ментами.

Обов'язковою є наявність засобів аварій­ного відключення живлення, які спрацьову­ють не тільки в разі перевищення струму спо­живання, а також і в разі витоку струму через захисне заземлення (занулення). КІІКТ пови­нен бути обладнаний окремою трипровідною системою електроживлення 220 В, 50 Гц (фаз­ний провідник, нульовий робочий провідник, нульовий захисний провідник). Основна сис­тема електроживлення повинна використову­ватися тільки для підключення навчального комп'ютерного комплексу. Для додаткового електротехнічного обладнання (у тому числі призначеного для освітлення і кондиціюван­ня повітря) створюється окрема система жив­лення. Нульовий захисний провідник вико­ристовується тільки для захисного занулен­ня. Використання нульового робочого про­відника як нульового захисного провідника забороняється.

 1. Склад комп'ютерного обладнання для комплектування кабінету, його параметри і ха­рактеристики повинні відповідати діючим укра­їнським і міжнародним стандартам та чинному законодавству.
 1. Системне програмне забезпечення, яке встановлюється на апаратних засобах КІІКТ, складають:

 • операційна система, яка повинна забезпе­чувати багатозадачність, роботу в мережах ЕОМ, у тому числі підтримку роботи локальної обчислювальної мережі (далі — ЛОМ), стійкість до помилкових дій некваліфікованих користу­вачів;

 • сукупність системних утиліт, які повинні забезпечувати адміністрування ЛОМ, функції обмеження доступу до ресурсів та їх розподілу, ведення протоколу роботи кожного користува­ча, спостереження за роботою і керування ком­п'ютерами учнів з комп'ютера вчителя;

• програмне забезпечення доступу до гло­бальної інформаційної мережі з одночасним про­токолюванням і фільтруванням такого досту­пу та забезпеченням роботи сервера ЛОМ.

До складу програмного забезпечення базо­вих інформаційних технологій, яке встанов­люється на апаратних засобах КІІКТ, входять:

 • текстові редактори загального призначен­ня для використання у навчально-виховному процесі та для створення і тиражування дидак­тичних матеріалів;

 • програми, призначені для створення і оп­рацювання електронних таблиць, для викорис­тання у навчально-виховному процесі та для створення і тиражування дидактичних матері­алів;

 • системи управління базами даних для ви­користання у навчально-виховному процесі та забезпечення управління навчально-виховним процесом;

 • системи для створення електронних пре­зентацій, призначені для використання у на­вчально-виховному процесі та створення дидак­тичних матеріалів;

 • системи для оптичного розпізнавання друко­ваного тексту та введення його в комп'ютер для підготовки документів (тиражування);

 • системи для підтримки основних телеко­мунікаційних технологій: електронної пошти, роботи з факсимільними повідомленнями (до­кументами).

До обладнання кабінету як необхідна скла­дова повинні входити апаратно-програмні за­соби для виконання обслуговування і ремонту апаратних складових обладнання кабінету, пе­ревірки і відновлення функціонування програм­них складових (спеціалізовані тестери, антивірусні програмні засоби, програми для обслуговування накопичувачів на жорстких магніт­них дисках).

 1. Відповідність функціональних і техніч­них характеристик складових частин облад­нання кабінету вимогам, викладеним у цьому Положенні, інших документах та в сертифікатів відповідності, перевіряється на етапі прийман­ня до експлуатації стороною — замовником, яку представляє відповідно до чинного законо­давства директор навчального закладу.

 2. Для зберігання навчально-наочних по­сібників, технічних засобів навчання і навчаль­ного обладнання кабінет оснащується спеціаль­ними меблями (секційними шафами, шафами-стелажами) та пристроями до них (шафи-ящики для таблиць, полиці з напрямними для зберігання тек, коробок, змінних носіїв даних у вертикальному положенні, пристосуванням для зберігання і демонстрування плакатів тощо).

 3. Комплектність, типи та розташування шкільних меблів у кабінеті та лаборантській мають відповідати санітарно-гігієнічним прави­лам та нормам (п. 8.2. ДСанПіН 5.5.2.008-01). Розташування робочих місць у кабінеті здійснюється відповідно до ДСанПіН5.5.2.008-01.
 1. При обладнанні робочого місця вчителя меблями необхідно забезпечити відповідність конструкцій його складових частин та їх взаєм­ного розташування вимогам чинних норматив­них документів з урахуванням комплектності робочого місця, характеру діяльності та форм організації праці.

Склад комплекту обладнання робочого місця вчителя визначається специфікацією навчаль­ного комп'ютеризованого комплексу. Обов'яз­ковими складовими комплекту є: персональний комп'ютер учителя, принтер, сканер, модем. Допускається розміщення принтера, сканера і модема окремо від робочого місця учителя, на­приклад — у підсобному приміщенні, якщо у ньому встановлено додатковий комп'ютер, який може використовуватись як сервер ЛОМ і сервер друкування.

Робочий стіл вчителя повинен забезпечува­ти розміщення на ньому комплекту робочого місця учителя з урахуванням ергономічних ви­мог.

Робоче місце вчителя обладнується системою управління електроживленням навчального комп'ютеризованого комплексу, яка забезпечує його включення (відключення). Робоче місце вчителя бажано розташувати на підвищенні висотою 130—200 мм.

4.10. Робоче місце учня, призначене для ро­боти з комп'ютером, комплектується одно­місним столом і стільцем, які виконані з дотриманням вимог пп. 8.5, 8.6 ДСанПіН 5.5.6.009-98, та комплектом обладнання ро­бочого місця учня, склад та технічні характе­ристики якого визначаються відповідними нор­мативними документами МОН України.

 1. Кабінет може комплектуватись додат­ково двомісними столами учнівськими і стільця­ми учнівськими для проведення занять без ви­користання комп'ютера.

 2. Мультимедійний проектор, призначе­ний для використання як пристрій колектив­ного спостереження, має забезпечувати світло­вий потік не менше 1000 люменів, роздільну здатність не гіршу за 800 х 600 (бажано1024 х 768). Обов'язковим для мультиме­дійного проектора є наявність додаткового роз­няття для одночасного використання проекто­ра і звичайного дисплея. Допускається викори­стання як пристроїв колективного спостере­ження телевізійних приймачів з розміром екрана та в кількості, які забезпечують умови видимості зображення. Умови видимості зобра­ження, яке відображається пристроями колек­тивного спостереження, регламентуються для учнів, розташованих на робочих місцях, при­значених для відповідних видів роботи.

 3. Класна (аудиторна) дошка розміщуєть­ся у кабінеті на передній стіні. Допускається ви­користання різних видів класних (аудиторних) дошок — на одну, три та п'ять робочих площ(щитів) у розгорнутому або складеному вигляді. Слід передбачити мінімум одну магнітну осно­ву з пристосуваннями (магнітними кріплення­ми) для демонстрації навчально-наочних по­сібників (таблиць, моделей аплікацій тощо). У КІІКТ бажано встановлення класної (аудиторної) дошки, призначеної для використання мар­керів (фломастерів). КІІКТ обладнується системою автома­тичної пожежної сигналізації та переносними вог­негасниками, придатними для використання в умовах кабінету відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій сис­теми освіти України та наказу Держнагляду хорони праці України від 10.02.1999 р. № 21, зареє­строваного в Міністерстві юстиції України17.06.1999 р. за № 382/3675. Установлювати вогнегасники слід з використанням передбаченої конструкцією встановлювальної арматури.
 1. До КІІКТ підводиться окрема телефон­на лінія для встановлення зв'язку з установою (провайдером), яка надає послуги доступу до мережі Інтернет, або виділена лінія зв'язку з відповідною установою.

 2. Кабінет для забезпечення оперативно­го нагляду за дотриманням основних санітар­но-гігієнічних вимог обладнується настінним психрометром (або термометром і гігрометром).

  1. Кабінет для забезпечення оперативно­го нагляду за дотриманням основних санітар­но-гігієнічних вимог обладнується настінним психрометром (або термометром і гігрометром).

 1. Усі матеріальні цінності кабінету об­ліковуються в інвентарній книзі встановлено­го зразка.

 2. Списання матеріальних цінностей про­водиться відповідно до чинного законодавства.

^ 5. Навчально-методичне забезпечення кабінету

5.1. У кабінеті, додатково до матеріальних об'єктів забезпечення навчально-виховного процесу, визначених у пп. 4.4-4.16, зберігають­ся і використовуються:

• паспорт кабінету, оформлений і затвер­джений у порядку, передбаченому в ДСанПіН5.5.6.009-98;

 • навчальні програми з основ інформатики і об­числювальної техніки та інших навчальних дис­циплін галузі «технології», заняття з яких про­водяться у кабінеті, відповідні підручники (на­вчальні посібники), предметні науково-методичні і науково-популярні журнали;

 • матеріали педагогічного досвіду, розробки уроків та позаурочних заходів;

 • інструкції до лабораторних і практичних робіт, інструкції до програмних засобів та сис­тем програмування тощо;

 • інструкції з безпеки життєдіяльності і жур­нали ввідного та періодичного інструктажу з безпеки життєдіяльності (відповідно до Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформа­тики).

 1. З метою забезпечення збереження та ефективного використання навчально-методич­них матеріалів у навчально-виховному процесі , ведеться книга обліку стану навчально-мето­дичного забезпечення кабінету у відповідності до форми, поданої у додатку. Облік може вес­тись у формі електронної бази даних з обов'яз­ковим періодичним (у міру заповнення) резер­вуванням на знімному носії та створенням па­перових копій.

 2. Місця зберігання навчальних матері­альних об'єктів нумеруються і помічаються відповідними написами їх назв, які заносять­ся до інвентарної книги та наносяться на ети­кетки.

 3. Оформлення кабінету складається з на­вчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру.

 4. Постійно в кабінеті демонструються:

 • державна символіка, портрети видатних учених галузі;

 • стенд з правилами поведінки учнів у кабі­неті, розкладом роботи кабінету, правилами безпеки життєдіяльності, правилами протипо­жежної безпеки та правилами безпеки життє­діяльності учнів як учасників дорожнього руху(правилами поведінки учнів на вулиці);
 • стенд, на якому викладено права й обов'яз­ки учнів, структуру та склад органів самовря­дування;

 • стенд або кілька плакатів, на яких подано основні етапи розвитку галузі з обов'язковим ви­діленням здобутків української науки і техніки.

  1. Для створення належної робочої обста­новки та як складові навчально-виховного се­редовища в кабінеті розміщують у вигляді пла­катів і таблиць довідкові матеріали, переліки основних клавіатурних командних комбінацій тощо.

Зокрема, у кабінетах, обладнаних ЛОМ, до­цільно розмістити схему ЛОМ кабінету і ЛОМ навчального закладу, на яких указати елект­ронні адреси та вміст ресурсів (електронних версій протоколів лабораторних робіт, довідко­вих матеріалів тощо), правила звернення до ресурсів мережі.

У секційних шафах, вітринах з навчальною метою демонструються зразки апаратних скла­дових обчислювальних систем.

 1. Для короткочасного експозиціювання навчально-методичних посібників та робіт учнів використовуються стенди невеликого роз­міру, які розміщують на бічній стіні (стінах). Демонструються матеріали до тем, що вивча­ються, матеріали про вчених, матеріали про новітні розробки у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, результати експеримен­тальної і дослідницької роботи учнів, кращі ро­боти учнів тощо. Матеріали експозиції зміню­ються новими під час переходу до вивчення но­вої теми.

 2. Розподіл та збереження засобів навчан­ня і навчального обладнання здійснюється у відповідності до навчальної програми за розді­лами, темами і класами, відповідно до класи­фікаційних груп у кабінеті, лаборантському приміщенні у секціях меблів спеціального при­значення.

^ 6. Засади керування роботою

6.1. Управління освіти і науки районних(міських, районних у містах, що мають відпо­відний поділ) державних адміністрацій надають допомогу загальноосвітнім навчальним закла­дам в обладнанні кабінету, проводять організа­ційно-методичну роботу, спрямовану на ефек­тивне використання кабінетів та їх обладнан­ня, вивчають, узагальнюють і поширюють пе­редовий педагогічний досвід, здійснюють контроль за збереженням і використанням ма­теріально-технічного забезпечення.

  1. Директор загальноосвітнього навчаль­ного закладу, у складі якого створюється та функціонує КІІКТ, несе відповідальність за організацію роботи і дотримання правил охорони праці у підрозділі. Розслідування нещас­них випадків проводиться відповідно до Поло­ження про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-вихов­ного процесу в навчальних закладах, затвер­дженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 р. № 616, зареєстро­ваного у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 р. за № 1093/6284.

 1. Директор загальноосвітнього навчаль­ного закладу укладає угоди зі сторонніми організаціями на проведення ремонтних робіт і робіт з обслуговування обладнання кабінету, які не можуть бути виконані персоналом ЗНЗ або виконання яких персоналу заборонено чин­ними угодами та нормативними документами.

 2. Директор і заступник директора з на­вчально-виховної роботи складають перспек­тивний план обладнання на поточний навчаль­ний рік і перспективу, залучаючи до цього заві­дувача кабінету.

Перспективний план та план роботи кабіне­ту на навчальний рік обговорюються на засідан­нях методичних об'єднань учителів та затвер­джуються директором школи.

У плані роботи кабінету передбачається про­ведення заходів, спрямованих на вдосконален­ня організаційно-педагогічних умов функціону­вання кабінету щодо: підвищення якості знань учнів, здійснення міжпредметних зв'язків, ефективного використання традиційних і сучас­них засобів навчання на уроках і в позаурочній роботі; проведення позакласних і факультатив­них занять; вивчення і запровадження в прак­тику роботи вчителів школи передового педа­гогічного досвіду щодо комплексного викорис­тання засобів навчання, якими обладнано КІІКТ; проведення консультацій для вчителів і учнів; підвищення фахової кваліфікації вчи­телів; організації самостійної роботи учнів; ви­явлення потреб та поповнення кабінету на­вчальною літературою, засобами навчання та обладнанням; виготовлення навчально-наоч­них посібників, розробки програмних засобів; проведення конкурсів на кращі наочні посібни­ки і програмні засоби навчально-виховного при­значення та організації виставок учнівських розробок.

 1. Заступник директора з навчально-виховної роботи координує діяльність завідува­ча кабінету, вивчає і узагальнює передовий пе­дагогічний досвід, контролює використання кабінету для урочних, позаурочних і факуль­тативних занять.

 2. Завідувач кабінету призначається нака­зом директора навчального закладу з числа вчи­телів, які мають відповідну освіту і проводять заняття у КІІКТ.

 1. Робота, яку виконує лаборант, повин­на здійснюватись відповідно до плану роботи кабінету і проходити під безпосереднім керів­ництвом завідувача кабінету. Лаборант несе перед завідувачем кабінету відповідальність за правильне зберігання й експлуатацію навчаль­ного обладнання, навчально-наочних по­сібників тощо.

 2. До обов'язків лаборанта входять:

• забезпечення в приміщенні навчального кабінету чистого повітря, порядку розміщення засобів навчання та обладнання, справності та своєчасного їх ремонту, збереження в належно­му порядку протипожежних засобів і засобів першої медичної допомоги та вміння надати першу допомогу при нещасних випадках;

 • ведення під керівництвом завідувача кабі­нету інвентаризаційних записів, своєчасне вне­сення змін до них про надходження та витрати матеріальних цінностей;

 • забезпечення безвідмовної роботи навчаль­ного обладнання, повної безпеки їх під час вико­нання учнями лабораторних і практичних робіт;

 • допомога вчителеві в організації і прове­денні навчальних демонстрацій, позаурочної роботи з предмета;

 • щоденне наведення загального порядку в кабінеті після закінчення навчальних занять і дотримання правил експлуатації електро­обладнання.

6.9. При кабінеті створюється рада кабіне­ту, до складу якої входять вчителі, актив учнів та батьків, представник від органу учнівського самоврядування навчального закладу, які ра­зом із завідувачем кабінету беруть участь в організації роботи кабінету, сприяють попов­ненню фонду засобів навчання, організовують проведення позаурочних заходів.

6.10. Відповідно до Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від 05.02.2001 р. № 45 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 19.01.2001 р. за № 146/5337, і в межах, віднесених до компетенції Піклувальної ради, робота і матеріально-тех­нічне оснащення КІІКТ контролюються і спря­мовуються Піклувальною радою загальноосвіт­нього навчального закладу.

Погоджено «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова профкому Наказ директора Ковельської

_______ Гутка О. Й міської гімназії №

від


^ Правила роботи учнів у кабінеті інформаційно-комунікаційних технологій 1. Кабінет обладнано складними і дорогими технічними засобами, які вимагають акуратної роботи та бережного відношення, тому, заходячи до кабінету, слід одразу займати відведене місце, не виконувати ніяких дій з обладнанням без дозволу учителя.

 2. На робочих місцях розташовано облад­нання, яке має складові, що працюють під ви­сокою напругою. Необережне поводження з апа­ратурою може призвести до травм. Тому суворо заборонено:

 • вмикати і вимикати апаратуру без вказів­ки учителя;

 • торкатися роз'ємів з'єднувальних кабелів та самих кабелів;

 • торкатися екрана та тильної частини моні­тора;

 • переміщувати увімкнеш складові обчислю­вальної системи (системних блок, монітор тощо);

 • класти будь-які предмети на системний блок, монітор, клавіатуру;

 • приносити та використовувати власні носії даних без дозволу вчителя.
 1. Не дозволяється знаходитись у кабінеті і ви­конувати будь-які роботи (прибирання приміщен­ня також) без присутності відповідальної особи —завідувача кабінету, учителя, лаборанта.

 2. Не дозволяється працювати з клавіатурою та маніпулятором «миша» брудними або воло­гими руками.

5. Запам'ятайте, де знаходиться вогнегас­ник, аптечка. При появі запаху горілого одразу ж сповістіть про це викладача.

6. До початку роботи і ввімкнення апаратури:

 • переконайтесь у відсутності видимих по­шкоджень обладнання робочого місця;

 • сядьте так, щоб лінія погляду проходила приблизно через центр екрана, відстань від очей до екрану повинна бути не менше 50 см, учні, які мають окуляри для постійного носіння по­винні працювати за комп'ютером у них, якщо лікарем не вказано іншого;

 • розташуйте зошит, ручку, навчальні по­сібники на столі у відведених місцях, поправте розміщення клавіатури, маніпуляторів («мишки », джойстика) таким чином, щоб було зруч­но працювати;

• дії по вмиканню апаратури виконуйте тільки за командою викладача і тільки у послідовності, передбаченій відповідними інструкціями.

 1. Робота на комп'ютері вимагає постійної зосередженості, чітких дій, самоконтролю, на­пруження зору, тому не можна розпочинати роботу, при недостатньому освітленні та пога­ному самопочутті.

 2. Протягом роботи за комп'ютером суворо дотримуйтесь викладених вище правил, слідкуйте за вказівками вчителя. Якщо під час роботи виникає:
 • аварійна зупинка, яка супроводжується ви­веденням на екран повідомлення про несправність, слід це повідомлення запам'ятати (або записати) і повідомити викладача (лаборанта);

 • якщо робота апаратури починає супрово­джуватись незвичними звуками, світінням ава­рійних індикаторів тощо, слід припинити ро­боту і повідомити викладача.

9. При роботі учнів за комп'ютеризованими робочими місцями вони не повинні вставати, коли до класу заходить будь-який відвідувач.

10. Завершення роботи з апаратурою:

 • вимикати апаратуру дозволяється тільки у послідовності, передбаченій відповідними інструкціями і за вказівкою викладача;

 • після вивантаження операційної системи і зупинки роботи комп'ютера, слід вимкнути живлення системного блоку, або переконатись у його автоматичному вимкненні, вимкнути інші складові апаратного забезпечення.
 1. У кабінеті категорично заборонено прий­мати їжу, користуватись розпилювачами пар­фумів, лаків для волосся тощо. Забороняється корис­туватись мобільними телефонами.

 2. Суворе дотримання цих правил дозволить уникнути шкоди здоров'ю, зберегти обладнання.


^ ВМІСТ АПТЕЧКИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИНазва медичних засобів і медикаментів

Призначення

Кількість

Індивідуальні перев'язувальні антисептичні пакети

^ Для накладання пов'язок

3 шт.

Бинти

Для накладання пов'язок

3 шт.

Вата у пакетах
3 шт.

Джгут медичний гумовий

^ Для зупинки кровотечі при пораненнях

1 шт.

Розчин йоду спиртовий

Для змазування шкіри навколо ран, подряпин на шкірі тощо

^ 1 склянка або 10 ампул

Нашатирний спирт (розчин аміаку водний)

Застосовувати при запамороченні, втраті свідомості (накапати на ватку 2 — 3 краплі, піднести до носу потерпілого)

1 флакон

^ Розчин борної кислоти 2 %

Для промивання очей, примочок, полоскання ротової порожнини

1 флакон

Вазелін

Для змащування шкіри при опіках І ступеня, саднах, подразненнях

1 слойс

Валідол

При сильних болях в області серця — по одній таблетці під язик до повного розсмоктування

1 упаковка^ ОРІЄНТОВНИЙ КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ВТОМИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В КАБІНЕТАХ ІНФОРМАТИКИ


Комплекс вправ для очей

Вправи виконуються сидячи в зручній позі, хребет прямий, очі відкриті, погляд — прямо, відвернувшись від комп'ютера.


Варіант 1

 1. Погляд спрямовувати вліво-вправо, вправо-прямо, вверх-прямо, додолу-прямо без затримки в кожному положенні. Повторити 5разів і 5 разів у зворотному напрямі.

 2. Закрити очі на рахунок «раз-два», відкрити очі і подивитися на кінчик носа на рахунок «три-чотири».

 3. Кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і вправо.


Варіант 2

 1. Швидко кліпати очима протягом 15 с.

 2. Заплющити очі. Не відкриваючи очей, начебто подивитися ліворуч на рахунок «раз чотири», повернутися у вихідне положення. Так само подивитися праворуч на рахунок«п'ять-вісім» і повернутися у вихідне поло­ження. Повторити 5 разів.

 3. Спокійно посидіти із закритими очима ,розслабившись протягом 5 с.
^ Комплекс вправ для зняття м'язового напруження

Варіант 1

Вихідне положення — сидячи на стільці.

 1. Зробити кілька глибоких вдихів і ви­дихів. Потягнутися на стільці, зігнувши руки
  на потилиці, відхиляючи голову назад і випростовуючи плечі. Повторити 5 разів.

 2. Зробити нахили і повороти голови. Повторити 5 разів.

 3. Зробити легкий самомасаж обличчя кисті руки протягом 3—5 с.

Варіант 2

Вихідне положення — сидячи на стільці.

 1. Витягнути і розчепірити пальці так, щоб відчути напруження. У такому положенні

 2. за­ тримати протягом 5 с. Розслабити, а потім зігнути пальці. Повторити вправу 5 разів.

 3. Сидячи на стільці піднести руки якомога вище, потім плавно опустити їх додолу, роз­слабити. Вправу повторити 5 разів.

 4. Переплести пальці рук і покласти їх за голову. Звести лопатки, залишатися у такому положенні 5 с, а потім розслабитись. Повтори­ти вправу 5 разів.

Варіант 3

Вихідне положення — стоячи, ноги разом, руки вниз.

 1. Прямі руки розвести вбоки долонями до­гори, зробити вдих.

 2. Схрестити руки перед грудьми, міцно об­хопити себе за плечі, повторити 5 разів.

 3. Кругові рухи ліктями вперед протягом 5 с.

 4. Те саме назад. Дихати рівномірно.

 5. Повільно і плавно опустити підборіддя залишатися у такому положенні 2—3 с і роз­слабитися.Схожі:

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальні положення iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів Загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальні положення iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів Загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальні положення iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів 1 Загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальні положення iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальні положення iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів міністерство освіти І науки україни наказ м. Київ №407 від 20. 05. 2004 р. Про затвердження Положення
Наказ мон №407 від 20. 05. 2004 р. "Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальні положення iconПро затвердження вимог до специфікації навчального комп’ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно- комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальні положення iconПоложення про кабінет інформатики 4 Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики 15 Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики 16
Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загально­освітніх навчальних...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальні положення iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів На виконання постанови Кабінету Міністрів України Про
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальні положення iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів На виконання постанови Кабінету Міністрів України Про
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальні положення iconПро створення Центру інформаційно комунікаційних технологій навчання
Вінницької області в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, наказу управління освіти облдержадміністрації «Про впровадження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи