Положення про прийом на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра icon

Положення про прийом на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра
Скачати 92.31 Kb.
НазваПоложення про прийом на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра
Дата конвертації14.10.2013
Розмір92.31 Kb.
ТипДокументи

Додаток 10 до Правил прийому до ЛДУ БЖД в 2013 році

Положення

про прийом на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра та за скороченими термінами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


1. Загальні положення

1.1. Положення про прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра та за скороченими термінами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (далі – Положення) визначає перелік та форму проведення вступних випробувань, умови прийому, порядок зарахування кандидатів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра та за скороченими термінами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

1.2. Положення розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.11.2012 №1244 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році», наказу МНС України від 09.03.2006 № 126 «Про затвердження Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС України» (із змінами) та Правил прийому.


^ 2. Умови прийому на навчання

2.1. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра здійснюється за спеціальностями, визначеними у додатку 1 до Правил прийому, на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра відповідно до наказу МОН України від 09.11.2010 №1067 «Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787».

2.2. Прийом на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за напрямами, визначеними у додатку 3 до Правил прийому.

2.3. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра та за скороченими термінами підготовки бакалавра визначаються Правилами прийому.

2.4. Цивільні особи, які виявили бажання навчатись у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі в паперовому вигляді до Приймальної комісії.

Вступники з числа осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів МНС України для оформлення справи вступника подають рапорт керівникам органів управління та підрозділів МНС за місцем служби.

2.5. В заяві (рапорті) вступники вказують обрану спеціальність (напрям) та форму навчання.

2.6. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

   • оригінал документа (диплом) державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього;

   • медичну довідку за формою 086-о;

   • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або посвідчення про приписку, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

2.7. До заяви вступник додає:

   • документ (диплом) державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього, на особистий вибір - оригінал або його завірену копію;

   • копію документу, що засвідчує особу та громадянство;

   • медичну довідку за формою 086-о або її копію;

   • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Усі копії завіряються за оригіналом вищим навчальним закладом або в установленому порядку.

2.8. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (напрямами), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

2.9. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж 5 днів після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом) та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених Правилами прийому, до Приймальної комісії.

2.10. При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал диплома, додатка до нього, медичної довідки зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.


^ 3.Вступні випробування

3.1. Організація вступних випробувань до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра та за скороченими термінами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, порядок їх проведення визначається Приймальною комісією.

3.2. Вступні випробування до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності проводяться у строки, визначені Правилами прийому.

3.3. Вступні випробування з кандидатами на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра та за скороченими термінами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводять фахові атестаційні комісії.

3.4.Кандидати на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі базової вищої освіти та за скороченими термінами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста складають вступне випробування у вигляді тестового фахового іспиту в обсязі навчальних програм за відповідними напрямами (спеціальностями).

3.5. Кандидати на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі базової вищої освіти складають вступне випробування у вигляді тестового фахового іспиту в обсязі навчальних програм за відповідними напрямами та вступного екзамену з іноземної мови.

3.6. Програми фахових випробувань та вступного екзамену з іноземної мови розробляються Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності і затверджуються ректором не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

3.7. Тестування проводиться з метою:

   • перевірки відповідності знань, умінь та навичок вступників програмовим вимогам;

   • виявлення та оцінки рівня навчальних досягнень вступників;

   • оцінки ступеня підготовленості вступників до навчання за освітньо-професійною програмами підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра

3.8. Тестування відбувається у письмовій формі. Кожна особа, що проходить тестування, отримує індивідуальний екзаменаційний комплект, що складається: з зошита для відповідей та тестового завдання.

Тестування триває 3 години (180 хвилин).

3.9. Тестове завдання складається з трьох рівнів, що відрізняються за змістом та складністю і містить 18 завдань:

Тестовий бланк містить тестові завдання різної форми, а саме:

   • завдання з вибором однієї правильної відповіді;

   • завдання відкритої форми з короткою відповіддю;

   • завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (повне розв’язання і обґрунтування одержаної відповіді або доведення заданого твердження).

3.10. Результати виконання завдання з тестового фахового іспиту оцінюється екзаменаторами за 100-бальною шкалою відповідно до наведеної схеми оцінювання завдань:Рівень завдань

Номери завдань

Кількість балів

Шкала оцінювання

1-й рівень

1-10

0 або 3

0 балів – невірна відповідь;

3 бали – вірна відповідь

2-й рівень

11-16

0 - 8

0 балів – відповідь відсутня або тільки записані окремі фрази, що не висвітлюють суть завдання;

2 бали – вступник не закінчив відповідь, тобто не сформулював ключові моменти, але наблизився досить близько до відповіді, виконавши не менше половини логічних кроків;

4 бали – правильна послідовність ходу відповіді, але відсутні деякі етапи. Можливі деякі помилки, які суттєво не впливають на подальший хід відповіді. Одержана відповідь може бути неповною або недостатньо обґрунтованою;

6 балів – правильна відповідь, але допускаються окремі неточності;

8 балів – повністю правильна відповідь, що включає в себе необхідні пояснення, з яких випливає аргументоване твердження

3-й рівень

17-18

0 - 11

0 балів – немає розв’язку або тільки записані формули, що не стосуються розв’язку завдання;

3 бали - вступник не закінчив розв‘язок , тобто не отримав відповіді, але в розв‘язку наблизився досить близько до неї , виконавши не менше половини логічних кроків;

6 балів – правильна послідовність ходу розв’язування, але відсутні деякі етапи. Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, які впливають на подальший хід розв’язування. Одержана відповідь може бути неповною або недостатньо обґрунтованою;

9 балів – правильне розв’язання завдання, але допускаються помилки у обчисленнях;

11 балів – повністю правильно розв’язане завдання, що включає в себе пояснення, посилання на нормативні документи, з яких випливає те чи інше твердження

3.11. Результати вступного екзамену з іноземної мови оцінюється екзаменаторами за 100-бальною шкалою відповідно до наведеної схеми оцінювання завдань:


Рівень завдань

Номери завдань

Кількість балів

Шкала оцінювання

1-й рівень

1-10

0 або 3

0 балів – невірна відповідь;

3 бали – вірна відповідь

2-й рівень

11-16

0 - 8

0 балів – неправильний переклад, простий набір слів;

2 бали – переклад речень частково відповідає змісту оригіналу, допущено лексичні, граматичні та орфографічні помилки при перекладі;

4 бали переклад речення в цілому відповідає змісту оригіналу, можливі неточності при перекладі професійної лексики та термінології;

6 балів – переклад відповідає змісту речень, можливі неточності у граматичних конструкціях;

8 балів – правильний переклад

3-й рівень

17-18

0 - 11

0 балів – велика кількість лексичних і граматичних помилок, зміст висловлювання незрозумілий;

3 бали – недостатній словниковий запас, наявні лексичні, граматичні, орфографічні помилки, що заважають адекватному сприйняттю тексту;

7 балів – наявні лексичні та певні граматичні помилки, які не впливають на адекватність сприйняття, недостатнє володіння професійною лексикою;

9 балів – висловлювання побудовано логічно та послідовно, використано достатній словниковий запас та професійну лексику, можлива наявність кількох граматичних помилок;

11 балів – чітке використання професійної термінології, дотримання правил граматики, повне розкриття теми


^ 4. Організація конкурсу та зарахування на навчання

4.1.Прийом до Університету на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та за скороченими термінами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за конкурсом на підставі результатів тестового фахового іспиту із відповідної спеціальності (напряму).

4.2. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату тестового фахового іспиту та вступного екзамену з іноземної мови.

4.3. Особи, відповіді яких з тестового фахового іспиту або екзамену з іноземної мови оцінено нижче 51 балу, до участі у конкурсному відборі на зарахування до Університету не допускаються.

4.4. Рішення про надання рекомендацій на зарахування на навчання приймається Приймальною комісією та оформлюється відповідним протоколом.

4.5. На підставі рішення Приймальної комісії ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності видає наказ про зарахування вступників курсантами (слухачами, студентами) Університету, який доводиться до їх відома.Схожі:

Положення про прийом на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні...
Положення про прийом на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра iconПрограма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста і магістра у 2010-2011 навчальному році
Критерії оцінки журналістом політичної ситуації, вплив змі на формування політичної влади в Україні
Положення про прийом на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра iconЩодо реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні Керівникам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
...
Положення про прийом на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра iconПерелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Положення про прийом на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра iconПерелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
Положення про прийом на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Положення про прийом на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра iconЗміни до правил прийому до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році Львів 2013 Зміни до правил прийому до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році
Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року №502, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року...
Положення про прийом на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра iconДодаток 11 до Правил прийому до лду бжд в 2013 році Положення про порядок нарахування додаткових балів слухачам курсів підготовки громадян до вступу до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 1
Положення про порядок нарахування додаткових балів слухачам курсів підготовки громадян до вступу до Львівського державного університету...
Положення про прийом на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра iconНаказ №1130 від 22 жовтня 2012 року Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2013 році І. Загальні положення
України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного...
Положення про прийом на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи