Програма вступних випробувань з німецької мови для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році icon

Програма вступних випробувань з німецької мови для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році
Скачати 69.49 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань з німецької мови для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році
Дата конвертації14.10.2013
Розмір69.49 Kb.
ТипПрограма

Програма вступних випробувань

з німецької мови

для вступу на перший курс навчання

до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

у 2013 році
Вступні випробування полягають в тому, щоб оцінити рівень навчальних досягнень абітурієнтів з німецької мови з метою конкурсного відбору для навчання в Університеті.
Завдання з німецької мови


полягають у тому, щоб оцінити знання та вміння учасників:


Передавати в письмовій формі необхідну інформацію з урахуванням соціокультурних відмінностей оформити і написати особистого листа, вітальну листівку, оголошення, повідомлення, нотатки тощо.

Використовувати певні лексичні одиниці (частини мови) правильно і відповідно до ситуації, включаючи ряд фразеологічних зворотів, розмовних фраз та ідіоматичних виразів; відповідних граматичних форм (часові форми дієслова, модальні, допоміжні дієслова, та дієслова-зв’язки, іменники, прикметники тощо).

Пояснювати лексичні значення слів; добирати до слів синоніми й антоніми та використовувати їх у мовленні; уживати слова в переносному значенні. Знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні вивчені групи слів; пояснювати значення фразеологізмів, приказок, крилатих висловів, правильно й комунікативно доцільно використовувати їх у писемному мовленні.

Правильно відмінювати іменники, відрізняти правильні форми іменників від помилкових; використовувати іменники в мовленні.

Розпізнавати прикметники, визначати їхнє загальне значення, ступені порівняння прикметників, способи творення прикметників.

Правильно утворювати вищий та найвищий ступені прислівників; односкладові прислівники; прислівників з двома і більше складами.

Утворювати кількісні числівники (прості, похідні і складені); використовувати їх у мовленні; визначати сполучуваність числівників з іменниками.


Розпізнавати займенники: особові, присвійні, питальні, об’єктні, вказівні; неозначені займенники, правильно добирати потрібні займенники і використовувати їх у мовленні. Особливості вживання займенників у мовленні .


Розпізнавати дієслова до відповідних граматичних форм (часові форми дієслова, модальні, допоміжні дієслова, та дієслова-зв’язки, іменники, прикметники тощо).


Утворювати й комунікативно доцільно використовувати неособові форми дієслів: інфінітив, герундій, дієприслівник теперішнього та минулого часу в мовленні.


Розпізнавати просте речення з звертаннями, вставними словами, словосполученнями, реченнями, відокремленими членами (означеннями, прикладками, додатками, обставинами), зокрема уточнювальними, та правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості таких речень у мовленні.


Розпізнавати складнопідрядні та складносурядні речення із використання сполучників. Правильно й комунікативно доцільно використовувати у процесі спілкування.


Визначати в реченні з прямою мовою слова автора й пряму мову, речення з непрямою мовою; замінювати пряму мову непрямою; правильно й доцільно використовувати в тексті пряму мову й цитати.


Передати особисте повідомлення у вигляді записки довільної форми; передати особисту інформацію в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі; переписати інформацію з телефонної книги, розкладу руху; передати прості ділові повідомлення (зустріч із точним зазначенням часу та місця); написати короткий текст про важливу подію, особистий план на майбутнє.


Писати розповідь про перебіг подій, описати людину, предмет; писати повідомлення відповідно до поставленого завдання: про проведення заходів, про втрату особистих речей тощо; особисті та ділові листи.


Будувати письмове висловлювання, логічно викладаючи зміст, підпорядковуючи його темі й основній думці, задуму, обраному стилю та типу мовлення, досягати визначеної комунікативної мети. Знаходити й виправляти похибки та помилки в змісті, побудові й мовному оформленні власних висловлювань, спираючись на засвоєні знання.


Передавати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, щоб висловити свою оцінку, співчуття, невдоволення, надію та відповісти на повідомлення такого типу.

Висловити власну точку зору та аргументувати її, висловити своє суб’єктивне бачення дійсності, передавати інформацію про перебіг подій, що відбувалися у минулому, скласти опис, деталізоване порівняння; розповідати про історичну подію.


Аналізувати точку зору із знайомої теми абстрактного характеру або давати детальне пояснення явища або процесу.


^ Назва розділу,

теми

Зміст

Розділ 1. Граматика

1. Речення.

Основні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, спонукальне,окличне та порядок слів

у них. Будова речень (проста та складна).

1.2. Складносурядні

речення.

Складносурядні речення зі сполучниками und,aber

1.3. Складнопідрядні

речення.

Складнопідрядні речення зі сполучниками weil, denn, wenn, als, etc.

2. Артиклі.


Вживання артиклів (неозначений та означений).

3. Іменники.


Утворення множини іменників.

4. Займенники.

Займенники: особові, присвійні, питальні, об’єктні, вказівні. Неозначені займенники.

5. Прикметники.

Прикметники у звичайному, вищому та найвищому ступенях порівняння, утворені за правилом, а також винятки.

6. Прислівники.

Вищий та найвищий ступені порівняння

прислівників. Утворення односкладових прислівників за допомогою закінчення – er, найвищий-закінчення –est.

7. Числівники.

Числівники: кількісні, порядкові. Кількісні числівники (прості, похідні і складені). Прості кількісні числівники від 1 до 12, а також 100, 1,1000 і 1,000,000. Складені числівники складаються з десятків і одиниць, а також числа, що мають одиниці вищих розрядів (сотні, тисячі, мільйони).

8. Прийменники.

Прийменники місця, напряму, часу.

9. Узгодження часів. НеПряма мова.

Вживання дієслів відповідно до правил послідовності часів.

10. Творення і вживання

дієслів.

Поняття дієслів - зв’язок. Творення і вживання дієслів в Infiniv, Präsens, Partizip II, Präteritum.

10.1. Неособові форми дієслів.

Інфінітив, герундій, дієприслівник теперішнього та

минулого часу.

11. Модальні дієслова.

Модальні дієслова (können, müssen, dürfen, sollen, wollen, mögen) та їх еквіваленти.
Розділ 2. Писемна мовленнєва діяльність

1. Автобіографія;

заповнення анкет, формулярів; повідомлення, особистий лист,

довідкова інформація;

опис людини, предмета, місця, ситуації, події.

Писати особистий лист, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті у країнах, з мов яких проводиться тестування, з викладом новин, розповіддю про окремі факти та події свого життя, з висловленням власних міркувань і почуттів, описом планів на майбутнє та з проханням надати аналогічну інформацію партнера по письмовому спілкуванню; передати особисте повідомлення у вигляді записки довільної форми; передати особисту інформацію в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі; переписати інформацію з телефонної книги, розкладу руху; передати прості ділові повідомлення (зустріч із точним зазначенням часу та місця); написати короткий текст про важливу подію, особистий план на майбутнє.

2. Особистий лист, стаття, повідомлення, анкета, ділове повідомлення.

Писати розповідь про перебіг подій, описати

людину, предмет; писати повідомлення відповідно до поставленого завдання: про проведення заходів, про втрату особистих речей тощо; особисті та ділові листи.

3. Особисті, ділові листи; повідомлення розповідь, опис, деталізоване порівняння

складання плану, тез.

Передавати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, щоб висловити свою оцінку, співчуття, невдоволення, надію та відповісти на повідомлення такого типу; висловити власну точку зору та аргументувати її, висловити своє суб’єктивне бачення дійсності, передавати інформацію про перебіг подій, що відбувалися у минулому, скласти опис, деталізоване порівняння; розповідати про історичну подію;

аналізувати точку зору із знайомої теми абстрактного характеру або давати детальне

пояснення явища або процесу.Схожі:

Програма вступних випробувань з німецької мови для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році iconПрограма вступних випробувань з української мови та літератури для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році
Вступне випробування полягає в тому, щоб оцінити рівень навчальних досягнень абітурієнтів з української мови та літератури, з метою...
Програма вступних випробувань з німецької мови для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році iconПрограма вступних випробувань з французької мови для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році
Передавати в письмовій формі необхідну інформацію з урахуванням соціокультурних відмінностей оформити і написати особистого листа,...
Програма вступних випробувань з німецької мови для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році iconПрограма вступного випробування з географії для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році
Мета вступного випробування з географії оцінити ступінь підготовленості вступників до навчання в університеті
Програма вступних випробувань з німецької мови для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році iconПрограма вступного випробування з історії України для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році Програма складена у
...
Програма вступних випробувань з німецької мови для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році iconДля вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році
Вступні випробування полягають у тому, щоб оцінити рівень навчальних досягнень абітурієнтів з хімії з метою конкурсного відбору для...
Програма вступних випробувань з німецької мови для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році iconПрограма вступного випробування з біології для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році
Біологія, 7-11 класи (К.: Перун, 2005) та Біологія, 10-11 класи (Тернопіль, Мандрівець, 2011), відповідно до програми зовнішнього...
Програма вступних випробувань з німецької мови для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році iconПрограма вступних випробувань з німецької мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 17020201 «Охорона праці»
Вивчення німецької мови у вищому навчальному закладі передбачає комплексну реалізацію практичної, розвиваючої, загальноосвітньої...
Програма вступних випробувань з німецької мови для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році iconПрограма вступних випробувань з німецької мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»
Вивчення німецької мови у вищому навчальному закладі передбачає комплексну реалізацію практичної, розвиваючої, загальноосвітньої...
Програма вступних випробувань з німецької мови для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році iconПрограма вступних випробувань з німецької мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Вивчення німецької мови у вищому навчальному закладі передбачає комплексну реалізацію практичної, розвиваючої, загальноосвітньої...
Програма вступних випробувань з німецької мови для вступу на перший курс навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році iconПрограма вступних випробувань з німецької мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті»
Вивчення німецької мови у вищому навчальному закладі передбачає комплексну реалізацію практичної, розвиваючої, загальноосвітньої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи