Ю. П. Рак, Т.Є. Рак, М. М. Козяр інформатизація технологічних процесів при проектуванні сучасної системи управління підрозділами мнс y. P. Rak, T. Y. Rak, M. M. Kozjar icon

Ю. П. Рак, Т.Є. Рак, М. М. Козяр інформатизація технологічних процесів при проектуванні сучасної системи управління підрозділами мнс y. P. Rak, T. Y. Rak, M. M. Kozjar
Скачати 93.56 Kb.
НазваЮ. П. Рак, Т.Є. Рак, М. М. Козяр інформатизація технологічних процесів при проектуванні сучасної системи управління підрозділами мнс y. P. Rak, T. Y. Rak, M. M. Kozjar
Дата конвертації31.03.2013
Розмір93.56 Kb.
ТипДокументи

ЗМІСТ
CONTENTSЮ.П.Рак, Т.Є.Рак, М.М.Козяр

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ МНС
Y.P. Rak, T.Y.Rak, M.M.Kozjar

^ INFORMATIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF MODERN CONTROL SYSTEM PLANNING FOR SUBSECTIONS OF MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS


В.І.Згуря, В.О.Боровиков, О.М.Слуцька,

В.О.Чеповський, Н.М.Козяр

питання удосконалення методик досліджень та випробувань піноутворювачів для гасіння пожеж
V.I.Zgurya, V.O.Borovykov, O.M.Slutska, V.O.Chepovskiy, N.M.Kozyar

problems concerning perfection of methods of research and testing of foam concentrates for fire extinguishingА.А.Мичко, М.М.Клим’юк

Розробка математичної моделі процесу теплопередачі через товщину матеріалу для спецвзуття пожежників
A.A.Mychko, M.M.Klymyk

The elaboration of the mathematical model of the process of heat transmission through the thickness of the material for the firemen shoes


^ В.В.Ковалишин., В.І.Лущ, І.В.Дворянин

Експериментальні дослідження комбінованих ГЕНЕРАТОРІВ ПІНИ СЕРЕДНЬОЇ КРАТНОСТІ ДЛЯ ГАСІННЯ ГОРЮЧИх РЕЧОВИН
V.V.Kovalyshyn, I.V.Lushch, I.V.Dvorianyn, Experimental researches of the combined GENERATORS of SUDS with MIDDLE MULTIPLE FOR extinguishing COMBUSTIBLE MATTERS


А.Д.Кузик

Про залежність пожежної безпеки лісів УКРАЇНИ від типів лісових насаджень


A.D.Kuzyk

^ ABOUT DEPENDENCE OF FIRE SAFETY OF WOODS OF UKRAINE ON TYPES OF WOOD PLANTINGSВ.М.Баланюк

^ ВОГНЕГАСНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОСЛІДНОГО ЗРАЗКА АЕРОЗОЛЬУТВОРЮЮЧОЇ СПОЛУКИ НА ОСНОВІ БІНАРНОЇ СУМІШІ НЕОРГАНІЧНИХ СОЛЕЙ КАЛІЮ
V.M.Balanyuk

^ EXTINGUISHING EFFICIENCY OF INVESTIGATIVE OF AEROSOL – MAKING COMPOUND ON THE BASIS OF BINARY MIXTURE OF INORGANIC SALTS OF POTASSIUM


Ю.А.Абрамов, А.А.Киреев, О.Н.Щербина

ТермограВиметрические исследования огнезащитного действия на древесину гелей системы MgCl2 + Na2O· 2,7 SiO2
U.А.Abramov, А.А.Kіreyev, O.N.Shcherbina

The termogravimetric investigations of fire protective action on timber helius of MgCl2 + Na2O· 2,7 SiO2 system


В.В.Бондирєв, М.Б.Дідик, О.І.Зачек,

В.М.Фірман, Б.О.Білінський

Пристрій для передачі та прийому відеозображення
V.V.Bondyriev, M.B.Didyk, O.I.Zachek, V.M.Firman,

B.O. Bilinskyiy

The complex for transmission and reseption of videorecording


І.В.Бурляй

^ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНО-ФІДЕРНИХ ПРИСТРОЇВ СИСТЕМИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ


I.V.Burlayi

^ RESEARCH OF CHARACTERISTICS OF ANTENNA-FEEDING DEVICES OF MOBILE RADIO OF SERVICE OF RESCUEВ.Є.Гончарук, С.М.Орел, Б.О.Білінський, В.В.Кошеленко

Підготовка студентів з питань екологічної та техногенної безпеки з використанням ризик-орієнтованого підходу
V.I.Goncharuk, S.M.Orel, B.O.Bilinskyiy V.V.Koshelenko

Treating of the students as to ecological and technological safety using the risk-oriental approach


В.І.Гудим, М.М.Семерак, О.М.Коваль

^ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦИОНАРНИХ ЕЛЕКТРОТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В ПОБУТОВИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ
V.I. Hudym, M.M.Semerak, А.M.Koval

GRETION A MODEL OF UNISTATIUON ELECTROWORMING PROCEDURES IN HOUSEHOLD ACTIVITED AND PRODUCTION


І.В.Дворянин, А.Р.Дзюбик, Ю.В.Гуцуляк ^ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ ВИМІРЮВАННЯ НАПРУЖЕНЬ


I.V.Dworjanyn, A.R.Dzubyk, J.W.Huculak,

Prognostication of extraordinary situations is during exploitation of the welded constructions on the basis of measuring of tensions


В.М Жартовський, С.В.Жартовський

Пожежна профілактика целюлозовмісних матеріалів
V.M. Zhartovs’kyy, S.V.Zhartovs’kyy

^ FIRE PREVENTION JF CELLULOID CONTAINING MATERIALSЄ.І.Івашко, Я.І.Соколовський

Визначення теплоємності капілярно-пористих матеріалів у гігроскопічній області


E.I.Ivaschko,Y.I.Sokolovski

Specific heat of capillary materials in hygroscopic area is determined accordingС.Л.Кусковець, В.І.Желяк, А.С.Кусковець

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ В СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ
S.L.Kuskovec, V.I.Zhelyak , A.S.Kuskovec

^ ORGANIZATION OF SUPPRESSION OF A FIRE IN VILLAGE, OCCUPIED, ITEMS WITH THE HELP OF SYSTEM OF WATER SUPPLY


Б.М.Михалічко, О.М.Щербина, Ю.І.Сливка

-Комплексоутворення як чинник підвищення пожежної безпечності CC-вмісних органічних речовин. Квантовохімічний аналіз теплотворної спроможності аніонного купрум(І) хлоридного -комплексу з 2-бутин-1,4-діолом складу NH4[CuCl2(HOCH2CCCH2OH)]
B.M.Mykhalitchko, О.М.Shtcherbyna, Yu.І.Slyvka

-Complexation as a factor of the raising level of a fire-safety of organic substances that contain CC-group. Quantum chemical analysis of the caloric value of copper(I) chloride anionic -complex with 2-butyne-1,4-diol of NH4[CuCl2(HOCH2CCCH2OH)]


А.А.Мичко, Б.В.Болібрух, Б.В.Штайн,

З.В.Андрусяк, Д.А.Ясінський

^ УЗАГАЛЬНЕНИЙ АНАЛІЗ ПРИЛАДІВ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ТЕРМОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ ПОЖЕЖНИКІВ
A.A.Mushko, B.V.Bolibruh, B.V.Shtayn, Z.V.Andrusyk, D.A.Yasins’kyj

^ GENERALIZED ANALYSIS OF DEVICES ON DETERMINATION|definition| OF THERMOPHYSIC INDEXES AND RESEARCH OF LONGEVITY OF THE SPECIAL MATERIALS|fabrics| FOR MAKING OF PROTECTIVE CLOTHING OF FIREMEN
Г.Й.Боднар, Л.Ф.Дзюба, І.М.Ольховий, І.М.Рудько

^ ДО ОЦІНКИ МІЦНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДВІСНИХ КАНАТНИХ ДОРІГ


G.J.Bodnar, L.F.Dzjuba, I.M.Olkhovy, I.M.Rud’kо


TO THE ESTIMATION OF STRENGTH OF ELEMENTS OF SUSPENDED CABLEWAYS
Ю.І.Орловський, Ю.Е.Павлюк

^ ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦЕМЕНТНИХ БЕТОНІВ, МОДИФІКОВАНИХ ДОБАВКАМИ, І ПРОБЛЕМИ ЇХ ТЕХНОЛОГІЇ


Y.I.Orlowski, Y.E.Pavluk

^ ABOUT SOME ASPECTS OF PROPERTIES OF THE CEMENTS CONCRETES MODIFIED BY ADDITIONS, AND PROBLEM OF THEIR TECHNOLOGY


Ю.І.Орловський, Р.В.Пархоменко
^

ТЕРМОПЛАСТ ДЛЯ РОЗМІТКИ ДОРОЖНІХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОЇ СІРКИ

Yu.I.Orlovsky, R.V.Parkhomenko

Modified-Sulfur-Based Thermoplast for Road Covering Markings


Я.І.Підгородецький, А.Г.Ренкас

^ МОДЕЛЬ ВІБРОАКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВУЗЛІВ І МЕХАНІЗМІВ ПОЖЕЖНОЇ ТЕХНІКИ
Ya.I.Pidgorodetsky, A.G.Rankas

^ MODEL OF VIBROACOUSTICHNOI CHECKING TECHNICAL STATE SYSTEM KNOTS AND MACHINERIES OF CONFLAGRATION TECHNIQUEС.В.Поздєєв, О.В.Некора, А.В.Поздєєв

^ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РЕЖИМІВ НАГРІВУ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
S.Pozdeyev, O.Nekora, A.Pozdeyev

SUBSTANTIATION OF CHOOSING THE MODES OF SAMPLES HEATING FOR EXPERIMENTALLY-CALCULATED METHOD OF DETERMINING FIRE RESISTANCE OF REINFORCED CONCRETE BUILDING CONSTRUCTIONS


В.Попович

^ ДЕВАСТОВАНІ ЛАНДШАФТИ, ЇХ НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРОБЛЕМИ ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ
V.Popovych

THE DEWASTED LANDSCAPES, THEIR DANGER TO THE ENVIROUNMENT AND THE PROBLEMS OF FITOMELOORATION


Р.Т.Ратушний, В.О.Тимочко, В.Б.Завер

Обгрунтування проекту вдосконалення системи пожежогасіння у сільському адміністративному районі
R.T.Ratushnjy, V.O.Tymochko, V.B.Zaver

project grounding of the fire protection system enhancing of a rural administration district


Ю.В.Цапко, В.М.Жартовський, К.І.Соколенко, М.І.Ременець

можливості використання азоту для зниження рівня пожежної безпеки об’єктів різного призначення
Yu.V.Tsapko, V.M.Zhartovs’kyy, K.I.Sokolenko, M.I.Remenets
^

THE PECULIARITIES OF USING OF NITROGEN FOR DECREASING OF FIRE SAFETY LEVEL OF OBJECTS OF DIFFERENT DESIGNATIONВ.І.Гудим, Ю.І.Рудик, П.Г.Столярчук

^ ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ КОНТРОЛЮ СТАНУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИ НАЯВНОСТІ АПАРАТІВ ЗАХИСТУ
V.I.Hudym, Y.I.Rudyk, P.G.Stolarchuk,

^ THE GROUND NECESSARY CONTROL OF ELECTRICAL NETWORKS WITH PROTECTIVE APPLIANCE


А.В.Сибірний, М.Ф.Юрим, О.-Р.В.Мартиняк,

^ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ КИСЛОТНИХ ОПАДІВ НА ЕКОСИСТЕМИ
A.V.Sybirnyi, M.F.Jurym O-R.V.Martyniak

^ MODERN STATE ANALISIS OF THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCHES OF ACID PRECIPITATIONS INFLUENCING ON EKOSYSTEMS


П.Г.Столярчук, В.І.Гудим, В.М.Ванько

особливості Аналізу Функціонального Стану ЕЛЕКТРомережі на основі Wavelet-перетворення
P.G.Stolyarchuk, V.I.Hudym, V.M.Van’ko

^ THE PECULIARITIES OF ELECTRIC NETWORK FUNCTIONAL STATE ANALYSIS ON THE BASIS OF WAVELET-TRANSFORMATION


Ю.В.Цапко

дослідження аспектів Вогнезахисту деревини просочувальними засобами
Yu.V.Tsapko,

^ THE INVESTIGATIONS OF ASPECTS OF FIRE PROTECTION OF WOOD BY SOAKING MEANS


М.Г.Шкарабура, С.В.Стась, О.М.Яхно,

^ ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КРЕМНІЙ-ОРГАНІЧНИХ ПОКРИТТІВ В ПОЖЕЖНІЙ ТЕХНІЦІ
M.Shkarabura, S.Stas, O.Yakhno,

About expediency of use of silicon-organic coverings in the fire equipment


О.М.Щербина, Б.М.Михалічко, Р.Ю.Безека

^ АНАЛІТИЧНЕ ВИЯВЛЕННЯ ПЛЮМБУМУ Й БАРІЮ В ДОВКІЛЛІ У ПІСЛЯ ПОЖЕЖНИЙ ПЕРІОД
О.М.Shtcherbyna, B.M.Mykhalitchko,R.Yu. Bezeka

Analitical REVEALING of Lead And Barium in an ENVIRONMENT at a POST-FIRE PERIOD


Д.М.Откідач
^
методика оцінки вибухонебезпеки об’єктів
D.N.Otkidach

THE METHODICS of assessment of the explosive dangerous of objects


В.О.Чеповський, О.М.Слуцька
^
Методологічний підхід до прогнозування ризиків виникнення пожеж на території лісового фонду зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення
V.O.Chepovs’kyy, O.M.Slyts’ka

^ METHODOLOGICAL APPROACH TO PREDICTION OF HAZARDS OF FIRE ON THE TERRITORY OF FOREST FUND OF THE ESTRANGEMENT ZONE AND ABSOLUTE SETTING OUT


О.Б.Зачко

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
O.B.Zachko

The ORGANIZATION of the SUPPLY WITH INFORMATION In SYSTEM of ECOLOGICAL MONITORING of REGIONAL DEVELOPMENT


Б.С.Піцишин, В.І.Орел, З.В.Лаврівський,

ТЕХНОЛОГІЯ приготування розчинів полімерів з метою ЗБільшення Пропускної здатності дощової мережі при опадах великої інтенсивності
B.S.Pitshishin, V.I.Orel, Z.V.Lavrivskiy

Application of mixer with a cylinder rotor for preparation of solutions of polymers with the purpose of increase of the carrying capacity of rain network at the fallouts of large intensity

^

А.М.Бобиляк, Я.І.Єлейко, Р.Я.Лозинський, А.В.Камінський


знаходження ОПТИМАЛЬНого графіку ВИПРОБОВУВАННЯ технічних засобів пожежогасіння за допомогою багатокритеріальної моделі марковського процесу прийняття рішень
A.M.Bobylyak, Ya.I.Elejko, R.Ya.Lozyn’skyy, A.V.Kamin’skyy

Finding the optimal test schedule for fire fighting equipment using multi-criteria Markov decision process.


Анотації
Annotations
Пожежна безпека № 9, 2006Схожі:

Ю. П. Рак, Т.Є. Рак, М. М. Козяр інформатизація технологічних процесів при проектуванні сучасної системи управління підрозділами мнс y. P. Rak, T. Y. Rak, M. M. Kozjar iconЮ. П. Рак, д т. н., проф., Т. Е. Рак, к т. н., М. М. Козяр, д педагог н
Информатизация технологических процессов при проектировании современной системы управления подразделениями мчс
Ю. П. Рак, Т.Є. Рак, М. М. Козяр інформатизація технологічних процесів при проектуванні сучасної системи управління підрозділами мнс y. P. Rak, T. Y. Rak, M. M. Kozjar iconМетодичні рекомендації щодо виконання бакалаврських робіт : Метод реком. / Т.Є. Рак
Рак Т.Є. Графічний редактор Paint : навч посіб. / Т.Є. Рак. – Львів : Вид-во ліпб. – 2002. – 34 с
Ю. П. Рак, Т.Є. Рак, М. М. Козяр інформатизація технологічних процесів при проектуванні сучасної системи управління підрозділами мнс y. P. Rak, T. Y. Rak, M. M. Kozjar icon64. Про погодження гр. Рак Е. Г. місця розташ-ня зем діл
Про погодження гр. Рак Е. Г. місця розташування земельної ділянки та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення...
Ю. П. Рак, Т.Є. Рак, М. М. Козяр інформатизація технологічних процесів при проектуванні сучасної системи управління підрозділами мнс y. P. Rak, T. Y. Rak, M. M. Kozjar iconСписок наукових праць ад’юнкта кафедри уіб львівського ду бжд, А.І. Івануси Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники Розділ III. Концепції, навчальні програми, нормативні документи Розділ IV. Статті у наукових виданнях
Рак Ю. П. Забезпечення умов пожежної безпеки при експлуатації спортивно-видовищних споруд на концептуальній стадії життєвого циклу...
Ю. П. Рак, Т.Є. Рак, М. М. Козяр інформатизація технологічних процесів при проектуванні сучасної системи управління підрозділами мнс y. P. Rak, T. Y. Rak, M. M. Kozjar iconСписок педагогів, які атестуються при рак в 2012/2013 навчальному році

Ю. П. Рак, Т.Є. Рак, М. М. Козяр інформатизація технологічних процесів при проектуванні сучасної системи управління підрозділами мнс y. P. Rak, T. Y. Rak, M. M. Kozjar iconЗ 10 по 20 жовтня 2011 року пройшов ІІ етап обласної благодійної акції „Скарбничка доброї надії”
Дякуючи досягненням сучасної медицини більш ніж 70% дітей що захворіли на рак, мають шанс на повне одужання
Ю. П. Рак, Т.Є. Рак, М. М. Козяр інформатизація технологічних процесів при проектуванні сучасної системи управління підрозділами мнс y. P. Rak, T. Y. Rak, M. M. Kozjar iconСценарій конкурсно розважальної програми «Міс Україночка 2012» (Педагог організатор Мотовилівськослобідської зош І-ІІ ст. Рак Ольга Степанівна.)
Педагог – організатор Мотовилівськослобідської зош І-ІІ ст. Рак Ольга Степанівна
Ю. П. Рак, Т.Є. Рак, М. М. Козяр інформатизація технологічних процесів при проектуванні сучасної системи управління підрозділами мнс y. P. Rak, T. Y. Rak, M. M. Kozjar iconПро погодження гр. Рак Е. Г. місця розташування земельної д
Про погодження гр. Рак Е. Г. місця розташування земельної ділянки та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення...
Ю. П. Рак, Т.Є. Рак, М. М. Козяр інформатизація технологічних процесів при проектуванні сучасної системи управління підрозділами мнс y. P. Rak, T. Y. Rak, M. M. Kozjar iconМатематика Робота №2
Папуга живе 150 років. Слон живе втричі менше, ніж папуга. Черепаха живе в 6 разів більше слона, а рак у 10 разів менше, ніж черепаха....
Ю. П. Рак, Т.Є. Рак, М. М. Козяр інформатизація технологічних процесів при проектуванні сучасної системи управління підрозділами мнс y. P. Rak, T. Y. Rak, M. M. Kozjar iconДокументи
1. /Лекц_х, що читаються на кафедр_ для ФПДО/Лекц_ ПАЦ Онкох_рург_я/Загальн_ принципи лiкування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи