Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Скачати 249.25 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Дата конвертації07.01.2013
Розмір249.25 Kb.
ТипПрограма

2.2.Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»


Назва розділу, теми

Зміст

Загальна екологія

Екологічні фактори


 • Поняття про екологічні фактори та їх спрямованість. Класифікації екологічних факторів.

 • Гомотипні реакції: груповий ефект; масовий ефект, внутрішньовидова конкуренція.

 • Гетеротипні реакції: нейтралізм, міжвидова конкуренція, мутуалізм, симбіоз, синойкія, коменсалізм, квартиранство, кооперація, аменсалізм, хижацтво, паразитизм.

 • Принцип конкурентного витіснення Гаузе.

 • Екологічна ніша.

Екологія популяцій


 • Історія популяційних досліджень.

 • Структура популяції.

 • Динаміка популяції.

 • Продуктивність та енергетика популяцій.

Екосистемна екологія

 • Структура біогеоценозу та екосистем

 • Динаміка, енергетика і продуктивність екосистем

 • Біогеохімічні кругообіги та цикли

Глобальна екологія

 • Еволюція біосфери

 • Будова та динаміка біосфери

 • Геохімічні цикли в біосфері

Поняття про біоценоз


 • Біоценоз як природна система. Визначення біоценозу.

 • Структура біоценозу

 • Динаміка біоценозів

Технологічні галузі екології

 • Промислова (інженерна) екологія і її напрями.

 • Сільськогосподарська екологія (агроекологія) і її напрями.

 • Лісівнича екологія.

 • Гідроекологія.

 • Урбоекологія. Будівельна екологія. Транспортна екологія.

 • Космічна екологія.

 • Радіоекологія.

Заповідна справа

Криза біорізноманіття і шляхи її подолання


 • Екологічна рівновага.

 • Кризові ознаки видового та екосистемного різноманіття.

 • Подолання кризи біорізноманіття.

 • Природоохоронні конвенції та угоди.

 • Червона книга МСОП. Європейський червоний список. Червона книга України. Зелена книга України.

Класифікація природно-заповідного фонду України

 • Національна класифікація природно-заповідного фонд України.

 • Поняття про категорії природно-заповідного фонду.

 • Характеристика природних категорій ПЗФ. Штучні території та об'єкти ПЗФ.

Створення територій та екомережі природно-заповідного фонду України

 • Етапи створення територій природно-заповідного фонду України.

 • Екомережа: види, значення, будова.

 • Проектування екологічної мережі. Ресурси Всеєвропейської, національної та регіональної екологічної мережі.

Функціональне зонування природоохоронних територій


 • Функціональне зонування природоохоронних територій.

 • Характеристика функціональних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

 • Функціональне зонування біосферних заповідників, природних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, зоологічних парків.

Режими збереження та відновлення екосистем природоохоронних територій

 • Поняття про режими збереження та їх види.

 • Характеристика режимів збереження різних категорій природно-заповідного фонду.

 • Реалізація режимів збереження.

 • Відновлення природоохоронних екосистем і їх компонентів.

Екологія людини

Середовище існування людини


 • Середовище життя та його компоненти.

 • Характеристика власне природного середовища, середовища перетвореного людиною, середовища створеного людиною та соціального (соціально-політичне) середовища.

 • Взаємодія людини з природним середовищем. Право людини на екологічно безпечне життєве середовище.

Урбанізація. Екологічні проблеми міст і сіл


 • Урбоекосистема та урбанізація.

 • Характеристика урбоекосистем.

 • Формування урбоекосистем.

 • Екологічні проблеми міст та сіл.

Демографічні процеси в популяціях людини


 • Характеристика демографічих процесів у людських популяціях: народжуваність, смертність, зміна чисельності і складу населення за віком, статтю і шлюбним станом.

 • «Демографічний вибух» та демографічна революція.

 • Демографічна ситуація в Україні.

Вплив на людину метеокліматичних факторів

 • Фізичні фактори атмосфери, що впливають на організм людини: температура повітря, атмосферний тиск, вологість повітря, вітер, електричний стан атмосфери, погода.

 • Характеристика груп погод.

 • Адаптація людини до кліматичних умов.

Харчування людини як екологічний фактор


 • Характеристика та значення білків, жирів, вуглеводів як поживних органічних речовин. Вітаміни. Значення вітамінів для росту і розвитку людини. Авітаміноз. Екологічні проблеми харчування людини. Харчові ресурси і продовольча безпека людства.

 • Мікроелементи, їх властивості та вплив на людину

 • Особливості впливу на людський організм мікроелементів-канцерогенів.

 • Шляхи надходження елементів-забруднювачів в організм людини.
^

Взаємодія людини з іншими живими організмами


 • Взаємодія людини з симбіотичними мікроорганізмами.

 • Взаємодія людини з патогенними мікроорганізмами.

 • Взаємодія людини з паразитичними тваринами.

Фізичні фактори забруднення довкілля та їх вплив на людину

 • Радіоактивне забруднення навколишнього середовища.

 • Електромагнітне забруднення.

 • Акустичне забруднення.

 • Вібраційне забруднення.

 • Світлове забруднення.

 • Небезпечні і шкідливі виробничі фактори.

Хімічні фактори забруднення довкілля та їх вплив на людину

 • Токсичність хімічних речовин.

 • Мутагенність і її вплив на організм.

 • Вплив на організм людини важких металів та їх солей.

 • Пестициди і їх дія на організм людини. Поліхлоровані дифеніли. Поліциклічні ароматичні вуглеводні. Нітрати. Мінеральні волокна. Поверхнево-активні речовини. Лікарські препарати.

 • Наркотичні і токсичні речовини. Тютюновий дим. Алкоголь.

Метеорологія та кліматологія

Природа туманів, хмар та опадів


 • Природа туманів, хмар та опадів.

 • Вода та гідросфера. Про процеси утворення крапель та кристалів води і пари в атмосфері Землі.

 • Хмари і тумани. Опади. Штучний вплив на тумани, хмари та опади.

Основи глобальних атмосферних процесів

 • Поле атмосферного тиску.

 • Вітер та його поле.

 • Поняття про глобальні атмосферні процеси, основний метод їх вивчення.

Повітряні маси та атмосферні фронти


 • Повітряні маси та атмосферні фронти.

 • Умови формування і трансформації повітряних мас.

 • Характеристика атмосферних фронтів. Висотні фронтальні зони й струминні течії.

Циклони та антициклони, смерчі та тропічні циклони

 • Властивості циклону на різних стадіях розвитку.

 • Умови виникнення та стадії розвитку циклонів.

 • Умови виникнення та стадії розвитку поза тропічних антициклонів.

Загальна циркуляція атмосфери


 • Визначення й основні чинники, які впливають на загальну циркуляцію атмосфери.

 • Циркуляція повітря та синоптичні об’єкти в тропічній зоні.

 • Типи і форми атмосферної циркуляції.

Радіоекологія

Історія розвитку радіоекології.


 • Значення досягнень ядерної фізики у виникненні і розвитку радіоекології.

 • Явище радіоактивності, поняття періоду напіврозпаду.

 • Радіостронцій та його властивості.

Етапи розвитку радіоекології.

 • Типи іонізуючих випромінювань.

 • Еквівалентна доза, її значення для окремих районів України.

 • Світовий показник.

Види електромагнітних випромінювань.

 • Основні процеси, які відбуваються з речовиною при дії іонізуючого випромінювання.

 • Види випромінювань в залежності від часу, потужності, кратності.

 • Плутоній, його властивості, поведінка в грунтах.

Загальні закономірності міграції радіоактивних речовин у навколишньому середовищі


 • Міграції радіоактивних речовин у навколишньому середовищі і об’єктах сільськогосподарського виробництва.

 • Характеристика корпускулярних іонізуючих випромінювань.

 • Одиниці радіоактивності.

Джерела радіоактивного забруднення навколишнього середовища.

 • Протирадіаційний біологічний захист.

 • Сенсибілізація радіаційного ураження.

 • Вплив фізико-хімічних властивостей радіонуклідів на перехід їх з грунту в рослину.

Значення гранулометричного складу грунту на міграцію радіонуклідів.


 • Значення українських вчених у розвитку радіоекології та радіобіології.

 • Тарханов, Кулябко та їх внесок в дослідження впливу іонізуючих променів на живі організми.

 • Відкриття штучної радіоактивності (рік, автори).

Радіомоніторинг територій, забруднених радіонуклідами.

 • Завдання та мета радіомоніторингу.

 • Реабілітація території забрудненої 137-радіоцезієм.

Фітомеліорація забруднених територій.

 • Зменшення радіофону житлових приміщень.

 • Типи дозиметрів.

 • Хімічні та біологічні детектори радіоактивності.

Радіоактивні провінції на території України.

 • “Озонові” дири та їх значення для життя на землі.

 • Сучасні дозиметри та їх використання в проведені радіометричного картографування території

Реабілітація забруднених територій

Основні поняття реабілітації забруднених територій

 • Завдання предмету реабілітації забруднених територій.

 • Загальна характеристика забруднень навколишнього середовища.

 • Етапи екологічної реабілітації територій.

Реабілітація забруднених земель


 • Ліквідація хімічного ураження територій.

 • Дезактивація територій.

 • Технічні методи очищення забрудненого середовища.

 • Досвід реабілітації забруднених територій.

 • Економічні та соціальні аспекти.

Реабілітація поверхневих вод


 • Забруднення водного середовища: джерела, наслідки, способи ліквідації.

 • Відновлення евтрофікованих водойм.

 • Засоби реабілітації підземних вод.

 • Досвід реабілітації водних об'єктів.

Ліквідація розливів нафти


 • Ліквідація наслідків розливів нафти.

 • Технології очищення водних середовищ від нафтопродуктів.

Техноекологія

Процеси очищення газів від дрібнодисперсних домішок


 • Механічне очищення газів.

 • Гравітаційне, відцентрове, інерційне осадження частинок, осадження в електричному полі, фільтрування, мокре газоочищення.

Процеси очищення газів від газоподібних домішок

 • Сорбційне очищення газів, визначення сорбції.

 • Основні принципи та закономірності абсорбційного та адсорбційного очищення газів.

Основне обладнання захисту атмосфери


 • Принципи очищення газів у пилеосаджувальних камерах, циклонах, фільтрах та електрофільтрах.

 • Порожні газопромивачі, тарілчасті барботажні та пінні газопромивачі, скрубери Вентурі.

Принципи проектування газоочисних апаратів


 • Принципи проектування пилеосаджувальних камер, циклонів, скруберів Вентурі, фільтрувальних установок.

 • Матеріальні баланси процесів адсорбції та абсорбції.

 • Розрахунок насадкових, тарільчатих та розпилюючих абсорберів.

 • Розрахунок адсорберів періодичної та неперервної дії.

Екологія міських систем

Урбоекологія – предмет та завдання.

 • Урбанізація: зміна природного середовища.

 • Міське господарство та ресурсоспоживання міста.

 • Ландшафтно-екологічна основа міста.

Місто як гетеротрофна екосистема


 • Місто як соціально-екологічна система.

 • Місто як гетеротрофна екосистема.

 • Біогеоценотичний покрив міста.

Міські біоценози та їх структурно-функціональна організація


 • Екотопи урбанізованих територій.

 • Міські біоценози.

 • Популяція людей та її здоров’я. Структура і динаміка міських популяцій.

 • Фітовітальність та методи її оцінки.

 • Міське екологічне планування.

 • “Здоров’я” міської екосистеми і управління якістю оточуючого середовища.

Теоретичні основи фітомеліорації


 • Фітоценоз як компонент біогеоценозу.

 • Біогеоценотична робота фітоценозу.

 • Фітомеліорація як засіб оптимізації екосистеми.

Принципи фітомеліорації екотопу


 • Фітомеліорація едафотопу.

 • Фітомеліорація кліматопу.

 • Гуманітарна функція фіто меліорації.

Фітомеліорація місцезростань


 • Природна фіто меліорація.

 • Сільськогосподарська та лісогосподарська фітомеліорація.

 • Фітомеліорація місцезростань різного ступеня порушень.

 • Несприятливі геофізичні явища і потоки та інженерно-захисна фітомеліорація.

 • Санітарно-гігієнічна фітомеліорація в умовах забруднення довкілля промисловими, комунальними та транспортними підприємствами.

Біологія

Основи систематики, прокаріоти, гриби, нижчі рослини

 • Будова та функціонування клітини.

 • Систематика та система органічного світу.

 • Прокаріоти, неклітинні форми життя.

 • Актиноміцети, гриби.

 • Нижчі та вищі рослини.

 • Рослинні тканини та органи.

Основи зоології

 • Зоологія безхребетних.

 • Тип Членистоногі.

 • Тип Хордові.

 • Клас Ссавці.

 • Розвиток життя на Землі.

Людина та її здоров’я

 • Загальний огляд організму людини.

 • Кров і кровообіг.

 • Живлення і травлення.

 • Епідеміологія, санітарія та гігієна.

Основи загальної біології

 • Розмноження і індивідуальний розвиток організмів.

 • Основи генетики і селекції.

 • Походження і розвиток життя.

 • Біосфера і людина. Основи екології.

Моделювання та прогнозування стану довкілля

Моделювання та прогнозування розповсюдження шкідливих викидів в атмосферу.


 • Моделювання та прогнозування розповсюдження шкідливих викидів в атмосферу.

 • Рівняння переносу шкідливих викидів в турбулентній атмосфері та його аналіз.

 • Розв'язок рівняння переносу шкідливих викидів, та його практичне застосування.

 • Модель прогнозування шкідливих викидів в атмосфері на різних висотах відносно поверхні Землі.

Модель максимальної приземної концентрації шкідливих викидів в атмосферу, та її аналіз.

 • Модель максимальної приземної концентрації шкідливих викидів в атмосферу та її аналіз.

 • Прогнозування розповсюдження шкідливих викидів в атмосфері на основі моделі максимальної приземної концентрації в горизонтальному і вертикальному напрямках від джерела викиду.

Математичні моделі розрахунку висоти джерела шкідливого викиду

на основі максимальної приземної концентрації забруднень.

 • Математичні моделі розрахунку висоти джерела шкідливого викиду на основі максимальної приземної концентрації забруднень.

 • Математичні моделі розрахунку висоти джерела шкідливого викиду на основі гідродинаміки руху газоподібних забруднень атмосфери.

Моделювання та прогнозування кислотних дощів.

 • Моделювання та прогнозування кислотних дощів.

 • Математичні моделі випадання сухих і вологих кислотних опадів, та прогнозування їх впливу на стан довкілля.

Моделі ступеня очищення промислових стічних вод та прогнозування їх впливу на стан довкілля.

 • Моделі ступеня очищення промислових стічних вод та прогнозування їх впливу на стан довкілля.

 • Модель розрахунку розбавлення стічних вод, які скидаються у водойми.

 • Прогнозування допустимого ступеня очищення стічних вод за вмістом шкідливих речовин.

 • Моделі розрахунку необхідного ступеня очищення стічних вод від завислих речовин.

 • Прогнозування необхідного ступеня очищення стічних вод за розчиненим у воді водойми киснем.

 • Прогнозування допустимої температури стічних вод перед скиданням у водойму.

Моделювання і прогнозування забруднення вод Світового океану.


 • Моделювання і прогнозування забруднення вод Світового океану.

 • Аналіз забруднення вод Світового океану нафтою і нафтопродуктами.

 • Моделі деградації нафти і нафтопродуктів СПАР, та їх аналіз для прогнозування стану довкілля.

 • Радіоактивне забруднення вод Світового океану та прогнозування його впливу на стан довкілля.

Моделювання та прогнозування переробки твердих відходів і їх впливу на стан літосфери.

 • Моделювання та прогнозування переробки твердих відходів і їх впливу на стан літосфери.

 • Функції розподілу твердих частинок по розмірах і , та їх практичне застосування для прогнозування стану твердих відходів і їх впливу на довкілля.

Моделювання і прогнозування забруднення літосфери твердими радіоактивними викидами.

 • Моделювання і прогнозування забруднення літосфери твердими радіоактивними викидами.

 • Модель зміни викидів радіоактивних речовин в залежності від часу після аварії на радіоактивних об'єктах.

 • Моделі швидкості випадання твердих радіоактивних частинок та їх використання для прогнозування стану довкілля.

 • Графічна інтерпретація моделювання забруднення літосфери твердими радіоактивними речовинами.

Геологія с основами геоморфології

Геологічні процеси

 • Поняття про ендогенні та екзогенні процеси.

 • Процеси внутрішньої динаміки.

 • Тектонічні рухи Земної кори.

 • Поняття про тектоносферу Землі.

 • Характеристика магматизму.

Екзогенні екологічні процеси.

 • Поняття про вивітрювання.

 • Стійкість мінералів до процесів вивітрювання.

 • Стадійність і зональність процесів вивітрювання.

 • Кори вивітрювання.

 • Схеми і процеси на схилах. Види і морфологія схилів. Характеристика типів схилів.

 • Зсувні, обвальні та осипні процеси на схилах. Ерозія. Процеси пов’язані з площинними і русловими потоками.

Геологічна діяльність головних екзогенних факторів.

 • Геологічна робота вітру.

 • Геологічна робота рік, підземних вод і льодовиків.

 • Геологічна робота моря.

Рельєф і рельєфоутворюючі процеси

 • Загальні відомості про рельєф. Рельєф України.

 • Фактори формування рельєфу земної поверхні.

 • Рельєф як результат взаємодії ендогенних та екзогенних процесів.

 • Значення денудації та акумуляції для формування рельєфу.

 • Класифікація рельєфоутворюючих процесів. Рельєф як компонент ландшафтів земної поверхні.

Речовинний склад Землі.

 • Головні мінерали гірських порід.

 • Поняття про гірські породи і руди.

 • Характеристика магматичних гірських порід.

 • Метаморфізм і головні метаморфічні породи.

 • Характеристика осадових гірських порід.

 • Характеристика лісів. Поширення лесів та їх походження.

 • Структура лісових порід.

 • Генезис і поширення ґрунтоутворюючих порід.

Інженерно-геологічні та гідрологічні аспекти геологічного середовища.

 • Сельові прояви.

 • Просадочні явища в лісових породах.

 • Карст, зсуви та сейсмічні явища.

 • Глибинні розломи та рифи.

 • Форми залягання магматичних та метаморфічних порід.

Гідрологія

Властивості води та процеси в морях, озерах та водосховищах

 • Мінералізація води, її температура та густина.

 • Хвиле утворення та течія рідини. Коливання рівня.

 • Льодовий режим.

Річковий стік та гідрологічні розрахунки

 • Основні характеристики стоку.

 • Вплив кліматичних факторів на стік.

 • Методи дослідження та розрахунку стоку.

 • Забезпеченість гідрологічних характеристик.

 • Гідрологічні розрахунки. Особливості розрахунку максимального та мінімального стоку.

Річкові наноси та твердий стік

 • Загальне уявлення про наноси.

 • Завислі речовини. Донні наноси.

 • Руслові процеси.

 • Переформування берегів водосховищ. Замулювання водосховищ.

Гідрометрія

 • Вимірювання рівня води та швидкості її течії. Визначення витрати води.

 • Визначення температури, густини, прозорості та колірності води.

Комплексне використання водних ресурсів

 • Використання водних ресурсів в народному господарстві.

 • Водопостачання та водовідведення.

 • Гідроенергетика.

 • Сільськогосподарська водна меліорація.

 • Рибне господарство.

 • Водогосподарські баланси.

Регулювання річкового стоку

 • Задачі регулювання стоку. Види регулювання стоку.

 • Характерні об'єми та рівні водосховища.

 • Втрати води з водосховища.

 • Задачі водогосподарських розрахунків.

 • Основні методи розрахунку сезонного та багаторічного регулювання стоку.

Екологічна експертиза

Форми екологічної експертизи

 • Організація та процедура проведення державної екологічної експертизи.

 • Особливості організації та проведення громадської екологічної експертизи.

 • Додаткові державні екологічні експертизи та умови їх проведення.

 • Особливості відомчої екологічної експертизи.

Етапи проведення екологічної експертизи

 • Суть екологічної оцінки об'єктів екологічної експертизи.

 • Алгоритм реалізації екологічної експертизи.

 • Юридичне значення висновку екологічної експертизи.

Державне регулювання та управління в галузі екологічної експертизи.

 • Компетенція Верховної Ради України та Верховної Ради АР Крим в галузі екологічної експертизи.

 • Компетенція Кабінету Міністрів України, органів державного управління та місцевих рад в галузі екологічної експертизи.Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище

 • Основні поняття, завдання і принципи екологічної оцінки.

 • Положення про ОВНС.

 • Оцінка величини і значимості впливів, документування результатів.

 • Участь громадськості в процесі ОВНС.

Процедура проведення екологічної експертизи.

 • Умови проведення екологічної експертизи в Україні.

 • Порядок проведення екологічної експертизи.

Аналітична хімія і методи аналізу

параметрів навколишнього середовища

Теоретичні основи аналітичної хімії

 • Класифікація розчинів та їх концентрація.

 • Способи вираження концентрації розчинів.

 • Розрахунок концентрації розчинів.

Хімічні методи аналізу.


 • Якісний аналіз. Об'ємний аналіз.

 • Кількісний аналіз. Основи гравіметрії.

Фізичні методи аналізу.

 • Мас-спектрометрія. Активаційний аналіз.

 • Спектральний аналіз.

 • Метод ядерного магнітного резонансу.

 • Люмінесцентний аналіз.

 • Радіометричний аналіз.

Фізико-хімічні методи аналізу.

 • Електрохімічні методи.

 • Спектрофотометричний аналіз.

 • Хроматографічний аналіз.

 • Фотохімічний аналіз.

 • Калориметрія.

Теоретичні основи експерименту в аналітичній хімії параметрів навколишнього середовища.

 • Основні операції та прийоми лабораторних досліджень: температурний режим; осушення і осушувачі; фільтрування; прожарювання.

 • Методи поділу і очищення: перекристалізація; сублімація; екстракція; перегонка.

Грунти. Методи аналізу параметрів грунтового середовища.

 • Особливості пробовідбору грунту, рослин, біосубстратів інших видів для аналізу.

 • Методи аналізу параметрів грунту

Вода та атмосферні опади як об'єкт аналізу.

 • Особливості пробовідбору стічних вод для аналізу.

 • Методи аналізу стічних вод.

Атмосферне повітря. Аналітичний контроль параметрів атмосферного повітря.

 • Особливості пробовідбору повітря для аналізу.

 • Методи визначення забруднення повітря.

Екологічна безпека

Основні положення і визначення екологічної безпеки


 • Поняття екологічної безпеки, екологічного забезпечення, екологізації технологій.

 • Екологічна небезпека. Фактори екологічної небезпеки.

 • Поняття екологічного ризику. Фактори екологічного ризику. Оцінка екологічного ризику. Аналіз та управління ризиком.

Основні проблеми екологічної безпеки


 • Рівні екологічної небезпеки: імпактний, регіональний, державний, глобальний. Система “суспільство-навколишнє середовище”.

 • Стійкість навколишнього середовища.

 • Проблеми екологічної безпеки: вирішення задач по ідентифікації та оцінці небезпек антропогенної дії, захист навколишнього середовища і життя людини від екологічних небезпек, прогнозування антропогенних забруднень і хімічний моніторинг.

Екологічні ситуації, їх класифікація та аналіз


 • Екологічні ситуації (у т.ч. надзвичайні), їх класифікація та аналіз.

 • Природні та антропогенні небезпечні явища та процеси, екологічно особливо небезпечні процеси.

Екологічна безпека атмосфери


 • Забруднення атмосфери. Основні джерела забруднень. Класифікація забруднень атмосфери.

 • Екологічний вплив забруднень атмосфери. Трансформація забруднень в атмосфері.

 • Наслідки забруднень атмосфери: парниковий ефект, кислотні дощі, руйнування озонового шару, ядерна зима.

 • Очищення газодимових викидів.

Екологічна безпека природних вод

 • Забруднення вод світового океану.

 • Екологічний стан водойм України.

 • Поведінка забруднень у водоймах та вплив їх на життєдіяльність організмів і здоров'я людини.

 • Самоочищення води. Евтрофікація водойм.

 • Класифікація забруднювальних речовин.

 • Очищення стічних вод.

Агроекологічна оцінка ґрунтів

 • Забруднення літосфери. Промислові відходи, сільськогосподарські забруднювачі, побутові відходи.

 • Проблеми утилізації відходів. Переробка твердих відходів.

 • Захворювання людини, що передаються через грунт.

 • Раціональне використання земельних ресурсів та охорона ґрунтів від забруднень. Раціональне використання земних надр.

 • Охорона ґрунтів від виснаження, ерозії, забруднень.

 • Меліорація земель. Рекультивація земель.

Екологічна паспортизація підприємств


 • Екологізація виробництва і «зелені» технології.

 • Визначення та основні завдання екологічного інжинірингу.

 • Структура екологічного паспорту підприємства.

 • Екологічні паспорти для рідкісних видів рослин і тварин.

Раціональне природокористування в Україні

 • Комплексна оцінка впливу антропогенної діяльності на природу.

 • Перспективні напрями раціонального природо-користування.

 • Раціональне використання фітоценозів, зооценозів, земельних ресурсів.

 • Раціональне використання водних ресурсів.

 • Раціональне використання енергоресурсів.

 • Охорона атмосферного повітря.

 • Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів.

Метрологія, стандартизація і сертифікація

Загальні засади метрології, стандартизації і сертифікації

 • Системи одиниць та види одиниць

 • Основні терміни та їх визначення

 • Взаємозв’язок метрології із екологією

Види та

методи вимірювань

 • Аналогові та цифрові вимірювання.

 • Прямі та непрямі вимірювання, опосередковані, сукупні та сумісні вимірювання.

Похибки вимірювань

 • абсолютна та відносна похибки

 • види систематичних та випадкових похибок

 • методична та інструментальна похибки

 • статична та динамічна похибки

Структура та функції метрологічної служби України


 • Державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань

 • Права і обов’язки державних інспекторів з метрологічного нагляду

 • Завдання метрологічної експертизи.

Метрологічна атестація вимірювальних засобів

 • нормальні та робочі умови експлуатації вимірювальних пристроїв

 • організація робіт, проведення атестації та оформлення її результатів

 • метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки

 • моделі та нормування похибок засобів вимірювання

 • класи точності приладів

Стандартизація і сертифікація

 • Органи та служби стандартизації України.

 • Різновиди нормативних документів і стандартів.

 • Вимоги до оформлення тексту і позначення стандартів.

 • Впровадження стандартів і державний нагляд при їх застосуванні.

 • міжнародну організацію зі стандартизації - ISO.Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» icon1 Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 040106 «Екологія, охорона
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма вступного випробування з французької мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма вступного екзамену з французької мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма вступного екзамену з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма вступного екзамену з німецької мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені с. З.ҐЖицького
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені с. З.ҐЖицького
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 03010301 «Практична психологія» загальна психологія
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи