Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації»
Скачати 129.32 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації»
Дата конвертації07.01.2013
Розмір129.32 Kb.
ТипПрограма

2.4.Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації»


Назва розділу, теми

Зміст
1

2

Інформаційна безпека держави

Сутність небезпек інформаційній безпеці. Основи забезпечення інформаційної безпеки держави

Поняття інформаційної безпеки держави, суспільства та особи.

Небезпеки для інформаційної безпеки держави, особи та суспільства.

Обмеження свободи слова і доступу громадян до інформації. Негативні чинники впливу на інформаційну безпеку у сфері суспільної моралі. Правопорушення у сфері інформаційних технологій.

Правові засади забезпечення інформаційної безпеки держави. Основи державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки держави. Інститути громадянського суспільства як суб'єкти забезпечення інформаційної безпеки. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення інформаційної безпеки держави.

^ Безпека життєдіяльності (основи екології, екологія інформаційних технологій, основи охорони праці, цивільна оборона)

Фактори середовища мешкання людини, причини та джерела руйнування біосфери, засоби радіаційної, хімічної розвідки й дозиметричного контролю, засоби та основні способи захисту населення й територій при виникненні надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру


Основні поняття екології. Глобальні проблеми екології. Природоохоронне законодавство в Україні.

Законодавча й нормативна база щодо безпеки життя та діяльності людини в Україні, основні положення загальної безпеки.

Загальні правила безпеки людини в побутових умовах та спеціальні правила безпеки на підприємстві.

Основні характеристики середовища мешкання людини.

Характеристика шкідливих та небезпечних факторів, які можуть виникнути при аваріях, катастрофах та стихійних лихах, і заходи щодо захисту від них.

Основи організації захисту об'єктів підприємства та співробітників при загрозі й виникненні надзвичайних ситуацій.

Загальні положення про організацію ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійних лих. Засоби і заходи долікарської допомоги при ураженнях РНР, ХНР та БНР.

Основні принципи планування захисних заходів щодо попередження надзвичайних подій та ліквідації їх наслідків, здійснення евакозаходів. Організація роботи

штабів із надзвичайних ситуацій, оперативно-слідчих груп.

^ Основи менеджменту

Еволюція, теоретичні та методичні основи менеджменту.

Організація процесу управління.


Роль і місце менеджменту в

соціальному управлінні.

Суб'єкти та об'єкти управління.

Функції менеджменту.

Роль і місце інформації в менеджменті.

Менеджер, його роль і місце в організації (установі).

Підготовка та прийняття управлінських рішень.

Планування в менеджменті.

Організація діяльності як загальна функція менеджменту.

Контроль у менеджменті.

Діловодство як складова

менеджменту.

Комунікації в менеджменті.

Стиль управління. Конфліктність у менеджменті; фактори ефективності менеджменту.

^ Основи криптографічного захисту інформації

Теоретичні та практичні аспекти побудови та застосування методів криптографічного захисту інформації в системах спеціального зв'язку, електронного документообігу та електронної комерції. Нормативно-правове регулювання діяльності у галузі криптографічного захисту інформації.

Основні положення криптографічного захисту інформації (далі – КЗІ). Класифікація методів КЗІ, історичні етапи розвитку. Методи симетричної криптографії.

Математичні моделі симетричних шифрів та їх основні властивості.

Методи асиметричної криптографії. Математичні задачі асиметричної криптографії та їх основні характеристики.

Криптографічні протоколи. Методи їх побудови та оцінювання криптографічної стійкості.

Нормативно-правове регулювання у галузі КЗІ.

Основні напрямки розвитку сучасної криптографії. Стан та напрямки розвитку сучасних систем КЗІ.

^ Основи технічного захисту інформації

Теоретичні та практичні аспекти перекриття можливих технічних каналів витоку інформації та несанкціонованого доступу до неї, ознайомлення з класифікацією і структурою технічних каналів витоку інформації, принципами дії технічних засобів розвідки, завданнями ТЗІ, структурою та функціонуванням системи ТЗІ в Україні.

Класифікація і структура технічних каналів витоку інформації.

Принципи дії технічних засобів розвідки.

Завдання технічного захисту інформації.

Структура та функціонування системи ТЗІ в Україні.

Теоретичні та практичні аспекти перекриття можливих технічних каналів витоку інформації та несанкціонованого доступу до інформації.

^ Теорія ризиків

Природа та основні види ризику у сфері інформаційної безпеки. Види аналізу ризиків проектів.


Природа й основні види ризику у сфері інформаційної безпеки.

Шляхи зменшення ризиків у сфері інформаційної безпеки.

Шляхи попередження та подолання кризових ситуацій у сфері інформаційної безпеки.

Види аналізу ризиків проектів.

Основні перспективні напрями розвитку інформаційних технологій захисту інформації. Оцінка ризиків.

Технічні, прикладні, системні програмні засоби підтримання та захисту інформації.

^ Організаційне забезпечення захисту інформації

Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом та особливості захисту певних видів інформації.

Правовий статус інформації.

Поняття інформації як виду власності.

Класифікація інформації.

Поняття й зміст інформації з обмеженим доступом.

Поняття та система захисту інформації з обмеженим доступом.

Поняття охорони державної таємниці.

Правові основи захисту комерційної таємниці.

Міжнародно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом.

Правовий статус та зміст інформації з обмеженим доступом про особу.

^ Організація спеціального діловодства

Загальні та практичні знання з основ секретного й конфіденційного діловодства.

Діловодство.

Правові основи діловодства.

Види діловодства.

Особливості ведення секретного діловодства.

Особливості ведення конфіденційного діловодства.

Значення секретного та конфіденційного діловодства для належного функціонування підприємств, установ, організацій.

Значення секретного й конфіденційного діловодства для судового розгляду спорів різного виду.

^ Управління персоналом

Знання, необхідні для ефективного управління персоналом, навички створювати умови для роботи, за яких працівники можуть задовольнити свої потреби, забезпечуючи водночас досягнення цілей підприємством.

Поняття і принципи управління персоналом на підприємствах різного профілю й форм власності.

Законодавчі та нормативні акти, що регулюють управління персоналом і регламентують трудові правовідносини.

Структура персоналу, мета призначення і структура системи керування персоналом.

Кадрове, інформаційне й технічне забезпечення системи.

Прогнозування та планування роботи з персоналом.

Сучасні принципи і методи підбору й розстановки кадрів.

Аналіз професійних і особистісних якостей претендентів на одержання роботи чи призначення на посаду.

Методики тестування, анкетування і ведення співбесід. Критерії ухвалення рішення про прийом на роботу.

Організація роботи з персоналом.

Порядок роботи, методи інструктування і навчання співробітників. Контроль якості й кількості праці кожного співробітника, оціночні показники.

Моральне і матеріальне стимулювання праці, висування по службі. Критерії накладання дисциплінарних стягнень.

^ Основи національної безпеки.

Теорія забезпечення національної безпеки: генезис цієї теорії та її складові, види об'єктів національної безпеки й

загрози їм, види та зміст національних інтересів, напрями і система забезпечення національної безпеки.

Сутність і складові національної безпеки.

Об'єкти національної безпеки.

Види та зміст національних інтересів.

Види, характеристика загроз національній безпеці.

Основні напрями забезпечення національної безпеки.

Система забезпечення національної безпеки.

^ Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Проблема уразливості інформації в сучасних КС оброблення даних, чинне нормативно-правове забезпечення в цій галузі, вивчення методології захисту інформації в КС інформаційними технологіями захисту та захищеними технологіями оброблення, безпосереднє практичне використання отриманих відомостей для організації захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності.

Основні загрози інформації в КС.

Апаратно-програмні методи та заходи захисту інформації в КС.

Організаційно-режимні аспекти захисту інформації в КС.

Структура й обов'язки підрозділу технічного захисту інформації в КС.


^ Психологія управління

Закономірності психологічних стосунків та поведінки людей в організації, психологічні закономірності управлінської діяльності.


Психологічна структура особистості, її властивості та їх вияви в поведінці, діяльності, спілкуванні в організації.

Особливості розумових процесів, культура професійного мислення.

Психологічні та емоційні стани, управління ними.

Основи управлінської діяльності, організаторської й особистісної взаємодії.

Система методів вивчення особи та складання характеристики.

Соціально-психологічні характеристики колективу, спілкування в організації, рольова взаємодія.

Механізми групового та керівного впливу на дисципліну праці.

Психологічні аспекти інформаційного забезпечення управління та процесу прийняття рішень.

Особливості управлінської діяльності в екстремальних ситуаціях.

^ Прогнозування та моделювання в соціальній сфері

Основи сучасного системного аналізу та його застосування в менеджменті проектів, системах захисту інформації, ключові поняття та методи математичного моделювання. Класифікація моделей, застосування моделей для прогнозу стану соціальної сфери, імітаційне моделювання складних систем, структуризація та формалізація опису соціальних систем за результатами системного аналізу.

Термінологія та зміст основних понять системного аналізу, прогнозування та моделювання.

Методи декомпозиції й структуризації складних систем. Методи структурної ідентифікації об'єктів і процесів.

Моделювання. Моделі. Класифікація, методи параметричної ідентифікації моделей.

Прогнозування. Методи прогнозування. Моделювання і прогнозування в соціальній сфері.

^ Менеджмент інформаційної безпеки

Система нормативно-правового регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері, вивчення основних законодавчих актів України, формування у студентів достатнього рівня знань для управління і правильного застосування чинного законодавства на практиці.


Система законодавства у сфері інформаційних відносин.

Загальні принципи внутрішньої й зовнішньої політики держави у сфері інформаційних відносин.

Об'єкти та суб'єкти інформаційних відносин, основні права й обов'язки учасників зазначених відносин.

Види інформації, загальні принципи охорони інформації з обмеженим доступом.

Законодавче забезпечення права власності (у тому числі інтелектуальної) на інформацію.

Відповідальність за порушення законодавства у сфері інформаційних відносин.

^ Система охорони державної таємниці

Принципи, заходи, засоби й умови організаційного захисту інформації; порядок засекречування й розсекречення відомостей, документів і продукції; допуск і доступ до конфіденційної інформації й документів.

Організація внутрішньо-об'єктового й пропускного режимів на підприємствах.

Організація підготовки та проведення нарад і засідань із конфіденційних питань.

Організація охорони підприємств.

Захист інформації при рекламній діяльності.

Організація аналітичної роботи з попередження витоку конфіденційної інформації.

Напрями й методи роботи з персоналом, котрий володіє конфіденційною інформацією.

^ Забезпечення інформаційної безпеки держави

Загрози національній безпеці України в інформаційній сфері.

Методи та заходи забезпечення інформаційної безпеки держави. Зв'язки з громадськістю в секторі забезпечення інформаційної безпеки. Чорні маніпулятивні технології та ПР.


Національні інтереси держави в інформаційній сфері. Джерела загроз інформаційній безпеці держави. Стан інформаційної безпеки держави. Завдання із забезпечення інформаційної безпеки держави. Система суб'єктів забезпечення інформаційної безпеки України та шляхи її вдосконалення.

Загальні методи забезпечення інформаційної безпеки держави.

Забезпечення інформаційної безпеки держави в різних сферах.

Інформаційне забезпечення зв'язків з громадськістю у секторі безпеки. Концепція суспільних зв'язків як системи впливу на людей у секторі безпеки. Комунікація й вплив на громадськість у сфері військово-цивільних відносин. Майстерність комунікації.

Чорний ПР та чорна риторика у сучасних відношеннях у політиці та секторі безпеки. Правове регулювання ПР-діяльності.

Інформаційне забезпечення управлінської діяльності

Теоретичні та практичні аспекти інформаційного забезпечення управлінської діяльності різних рівнів, з сучасними інформаційними технологіями, плануванням та оптимізацією дій на стадії збирання, аналізу та оброблення інформації, прийняття рішення, контролю його виконання.


Теоретичні засади та принципи створення інформаційних систем.

Головні компоненти інформаційного, технічного, програмного й організаційного забезпечення, використовуваного в управлінських інформаційних системах.

Сучасні комп'ютерні інформаційні технології, що базуються на застосуванні новітніх розробок у галузі штучного інтелекту, зокрема експертні системи, бази знань, системи підтримки прийняття рішень.

Сучасні телекомунікаційні технології забезпечення управлінської діяльності, електронний документообіг, електронний цифровий підпис.

^ Технології програмування

Теоретичні та практичні аспекти автоматизації оброблення даних шляхом реалізації алгоритму оброблення у вигляді впорядкованої послідовності інструкцій для обчислювальної машини, спеціальні системи запису цих інструкцій, уніфіковані нормальні засоби фіксації програм – мови програмування.

Мови програмування низького рівня.

Мови програмування високого рівня.

Мови програмування в базах даних.

Об'єктно-орієнтовані мови програмування.


^ Комплексні системи захисту інформації

Сутність методів та засобів комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).

Принципи організації й етапи розроблення КСЗІ.

Фактори, що впливають на організацію КСЗІ.

Визначення й нормативне закріплення складу захисту інформації, щодо визначення об'єктів захисту.

Аналіз й оцінювання загроз безпеці інформації.

Нормативно-правові аспекти створення КСЗІ.

Основні положення, Загальна класифікація загроз. Об'єкт, предмет, мета та завдання комплексного захисту інформації. Визначення й завдання комплексу технічного захисту інформації.

Технічні канали витоку інформації. Фізика технічних каналів витоку мовної та візуальної інформації на ОІД. Класифікація методів і засобів прослуховування, спостереження і знімання інформації на ОІД. Матеріально-речові канали витоку інформації на ОІД.

Технічні канали витоку, нав'язування, знищення та блокування інформації в ІТС.

Методи й засоби захисту інформації на ОІД. Архітектурно-будівельні заходи, методи та засоби пасивного й активного захисту ОІД, методи та засоби виявлення й нейтралізації засобів несанкціонованого доступу.

Методи та засоби захисту інформації в ІТС.

Методи та засоби інженерно-технічних заходів безпеки.

Нормативно-правове регулювання у сфері ТЗІ та КЗІ.

Порядок проведення робіт із створення комплексу ТЗІ.

Порядок проведення робіт із створення КСЗІ.Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації»
Вивчення німецької мови у вищому навчальному закладі передбачає комплексну реалізацію практичної, розвиваючої, загальноосвітньої...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 03010301 «Практична психологія» загальна психологія
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» icon1 Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 040106 «Екологія, охорона
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 170203 «Пожежна безпека» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 070101 «Транспортні технології» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 18010013 «Управління проектами» зміст
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи