Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у icon

Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у
НазваПоложення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у
Сторінка1/3
Дата конвертації07.01.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
ТА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ СТУДЕНТ1В
У КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМ1ОРГАНІЗАЦ11
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУОцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у
кредитно-модульній системі органїзації навчального процесу
має за мету стимулювання систематичної та самостїйної
роботи студенті в денної форми навчання усїх освітньо-
кваліфікаційних рівнів, підвищення якості знань та обєктив-
ності їхньої оцінки, запровадження здоровоі конкуренцкІ' між
студентами у навчаннї, спонукання їх до активного, свідомого
навчання, самостійного оволоді ння знаннями, виявлення і розвитку іхніх творчих зді бностей .^ 1. КОНЦЕПЦІЯ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Оцінювання знань та визначення рейтингу студентів є скпадо-
вою кредитно-модульної системи організації навчального процесу та
визначає особливості організації навчального процесу в умовах
упровадження ідей Болонського процесу.

1.2 Основними концептуальними засадами Положення є:

підвищення об'єктивності оцінювання знань студентів за рахунок
проведення протягом семестру модульних і семестрових контролів та
використання 100-бапьної шкали для оцінювання інтегрованих знань
студентів із кожного модуля із обов'язковим переведенням цих оцінок у
шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F) та у національну шкалу ("відмінно",
"добре", "задовільно" чи "незадовіпьно") згідно з таблицею та додатком 2.


^ За 100-бапьною
шкалою Університету


За шкалою
ЕСТS


За національною
шкалою


100 — 88 балів


А

"відмінно"

87 — 80 балІв


В

( дуже добре )

"добре"

79 — 71 бал


С

( добре )


70 — 61 бал

D

( посередньо )"задовільно"

60 — 50 балІв


E

('задовІльно )


49 — 26 балів


("незадовiльно" з можливістю повторного складання екзамену чи заліку )

"незадовiльно"


25 — 00 балів

F

("незадовiльно" з обов’язковим повторним вивченням модулів )
 • підвищення якості підгоговки і конкурентоспроможності фахів-
  ців за рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи
  студентів упродовж навчального семестру, встановлення постійного
  зворотного зв'язку з кожним студентом та своєчасного коригування його
  навчальної діяльності;

 • підвищення мобільності студентів. за рахунок забезпечення
  прозорості і сумісності Системи із будь-якою освітньою системою інших
  держав завдяки використанню кредитів ЕСТS для вимірювання обсягу
  модулів освітньо-професійної програми студента та шкали ЕСТS для
  оцінювання знань студентів;

 • забезпечення індивідуально орієнтованої орган|зації навчального
  процесу студентів організацією навчання за індивідуальною варіативною
  частиною освітньо-професійноі програми та індивідуальним навчальним планом;

 • розвиток у студентів інтересу та підвищення мотивації до
  навчання, запровадження здорової конкуренції у навчанні, виявпення і
  розвиток творчих здібностей студентів за рахунок :

— систематичного контролю знань та накопичення студентом балів
за навчально-наукову діяльність;

— можпивість поглиблення та закріплення знань складанням як
модульних, так і екзаменаційного контролів;

— використання семестрових рейтингових оцінок як підстави для
визначення розміру стипендії студентів, призначення іменних стипендій та
надання студентам додаткових заохочень іпремій, матеріальних допомог,
здешевлення путівок у спортивно-оздоровчі табори Університету тощо) за
рахунок 10 % стипендіального фонду;

— використання рейтингу студента як підстави для: пріоритету у
переході із однієї бакалаврської програми на іншу (споріднену), під час
конкурсного відбору на освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст",
"магістр" та вибору спеціальності і спеціалізації; першочергового скеру-
вання в аспірантуру, на навчання або на практику за кордон, на роботу у
престижні підприємства, організації та установи; пріоритету в отриманні
путівок для оздоровлення в канікулярний період та вибір кімнати в
гуртожитку тощо.


^ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1. Положення регламентує засади і правила оцінювання знань

та визначення рейтингу студента, організацїі та складання упродовж

семестру підсумкових контролів та іхніх скпадових із модулів, які
передбачені індивідуальним навчальним планом студента.

2.2. Основним нормативним документом, що визначає організацію
навчального процесу, є навчальний план, який встановлює такі види
навчальної роботи студента: аудиторні, індивідуальні заняття,
консультації, самостійна робота, курсове і дипломне проекгування,

практики, поточні контролі, контрольні заходи, державна атестація.

2.3. Навчальний план встановлює часові затрати середнього

студента на вивчення модулів в академічних годинах і у кредитах
ЕСТS.

Кредитний вимір встановлюють для всіх модулів.
2.4. Обсяг кредиту ЕСТS становить Зб академічних годин, а річне

нормативне навчальне навантаження студента — 60 кредитів ЕСТЗ.

2.5. Поділ матеріалу навчальної дисципліни на змістові модулі,

види занять, види індивідуальних робіт студентів, кількість балів для

оцінювання результатів поточного контролю та контрольних заходів для
кожного зм<стового модуля регламентується робочою програмою

навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни скпадаєтьсня навчальний рік, затверджується на засіданні кафедри і містить, опис навчальної

дисципліни та її зміст, послідовність вивчення згідноІ структурно-логічною схемою, структуру навчальної діяльності студента, результати
навчання, форми та засоби поточного і підсумкового контролю, критерії
оцінювання, методичне забезпеченя

2.6. Модульні контролі (МК) єобовязковми для студентів і

призначаються, як правило із навчальних дисциплін, обсяг яких

перевищує три кредити ЕСТS (108 гоин) і для яких індивідуальним
навчальним планом студента передбачено екзамени.

Упродовж навчального семестру з таких дисциплін здійснюються

два модульні контролі МК та два контрольні заходи (К31 та К32)

2.7. Тижні для контрольних заходів — модульних контролів
(контрольні тижні) визначає графік навчального процесу. Ці тижні
призначені для самостійної роботи. Контрольний захід з конкретного

змістового модуля для студентів визначених академічних груп
відбувається під час контрольних тижнів за розкпадом, скпаденим за
пропозицією відповідних кафедр.

Під час контрольних тижнів студенти можуть отримувати консуль-
тації викладачів, відпрацьовувати пропущені лабораторні роботи,
виконувати індивідуальні завдання та інші види самостійної роботи.

2.8. Частина балів у сумарній модульній оцінці, відведених для

оцінювання результатів поточного контролю, повинна, як правило,
становити 30 балів. Цю інформацію лектор доводить до відома

студентів протягом перших двох тижнів поточного семестру.
Виставляти будь-яку кількість балів за відвідування занять

студентами не дозволяється

2.9. Кількість балів, які відводяться для оцінювання результатів
контрольного заходу (К32) другого модульного контролю, становить, як
правило, 40 балів, а завдання за навчальним матеріалом другого
змістового модуля формуються так, щоб була змога оцінити знання та
уміння, набуті студентами під час вивчення навчальної дисципліни

повністю, а не тільки їі частини — другого змістового модуля

2.10. Перша атестація студента із модуля, здійснена за резуль-

татами модульних контролів на підставі сумарної модульної оцінки
(СМО) або на підставі першої залікової оцінки (301), отриманоі

студентом до початку екзаменів, еквівалентна до результату першого
складання екзамену або диференційованого заліку.

Друга атестація студента із модуля, здійснена на підставі
екзаменаційної (ЕО) або другої заліковоі (ЗО2) оцінки, одержаної сту-
дентом під час періоду семестрового контролю (ПСК), визначеного навчальним графіком, еквівалентна до результату другого скпадання
екзамену або диференцїйованого заліку.

Третя атестація студента із модуля, здійснена на підставі
складання екзамену або диференційованого запіку перед комісією,
еквівалентна до результату третього складання екзамену або диференцїйованого заліку.

Під час усіх атестацій студент зобов'язаний мати при собі залікову книжку.

2.11. У період семестрового контропю студент може захищати
курсові проекти, роботи, їндивідуальні завдання, виконувати окремі
лабораторні роботи, захищати відповідні звіти, а також виконувати інші
види робіт, необхідні для отримання залікової оцінки і/або допуску до

екзамену з певної навчальної дисципліни.

2.12 Студентам, які за результатами першої атестації одержали
позитивні оцінки за їхнім бажанням надається час і можливість для
підготовки та проходження другої атестації з метою поглиблення і

закрїплення знань та отримання вищої оцінки.

2.13. Екзаменаційна оцінка за результатами семестрового контро-
лю виставляється студентам з урахуванням результатів екзаменаційного
та поточного контролів

2.14. Залікова оцінка з модуля, з якого передбачений диферен-
ційований залік, є оцінкою з курсового проекту (роботи), ирактики або

сумарною оцїнкою, отриманою з поточного контропю за резульгатами
виконання обов'язкових індивідуальних робіт (ОІР) у формі захисту
звітів з лабораторних робіт, складання копоквіумів тощо та залікових
контролів у формі контрольних робіг, передбачених робочою навчальною програмою модуля

2.15. Порядок навчання студентів за кордоном регламентується регпаментуєтьсяПоложенням про академічну мобільність студентів

Студенгу, скерованому а навчання в інший національний чи
закордонниий ВНЗ, з яким встановлені партнерські відносини (укпадена угода, що передбачає академічну мобільність студентів), оформляється
індивїдуальний графік навчання. На перїод закордонного навчання за
ним зберігається призначена йому стипендія та інші соціальні виплати,
а після повернення до Університету гарантується визнання та

зарахування отриманих кредитів.

У разі відсутності партнерської угоди між вищими навчальними
закладами навчання за програмою мобільності можливе на підставі
угоди про навчання (ЕСТS Learning Аgгееmеnt). Цю угоду підписують
студент і координатор ЕСТS Університету після перевірки відповідності
програми навчання, а також модулів їнавчальних дисциплін), які
вивчаються у ході реалізаціі' програми мобільностіі у закордонному ВНЗ,
вимогам державних стандартів та освітньо-професійній програмі, за
якою студент навчається в Університеті

Якщо студент самостійно вибрав для навчання закордонний

вищий навчальний заклад, але зміст програм навчання не ідентичний
програмі Університету, він може перервати навчання з правом

отримання академічної відпустки тривалістю до одного року.

У разі навчання студента у закордонних ВНЗ не за скеруванням
Університету (під час академічноі відпустки, перерви у навчанні, літніх
канікул тощо) Університет не гарантує зарахування студенту отриманих

кредитів.

2.16. Студентам, які навчаються на останньому курсі освїтньо-
кваліфікаційного рівня "бакалавр", а також на освітньо-кваліфікаційних
рівнях "спеціаліст", "магістр" і не можуть виконати чинний графік навчаль-
ного процесу у зв'язку із складними сімейними обставинами, підтвердженими документально, стажуванням на підприємствах, в установах,
організаціях за профілем навчання з перспективою майбутнього праце-
влаштування, може бути встановлений індивїдуальний графік складання екзаменів та заліків.

Індивідуальний графік скпадання екзаменів та залікїв встановлю-
ється студенту наказом по Університету на підставі подання директора
інституту і повинен передбачати терміни складання екзаменів та заліків,

погоджені з відповідними викпадачами.

2.17. Студент, який не погоджується з виставленою у відомість під

час модульного, залікового або семестрового контролю оцінкою, має

право звернутися з письмовою апеляцією до декана не пізнїше ніж на
наступний робочий день після оголошення результатів. Лектор з цієї
навчальної дисципліни і завідувач кафедри або призначений ним викпа-
дач зобов'язані розглянути апеляцію у присутностї студента упродовж
двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо оцінки роботи.

Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановпений термїн, то

оцінка, виставлена викладачем під час перевірки завдання, є остаточною.

За результатом апеляції оцінка роботи не може бути зменшена, а

тільки залишена без зміни або збільшена.

Результат розгляду апеляціі фіксується на письмовій робот

студента ї підтверджується підписами відповідних викладачів. Пїспя цього

викпадач вносить оцінку в апеляційний талон, який студент отримує в
деканаті.


^ 3. ОРГАНіЗАЦІЯ ТА СКЛАДАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


3.1. До модульних контролів студент допускається без будь-яких

обмежень.

3.2. Контрольні заходи (К31 і К32) модульного контролю здійсню-
ються у письмово-усній формі. Письмова компонента є обов'язковою
та передбачає виконання студентом відповідних завдань, підготовлених
викпадачем. Структура завдань, система та критерй оцінювання
результатів їхнього виконання розглядаються та затверджуються на
засіданні кафедри, за якою в навчальному планї закріплена ця
навчальна дисципліна.

Критерії оцїнювання результатів виконання завдань на контрольний
захід доводяться до відома студентїв перед ним.

Усну компоненту складають після оголошення результатів письмо-

вої компоненти.

3 3. Тривалість контрольного заходу становить дві академічні години.

3.4. Під час визначення модульних оцінок враховуються результати
поточного контролю — захисту лабораторних, розрахункових, графіч-
них або розрахунково-графічних робіт, практичних завдань, рефе-
ратів тощо, передбачених робочою програмою модуля (навчальної
дисципліни), які відбулися у період:

між початком семестру до закінчення першого контрольного

тижня — для першого модульного контролю;

після першого контрольного тижня до закінчення другого
контрольного тижня — для другого модульного контролю.

Студент допускається до виконання лабораторної роботи після
проходження інструктажу з техніки безпеки за умови знання порядку
її виконання. Викладач має право видалити студента із лабораторії
тільки у разі порушення ним правил техніки безпеки та правил
внутрішнього розпорядку Університету, з поданням рапорту у
відповідний деканат.

Викладач зобов'язаний розповісти та показати студентам, як
потрібно виконувати лабораторні дослідження, експерименти, навчити їх
користуватись лабораторними приладами, устаткуванням.

3.5. Студент вважається таким, що скпадав контрольний захід,

якщо він з'явився на нього та отримав завдання.

3.6. Кожен студент виконує завдання індивідуально за розкпадом

контрольних заходів. Студент має право звернутися до викладача за

роз'ясненнями змісту завдання.

Студентам забороняється обмінюватися інформацією у будь-якій
формі або використовувати інші матеріали та засоби, крім дозволених.

3.7. Викпадачі зобов'язані контролювати дотримання студентами

встановленого порядку здійснення контрольного заходу. У разі порушення студентом встановленого порядку здійснення контрольного заходу викладач відсторонює цього студента від виконання завдання, робить відповідний запис на його письмовій роботі та оцінює їі нулем
балів.

3.8. Результати перевірки робіт, виконаних студентами, викпадач

проставпяє на цих роботах та не пізніше від третього робочого дня після

проведення контрольного заходу доводить до відома студентів, а також

проводить з ними усну компоненту.

Під час усної компоненти викпадач фіксує запитання та оцінки
відповідей на роботі студента.

За результатами усної компоненти оцінка екзаменаційної роботи сту-
дента не може буги знижена, а тільки залишена без зміни або збільшена

3.9. Студент не може повторно скпадати контропьні заходи.

3.10. Студент, який з поважної причини, підтвердженої докумен-
тально, не з'явився на один із контрольних заходів, а за результатами
іншого модульного контролю з цього самого модуля отримав не менше від
половини бапів з максимально можливої їхньої кіпькості, має право з

дозволу декана скпацати пропущений контрольний захід замість екза-
менаційного контролю У такому разі вважається, що студент використав

право на екзаменаційний контроль.

У разі отримання незадовільної оцінки під час складання
контропьного заходу замість екзаменаційного контролю студент має
право на екзамен з цієї навчальної дисципліни лише перед комісією або

на повторне вивчення цієї дисципліни.


^ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СКЛАДАННЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

4.1. Семестровий контроль (СК) є другою атестацією студента з

модуля.

4.2. Для студента, який за результатами першої атестацїі
одержав позитивну сумарну модульну (СМО) або першу залікову
(ЗО1) оцінку і який не скористався можливістю погпиблення знань та
покращання оцінки під час періоду семестрового контролю (ПСК),
семестровою оцінкою (СО) є оцінка за результатами першої атестації-
сумарна модупьна оцінка (СМО) або перша запікова оцінка (301).

4.3 Під час періоду семестрового контролю ПСК призначають таю

контрольні заходи (КЗ):

екзаменаційний контроль (ЕК) — з навчальних дисциплін, для

яких передбачені екзамени;

другий заліковий контроль (ЗК2) — з модулів, для яких

передбачені диференційовані заліки.

4.4. Контропьний захід (КЗ) проводить викладач за теоретичним
навчальним матеріалом, визначеним робочою навчальною програмою
модуля у повному обсязі за семестр.

4.5 До контрольного заходу КЗ з певного модуля викладач не
допускає студента, який не виконав усіх видів обов'язкових індивіду-
альних робіт (ОІР — лабораторних, практичних, індивідуальних завдань,
розрахунково-графічних та розрахункових робіт, рефератів тощо).
передбачених робочою навчальною програмою цього модуля.

4.6. Для контрольного заходу (КЗ) лектор готує варіанти одна-
кових (за важкістю) завдань (тестів), які повинні охоппювати теоретичний
навчальний матеріап модуля за семестр. Структура тестів, система

та критерії оцінювання результатів їхнього виконання розглядаються та
затверджуються на засіданні кафедри та доводяться до відома
студентів до початку періоду семестрового контролю (ПСК).

4.7. Екзаменаційний контроль з навчапьної дисципліни складають у
письмово-усній формі Обов'язкову письмову компоненту проводить
викпадач одночасно для усіх студентів групи за розкпадом. Вона триває
до трьох академічних годин. Необхідність усної компоненти та їі
юлькісний вимір у балах (у межах балів, відведених на екзаменаційний
контроль) визначає кафедра.

Під час проведення усної компоненти викладач фіксує запитання та
оцінки відповідей на письмовій роботі студента.

4.8. У разі порушення студентом дисципліни під час проведення контрольного заходу (списування, підміна завдання, використання недозволених матеріалів чи засобів тощо) викпадач відсторонює його від
контрольного заходу та оцінює результат цього контролю у нуль балів.

4.9. Студент, який без поважних причин не з'явився на обов'яз-

ковий для нього контрольний захід, за рішенням декана вважається
таким, що отримав за цей вид контролю нупь балів.

4.10. Екзаменаційна оцінка (ЕО) виставпяється студенту у 100-
бальній шкалі з урахуванням результатїв поточного контролю (ПК) та
екзаменаційного контролю (ЕК).

4.11 Друга залкова оцінка (302) виставпяється студенту у 100-баль-
ній шкалі з урахуванням результатів поточного контролю (ПК) та другого
(ЗК2) або першого (ЗК1 ) залїкового контролю (див. додаток 5, п. 29).

4.12. Присутнїсть студента під час оформлення результату
семестрового контролю (СК) є обов'язковою і потрібна лише для
повідомлення йому екзаменацїйної або заліковоз оцінки та внесення до
залїкової книжки семестрової оцінки (СО) у національній шкалі.

4.13. Студент, семестровї оцінки якого з модулів становлять
49 — 25 балів, і який не підпягає умовам відрахування з Університету,
має право лїквідувати академїчні заборгованості перед комісією.

4.14. Ліквідацію академїчних заборгованостей перед комісією сту-
денти здійснюють в усній формі після закінчення періоду семестрового
контролю (ПСК) у тижнь визначені наказом по Університету

Комїсію формує директор навчально-наукового їнституту на підставі
пропозиції відповідної кафедри і затверджує склад комісії розпорядженням.

Студент відповідає на поставлені йому запитання перед членами
комісії. Комісія оцінює знання студента у націонапьній шкалі оцінок та
переводить її у 100-бальну шкалу за нижнім значенням відповідного
інтервалу балів та у шкалу ЕСТS згідно з табпицею.

Оцінка, виставлена комісією, є остаточною.

4.15. Студент має право на повторне вивчення модулів у межах

граничного терміну навчання і в порядку, передбаченому Положенням

"Про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів
(навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами", якщо:

за результатами семестрового контролю він набрав менше ніж
26 балів з одного або двох модулів і не підлягає умовам відрахування з
Університету;

після завершення терміну роботи комісїї, визначеного наказом
по Університету, він має одну або дві академічні заборгованості (49 — 26 ба-
лів) за результатами семестрового контролю. Це не поширюється на студентів, які отримали оцінку "незадовільно" на коміси

4.16. Студент з дозволу ректора має право перескпасти екзамен
іїабо диференційований залік на вищу оцінку (за нацюнальною шкалою)
з метою отримання диплома з відзнакою не більше ніж з двох модулів.
Нова оцінка на рейтинг студента не впливає.

Перескладання екзамену іїабо диференційованого заліку здійсню-

ється перед комісією на початку останнього семестру певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

  1   2   3Схожі:

Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconПоложення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу львів 2008 тимчасове положення про оцінювання знань
Лозинський О. Ю., д-р техн наук, професор, директор Інституту енергетики та систем керування, голова комісії Вченої ради Університету...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconПоложення про визначення рейтингу команд, спортсменів та тренерів з пішохідного туризму
Положення про порядок визначення рейтингу команд, спортсменів та тренерів з пішохідного туризму (далі Положення) визначає мету, головні...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconДеякі аспекти оцінювання навчальних досягнень студентів
У контексті сучасної парадигми освіти висвітлено підходи до процесу визначення якості знань особистості, охарактеризовано зарубіжні...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconПоложення про оцінювання знань студентів львів 2009 положення про оцінювання знань студентів укладачі: Ситник Н. С. перший проректор Легка В. М. керівник нмв пастушенко О.І. методист нмв
Це положення розроблено з метою удосконалення чинної в лдфа системи контролю якості знань студентів та адаптації її до загальноєвропейських...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців
Про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconЗ кримінального процесу харків 2007 Загальні положення
«Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців». Специфічними вихідними положеннями...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconІнструкція про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу
За змістом необхідно оцінювати рівень сформованості вмінь та навичок, що визначені в Освітньо-кваліфікаційній характеристиці та відображені...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconПостанова виконкому Федерації спортивного туризму України Протокол №35, п.№2
Про Положення про порядок визначення рейтингу команд, спортсменів та тренерів з техніки пішохідного туризму
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconУмови участі у рейтингу
Основні етапи проведення Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків 2012»
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconПро визначення рейтингу команд, туристів-спортсменів та тренерів з видів спортивного туризму у 2013 році мета та завдання

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи